Somogyi Néplap, 1963. szeptember (20. évfolyam, 203-228. szám)

1963-09-01 / 203. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Vasárnap, 1963. A béke a szocializmus leghűbb szövetségese (Folytatás az 1. oldalról) elégnek a termonukleáris há­ború tüzében. Felelőtlenül lépnek föl azok a poltikusok is, akik arról beszélnek, hogy a termonukleáris háború egyáltalán nem szörnyű, mert a kapitalista orszá­gok romjain még maga­sabb civilizáció épülne. Ha ezek a vezetők úgy tesz­nek, mintha közömbösek len­nének saját sorsuk iránt, ak­kor csak saját sorsukról dönt­senek, és ne játszanak az em­berek millióinak sorsával. Hruscsov ezután hangoztat­ta, hogy nem könnyű a tartós béke felé vezető út. Egyes nyu­gati vezető körök kétszínű po­litikát folytatnak, nem akar­nak lemondani a hidegháború csődbe jutott politikájáról. A legagresszivabb militarista kö­rök új fordulatot akarnak ad­ná az eseményeknek, és ez előtt nem szabad szemet hunyni, nem szabad szem elől tévesz­teni a militarista mesterkedé­sek veszélyét Azt talán fölös­leges külön hangsúlyozni, hogy ezek a mesterkedések ellentét­ben állnak az egész emberiség reményeivel — mondotta. — De napjainkban az imperia­listák már nem (dönthet­nek maguk a népek sor­sáról. A világon ma már van olyan erő, amely meg tudja fékezni az imperialista agresszorokat Az imperialistáknak meg kell érezniük, hogy ma már mások az erőviszonyok, nem lehet háborúval megoldani az álla­mok közötti vitás kérdéseket. Ha ilyen kérdések jelentkez­nek, azokat békésen, tárgyalá­sok útján kell rendezni. Ami a Szovjetuniót illeti, mi ké­szek vagyunk a nyugati hatal­makkal tárgyalni minden kér­désről, amelynek megoldása megszilárdítaná a békét és biz­tonságot, erősítené a különbö­ző társadalmi és politikai rendszerű országok békés együttműködését. Örömmel ál­lapíthatom meg, hogy ezekben a kérdésekben ugyanilyen ál­láspontot képvisel a jugoszláv kormány is. A szocialista országok és a világ kommunistái szakadat­lan harcot folytatnak a nem­zetközi helyzet javításáért — folytatta a szónok. — Elsőren­dű feladatunknak tartjuk, hogy az emberiséget megment­sük a termonukleáris kataszt­rófától. Ez természetes és tör­vényszerű dolog. A béke min­dig a szocializmus leghűbb szövetségese volt, és napjaink­ban a békeharc jobban, mint valaha, elszakíthatatlanul egy­befonódik a szocializmusért vívott harccal. Nyikita Szergejevics Hrus­csov a továbbiakban még egy­szer köszönetét fejezte ki a szívélyes fogadtatásért és azért a megtiszteltetésért, amit szá­mára a tiszteletbeli bányász­cím jelent. A Brionin folytatott megbe­széléseken — tette hozzá N. Sz. Hruscsov — teljes megértés mutatkozott Tito elvtárssal és a jugoszláv vezetőkkel és köl­csönös hajlandóság, hogy kap­csolatainkat tovább fejlesszük. A Szovjetunió és Jugoszlávia népe, kormánya és pártja kö­zött nem lehetnek nagy véle­ménykülönbségek, mert a munkásosztály mindkét ország­ban megoldotta az alapvető problémákat, és saját kezébe vette a hatalmat — hangoz­tatta. Hruscsov kiemelte a nemzet­közi kommunista mozgalom egysége megőrzésének szüksé­gességét, majd beszédét a kö­vetkező szavakkal fejezte be: — őrizzük és erősítsük mind­azt, ami bennünket összeköt, őrizzük és fejlesszük testvér­népeink évszázados barátsá­gát. Erősödjön és fejlődjön a Szovjet Szocialista Köztársa­ságok Szövetsége és a Jugo­szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság termékeny együtt­működése. Éljen a béke! Él­jen a kommunizmus! Diem csomagol... Saigon (MTI). Az UPI amerikai hírügynök­ség jól értesült dél-vietnami forrásokra hivatkozva közli, hogy a Ngo Dinh Diem-kor- mány az ország bankjaiban őr­zött aranyrudakat és külföldi valutákat Diem palotájába szállítatta. A hírügynökség sze­rint »elővigyázatossági rend­szabályról« van szó arra az esetre, ha Ngo Dinh Diem hely­zete még rosszabbá válna. Eb­ben az esetben a palotában felhalmozott kincseket nyil­ván külföldre szállítanák. MOSZKVA A Pravda szombati száma szemleírójának, Viktor Ma- jevszkijnak a dél-vle'tnami ese­ményekkel foglalkozó cikkét közli. A cikk megállapítja: A dél-vietnami események me­gint csak leleplezik az egész világ előtt az amerikai impe­rialista körök legkalandkere- sőbb képviselői által követett politika tarthatatlanságát. Mindenki láthatja, hogy a hangzatos kommunistaellenes prédikációk, a »szabad világ« védelme voltaképpen egy igen bűnös és véres rendszer támo­gatását, a szabadságjogok láb­bal tiprását, a népellenes há­borút jelentik. Megnyílt az őszi lipcsei vásár Lipcse (ADNX Szombaton este ünnepélyes külsőségek között megnyílt az 1963. évi őszi lipcsei vásár. A megnyitó ünnepségen Ju­lius Balkow, az NDK kül- és belnémet kereskedelmi mi­nisztere mondott beszédet Öt­venöt ország képviselőihez in­tézett szavaiban hangsúlyozta a békés együttélés és a szabad nemzetközi kereskedelem kö­zötti összefüggéseket. Rámuta­tott, hogy a lipcsei vásár po­zitív hozzájárulás az ENSZ égisze alatt 1964-ben megren­dezésre kerülő nemzetközi ke­reskedelmi értekezlet sikeré­hez. Balkow ezután a Német De­mokratikus Köztársaság kül­kereskedelmi kapcsolatainak fejlődéséről beszélt és elmon­dotta, hogy az NDK külkeres­kedelme 1950 óta öt és félsze­resére emelkedett. (MTI) „AZ ÉVSZÁZAD TÜNTETÉSE" Washington; Az augusztus 28-1 washingtoni hatalmas megmozdulás, amely a nége­rek politikai és gazdasági egyenjogúságáért szállt síkra. A képen:'A hatalmas tömeg egy része. (Rádiotelefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Néhány „teoretikus“ rövid emlékezete A Német Kommunista Párt Központi Bizottságának teiliívása Berlin (TASZSZ). A Német Kommunista Párt Központi Bizottsága felhívta a nyugatnémet társadalmat, hogy szeptember 1-én — a Lengyelország ellen intézett és a II. világháborút kirob­bantó hitlerista támadás 24. évfordulóján — rendezzenek gyűléseket és tüntetéseket a békéért, a leszerelésért, a nemzetközi feszültség enyhíté­séért. Mindenkinek hozzá kell já­rulnia a világbéke biztosításá­hoz — hangsúlyozza a Német Kommunista Párt Központi Bizottsága —, ezért határozot­tan követelni kell a NATO és a Varsói Szerződés tagálla­New York (MTI). Az ENSZ Biztonsági Taná­csa pénteki ülésén keddre ha­lasztották a szavazást az iz­raeli—szíriai konfliktus ügyé­ben beterjesztett határozati javaslatról. Az esti ülésen felszólalt Marokkó küldötte, s bírálta azt az amerikai—-ingói közös határozati javaslatot, amely — mint mondotta — egyoldalúan kívánja elmarasz­talni Szíriát az incidens ügyé­ben, s javasolta, hogy: 1. a határozati javaslat ne ítélje el a két izraeli állampolgár­nak augusztus 19-én történt meggyilkolását, hanem »saj­nálkozását« fejezze ki emiatt, valamint 2. töröljék az angol —amerikai határozati javaslat­ból azt az ENSZ-jelentésre hivatkozó paragrafust, amely mád megnemtámadási egyez­ményének megkötését, vala­mint azt, hogy német földön ne gyártsanak és ne tárolja­nak atomfegyvert, hogy atom­fegyver-mentes övezetet te­remtsenek Közép-Európában, és ne adjanak atomfegyvert a Bundeswehmek. A Német Kommunista Párt Központi Bizottsága követeli a fegyverkezés és a katonai kiadások növelésének meg­szüntetését, az erőpolitikáról való lemondást, valamint a tárgyalásokat minden vitás kérdés megoldása és a Német Demokratikus Köztársasághoz fűződő viszony normalizálása végett. (MTI) megállapítja, hogy ö tettesek »feltehetőleg Szíriából érkez­tek«. Fedorenko, a Szovjetunió képviselője felszól-lésában tá­mogatta a marokkói módosító indítványt. Fedorenko, valamint a ko­rábban felszólalt Yost ameri­kai delegátus javasolta, hogy halasszák el a szavazást a ha­tározati javaslatról, s így ad­janak alkalmat a többi kül­döttnek a marokkói módosító javaslat tanulmányozására. A szavazás elhalasztásáról szóló indítványt a Biztonsági Ta­nács elfogadta. A szavazásra előreláthatólag a Biztonsági Tanács kedden, magyar idő szeriint este 29 órakor kezdő- , dő ülésén kerül sor. Moszkva (TASZSZ). Ivanov és Mihajlov a Trud hasábjain részletesen ismer­teti a gazdasági segítségnyúj­tás különböző fajtáit, ame­lyekben a Szovjetunió része­sítette a Kínai Népköztársa­ságod megalakulásának pilla­natától. Ezt az óriási segítsé­get a kínai vezetők elhallgat­ják, sőt mi több, átfogó had­járatot folytatnak e segítség- nyújtás diszkreditálására. — Állandóan erősödtek és fejlődtek a két ország gazda­sági kapcsolatai — írja Iva­nov és Mihajlov. — 1959-ben a köztük lebonyolódó keres­kedelem volumene elérte az 1,8 milliárd új rubelt. A kínai ideológusok által fölvetett »saját erőkre való támaszkodás« elméletére vo­natkozóan — amely voltakép­pen a nemzetközi szocialista munkamegosztás szükségessé­gének tagadása — a cikkírók megállapítják: Az az irány vo- nal, hogy csak »a saját érijeik­re támaszkodva« kell építe­nünk a szocializmust,. hitet­lenséget teremt a szocialista közösség lehetőségei iránt. Moszkva (TASZSZ). A Vodnij Transzport című szovjet lap legutóbbi számá­ban közli Ovcsinyikovnak, a Krasznaja Firesznya szovjet hajó másodkapitányának be­számolóját egy kínai kikötő­ben történtekről. A másodka­pitány hajója Vampua kikötő­jében vetett horgonyt. Ahhoz, hogy partra léphessenek, a szovjet tengerészeknek igen sok hivatalos formalitáson kellett keresztülesniük. A Nacionalista tendenciák meg­nyilvánulása ez, és kárt okoz a szocialista államok gazda­sági hatalma megerősítésének és elsősorban a kínai népgaz­daságnak. Okvetlenül felvetődik a jogos kérdés: Vajon kinek a segít­ségével teremtették meg azo­kat a »saját erőket«, ame­lyekre a kínai vezetők ma támaszkodni akarnak? Hisz ezeknek az erőknek a megte­remtésében óriási szerepe volt annak az önzetlen testvéri se­gítségnyújtásnak, amelyben a Szovjetunió és a többi szocia­lista ország részesítette Kí­nát »A szovjet emberek mélyen sajnálják, hogy a Kínai Nép- köztársaság vezetői a józan ésszel szemben ilyen útra lép­tek. A szovjet emberek úgy vélekednek, hogy minden erő­vel fejleszteni kell a szocia­lista országok gazdasági kap­csolatait. Ez előnyös lenne mindkét fél, de elsősorban a népi Kína számára« — írja befejezésül Ivanov és Mihaj­lov. (MTI) hosszas huzavona után is azonban csupán néhány ten­gerész kapott engedélyt arra, hogy parira szánhasson. Bár néhány kínai kikötői beosztott mindent megtett azért, hogy ellenségeskedést szítson a kínai és a szovjet matrózok között, a tengerész­klubban a szovjet tengerészek igen szívélyes fogadtatásban részesültek. Az egyszerű kínai tengerészek mindent elkövet­tek, hogy kifejezzék: a szovjet embereket barátaiknak tekin­Kcdden szavaz a Biztonsági Tanács a szíriai—izraeli konfliktus ügyében Barátokat így n*>m fogadnak... Modern csillárokkal, kerámia és díszlámpákkal díszítse lakását! CSILLÁR- ÉS DÍSZ- LÁMPA V ÁSÁR szeptember 2—14-ig a Somogy megyei Iparcikk- x kiskereskedelmi Vállalut műszaki villamossági szaküzleteiben: Kaposvár, Siófok, Bálátonboglár, Nagyatád, Barcs. Felássák-e a Scotland Viard udvarát? London (MTI). A postavonatrablók utáni hajsza negyedik hetébe lépett, s a Scotland Yard még mindig csak »tisztes távolból követi« a tettesek nyomát. Pénteken újabb körözvényt adtak ki to­vábbi személyekről — ezúttal egy csoportképet. A fényképen látható a már korábban körö­zött Bruce Reynolds londoni autó- és régiségkereskedő fe­lesége, valamint sógora: John Daly 32 éves régiségkereskedő és felesége társaságában. A Daly házaspárról nyomban a fénykép nyilvánosságra hoza­tala után bejelentés érkezett Cliftonville-ből, egy tengerpar­ti nyaralóhelyről. A bejelentés szerint a »bájos házaspár« kis­gyermekével együtt egy hétig lakott a kisváros egyik szállo­dájában, s kedden ismeretlen helyre távoztak, miután »Ang liában szokatlan módon«, csu­pa ötfontos bankjeggyel fizet­ték ki 100 fontos számlájukat, (Az ötfontos a legnagyobb cím­letű bankjegy, és ekkora ösz- szeget rendszerint csekkel fi­zetnek Angliában.) Mindeddig a körözésre bocsátót hét fény­kép »eredetije« nem került kézre, ugyanígy homály fedi a hiányzó két és negyed millió font hollétet. Ebben a tekintetben azon­ban a Scotland Yard most bő­ségesen meríthet ötleteket a Daily Mirror pályázatának szombaton nyilvánosságra ho­zott eredményeiből. A nagy példányszámú bulvárlap egy héttel ezelőtt ugyanis pályáza­tot hirdetett »Hová dugnál el negyedmillió fontot?« jeligé­vel. A több ezer »pályamunka« közül McBrede doncasteri la­kos javaslata kapta az 50 fon­tos első díjat. Az élettapaszta­latokban gazdag idősebb úr ezt írta: »Én egyszerűen odaadnám a pénzt a feleségemnek. Negy­venévi házasságom alatt kép­telen volt nyomára bukkanni vagy 40 tucat eltűnt ollónak, több ezer tolinak és ceruzának, legalább 20 ócska kabátomnak és nadrágomnak, s nyoma ve­szett valamennyi csekköny- vemnek. Meggyőződésem, hogy a Scotland Yard minden kuta­tásának ellenálló szekrényfiók­jaiban akár egy elefántcsordát is el tudna bujtatni.« Jutalmat kapott meg Marion Russel asszony is, aki egy egy- púpú tevét »alakítana át« két- púpúra, és a »pótpúpba« elrej­tett bankjegycsomaggal ma- gánállatkertjében helyezné el az értékes jószágot. Egy másik pályázó, Mr. Ackers ugyancsak öt fontban részesült eredeti öt­letéért. Ö a gázművek dolgozó­jának álcázva magát egyene­sen a Scotland Yard udvarában ásna gödröt, és oda dugná el az 50 000 darab ötfontos bank­jegyet. tik. A klubban azonban csakha­mar felbukkant néhány em­ber, s huligánszerű viselkedé­sével a baráti légkör meg- mérgezésére törekedett. Ezek a személyek a szovjet tenge­részek körében orosz nyelvű röpiratokat igyekeztek ter­jeszteni. A röpiratok a Szov­jetunió Kommunista Pártja és más kommunista pártok elle­ni hajmeresztő vádaskodó" «- kat és rágalmakat tartalmaz­tak. Hasonló módon viselked a kikötői közigazgatás méh"' v képviselője, amikor hivat«'-is ügyben a szovjet hajó fedél­zetére lépett. A szovjet tengerésze'^ -t mélységesen felháborították a történtek. »Vajon így fog - ják r. barátokat? Illenek a népi Kínához olyan módi e- rek, amelyekkel csupán a ka­pitalista országok kikötőit n találkozhatunk?« — veti föl a kérdést a szovjet hajó más ’- kapitánya. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom