Somogyi Néplap, 1963. december (20. évfolyam, 280-303. szám)

1963-12-01 / 280. szám

AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJ A — Mai számunk tartalmából: A termelés segítést tartják lő feladatuknak (3. o.) Harminc lakás parkettje (4. o.) Emberek, emlékezzetek!... (5. o.) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRAt 80 FILLER XX. évfolyam 280. szám. 1963. december 1., vasárnap December eleji híradás a határból Negyven tsz-nek van még töretlen kukoricája Decemberbe léptünk. Hol tart a mezőgazdaság most az időszerű munkák végzésében? A megyei mezőgazdasági osz­tályra érkezett legfrissebb je­lentések választ adnak a kér­désre. A kukorica törése még nem fejeződött be. Zömben két já­rásban — a kaposváriban és a nagyatádiban — van még betakarítani való kukorica. A megyében összesen 40 tsz-nek 380 hold termését kell még le­törni. Az arányokat tekintve ez meghaladja a 2 százalékot. Tavaly ilyenkor már leesett a hó, s mintegy 26 000 holdon volt kint a kukorica. Az eddig letört kukorica te­rületéből több mint 11 000 hol­don még rajt áll a szár. No­vember utolsó hetében 9640 holdat takarítottak le a megye tsz-ei. Ebben az időszakban 2000 holdra hordtak istállótrá­gyát. Így a talajerő-utánpótlás második félévi tervét eddig 68 százalékra teljesítették. A ta- bi, a siófoki, a marcali és r. nagyatádi járás a megyei át­lag alatt van ebben a munká­ban. Ismét csökkent — 210-ről 172-re — a két műszakban dol­gozó traktorok száma. Az eső­zés mellett ez is oka annak, hogy most kevesebbet szántot­tak föl, mint az előző héten, jelenleg a tervezett területből mintegy 11 százalék — 17 600 hold — a szántatlan. Jóval előbbre tart a me­gye, mint a múlt év decem­berének elején. Ám ebben nemcsak a jobb munkaszerve­zés játszott közre, hanem szá­mottevő szerepe van annak is, hogy az idei ősz eddigi időjá­rása szinte összehasonlíthatat­lanul kedvezőbb volt a tava­lyinál. A vetés utáni kisebb- nagyobb mérvű megtorpanás a fő oka annak, hogy húzódott át decemberre is kukoricatö­rés és mélyszántás. A munká­ra alkalmas időjárás most már egészen esetleges, igyekezni kell hát, hogy mielőbb végez­zenek mindennel megyénk va­lamennyi termelőszövetkezeté­ben. Móricz Zsigmond nevét vette föl a Kaposvári Mezőgazdasági Technikum kollégiuma Megtartották az avatóünnepélyt Bensőséges ünnepélyt ren­dezett tegnap a Kaposvári Mezőgazdasági Technikum a Fegyveres Erők Klubjában ab­ból az alkalomból, hogy az is­kola diákotthonát kollégium­má avatták. Dr. Guba Sándor, a technikum igazgatója kö­szöntötte a vendégeket, a ta­nulókat, és méltatta az iskola történetének ezt a jelentős napját. Ünnepi beszédet Vlcskó La­jos, a Földművelésügyi Mi­nisztérium Szakoktatási és Kí­sérletügyi Főigazgatóságának helyettes vezetője mondott Szólott a mezőgazdasági szak­emberek szerepéről, ismertette fejlődő nagyüzemeink eredmé­nyeit. »-Az anyagi beruházások — idézzük szavait — csak úgy hozhatnak eredményt, ha a szellemi felkészültség is jó, képzettek, lelkesek és oda- adóan dolgoznak szakembe­reink.« Az iskolai és a kollé­giumi nevelésnek ezért van döntő szerepe a szakemberkép­zésben. A Kaposvári Mezőgaz­dasági Technikum diákotthona kimagasló eredményeket ért el, ezért a KISZ központi bi­zottsága és a Földművelésügyi Minisztérium méltónak találja arra, hogy kollégiummá nyil­vánítsa, és az intézmény Mó­ricz Zsigmond nevét vegye föl. A működési engedélyt dr. Guba Sándor vette át. Hang­súlyozta, hogy a nagy magyar író nevének viselése kötelez. Tanároknak, diákoknak tudá­suk, tehetségük legjavát kell adni azért, hogy előmozdítsák a szocialista mezőgazdaságunk előtt álló célok elérését. El­mélyült tanulásra van szükség ahhoz, hogy az iskolában, a kollégiumban eltöltött idő min­den percét jól kihasználják. A megyei KISZ-bizottság ré­széről Király Lajos adta át a KISZ központi bizottságának zászlaját. Stcdcz József, a tech­nikum harmadik osztályos ta­nulója mondott érte köszöne­tét. A megyei pártbizottság, a megyei tanács, a járási tanács, a felsőfokú technikum és a testvérkollégiumok képviselői emlékszalaggal díszítették az új zászlót. A megható pillana­tok után az iskola néhány ta­nulója Móricz Zsigmond életét ismertette, és műveiből olvas­tak föl részleteket. Az ország más iskoláiból — Kőszegről, Nyíregyházáról, Bu­dapestről — is érkeztek üd­vözlő dísztáviratok erre az al­kalomra: a jelenlevők tapssal köszönték meg őket. A hivatalos ünnepség után a Csiky Gergely Színház művé­szei adtak műsort, szórakoztat­ták az ünneplő iskola tanárait, diákjait és a vendégeket Újabb langyos légáramlás indul délről A tél első ostroma, a jelek szerint véget ért — jelenti a Meteorológiai Intézet közpon­ti előrejelző osztálya. A távolabbi kilátásokról szólva a meteorológusok meg­említették, hogy a Földközi- tenger nyugati medencéje fe­lett kialakulóban levő kisebb ciklon a következő napokban valószínűleg újabb enyhe lég­áramlást indít el Közép-Euró- pa felé. (MTI) Kulturális melléklet (7—8. o.) Gyermekeknek (9. o.) Mindenféle — mindenfelől (10. o.) „Állj, okmányellenőrzés“ (12. o-j Átadták a Tisza men ti Vegyiművek: új kénsav és ssuperfosxfát gyárait Szolnokon szombaton ünne­pélyesen átadták a Tiszamenti Vegyiművek két új létesítmé­nyét a második kénsavgyárat és az első szuperfoszfát gyárat. A szuperfoszfát üzem évente 200 000 tonna érté­kes műtrágyát ad a me­zőgazdaságnak. A szovjet tervek alapján és szovjet gépekkel épült új kén- savüzem évi 120 000 tonna ka­pacitással dolgozik. A műtrá­gyagyár az előirányzatnál lé­nyegesen rövidebb idő alatt készült el, s a tervezettnél csaknem háromnegyed évvel előbb kezdett üzemszerűen ter­melni, így már az idén 200 000 tonna szuperfoszfátot gyárta­nak a mezőgazdasági nagyüze­meknek. Az új gyár folyama­tos feltárási technológiával dolgozik, az eddig elért mű­szaki és gazdasági mutatói megfelelnek a világszínvonal­nak. A gyárból a műtrágya egy része szemcsézett állapot­ban kerül' ki, s ezzel jelentősen növelik hatékonyságát. A gyá­rat és berendezéseinek túlnyo­mó többségét magyar mérnö­kök tervezték és magyar gyá­rak állították elő. Az új kénsavgyárban a kén elégetésénél keletkező hulla­dékhőt hasznosítják, mégpedig úgy, hogy egy 4,5 megawattos turbina segítségével elektro­mos áramot termel. A hulladékhő hasznosítása évente mintegy tízmillió forint megtakarítást jelent a vegyiműveknek. Dr. Lévárdi Ferenc nehéz­ipari miniszter köszönetét mondott mindazoknak, akik az új létesítmények tervezé­sében, építésében és berende­zéseinek szerelésében részt vettek. Ezután Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja átadta a Tisza- menti Vegyiművek építőinek* dolgozóinak az MSZMP Köz­ponti Bizottságának jókíván­ságait, majd J. A Nazarov, a Szovjetunió budapesti nagy- követségének tanácsosa kö­szöntötte a két gyár építőit. Elnöki vizsgálóbizottság alakult a Kennedy elleni merénylet ügyében Washington. Johnson elnök pénteken este hét főnyi vizsgáló bizott­ságot alakított, amelynek fel­adata kideríteni a néhai Ken­nedy elnök ellen elkövetett merényletnek, valamint a gyil­kossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald meggyilkolá­sának hátterét. Az elnöki vizsgáló bizottság tagjai: Earl Warren, az Egye­sült Államok Legfelső Bírósá­gának elnöke; Richard Russell szenátor, a szenátus katonai bizottságának elnöke; John A Vietnami Demokratikus Köztársaság korm anyának nyilatkozata Sherman Cooper volt indiai nagykövet; Hale Boggs képvi­selő, a képviselőház demokra­ta párti többségének vezetője; Allen Dulles, a Központi Hír­szerző Szolgálat volt főnöke; John McCloy volt nyugat-né­metországi főbiztos, leszerelési szaktanácsadó és Gerald Ford képviselő. A bizottság meg­alakításáról a Fehér Ház pén­teken este közleményt adott ki: »-Az elnök utasítja a külön­bizottságot, tegyen jelentést ta-- pasztalatairól és következteté­seiről az elnöknek, az ameri­kai népnek és a világnak.« A bizottsági jelentés elké­szültének határidejét nem tűz­ték ki. Az elnök által kijelölt cso­port megalakításáról a kong­resszus republikánus és de­mokrata párti vezetőivel elő­zőleg a Fehér Ház konzultált A bizottságban mind a köz- társasági mind a demokrata párt szerephez jutott. Johnson elnök a vizsgáló bizottság tag­jaival pénteken este megbeszé­lést folytatott. A Fehér Ház egyidejűleg kö­zölte, hogy a volt elnök meg­gyilkolása óta 185 000 rész­vétnyilvánító levél s több mint ötvenezer részvéttávirat futott be. (MTI) Hanoi (TASZSZ). A Vietnami Tájékoztató Iro­da közzétette a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának nyilatkozatát, amely követeli, hogy az Egyesült Államok kormánya vessen véget a dél-vietnami jogtalan és bűnös háborúnak, szüntes­se meg Dél-Vietnamban a fegyveres beavatkozást és ag­ressziót, s tegye lehetővé a vietnami nép számára, hogy belső problémáit maga oldja meg. A nyilatkozat rámutat, hogy a dél-vietnami katonai ál­lamcsíny után, november 20- án Honoluluban nagy tanács­kozás kezdődött. Ezen reszt vettek a Washingtonból, a Csendes-óceán térségéből és Saigonból oda érkezett magas rangú katonatisztek és dip­lomaták. Az értekezlet céljai­ról, az ott tárgyalt kérdések­ről és elfogadott határozatok­ról szóló nyilatkozatok me­gint csak leleplezték az ameri­kai kormány ama törekvéseit, hagy fokozza dél-vietnami ag­es nyílt Ír­or­szágainak belügyedbe. A VDK kormányának nyi­latkozata ezután hangoztatja, hogy az amerikaiak dél-viet­nami, laoszi és kambodzsai imperialista beavatkozási és háborús politikája volt mindig az oka az e térségben uralko­dó bizonytalanságnak és ren­dezetlen állapotoknak. A nyilatkozat rámutat arra, hogy az 1963. november 1-i dél-vietnami államcsíny vilá­gosan bizonyítja az amerikai imperialisták és kiszolgálóik tehetetlenségét, s ez arra ösz­tönzi Dél-Vietnam népét, hogy még határozottabban tömörít­se sorait, és harcoljon a győ­zelemig. A vietnami nép és a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság kormánya teljes mérték­ben helyesli és támogatja azo­kat a jogos követeléseket, amelyek a dél-vietnami nem­zeti felszabadítási front 1963. november 8-i nyilatkozata tartalmaz. (MTI) Madras: A Bikovszkij és a Nyikolajev házaspár indiai népviseletben. (MTI Külföldi Képszolgálat) Johnson megbeszélése az amerikai négerek egyik vezetőjével Washington Johnson elnök megbeszélést folytatott Roy Wilkins szel, a színes bőrűek haladásáért közdő országos szövetség tit­kárával. Wilkins a megbeszé­lés után kijelentette, hogy a polgári jogok érvényes! léséről szóló törvény kongresszusi él­fogadtatásáról nem esett szó. Johnson főleg a négerek mun­kalehetőségeinek megjavításá­ra helyezte a hangsúlyt. Ezzel a problémakörrel foglalkozott alelnöki minőségében is, mert ő volt annak a Kennedy által felállított bizottságnak a ve­zetője, amely a munkahelyek egyenlő elosztásának kérdései­vel foglalkozott. Wilkins végül hangsúlyozta, hogy bíznak az új elnöknek » polgári jogok érvényesítése te­rén tanúsított magatartási* ban. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom