Somogyi Néplap, 1964. május (21. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-08 / 106. szám

I ZENEKARI ÉS KORUSEST­AZ: MSZMP MEGYÉI BI7ÓTTSAGA ES A MEGVEI TANACS LjVPJ A Méltó búcsúzás az 1963 — 64. színházi évtől G. Ä Shaw: Szent Johanna P B. Shaw Szent Johanna című színműve gondos, nagyon előkelő színvonalú elő­adásban került színre. A pro­dukció amellett, hogy valóban méltó az osztatlan sikerre, ran­gosán zárja az 1963—64. szín­házi évad bemutatóinak sorát. Shaw-t játszani hálás, de ko­rántsem egyszerű művészi vál­lalkozás. Igaz, hogy hazánk­ban páratlanul népszerű ez a szerző. Ám Shaw egészséges realizmusával, korának társa­dalmát ostorozó szatirikus hu­morával, ironikus történelem- szemléletével, drámai szemlé­letmódjának és írásművészet- tének meghökkentő eredetisé­gével csupán a felszabadulás után ismerkedhettünk meg. Hazájában a kritika intézmé­nyesített nemzeti bohócot lá­tott Shaw-ban, aki akárcsak az egykori királyok udvari bo­londjai, kimondhatja a legkel­lemetlenebb társadalmi igazsá­gokat is. Shaw Európa-szerte megnyilvánuló népszerűségé­nek a kulcsa szintén ez volt. De lehetett-e más a polgári színjátszás időszakában, ami­kor a legnagyobbak művésze­te is csak adásvétel tárgya volt? A Szent Johanna nem tarto­zik Shaw legtöbbet játszott művei közé. Ennek magyaráza­ta roppant egyszerű. Talán egyetlen színművének előadá­sa sem követeli meg annyira az író zsenijének tökéletes is­meretét, mint a Szent Johan­na, amely nemcsak az orléans-i szűz tragédiájának szépen meg- jogalmazott története. Sokkal, de sokkal több ennél. Shaw ironikus történelmi és drámai sssemléletmódjának ritka reme­ke. A szűz legendája Shaw színpadán egyszerre középkori és modern, a krónikás hitével és szenvedélyességével megírt drámai költemény, amely tör­ténelmi hitelességgel tárja fel Jeanne d’Arc tragédiájának lé­nyegét. Azt, hogy a százéves háború sebeitől vérző Francia- ország társadalmi, történelmi életének forrongó porondján Johanna elárulása és cserben- hagyása nem végzetszerűen, szükségszerűen kellett hogy be­következzék. Ez az egyszerű, naivan nyers parasztlány, aki égi hangzatok sugallatára köt kardot oldalára, mint na­cionalista és protestáns messze megelőzte saját korát. Harca, győzelmei és bukása a francia nemzeti egységmozgalom kibontakozá­sának indítója volt. Talán va­lahogy úgy fogalmazhatnánk meg röviden, hogy míg a fran­cia királyi hatalmat a kivált­ságaikat féltő nemesség tönk­retette, és a hódító angolokkal összepaktálva elárulta, azt Jo­hannával az élen a nép emel­te föl, a nép szentesítette. Jeanne d’Arc, akit a Vosges vidéki Domrémy szült, azzal, hogy fegyvert és lovat szerez­ve Robert de Baudricourt vár­kapitánytól elindul Chinonba lelket önteni a királyi trón gyámoltalan várományosába, majd a reimsi székesegyház­ban királlyá koronázza, a kö­zépkor két, élethalálharcában kíméletlen hatalmasságával húzott ujjat. Johanna az egy­ház és a hűbériség ellen állt ki, és a nemzeti királyság szu­verenitásáért harcolt. Elárulá­sának, cserbenhagyásának is ez a titka, ha titoknak nevez­hetjük azt, ami a történelem­ben szükségszerűen következik be. Amikor Jeanne d’Arc el­indul apjának juhai mellől szerepet vállalni a haladás szolgálatában, csupán néhány rajongó áll az oldalán. Közöt­tük olyanok is, akik azért se­gítenek Johannának, mert már nem hisznek semmiben sem. Legkevésbé abban, hogy az an­golokat valaha is sikerül kiűz­ni az országból... Az ismeretlen parasztlány­ban »van valami«, ami időle­gesen lelket önt a békét szer­ződésektől remélő, gyámolta­lan Dauphinbe is. Johanna fel­szabadítja Orléans-t, és ígére­téhez híven megkoronázza VII. Károlyt. De amikor a forra­dalmár bátorságával Compiég- ne-on át Párizs ellen kíván vo­nulni — mert mit ér a király­ság főváros nélkül —, a ki­rállyal az élen ellene fordul minden eddigi harcostársa. A burgundiak árulása folytán Johanna az angolok kezébe ke­rül, s azok a vereségre kény­szerült hódító minden dühé­vel és agyafúrtságával szövet­ségest keresnek és találnak az egyházban a »boszorkány« el­pusztítására. Hosszan folyik a pör. Senki sem emel szót el­lene a főrangúak közül. Leg­följebb ha az egyszerű nép si­ratja kedves hősét, akit már életében szentként tisztelt. Mindenesetre csak kevesen is­merik el, hogy Johanna mág­lyahalálra való ítélése a leg­megdöbbentőbb igazsággyil- kösság — az Igazság nevében. VII. Károly nem tudja meg­bocsátani, hogy királyi koroná­ját egy parasztlánytól kapta. Az egyház azt, hogy míg Jo­hanna isten nevében kezdte a harcát, nem az egyház nevé­ben folytatta. Hitt az istenben, de nem hitt az egyházban. Má­sok a naivan nyers és okos pa­rasztlány tehetségét csodálva is irigyelték. Johannának el kellett buknia. Megfogalmazat- lan eszméi veszedelmes erők elszabadulását jósolták, a hű­bériség és az egyház hatalmá­nak megingását... TJ orváth Jenő rendezésé- nek minden részlete a legszebb művészi teljesítmé­nyek közül való. Igen kultu­rált előadásban került bemu­tatásra G. B. Shaw Szent Jo­hannája Kaposváron. Mint már mondottuk, gondos, na­gyon előkelő színvonalú ez az előadás. Mindenképpen szép búcsúztatója a művészi hitelé­ben gyarapodó színház meg­újulást tartalmazó évadának Tarr Béla díszletei méltó ke­retet kölcsönöznek az egyszer­re modern és középkori törté­net színpadra állításához. S di­csérhetjük a jól összehangolt együttes ihletett közreműkö­dését is. Olsavszky Éva a címszerep­ben ismét elkápráztatta a kö­zönséget. Johannája szuggesz- tív és közvetlen, természetes és eleven. Olsavszky ideális megformálója a naív falusi szűznek és a rajongó áhítattal átitatott szentnek. Nincs ebben az alakításban semmi fölösle­ges, nem harsány, és nem visz- szafogott. Tökéletes kiegyensú­lyozottság, azonosulás a hőssel — ezek a jellemzői. Olsavszky Johannájára szívesen emléke­zünk .., A kiemelkedő alakítások kö­zött kell még említenünk Kár- páthy Zoltán finom rajzú Cauchon püspökét, Homokay Pál érsekét. Warwick gróf szerepében Bozóky István színészi bemutatkozása túlzá­sok nélkül kitűnően sikerült. Forgács Tibor rokonszenvesen megformált Fattyúja és Kun Vilmos Dauphinje mind, mind remekei az emberábrázolás­nak. Figyelemreméltó alakítás volt Kiszely Tibor Stogumber káplánja is, de megjegyeznénk, hogy egy kevéske visszafogott­sággal hitelesebb lehetne en­nek a figurának külső-belső jellemzése. Mint már említettük, elis­merést érdemel a népes sze­replőgárda is jól összehangolt, az előadás sikerét szolgáló közreműködéséért. László Ibolya Utólagos köszönet Csak annyit tu­dok, hogy Jani bá­csinak hívják, min­dig derűsen mosoly­gó kék szeme van, és az újvárfalvi au­tóbuszon volt ka­lauz, mikor arra utaztam. Megvallom, először meglepődtem, és egy kicsit úgy éreztem magam, mint az ide­gen, aki egy meg­hitt családi környe­zetbe hívatlanul be­toppan. Pedig úti­társaim nem egy he­lyen szálltak föl és le, tehát nem tar­toztak együvé. De szinte nem volt olyan utas, akihez ne szólt volna egy szót Jani bácsi, ha többet nem, akkor ennyit: ^Tes­sék parancsolni he­lyet foglalni!« Es érdekes, senki sem látszott morózusnak, bosszúsnak, minden­ki arcán ott bujkált valami mosoly. Utaz­tam már néhányszor autóbuszon, és van egypár kellemetlen emlékem a «-raktár­ban«. Akaratlanul is ezek jutottak eszem­be, meg egy kérdés: hát így is lehet? Sokszor fáradtak, idegesek, kimerültek vagyunk. Bizonyos vagyok benne, hogy abban az esti órában jó pár kilométer volt már aznap Jani bácsi háta mögött. És mégis szeme min­dig mosolygott, min­denkihez volt egy szava, s mikor egy két év körüli kis­gyerekkel leszállt egy fiatalasszony Hetesen, akkor kar­jába vette a gyere­ket, s átemelte az út melletti sáron. Még erre is futotta idejéből. . . Igen, sokszor fá­radtak vagyunk, s ezek az igen apró* mégis alapvetően emberi dolgok mo­solyt fakasztanak és örömet keltenek ben­nünk. Akkor, mikor kiszálltam, elfelej­tettem megköszön­ni ... V. M. Vegyes érzelmeket — né­hány kínos perc nyomán —, visszatetszést, kevés jót ha­gyott bennünk a Közalkal­mazottak Szimfonikus Zene­kara és a Vikár Béla Kó­rus vasárnap esti közös hang­versenye. Többségében klasz- szikus szerzők szólaltak meg ezen az estén rangos, ünnepé­lyes hangulatú művekben, a koncert mégsem válhatott igazán ünneppé. A műsort többségében kórusunk és ze­nekarunk előadásában már hallott, tehát megismételt számokból állították össze. S bizonnyal szóvá se tennénk, ba különösen zenekari együt­tesünk játékának az előadás­színvonalának sikerült volna — legalábbis törekvést érez­tünk volna — feledtetni ezt. A műsorkezdő Oberon-nyi- tány előadása Várkonyi Sán­dor karmester vezényletével élménygazdag estet is ígérhe­tett: a nyitány — túlzottan lassú tempóvételétől eltekint­ve — kifejezően szárnyalt. Mozart A-dúr zongoraverse­nyének előadására már kevés­bé mondhatjuk ezt. Valami ólmos nehézkesség uralta szin­te az egész művet: a karmes­ter, a zenekar és a koncertál ó zongorista, Lang Eta ponto­san azzal maradt adósunk, ami a nagy klasszikus zene­költő e művének^ annyira a sajátja: tiszta, világos, nap- sugaras színeivel, a visszatérő fő témák játékosságával. A visszafogott tempó szürkévé, hangulatában melankolikussá tompította a mű mozarti fé­nyeit. A lassú tétel kivételé­vel: ennek az előadása már sikeresebb, színeiben, hang­vételében egyaránt szép és kifejező volt. Ellenben a har­madik ’mű, Smetana Moldva című szimfonikus költemé­nyének értelmezése teljesen félresikerült. Értetlenül áll­tunk a zeneirodalom e ki­magasló szépségű és közis­merten melodikus alkotásá­nak mostani tolmácsolása előtt. Az egyenetlen kezdés nyomán vánszórgó fuvolaket­tős színeiben, majd a fő té­mával — igen tempótlanul — bekapcsolódó vonóskar játé­kában hasztalan kerestük a patakocskák játékos szökellé­sét, a fenségesen áradó folyó dinamikáját. Elsikkadt a cseh néptánc hamvas bája, és le­hetne sorolni végig a nagy­szerű kompozícióhoz méltat­lan előadás hibáit. Olyannyi­ra, hogy kísért a kérdés: Va­jon »csak« felszínesség avagy — enyhén szólva — a diri­gens koncepcióbeli érzéktelen- sége okozta-e a mű ilyetén előadását? A második részben a Vikár Béla Kórus és az együttes néhány szólistája szerepelt. Művészi kifejező erőben az első három kórusmű előadása sikerült a legjobban. Nyakas József karnagy vezényletével egységes hangzással, árnyal­tan csendült fel Händel Bé­ke-ódája — a szólót igen ki­fejezően, muzikálisan énekelte N. Hauptmann Ilona — s em­lékezetes volt Bach nemesen szárnyaló 207. számú kantá­tájának egy részlete és Haydn Tavaszhívó kórusának szép dinamikája is. Händel Xer- xész című operájának egyik áriája F. Wild Jolán kelle­mes, meleg fényű altján hangzott el a zenekar szép kí­séretében. Kár, hogy a szólis­tát légzéstechnikai szempont­ból túl nagy feladat elé állí­totta a mű, emiatt az ária méltóságteljes, fenséges ára­dása felgyorsult. Ezután két részletet hallottunk a Va­rázsfuvola című operából. Pamina áriájának előadása­kor Tátrai Irma erőben és színekben gazdag, érett szop­ránján a tőle ^megszokottnál halványabb produkciót nyúj­tott. A tercett (N. Hauptmann —B. Ittzés—Tátrai) lírai han­gulatteremtése sikerült, de tempóját egy kissé lassúnak éreztük. A koncert a Vikár Béla Kó­rus tolmácsolásában Liszt A munka himnusza című kom­pozíciójának előadásával fe­jeződött be. Wallimger Endre FÖLDMŰVESSZÖVETKEZETI SZATÓCSBOLT Panasszal fordult szer­kesztőségünkhöz Kovács Györgyné Kaposvár, No­vember 7. utca 55/b szám alatti lakos. Elmondotta, hogy a földművesszövetke­zet 1. számú vegyesboltjá­ban vásárolt előrecsomagolt liszt kukaccal volt tele. Dr. Stamucz József főor­vos, a városi tanács egész­ségügyi osztályának vezető­je vizsgálatot tartott az üz­letben, s az egyik csomag lisztben ő is talált kukac­maradványokat. A földmüvesszövetkezet- nek ez a vegyesboltja kor­szerűtlenebb, elhanyagol- tabb a legutolsó magánkéz­ben levő szatócsüzletnél is. Kapható itt petróleum és kenyér, melegítő és vaj, ing és felvágott. A raktár szűk. zsúfolt, a falak nedvesek, penészesek. A liszt még a leggondosabb tárolás elle­nére is átveszi a raktár fa­Készülödés a nyári szezonra, trj »ruhákat« kapnak a hajók a siófoki kikötő­ben. Iának nedvességét, így bi­zony könnyen »megterem« benne az élősdi. A bolt a FÜSZÉRT-től kapja az elő­recsomagolt lisztet. A zacs­kók tetején levő ragasztó- szalagon csak azt látni jól, hogy a liszt három hónapig árusítható. A csomagolás napját nehezen vagy egyál­talán nem lehet kibetűzni. Más hibát is tapasztalt az ellenőrzés. Sem a zsírt, sem a hentesárut, sem a kenye­ret nem takarják le. Az aj­tó nyitva, s a szomszédban levő vendéglő előtt álldogá­ló lovakról özönlenek a le­gyek a fedetlen élelmiszer­re. A MÉSZÖV ellenőrei, úgy látszik, hiába utasítot­ták a bolt dolgozóit, illetve a földmüvesszövetkezetet, hogy gondoskodjanak a könnyen romló élelmiszer takarásáról. A földművesszövetkezetek falusi élelmiszer- és ve­gyesboltjai igen sokat fej­lődtek az utóbbi időben. Tabon, Balatonkilitiben, Szabadiban és Adándon — hogy csak néhányat említ­sünk — igen szép, korszerű üzletei vannak az fmsz-nek. Jó lenne, ha a megyeszék­helyen levő boltokra is ha­sonló gondot fordítanának. Sz. L. Mit csinálnak az utolsó mohikánok? A New York-i felhőkarco­lók szédítő magasságában azok, akik az ablakokat mos­sák, vagy más munkát végez­nek: a híres mohikán indián törzs leszármazottai. Mikor a Szent Lőrinc-folyón néhány évtizeddel ezelőtt hidat épí­tettek, a mérnökök megállapí­tották, hogy a mohikánok nem félnek, és nem szédülnek a magasban. Azóta a mohikánok valósággal monopolizálják a veszélyes magas állványokon, tetőkön végzendő munkálato­kat. mS^SOfZOK A tréfa napja Hosszú évszázadok óta minden esztendőben meg- ünneplik Mexikóban a tréfa napját. Ezen a napon a gye­rekek a legotrombább tré­fát is elkövethetik, a felnőt­tek nem haragudhatnak meg érte. A jól sikerült tréfa után megajándékoz­zák a gyermekeket. * * * A becsületes tolvaj A portugáliai Pazaré vá­roskában ezelőtt három év­vel egy Rainban nevű keres­kedőnek ellopták a pénztár­cáját. Nemrégiben a posta kézbesítette a pénztárcát: benne voltak az iratok és a pénz. De a pénz más címle­tekből állt. A mellékelt né­hány sor szerint igénybeve­vőjének sürgősen pénzre volt szüksége, és ezért folyamo­dott ehhez a »kényszerköl- csörihöz«. Most köszönettel visszaküldi a »kölcsönvette pénztárcát. * * * Egy világijáró riporter me­sélte nemrég hazatérve Af­rikából. »Egy minden civilizációtól távol fekvő településen arra kentem kísérő tolmácsomat, kerítse elő a környék legöre­gebb emberét. Elém hozták a zsíros arcú, vörösre és zöldre festett aggastyánt. Beszélget­tünk, majd az öreg elénekelt egy nagyon szép dallamot, félrevontam a tolmácsot, és arra kértem, magyarázza meg az öregnek, mi az a mag­netofon, s beszélje rá, hogy fölvehessük a dalt. A tol­mács egy kis ideig vitatko­zott az aggastyánnal, majd közölte: — Nem lehet. De a dalt megkaphatja, mert az öreg hanglemezre énekelte, s szí­vesen ad belőle, amennyi csak kell. Egy darab három dollár.« ... Ejtőernyővel az esküvőre John Murhpy oxfordi fiatalember különös módon érkezett az esküvőjére. A 25 éves munkás az esküvői szertartás előtt repülőgépre szállt, 2000 méter magasból ejtőernyőjéül kiugrott, és sértetlenül ért földet — egy nyakig érő mocsárban. * * * Olvasom, hogy dr. Mere­dith Thring sheffieldi egye­temi tanár megkonstruálta a »perfekt szobalány« nevű gépet. Szerencse, hogy meg­kezdték a robotszobalányok sorozatgyártását, legalább lesz közönsége a robottest­vérüknek. Ugyanis a New York-i szimfonikus zenekart robotgép vezényelte a közel­múltban. Elképzelem, hogy előadás után a »perfekt szo­balányok^ csodálattal veszik körül a dirigenst, autogra­mot kérnek tőle. Két szoba­lány így suttog a robotgépek karéjában: — Könnyű neki, robotolna csak annyit, mint mi. A, a férfiak sohasem becsülték a házimunkát. — lg — Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottsága és a Somogy megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: WIRTB LAJOS. Szerkesztőség: Kaposvár, Latinka Sándor u. Z. Telefon 15-10. 15-11. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár. Latinka s u. z. Telefon 15-16. Felelős kiadó: Szabó Gábor. Beküldött kéziratot nem örztink meg. és nem adunk vissza. Terjeszti: a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és postáskézbesitöknél. Előfizetési dij egy hónapra 12 Ft. Index: 25067. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében, Kaposvár, Latinka Sándor utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom