Somogyi Néplap, 1963. június (20. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szombat, 1963. június 1. Hruscsov és Castro látogatása egy rakétatámaszponton MoszJwa (TASZSZ). Nyikita Hruscsov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke és Fidel Castro kuibai mi­niszterelnök ellátogatott a stratégiai rakétacsapatok egy támaszpontjára, s megismer­kedtek a korszerű rakétatech­nika legújabb példányaival Hruscsov és Castro ezenkí­vül megtekintette a szárazföl­di csapatok hadgyakorlatát az egyik katonai körzetben. A mi­niszterelnököket elkísérte Ma- linovszkij marsall honvédelmi miniszter és Krüov marsall, a rakétacsaipatok főparancsnoka. De Gaulle egyelőre nem megy Washingtonba Párizs (MTI). A De Gaulle—Kennedy ta­lálkozó híre csak 24 órát fog­lalkoztatta a francia sajtot. Rusk amerikai külügyminisz­ter szerdai nyilatkozata után párizsi félhivatalos körökben megerősítették, hogy a francia elnök washingtoni utazása egyelőre nem időszerű. Nincs szó arról sem, hogy Kennedy európai útján Párizsiba láto­gasson. Francia részről utalnak ar­ra, hogy De Gaulle nem híve az olyan csúcstalálkozónak, amelynek eredményességét nem látja biztosítva. De Gaulle mit sem változta­tott külpolitikai céljain, csu­pán módszerein enyhített, hogy feloldja Franciaország el­szigeteltségét. A »barátságos arc«-diplomáciával kedvező léckört akar teremteni, hogy újból fölvethesse a »kis Euró­pa« politikai egységének kér­dését. Az Anglia csatlakozása ellen emelt francia vétó és a francia—nyugatnémet együtt­működési szerződés megkötése után a »hatok« között támadt feszültség teljesen háttérbe szorította De Gaulle eredeti tervét. r Éleződik a helyzet Görögországban Athén (BTA). A BTA bolgár hírügynökség jelentése szerint Görögország­ban tovább éleződik a Lamb- rakisz meggyilkolása után ki­alakult feszült helyzet. Szalonikiben, ahol Dam-brá­kászt meggyilkolták, nagy munkásgyűlést tartottak. Rész­vevői követelték Lamlbrakisz gyilkosának, ha­nem a gyilkosság valamennyi szervezőjének megbüntetését is. Követelték továbbá a fa­siszta szervezetek feloszlatását, malis politikai helyzet vissza­állítását. A neofasiszták azon­ban a rendőrség hallgatólagos beleegyezésével folytatják ak­cióikat. Szalonikiben például súlyosan megsebesítették Lambrakisz gyilkosának koro­natanúját, és más tanúk meg­gyilkolásával fenyegetőznek, nemcsak '/Tint az Etmosz című lap köz­li, a szalámid események mö­gött hivatalos személyek áll­nak. A lap utal arra, lehetsé­ges, hogy a hatóságok katonai a kormány lemondását, a nor-1 diktatúrát vezetnek be. (MTI) S' Újabb városokra terjedt ki az amerikai négerek harca Tallahassee (MTI). Az Egyesült Államok néger lakosságának állampolgári egyenjogúságáért folytatott harcába egyre több város kap­csolódik be. Csütörtökön a floridai Tal- lahasseeben ütközött össze a négerek néma tiltakozó tün­tetése a könnyeztető gázzal tá­madó rendőrséggel. A rend­őrök 125 tüntetőt tartóztattak le, de hamarosan újabb tünte­tő menet vonult végig az ut­cákon. A második menetből 80 részvevőt hurcoltak el a rendőrök. A Mississippi állambeli Jacksonfaan szintén volt tün­tetés, itt 14 tüntető került a rendőrség őrizetébe. A város­ban feszült a hangulat, a ha­tóságok két kiállítási csarno­kot alakítottak át sebtében ideiglenes börtönné. Chicagóba« csütörtökön egy temetőben tüntetett mint­egy 1500 néger az ellen, hogy a temető igazgatósága megta­gadta egy néger nő holttesté­nek elhamvasztását. (AP, Reu­ter, UPI) Pola r Is-tengeral attj árókat küldenek a Csendes-óceánra Taipej (MTI). Felt tengernagy, az Egyesült Államok csendes-óceáni erői­nek főparancsnoka pénteken egy sajtóértekezleten kijelen­tette, hogy a legközelebbi jö­vőtől amerikai Polaris-tenger- alattjárók cirkálnak a Csen­des-óceán vizein. Felt szerint számítani lehe arra, hogy a kongresszus csők kentem fogja a külföldi kato nai segélynyújtás összegét, e azonban szerinte nem jelent azt, hogy az Egyesült Álla mok megszüntetné Ázsia ka tanai támogatását. (UFI) A Somogy megyei Vendéglátó Vállalat Dorottya Vendéglőjét átszervezte, és június l-től, mától kezdve mint zenés üzemelteti. Mindennemű halétel bő választékban és házias túrós ^ csusza állandóan kapható. Jó hangulatról kitűnő zenekar gondoskodik. Kellemes környezet, jó szórakozás! Külön presszóhelyiség áll a vendégek rendekezésére. Nyitva 12 órától 21 óráig. (51128) SZOVJET RAKÉTAKÍSÉRLETEK A CSENDES-ÓCEÁNON A rakétacélpontok körül — az esetleges tengeri és légi for­galom biztonsága érdekében — zárt övezetet hoztak létre. A szovjet rakéta-célterületek közelében fekszik egyébként Nagy-Britannia, valamint az Amerikai Egyesült Államok több csendes-óceáni szigetbir­toka, és így az említett álla­moknak is módjában áll a kí­sérleti rakéták becsapódási pontosságát megfigyelni. A TASZSZ május 28-i jelen­tésében beszámolt arról, hogy a Szovjetunió május 18-án és 25-én sikeres kozmikus hordö- zórakéta-kísérletet hajtott vég­re. A közleményben bejelen­tették továbbá, hogy a sikeres rakétakísérletekre való tekin­tettel az első övezet területe — a bejelentés napjával — fel­szabadul a tengeri hajózás és a légi forgalom részére, míg a második övezet a kísérletek be­fejezéséig továbbra is zárt te­rület marad. Május 12-én a Szovjetunió közölte, hogy a Csendes-óceán két körzetében rakétakísérlete­ket hajt végre, melyeknek idő­tartamára május 15 és július 15 között a megjelölt övezeteket zárt területté nyilvánítják. A Szovjetunió 1960. január óta már több alkalommal haj­tott végre sikeres nehézrakéta- kísérleteket, melyek az űrku­tatásban elért nagyszerű szov­jet tudományos eredmények technikai előfeltételei voltak. A nehézrákéták becsapódási pontjait a Szovjetuniótól több mint 12 000 km távolságra, a Csendes-óceán középső övezeté­ben, a Sor-szigetektől nyugat­ra, a tengerhajózás és a transzóceáni repülőforgalomtól viszonylag alig érintett terüle­teken, a halászati központok­tól távol eső térségekben je­lölték ki. Bővítik Szabad Európáéknál bővítik a céget a jólelkű tengerentúli patrónusok. Rodney Smith di­rektor úr, az éter legnagyobb füllentőkombinátjának veze­tője büszkén számolt be ar­ról, hogy a rádiónak eddig huszonnyolc nagy teljesítmé­nyű leadó ja működik Nyugat- Németországban és Portugá­liában. Most — folytatódik a be­jelentés — Mr. Smith és tár­sulata tízéves egyezményt kö­tött a portugál kormánnyal. Ennek értelmében rövidesen négy új adó épül a Lisszabon a céget melletti Glóriában egyenként 250 000 wattos teljesítmény* nyel. Ez annyit jelent, állapította meg a direktor, hpgy a Sza­bad Európa az eddigi 825 000 watt helyett 1 825 000 wattal sugároz, hála Salazar diktá­tor kormányának, amelynek árnyékában igazán méltó he* lyet talál ez az intézmény. Ami pedig az egymillió wat* tos teljesítménynövekedést ih­leti, a hazugság nem válik igazzá akkor sem, ha kétszer olyan hangosan kiáltják. H. A. Baldwin jobban tudja A világsajtót bejárták az amerikai Délen, Alábamában készült drámai képek. Az egyiken rendőrkutyák mar­cangolják a négereket, a má­sikon egy marcona »c op«, vagyis helyi rendőr csavarja hátra egy földön fekvő néger fiú kezét, miközben egy má­sik cop a fejére lép, a harma­dikon néger fiatalassz.pny há­tán csattan a gumibot, és így tovább. Minderről kifejtette vélemé­nyét Amerika egyik legismer­tebb írója és publicistája, Ja­mes Baldwin is, akinek leg­újabb könyve most is az Egyesült Államok tíz legtöbb példányban elfogyott munká­ja közé tartozik. Baldwin el­sősorban amiatt fejezi ki ag­godalmát, hogy a bigottan, fajüldöző Dél elég határozott­sággal találja-e szembe magát a központi, vagyis a washing* torn kormány részéről. A Time című magazin egyik levélírója, Palmer Van Gun* dy — a kaliforniai Glendale- bői — »túlságosan pesszimis­tának,* találja James Baldwin aggályait. Van Gundy persze nem borúlátó, a fehér kalifor* mainak erre nincs is oka. James Baldwin nála sakkal jobban ismeri a Dél né* gereinek kiszolgáltatottságát, és sgkkal jobban ér zi a kor* mány magatartásának követ­kezetlenségét. Már csak azért is, mert — ő maga is néger. Mi lesz a tervezett arab államszövetség sorsa? BEIRUT A DPA beiruti tudósítója arról számol be, hogy Szalah Bitar szíriai miniszterelnök csütörtökön televíziónyilatko­zatban foglalkozott a tervezett arab államszövetség sorsával. Ismét azt az elgondolását fej­tegette. hogy a megteremtendő arab államszövetségben a há­rom országnak — Egyiptom­nak, Iraknak és Szíriának — sértetlenül meg kell őriznie, regionális egységét. Csak ez teszi lehetővé, hogy később más államok is csatlakozza­nak a szövetségihez. A regio­nális egység megbontását cél­zó bárminő kísérlet viszont »csapás az arab egységtörek­véseikre« — mondotta. A miniszterelnök sürgette az egységre törekvő erők összefo­gását, és sajnálkozással álla­pította meg, hogy Szíriában ezeV az erők széthullottak baathista és Nasszer-barát cso­portokra. KAIRÓ A DPA kairói tudósítója ír­ja: Az egyiptomi kormány az iraki és a szíiriai kormánytól felvilágosítást kért, vajon ezek az országok tartják-e még ma« gukat az államszövetség meg­alakításáról szóló határozathoz. Nasszer elnök megbízta bag­dadi nagykövetét, kérjen az iraki kormánytól felvilágosí­tást arról is, mi tette szüksé­gessé az iraki hadseregben legutóbb végrehajtott tisztoga­tást. Az iraki elnökkel tartott megbeszélések után a bagdadi egyiptomi nagykövet csütörtö­kön jelentéstételre visszatért hazájának fővárosába. Az a tény, hogy Kairó Bag­dadban diplomáciai úton volt kénytelen felvilágosítást kérni az ottani belpolitikai fejlemé­nyekről, diplomáciád megfigye­lők véleménye szerint azt tük­rözi, hogy »széttöredezett« a bizalom alapja a föderációs társak között. (MTI) Börtönbe menekült Grenoble egykori Gestapo-főnöke Párizs (MTI). Varsóiról napokban indult az európai presszteihervo- nat, amely min­den rakodási időt beleszá­mítva óránként átlag 42 méteres séggel haladva 22 óra alatt érkezett Hanno­verbe. A vonat nemcsak a Német Szövetségi Köztársa­ságba, hanem a Belgiumba és a Hollandiába irányított áru­kat is magával vitte. A szak­emberek szerint e járat rend­szeres indítása megkönnyíti a kölcsönös áruszállítást az ér­dekelt országok között. A belga képviselőház után a szenátus is elfogadta a »rendfenntartó« törvényeket, amelyek jelentős mértékben korlátozzák a belga dolgozók sztrájkjogait. Az új munkásellenes törvény értelmében 16—28 napig ter­jedő időszakra börtönbe vethe­tők azok, akik sztrájk idején olyan megmozdulásokban vesz­nek részt, amelyeket a csend­őrség vagy a vállalkozók »el­lenséges« jellegűnek minősíte­nék. Száztól százezer frankig terjedő pénzbírságra ítélhető az a munkás vagy alkalmazott, aki »nem tartja tiszteletben« a minisztertanács sztrájk ide­jén hozott döntéseit. Tizenöt naptól három évig terjedő bör­tönbüntetéssel sújtják azt a munkást, aki leállítja munka­gépét. (MTI) Venezuelai parlamenti kép­viselők tilta­koznak az el­len az önkény ellen, amellyel a rendőrség a politikai fog­lyokat kezeli. A kongresszus képviselőháza jelentést állí­tott össze a belügyminiszté­rium számára, s é jelentésben követeli, hogy indítsanak vizs­gálatot a rendőrségen. A je­lentés egyebek között tartal­mazza az ellenzékben levő po­litikai pártok által benyújtott bizonyítékokat, amelyek le­leplezik a rendőrség önkényes eljárását. Adzsubej, az Izvesztyija fő- szerkesztője és felesége Rada Hruscsova négynapos látoga­tásra Kairóba érkezett. Az angol hadviseltek béke­mozgalma mépgyűlést tartott Londonban, s azon határozati- lsg tiltakozott Speidel terve­zett londoni látogatása ellen. A határozatot elküldték Mac- millamnek is. A lengyel katonai küldött­ség, amely Wojciech Jaruzels­ki altábornagy, miniszter- helyettesnek, a lengyel néphadsereg politikai főcso­portfőnökének vezetésével 10 napos baráti látogatást tett hazánkban, pénteken délelőtt Budapestről visszautazott Var­sóba. Grenoble egykori Gestapo- főnöke, egy Jean Barbiere ne­vű férfi jelentkezett a mar- seille-i börtönben, és őrizetbe vételét kérte. Barbiere több száz francia hazafit küldött németországi haláltáborokba. A Gestapón maga vezette a politikai foglyok kínvallatását, és a háború utolsó napjaiban három zsidó származású kis­gyermeket az lsére-folyóba dobott. Bűncselekményéért a fel­szabadulás után távollétében Norfolk (AFP, AP). Eltvn Grenfell altengemagy, az atlanti-óceáni amerikai ten­geralattjáró-flotta parancsno­ka csütörtökön közölte, hogy megtalálták a Thresher atom- meghajtású tengeralattjáró roncsait. A Columbia Egyetem egyik laboratóriumának ocea- nographiai kutatóhajója Bos­ton környékén — ahol a hajó elsüllyedt — részt vett a ku­tatási munkálatokban, s víz alatti fényképfelvételeket ké­szített. Ezekről megállapítha­tó, hogy a mintegy 2500 méter mélységben megtalált roncsok valóban a Thresher maradvá­nyai. A képeket most Forts- mouthba szállítják, és átadják annak a haditengerészeti bíró­ságnak, amely a hajó ügyében vizsgálatot folytat. Az amerikai haditengerészet bejelentette továbbá, hogy a halaira Ítélték. Egy évvel ez­előtt jelentkezett a rendőrsé­gen, a marseille-i katonai bí­róság az|nban »ideiglenesen« szabadlábra helyezte. Azóta Marseille-ben élt. A volt el­lenállási harcosok azonban fölismerték, és tiltakoztak a bíróság felháborító döntése el­len. A demokratikus sajtó Barbiere-nek és védőinek fe­lelősségre vonását követelte. A volt Gestapo-főnök végit! is a börtönben keresett menedé­ket, mert attól tartott, hogy Bosszút állnak rajta. Trieste, Piccard professzor mélytengeri kutatógömbje a hajótörés színhelyén lemerül, hogy fényképfelvételeket ké­szítsen az elpusztult atom- tengeralattjáróról. (MTI) AZ ÉM 44. SZ. ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT (Bpest. V„ Kossuth Lajos tér 13—15.) azonnal fölvesz buda­pesti munkahelyekre kő­műves-, ács-, állványozó­szakmunkásokat, építő­ipari könnyűgépkezelő- két, kubikosokat, férfi segédmunkásokat. Szállást és napi egyszeri ét­kezést biztosítunk. Munka­ruha, vidékieknek tanács- m igazolás és szakmunkások- 3 nak szerszám szükséges. ^ Megtalálták a Thresher roncsait

Next

/
Oldalképek
Tartalom