Somogyi Néplap, 1963. május (20. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szerda, 1963. május 1. Fidel Castro látogatása Hruscsov nyaralójában Moszlrva (TASZSZ). Fidei Castro és a kíséreté­ben levő személyiségek ked­den délelőtt látogatást tettek Hruscsov Moszkva környéki nyaralójában. A szovjet kor­mányfő és családja nagy örömmel fogadta Fidel Casit- rót, és élénk beszélgetés fejlő­dött ki közöttük. A kubai miniszterelnök né­hány órát töltött a nyaralóban, ahol jelen volt Leonyid Brezs- nyev, a Szovjetunió Legfel­ső Tanácsa Elnökségének el­nöke és felesége, Gromiko külügyminiszter és felesége és több más szovjet vezető sze­mélyiség is. (MTI) é ü kommunista párt megerősödött az olaszországi választásokon Meggyengült a kereszténydemokraták helyzete Róma (Reuter, AP, DPA). Az Olaszországban vasárnap és hétfőn megtartott, választá­sok szavazatainak |ó részét már összeszámlálták, és a leg­frissebb jelentések is megerő­sítik azokat a kezdeti részered­ményeket, amelyek szerint az ország legerősebb pártja, a Kereszténydemokrata Párt meggyengültén került ki a küz­delemből. Az Olasz Kommu­nista Párt jelentékenyen növel­i.tf.««A ...' -'mini F idel Castro Moszkvában beszél Malinovszkij marsall május 1-i napiparancsa Moszkva (TASZSZ). Malinovszkij marsall szovjet honvédelmi miniszter május 1-e ünnepe alkalmából napi­parancsot adott ki. A napiparancs hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió a kommu­nizmus építésére vonatkozó nagyszerű program megvalósí­tásáért folyó erőfeszítések je­gyében ünnepli május 1-ét. A szocialista országok népei al­kotóerejük virágjában köszön­tik az ünnepet. — A kommunista párt és a szovjet kormány — folytatja a napiparancs — a dolgozók aka­ratát és alapvető érdekeit kép­viselve állhatatos és követke­zetes békeszerető külpolitikát folytat, fáradhatatlanul küzd a nemzetközi feszültség enyhíté­séért, a vitás kérdések tárgya­lások útján való megoldásáért. Ugyanakkor az Egyesült Ál­lamok imperialistái és szövet­ségeseik mindenképpen gátol­ják a Szovjetunió békés javas­latainak megvalósulását, fo­kozzák a fegyverkezési haj­szát, őrült terveket szőnek egy termonukleáris világháború ki- robbantására. — Hazánk és a szocialista közösséghez tartozó országok biztonságának érdekeit szem előtt tartva a szovjet állam lankadatlanul gondot fordít az ország védelmi képességének fokozására, katonai erejének növelésére. A szovjet fegyve­res erők, amelyeket a bölcs le­nini párt irányít és amelyek a nép határtalan támogatásának örvendenek, állandó harci ké­szenlétben vannak és a szocia­lista országok hadseregeivel karöltve képesek szétzúzni bármely agresszort, ha táma­dást merészel végrehajtani ha­zánk és a velünk testvéri szo­cialista országok ellen. Malinovszkij marsall ezután jókívánságait fejezi ki a had­sereg és a hadiflotta katonái­nak, és újabb sikereket kíván nekik a politikai és harcászati ismeretek elsajátításában', majd befejezésül megparan­csolja, hogy Moszkvában, a szövetséges köztársaságok fő­városaiban és a hős városok­ban húsz tüzérségi díszsortüzet adjanak le az ünnep alkalmá­ból. (MTI) Harri man visszaérkezett Washingtonba Hírügynökségi jelentések szerint Harrirm n am.intai kül­ügyminiszter-helyettes szov­jetunióbeli útjáról és rövid angliai látogatásáról hétfőn este visszaérkezett az Egye­sült Államokba. Hírek szerint Harriman kedden bcsz. mólt Kenne dyne k moszkvai útjá- róL (MTI) Meg nincs gyümölcs, <# > / \*i\v mii \ir\\l, igyunk több gyümölcslét/ te szavazatainak Számát, és megerősödött a kormánytól jobbra álló, nagytőkés rétege­ket képviselő Liberális Párt is. A választásokon 32 800 000 szavazó járult az urnákhoz 630 képviselői mandátum eldönté­se végett. Közülük 28 700 Q00 szavazó — a 25 éven felüliek — 315 szenátusi mandátumról döntött. A szavazásra jogosul­taknak^ 93,3 százaléka élt vá­lasztójogával. Ami a szenátusi választáso­kat illeti, három kivételével valamennyi szavazókörzétből beérkeztek az eredmények. A kereszténydemokraták az 1958-as eredményeikhez képest négy százalékot vesztettek, részarányúk 41,2 százalékról 37,2 százalékra csökkent. Az Olasz Kommunista Párt 21,8 százalékról 25,5 százalékra nö­velte szavazatainak részará­nyát. A Nenni vezette baloldali szocialisták egytized százalékot vesztettek (14.1-ről 14-re). A szocialista demokraták az 1958-a^ 4,4 százalék helyett 6,3 százalékhoz jutottak. A li­berálisok — akiknek 1958-ban mindössze 3,9 százalékuk volt, a kereszténydemokratáktól hó­dítottak el szavazatokat, s vok- saik részarányát 7.5 százalékra növelték. Némileg erősödtek a neofasiszták (4,3 százalékról 5,2 százalékra). Súlyos vereség ér­te a manarchistákat, mert 1958-ban szerzett szavazataik nagy részét elvesztették, s 5,2 százalék helyett csupán 1.6 szá­zalékot szereztek. A köztársa­ságiaknak és a töredék pár­toknak 2,7 százalék jutott. (A köztársasági pártiak részará­nya 1,4 százalékról 0,8 száza­lékra süllyedt.) A képviselőházi választások eredményei eddig még csak szórványosan érkeztek be. Az összeszámlált 5 707 300 szava­zat 41,7 százalékát kapták meg a kereszténydemokraták. a kommunisták 22.8 százalékhoz jutottak. A szocialisták 15,2 százalékot, a szocialista de­mokraták 6.5 százalékot, a li­berálisok 6 százalékot kaptak. Milánóból, az ország máso­dik legnagyobb városából ka­pott eredmények szerint a múlt választásokhoz képest a kom­munista párt 50 000 új szava­zatot szerzett (190 001-ről 240 840-re). A keresztényde- mokratk 251 685 szavazathoz jutottak (1958: 285 048). Itt volt a leglátványosabb a libe­rálisok megerősödése, voksaik számát 88 337-ről 207 075-re szaporították. Az más... Barry Goldwater, Arizona állam szenátora az Egyesült Államok egyik legreakció- sabb embere, márpedig ez amerikai viszonylatban iga­zán nem kis teljesítmény. A szenátor úr azok közé szélsőjobboldali fanatikusok közé tartozik, akik szerire: Eisenhowertól Kennedyig 'mindenki — persze rajta’- kívül mindenki — »a nem zetközi kommunizmus ügy nöke«. Nem véletlen, hogy az az ultrareakciós csoport, amelyet a hideg ráz még ak­kor is, ha »kommunista or­szág termékére néz«, amely többek között harcot hirde­tett a jugoszláv nádkosarak és az NDK-karácsony fadí­szek ellen, szóval ez a cső. port »Goldwatert az elnöki székbe!-« feliratú táblákkal rendez gyakori tüntetéseket. Aztán — ahogyan ez ilyen körökben lenni szokott — akadt valaki, akinek még Gotdwater sem volt elég éber a kommunizmus elleni harc frontján. A napokban a Newsweek című magazinnak írt levelében egy fanatikus megtámadta Arizona szená­torát, amiért — uram bo­csa! — egy Exakta upr.ju fényképezőgépet látott a ke­zében. Ezt pedig — kimon­dani is szörnyű — a Német Demokratikus Köztársaság­ban gyártják, igen, abban a német államban, amely Goldwater úrék szerint még kevésbé létezik, mint Ken- nedyék szerint... j A szenátor persze azonnal válaszolt. Kikérte magának a rágalmat, és közölte, hogy a gép ugyan valóban Exakta, de azt még a náci Német­országban készítették. A bítáló erre természete­sen megnyugodott. A náci Németországban? Az más... H. A. Az új olasz szenátus mandátumainak megoszlása A Reuter és az AP jelentése szerint Taviani olasz belügy­miniszter kedden délelőtt köz­zétette a szenátusi választások,^, ni ijf ideiglenes végeredményét. Csak egy választókerületből nem érkezett még be a válasz­tási eredmény. Mindazonáltal az új 315 mandátumos szenátus összetétele eldőlt. A mandátumok megoszlása: Kereszténydemokraták 133 Kommunisták 85 Baloldali szocialisták 44 Szocialista demokraták 14 Liberálisok 19 Neofasiszták 15 Monarchisták 2 Egyéb 3 Az új szenátusban a monar­chisták kivételével valamennyi pártnak több mandátuma van, mint korábban; ez annak tud­ható be, hogy a mandátumok számát 246-ról 315-re emelték. A kereszténydemokraták tény­leges meggyengülését viszont tükrözi, hogy a korábbi erővi­szony fenntartásához 158 man­dátumot kellett volna szerez­Közzétették a leadott szava­zatok számát is. Ezek Sze­rint a kereszténydemokraták 10 208 524 szavazatot szereztek (37,2 százalék), a kommunisták 6 993 604 szavazatot (25,5 száza­lék). A többi párt szavazatainak megoszlása: Baloldali szocialisták 3 856 088 14,0% Liberálisok 2 059 452 7,5% Szocialista demokraták 1 739 880 Neofasiszták Monarchisták 6,3% 5,2% 1,6% 1 415 435 428 167 Neofasiszták, monarchisták és jobboldali függetlenek 279 397 1,0% Köztársaságiak 223 421 0,8% Egyéb 253 028 0,9% (MTI) Jí délafrikai kormány katonai iáborrá alakítja át az országot Dar es Salaam (MTI). A Tanjug hírügynökségnek a tanfiarryikai Dar es Salaam- barn levő tudósítója szerint a városba olyan hírek érkeztek, hogy ' a dél-afrikai kormány az országot katonai táborrá alakítja át, amelyben minden fehér ember fegyvert visel. A dél-afrikai hatóságok jelenleg az őslakosság ellen folytatan­dó harc részletes stratégiáját és taktikáját dolgozzák ki. Szü^ég esetén a dél-afrikai fegyveres erők létszáma eléri a 260 000 főt. Ezenkívül több mint 60 000 fiatalember a »polgári gárdán« belül gyor­sított ütemű katonai kiképzés­ben részesül. A dél-afrikai haderőt különleges rendelte­tésű egységekkel, rendőri osz­tagokkal, sőt női alakulatok­kal egészítik ki. A NATO tagállamai nagy katonai segítséget nyújtanak a fajvédő Verwoerd-rezsimnek dél-afrikai pénzügyi érdekelt­ségeik védelme érdekében. A dél-afrikai kormány a közel­múltban nyolc angol gyárt­mányú bombázót vásárolt, Franciaországból pedig sugár­hajtásos vadászgépeket és he­likoptereket. Egy francia vál­lalat Dél-Afrikában páncélko- csi-gyárat létesített. Belgium géppuskákat szállít a dél-afri­kai hadsereg számára. Souvanna Phcuma ismét a Kőedény­síkságra repült Vientiane (Reuter, AP). Souvanna Phouma, a laoszi kormány miniszterelnöke ked­den ismét a Kőedény-síkságra repült, hogy ott ;,Szufanuvong miniszterelnök-helyettessel, a Laoszi Hazafias Front Pártjá­nak vezetőjével a laoszi vi­szály megoldásáról tanácskoz­zék. A. miniszterelnököt elkí­séri óljára a nemzetközi el­lenőrző bizottság több tagja is. Mint ismeretes, Szufanu- vong miniszterelnök-helyettes azt indítványozta Souvanna Fhoumának, hogy vitassák meg a reakciós Nosanan tá­bornok és az amerikaiak ma­nőverei következtében az egész országban kialakult helyzetet. Haitiba utazott az Amerikai llamok Szervezetének vizsgáló bizottsága AZONNALI BELÉPÉSRE keresünk építészmérnököt vagy na^P gyakorlattal rendelkező építésztechnikust. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés írásban vagy személyesen a Kőolaj- vezeték Vállalat (Siófok személyzeti osztályán. e Washington (Reuter. AP, AFP). Az Egyesült Államok eluta­sította az Amerikai államok Szervezetének azt a kérését, hogy vegyen részt a Haitiba induló vizsgálóbizottság mun­kájában, Washington kijelen­tette, «zavarja őt«, hogy a haiti kormány úgy érzi, az Egyesült Államok elfogult Francois Duválier kormányá­val szemben. Amerikai kor­mánykörökben hangoztatták, hogy a két ország kapcsolatai igen kényesek, és ezért hely­telen lenne, ha az Egyesült. Államok részt venne a vizs­gáló bizottság munkájában. Mint ismeretes, a washing­toni kormány szemében már régóta szálka Duválier rend­szere, mivel az Egyesült Ál­lamok úgy véli, hogy a mos­tan^ korrupt haiti kormány képtelen eredményesen meg­birkózni a baloldali erők elő­retörésével. A legújabb jelentések rint Bolíviát jelölték ki már el is indult útjára. A bi­zottság először Santo Domin- góba repül, és ohnan folytatja útját Pori Au Prince, Haiti fővárosa felé. A Reuter értesülése szerint a haiti kormány felszólította az Egyesült Államokat, szün­tesse meg az országban létesí­tett haditengerészeti kiképző misszióját Az Egyesült Álla­mok — jelentették be Wa­shingtoniban —, »-habár sajnál­kozva«, de eleget tesz a ké­résnek. Haiti és a Dominikai Köz­társaság között kirobbant vita legújabb fejleményeként a hírügynökségek azt jelentik, hogy Haiti fővárosában visz- szarendeliték a dominikai nagykövetség épülete köré vont csapatokat. Magloire volt haiti elnök hétfőn New Yorkban kijelen­tette, hogy a Karib-térségben kirobbant válság rendezésének feladja az Amerikai Államok sze-' Szervezetére hárul, & a szer­Egyesült Államok helyére, és így a vizsgáló bizottság a kö­vetkező országok képviselőiből áll: Kolumbia, Chile, Ecuador, Salvador és Bolívia. A vizsgáló bizottság kedden vezetnek szükség esetén erő­szakhoz kell folyamodnia. Ez a válság — hangoztatta a volt elnök — csak Duválier és ügynökeinek eltűnésével érhet véget (MTI) Visszaérkezett Varsóba Piffr Jaroszewicz lengyel mi­niszterelnök-helyettes, aki a KGST-ben meghonosodott sorrend alapján átvette a vég­rehajtó bizottság elnöki tiszt­ségét. A repülőtéren bejelen­tette, hogy a KGST végrehaj­tó bizottsága május első felé­ben ismét összeül, ezúttal Varsóban. Hétfőn este tüntetés zajlott le Frederika görög királyné londoni szállodája előtt. A tümtaíők most is a görög po­litikai foglyok szabadlábra he­lyezését követelték. Köztük volt á már 16 éve börtönben sínylődő A. Ambatelosz görög szakszervezeti funkcionárius felesége is. Részt vett a tün­tetésben négy munkáspárti képviselő is. Az amerikai Mississippi, Missouri, Tennessee és Alaba­ma államokon tornádó söpört végig 9 halálesetet és 30 se­besülést okozva. A forgószél egy faházat a benne levő tíz személlyel együtt felkapott, és fél kilométernyire sodort ma­gával. Az AP jelentése szerint Iz­rael Michael Comay állandó ENSZ-delegátusának útján til­takozó jegyzéket juttatott el a Biztonsági Tanács elnöké­hez. A jegyzékben Izrael amiatt tiltakozik, hogy »az új arab államszövetség eltö­kélt szándéka Izrael meg­semmisítése«. Mint az AFP hírügynökség jelenti, Adolfo Lopez Mateos mexikói elnök közölte: Mexi­kó és négy más latin-amerikai ország egyezményt írt alá egy latin-amerikai atomfegyver- mentes övezet létrehozásáról. Bolívia, Brazília, Chile, Ecua­dor és Mexikó arra fognak törekedni, hogy még több ál­lamot bevonjanak az övezet­be — hangoztatta a mexikói elnök. , Kedden a Legfelsőbb Tanács meghívására megérkezett a szovjet fővárosba a mexikói kongresszus küldöttsége. A mexikói vendégek két hetet töltenek a Szovjetunióban. Moszkván kívül ellátogatnak Türkmenisztánba, Ukrajnába és Leningrádba. Egy Alexander Rorke nevű amerikai fényképész magán- repülőgéppm áorilis 25-én bombát dobott le Havana egvik o’^i finomító üzemére. A Kubai Köztársaság az USA kormányának küldött jegyzé­kében a legerélvesebb tiltako­zását feiezi ki. s a kelóztáma- dáeért ás következményeiért f z Vevesült Államokat teszi elelőssé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom