Somogyi Néplap, 1963. december (20. évfolyam, 280-303. szám)

1963-12-01 / 280. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Vasárnap, 1963. december 1. Varsó és Washington Varsóban »-teljes üzemben« ülésezik a Béke-világtanács ülésszaka, amelyet a megszokottnál is nagyobb nemzetközi jelentőségűvé növel az a helyzet, amelyben összeült. A Béke­világtanács a Kennedy elnök meggyilkolása után kialakult bonyolult viszonyok között kezdte meg tanácskozásait. Olyan helyzetben, amikor világossá vált, hogy az amerikai szélső- jobboldali erők célja a világpolitika jelenlegi, enyhülési irányzatának megváltoztatása. Természetes, hogy ilyen hely­zetben a szervezett békemozgalomra hatalmas feladatok vár­nak, hiszen a tömegeknek a lehető legnagyobb éberséggel kell felfigyelniük a reakciós és háborús erők minden manő­verére, A Béke-világtanács munkájának középpontjában ezúttal is a leszerelés áll. Máris világossá vált a megbeszéléseken, hogy a nemzetközi békemozgalom álláspontja szerint az atomcsendegyezmény utáni következő lépés súlyát a 18 ha­talmi leszerelési bizottságnak kell hordoznia. A tanács ezért helyesnek tartaná. ha a bizottság legközelebbi ülésszakát a legmagasabb szinten tartanák meg! Ezen a ponton a nemzetközi békemozgalom álláspontja összefügg a Kennedy tragikus halála után újra mozgásba lendült állami szintű tárgyalásokkal. Nem szabad elfelejteni, hogy De Gaulle, Home brit miniszterelnök és Mikojan egy­idejű jelenléte és tárgyalásai az amerikai fővárosban volta­képpen már igen magas szintű nemzetközi találkozót jelen­tenek, még akkor is, ha e tárgyalások külön-külön folytak, és csak az érintkezés fölvételét szolgálták. A legjelentősebb momentum az, hogy a Mikojan—Johnson megbeszélésen megtalálták a módot a leszerelési tárgyalások továbbfolyta­tására. Ugyanakkor számos olyan híresztelés is felbukkant, amelyek szerint valamilyen formában számítani lehet egy csúcstalálkozóra. Londoni információk szerint 1964 elején Johnson Home-mal és De Gaulle-lal, a tavasszal pedig Hruscsovval találkozna. Ezek a találkozók alkalmasak lehet­nek arra, hogy előkészítsék a 18 hatalmi leszerelési bizottság következő ülésszakának »fölemelését« a csúcsszínvonalra, s egyúttal biztosítsák e találkozó megfelelő eredményességét. A Béke-világtanács varsói tanácskozása így e pillanatban különlegesen fontos politikai missziót tölt be: a legmagasabb szintű tárgyalások és a leszerelés felé fordítja a világ né­peinek figyelmét és politikai energiáját. «• Összeül a csehszlovák nemzetgyűlés Antonin Novotny köztársa-1 rátsógi, kölcsönös segélynyúj- eágS elnök december 4-re ősz- I tási és háború utáni együtt» szehívta a csehszlovák nem- működési szerződés meghosz- zetgyűlés ülését a Moszkvában szabbításának ratifikáláséira, aláírt csehszlovák—szovjet ba- ■ (MTI) Véget ért a latin-amerikai diákok szemináriuma Havanna (TASZSZ). A havannai egyetemen a barátság és testvériség légkö­rében pénteken véget ért a la­tin-amerikai diákhét keretein belül rendezett szeminárium. Az elfogadott határozatok megállapítják, hogy a latin­amerikai népek nemzeti kultú­rájába számukra idegen befo­lyások hatolnak. A határozatok kiemelik a la­tin-amerikai diákok szerepét abban a küzdelemben, amely a nemzeti függetlenség meg­szilárdításáért és az amerikai imperializmus ellen folyik. Az amerikai imperializmus — hangzik egy határozat — ult­ra-reakciós államcsínyeket szervez, népellenes rendszere­ket támogat, lábbal tiporja a népek önrendelkezési elveit, kalóztámadásokat és agresszió­kat szervez, mint Kuba példá­ja mutatja. A szeminárium részvevői szolidaritásukról biztosították a kubai forradalmat és kifejez­ték, hogy támogatják Vene­zuela diákjainak és népének harcát Betancourt rendszere ellen. (MTI) Rómában be­fejeződött a mesterséges holdak igény- bevételével megvalósítandó távközléssel foglalkozó har­madik európai értekezlet, mely elhatározta egy állandó szerv megalakítását. Ennek életbe lé­péséig az értekezlet küldöttei előkészítő bizottságként együttműködnek, és 1964 már­ciusában tartják következő ta­nácskozásukat. Az Amerikai Egyesült Álla­mokban a megélhetési költsé­gek állandóan emelkednek, s ez év októberében rekordszin­tet értek el. A munkaügyi mi­nisztérium jelentése szerint a közszükségleti cikkek árindexe 1963 októberében 107,2 volt (az árindex 1957—1959-ben a száz­zal volt egyenlő). Különös mér­tékben drágultak a ruhane- műek, a lakbérek és a szállí­tási díjak. Az FBI folytatja a nyomozást Részletek Oswald múltjából Üjabb érdekes adalékok ke- I kagolyók közül volt-e olyan, rültek napvilágra az elnökgyil- amelyet a Kennedy elleni me- kossággal gyanúsított Lee Har- I ré-nyletre állítólag használt vey Oswald zavaros politikai "múltjáról Az azóta már el­hallgattatott Oswaldot a szél­sőjobboldali amerikai ultrák igyekeztek sebtében »marxis­tának« kikiáltani. Pénteken este Miss Pauline Bates gyors­as gépírómé nyilatkozott Dal­lasban a sajtó képviselőinek. Elmondotta, hogy Lee Har­vey Oswald 1962 júniusának elején visszatért az Egyesült Államokba a Szovjetunióból, ahol előzőleg állampolgársá­gért folyamodott, de azt meg­tagadták tőle. Oswald mindent megtett, hogy azt a benyomást keltse: az amerikai külügymi­nisztérium megbízásából idő­zött a Szovjetunióban. Vissza­térése után, 1962 júniusában fölkereste Miss Pauline Ba­tes-!, a megállapodtak abban, hogy az utóbbi gyorsírással följegyzi, majd legépeli Os­wald jegyzeteit megírandó könyvéhez. Miss Bates mind­össze három napot dolgozott Oswaldnak, az ezután abba­hagyta vele a munkát, és kifi­zette őt »Azok a jegyzetek, ame­lyeket leírtam számára, ha­tározottan kommunistael­lenesek voltak« — mondotta Miss Bates. A gyorsírónő beszámolójából ki­tűnt, hogy Oswald sötét képet igyekezett festeni a szovjet életről. Oswald nagy titokban készítette el följegyzéseiinek példányait. Minden diktálás után magához vette eredeti kézírásos jegyzetét, .a legépelt oldalakat, de még az indigót is. Az FBI emberei Dallasban folytatják a nyomozást Os­wald, valamint gyilkosának: Jack Rubynak ügyében. A nyomozók vizsgálatot tartanak a vá­rosnak azokban a részei­ben, ahol feltehetőleg cél­lövési gyakorlatokból szár­mazó, lövedékek által át- lyuggafott konzervdobozo­kat találtak. E nyomokból arra próbálnak következtetni, hogy Oswald — vagy mások — a merénylet el­követése előtt »gyakorolták magukat«. Azt próbálják föl­deríteni, hogy a megtalált pus­olasz gyártmányú puskából lőt­tek ki Earl F. Rose orvos, Dallas város halottkémje, aki Oswald holttestét megvizsgálta, pénte­ken kijelentette, hogy a Ken- nedy-gyilkossággal gyanúsított személy fizikailag egészséges­nek tűnt Agyán semmi elvál­tozást ami elmebetegségre utalna, nem észlelt A halott- kémi jelentésre vonatkozó nyi­latkozat nem tár fél több vizs­gálati eredményt Ezzel kapcsolatban adott televíziós interjút az osztrák fővárosban Franz Heger, a bé­csi rendőrség bűnügyi osztá­lyának vezetője. Kijelentette: A dallasi rendőrség szarvashi­bát követett el, amikor nem vizsgáltatta meg Lee Oswald gyomrának tartalmát A dalla­si rendőrség előzőleg ugyanis azt állította, hogy ételmaradé­kokat talált a könyvraktárban, ahonnan Kennedyre tüzeltek. Heger, mint mondotta, képte­len megérteni, miért nem derí­tette ki a dallasi rendőrség, mit evett Oswald letartóztatá­sa előtt. »Mi itt Bécsben még a tolvajokat is megvizsgáltat­juk ilyen szempontból« — mondotta a rendőrtiszt. Az FBI, az Amerikai Szö­vetségi Nyomozó Iroda ha­ladéktalan vizsgálatát kö­veteli »a texasi őrjöngök« egyik csoportjának ügyé­ben két amerikai képvise­lő. Grabowski demokrata párti és Conte republikánus képviselő pénteken este követelte, az FBI derítse ki a »Dallas, Te­xas amerikai ténymegállapító bizottságának« hátterét Azon a napon, amelyen Kennedy el­nök megérkezett végzetes dal­lasi kortesútjára, a Dallas Morning News című helyi lap fizetett hirdetés formájában egykolumnás szózatot intézett Kennedyhez az említett szer­vezetnek, valamint elnökének, bizonyos Bernard Weíssmaun­nak nevében. A két amerikai képviselő, az FBI vizsgálatát követelve, most megállapította, hogy a közlemény ádáz, go­nosz és gyalázkodó volt. rosszindulatú szóhasznála­tával alkalmas lehetett fa­natikus elemek felizgatásá­ra. Mint a sajtó már korábban erről hírt adott, a dallasi lap­ban megjelent közlemény dur­ván gyalázta Kennedy elnök személyét és politikáját, (MTI) A svéd szín­házi dolgozók szakszervezete pénteken este tv-sztrájkba lé­pett A színé­szek és opera­énekesek majd­nem hetven­százalékos eme­lést követelnek a svéd televí­ziótól, míg az csupán 15 szá­zalékos emelésre tett ajánla­tot Törők lapjelentések szerint Ajdemir ezredest és a május 21—i államcsínykísérletben va­ló részvételért halálra ítélt há­rom társát kegyelemre terjesz­tik föl a török nemzetgyűlés elé. Ennek értelmében a halál- büntetést életfogytiglani bör­tönre változtatnák: át A nyugat-németországi egész­ségügyi hatóságok megállapí­tották, hogy az utóbbi időben Argentínából importált nagy mennyiségű fagyasztott nyúl- szállítmány túlnyomó része pa- ratífuszt okozó baktériumok­kal fertőzött. Közben azonban az importált vadnyúl egy ré­sze már kiskereskedelmi for­galomba került A hatóságok a nagyvárosokban most fel­szólították a háziasszonyokat, hogy ne vásároljanak vadnyu- lat, illetve ha már vásároltak, ne használják fel, mert elfo­gyasztása, sőt a fertőzött hús puszta érintése is súlyos meg­betegedést okozhat, ami jár- ványszerűen terjedhet tovább. Az angol királyi sebészeti in­tézet most kiadott tanulmányá­ban rámutat, hogy Nagy-Bri- tanniában balesetek következ­tében évente átlag 20 000 em­ber hal meg, kórházi kezelés­re szorul 300 000. Az ipari bal­esetek évi átlaga 200 000. Egy Puska a tengerfenéken nagyon figyelemre- dig azonnal nekiláttak méltó nyomozási bravúrról hallottam valamit két hét­tel ezelőtt, s megvallom őszintén, nem bírom magam­ban tartani. Daliástól három kilométer­re — egy magányos farmon — éjszaka meggyilkolták John Smith farmert. A 89 éves farmer halálos betegen feküdt az ágyon. Éjfél után, két óra öt perc­kor érte a halálos lövés; ne­gyedórával később két tucat rendőr és valamivel több de­tektív iparkodott jeepjével a helyszínre. Külön kocsi vit­te a mikroszkópokat, vegy­szereket, a két daktiloszkó- pot, egy másik autó a rend­őrfőnököt, a helyettesét, a másodhelyettesét és a har- madhelyettesét. Ezenkívül je­len volt egy mentőautó, egy halottaskocsi, egy rádiósautó, a menet fölött négy helikop­ter keringett. Elvégre gyilkosságról van szó. A rendőrkapitányságon csak a kapuőr és a telefon- központos maradt, hogy őriz­zék a házat, míg a többiek ezt a nagy fontosságú ügyet földerítik. Az orvos megállapította, hogy a gyilkos golyó halála előtt három perccel érte a farmert. A daktlloszkóp megállapí­totta, hogy ujjlenyomatok ta­lálhatók az éjjeliedényben, s minden bizonnyal a gyilkos­tól erednek. Rögtön fénykép­fölvételeket készítettek az éj- jeliedényről és az ujjlenyo­matokról, s a rádióskocsi, amelyet képtovábbító beren­dezéssel is fölszereltek, azon­nal szétsugározta az Egye­sült Államok minden rendőr­állomására, a washingtoni nyilvántartási központban pe­dossziék anyagának. Harminchárom rendőr vet­te körül a farmot, háromezer lezárta a városba vezető uta­kat és a szomszédos városká­kat, harmincezer rendőr pe­dig körülvette egész Teocast. Elvégre gyilkosságról van szó. A fődetektív megmérte, vegyszerekbe mártotta a go­lyót, s tíz percen belül már nemcsak a fegyver gyártmá­nyát tudta, hanem azt is, hogy a puskát tegnapelőtt klskedden vásárolta meg egy tömött bajszú, 52 éves, vip- lafogú lócsiszár a Los Ange­le s-i Harwick és fia cégnél valamivel három óra után. Megindult a hajsza. Rend­őrautók robogtak az éjszaká­ban keresvén a lócsiszárt, aki kétfedelű repülőgépen menekült. Percek alatt ria­dóztatták Texas rendőrre Dű­lőit, s huszonnégy gép áör- gött a magasban. A gyilkos valószínűleg a tenger felé menekült. Utána! Végre meglátták a gépet hajnaltájban. Már a tenger fölött repült, amikor valamit kidobott belőle a tömött ba­szd gyilkos. A puska! A bűnjelt Tíz perc múlva négy ten­geralattjáró kutatta a tenger fenekét, csatahajókról búvá­rokat eresztettek le. Sietni kell, minden perc drága, a rendőrség becsületéről van szó! Mire fölkelt a nap, meg­találták a puskát, és leszál­lásra kényszerítették a repü­lőgépet. Kezükben volt a gyilkos, kezükben a bűnjel. Reggelre véget ért a nagy nyomozás, a dallasi rendőr­ség ismét megmutatta, hogy ha akarja, gyorsan kézre keríti egy gyilkosság tettesét. Marthy Barna Adenauer Párizs és Washington kibékülését sürgeti Bonn MTI). Adenauer a Bonner Rund- schaunak adott nyilatkozatá­ban kijelentette: meggyőződé­se, hogy Johnson elnöklete alatt változatlan marad az Egyesült Államok politikája a német kérdésben és a nyugat­berlini problémát illetően! »Johnson realisztikus politikus — mondotta a volt kancellár—, és az a benyomásom, nagyon világosan látja, hogy milyen veszély fenyeget bennünket keletről.« OSWALD A MERÉNYLET UTÁN RUESYN02 IGYEKEZETT? Dallas Az AFP Dallasba kiküldött külön,tudósítója — abból a fel­tevésből kiindulva, hogy Oswald gyilkolta meg Kenne­dy elnököt — rekonstruálja a merénylet utáni első órák ese­ményeit, és miután lépésről lé­pésre végigjárta azt az útvona­lat, amelyet Oswaldnak tulaj doni tarnak, arra a következte, tésre jut, hogy újabb homályos pontok merültek fel az üggyel kapcsolatban. Dallas városa — kezdi az AFP külön tudósító ja — 28x38 kilométer nagyságú területen fekszik, de a dráma két fősze­replője — Oswald és Ruby — különösképpen ugyanabban az egész kis kiterjedésű negyed­ben, Oak Cliffbem lakott A gyalog sétálónak nem egészen öt percre van szüksége ahhoz, hogy Oswald egykori otthoná­ból Ruby otthonába eljusson. Lakásától 12 percnyi járás­ra a Ruby otthonához vezető úton találkozott Oswald Tippit rendőrrel, és — az ellene emelt vád szerint — lelőtte őt. Annak az útnak, amelyet Oswald a Kennedy ellen el­követett merénylet után meg­tett, első szakasza világos, és egyszerűen nyomon követhető — folytatja ezután az AFP kü- 1 ön tudósítója Kennedy elnö­köt 12,29 órakor (helyi idő) érték a halálos golyók. Os­wald 12.33 órakor elhagyhatta a merénylet színhelyét. 12.39 órákor — négy perccel az­után, hogy a rendőrség sze­mélyleírást adott róla — Os­wald autóbuszra szállt annál a megállónál, amely 400 mé­terre van a Texas Shool Book Depository épületétől. Közben £í Az AFP külontudósítója rekonsturálja a merénylet utáni első órák eseményeit azonban a merénylet hatásá­ra megbénult a forgalom. Os­wald 12.42 órakor leszállt az autóbuszról. Gyalog elhaladt néhány épület mellett, majd 12.45 órakor taxiba szállt, és a sofőrnek olyan házszámot mondott be, amely egészen közel van a Ruby otthonához vezető 10. utcához. Oswald 12.53 órakor kiszállt a taxiból, s túlhaladva saját lakásán, gyalog igyekezett ha­zafelé, mivel valószínűleg úgy határozott, hogy átöltözik. Lépteit meggyorsítva öt perc­cel később — tehát 12.58 óra­kor — érkezett haza. Szállás­adónője látta, amint futva ér­kezett, és rövid időn belül is­mét eltávozott hazulról. Ek­kor a házzal szemben levő autóbuszmegállóhoz ment. Né­hány percnyi várakozás után azonban úgy döntött, hogy gyalog folytatja útját. Ez 13.03 óra tájban lehetett. Ennél a pontnál kezdődik Oswald útjának második, sokkal titokzatosabb szakasza — folytatja az AFP különtu- dósítója, aki — maga is meg­lővén ezt az utat — erről a pontról kiindulva 12 perc alatt érkezett el arra az utcasarak­ra, ahol Tipplát rendőr holt­testét megtalálták. Ez a drá­ma tehát valószínűleg 13.15 órakor játszódott le, ami meg­felel a rendőrség..által félhi­vatalosan megadott időpont­nak. A dráma gyorsan leper­gett. Körülményeit titokzatos­ság veszi körül. Az emberekben számos kérdés felmerül, ami­kor a dráma színhelyét, ezt a szegény lakónegyedet, a gyér forgalmú utcát nézi. Felmerül először az a kér­dés, hogy Tippit rendőr miért tartózkodott Dallasnak ebben az elhagyatott negyedében, amikor a rendőrség csaknem valamennyi tagját sietve a Kennedy elleni merénylet színhelyére irányították. Ugyanígy felmerül az a kér­dés is, hogy miért ült Tippit egymaga a jeepben, amikor a rendőrségnél érvényben levő szabályzat megköveteli, hogy szolgálati úton legalább két rendőr tartózkodjék egy-egy jeepben. De kérdés az is, hogy miért szólította meg Tippit Oswaldot, és mit mondott egy­másnak ez a két ember annak a rövid beszélgetésnek során, amelyet egy szemtanú — He­lene Markham asszony — I »barátainak« írt le. < I Markham asszony szerint, |l miután a rendőrségi jeepmeg- |i állt, Tippit egy ideig még a II volán mellett maradt, és így é beszélgetett az ablakon át be- i1 hajoló Oswalddal. A rendőr (•azután hirtelen kiszállt a ko- f csiból. Oswald néhány lépést hátrált, és körülbelül három méter távolságból — a kocsi teteje fölött — három lövés­sel leterítette a rendőrt. Az AFP külontudósítója sze­rint Oswald a szemébe né­zett Markham asszonynak, de úgy döntött, hogy megkíméli ezt a tanút. Ezután elindult Ruby otthona felé, amelytől ekkor már csak hátpercnyi já­rásra volt. Néhány lépés után azonban meggondolta magát, és irányt változtatott. Oswald nem sokkal később megállt egy zsibárus üzlete előtt, egy faházakkal beépí­tett piszkos negyedben. Majd elhaladt két lakóház között, és egy üres telken eltávolítot­ta revolveréből az üres töl- ttányhüvelyeket, és — amint egy szemtanú elmondotta — új töltényeket tett a fegyver­be. Ugyanakkor eldobta fehér gyapot ingzubbonyát. Tovább­ment, és 13.40 óra tájban iz­gatottan megállt egy cipőüzlet előtt — háttal az úttestnek, hogy elrejtse magát egy arra haladó redőrségi autó előL Mihelyt a veszély elmúlt, Os­wald folytatta útját, és be­ment a Texas Theatre-moziba, ahol az említett cipóüzlet tu­lajdonosának bejelentése alap» ján a rendőrség letartóztatta. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom