Somogyi Néplap, 1964. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK1 Ara, 50 FILLÉR AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 76. SZÁM SZERDA, 1964. ÁPRILISI Együtt a tagsággal a szövetkezetek megerősödéséért (3. o.) A vasárnap sportja C4. o.) Olvasóink írják (5. o.i Mai számunk tartalmából: Hazánkba érkezett a szovjet párt- és kormányküldöttség A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a forradalmi munkás­paraszt kormánynak meghívá­sára kedden reggel hivatalos baráti látogatásra Magyaror­szágra érkezett a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége. A szovjet, magyar és vörös zászlókkal, orosz és magyar nyelvű feliratokkal díszített záhonyi határállomásra a Rá- kóczi-induló hangjai mellett fél 7 után néhány perccel gördült be a delegáció külön- vonata. A kedves vendégeket, N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát, a szovjet kormány elnökét, a szovjet párt- és kormánykül­döttség vezetőjét és a küldött­ség tagjait a záhonyi állomá­son ünnepélyesen fogadták. A szovjet delegációt, amely- lyal együtt érkezett Nyina Petrovna, N. Sz. Hruscsov fe­lesége, valamint Szipka Jó­zsef, hazánk moszkvai nagy­követe, a csapi határállomá­son Gergely Miklós, a Kül­ügyminisztérium prótokollosz- tályának vezetője várta. Ugyancsak ott volt G. A. Gye­nyiszov, a Szovjetunió magyar- országi nagykövete. A szovjet párt- és kormány- küldöttség elé a záhonyi ha-, tárállomásra utazott Kállai Gyula, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai, Péter János külügyminiszter, Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bi­zottsága külügyi osztályának helyettes vezetője, Orosz Fe­renc, a Szabolcs megyei Párt- bizottság első titkára, dr. P. Szabó Gyula, a megyei tanács végrehajtó bizottságának el­nökhelyettese. Ott voltak a fo­gadtatásnál a járási és a zá­honyi pártbizottság, a járási, illetve a községi tanács veze­tői. Az ünnepi díszt öltött állo­máson több ezer dolgozó gyűlt össze, az épület előtt katonai díszszázad és zenekar sorako­zott fél. A vonatból kiszálló kedves vendégeket elsőként a párt és a kormány képviselői, majd a helyi vezetők köszön­tötték. Ezután N. Sz. Hruscsov fogadta a felsorakozott dísz­század parancsnokának jelen­tését, majd a zenekar elját­szotta a szovjet és a magyar himnuszt. A himnuszok el­hangzása után N. Sz. Hruscsov Kállai Gyulával együtt ellé­pett a díszszázad előtt, s üd­vözölte a díszegységet. Úttörők és KlSZ-fiatalok vi­rágcsokrokat adtak át N. Sz. Hruscsovnak, feleségének és a küldöttség tagjainak, akiket a pályaudvaron Összegyűlt több ezres tömeg lelkes ünneplés­ben részesített. A záhonyi állomáson Kállai Kedden délben Budapestre érkezett a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának kül­döttsége, amely a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­Gyula mondott üdvözlő beszé­det. Kállai Gyula szavaira a szovjet párt- és kormánydele­gáció vezetője, N. Sz. Hruscsov válaszolt. Hruscsov elvtárs nagy taps­sal fogadott beszéde után a vendégek rövid baráti eszme­cserét folytattak a fogadtatá­sukra megjelent megyei, járá­si és községi vezetőkkel. Ez­után az eléjük utazott magyar párt- és állami vezetők társa­ponti Bizottsága és a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány meghívására hivatalos baráti látogatást tesz ha­zánkban. A küldöttséget N. Sz. Hrus­csov, a Szovjetunió Kommu­ságában felszálltak a külön- vonatra, amely továbbindult Budapest felé.’ Útközben a szovjet vendéi gek közvetlen hangú bészélge- tést folytattak az eléjük uta­zott magyar vezetőkkel. Amer­re a vonat haladt, a zászló­díszbe öltözött állomások előtt mindenütt mosolygó emberek integettek a kedves vendégek­nek. A különvonat fél 11-kor érkezett a szolnoki vasútállo­másra, itt a szovjet párt- és nista Pártja Központi Bizott­ságának első titkára, a Szov­jetunió minisztertanácsának elnöke vezeti. A delegáció tag­jai: P. J. Seleszt, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Elnökségének pót­kormányküldöttség néhány percet időzött. Az állomás épü­lete előtt mintegy ötezren gyűltek össze. A megjelentek hosszan éltették a szovjet— magyar barátságot. A vendé­gek búcsút vettek a helyi veze­tőktől, az üdvözlésükre össze­gyűlt emberektől, majd fel­csendültek a Rákóczi-induló hangjai, s a különvonat a szol­noki dolgozók ünneplése köz­ben gördült ki a pályaudvarról. 1 tagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára; J. V. Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára; A, A. Gromiko, a (Folytatás a 2. oldalon) A főváros népe forró szeretettel fogadta a kedves vendégeket Hruscsov elvtárs lelkes fogadtatása Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom