Somogyi Néplap, 1963. május (20. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

*TLÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? Aha 60 fillér SomogyNéplap AZ MSZMP MEGYEi BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJ A n. ÉVFOLYAM 100. SZÁM. * SZERDA, 1963. MÁJUS 1 Éljen május elseje, a nemzetközi munkásosztály harcos seregszemléje! A nemzetközi munkásosztály ünnepén írta: SZŐKE PÁL, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára tT agyománnyá vált, hogy minden évben megüinnep- ii május 1-ét a világ proletariá­tusa. Ünnepel, és fölméri ered­ményeit, miközben a megoldás, ra váró tennivalókra fordítja figyelmét. Bátran állíthatjuk, hogy a múlt esztendő sikeres volt a munkásosztály, az összes dolgozó szempontjából. A szo­cialista világrendszer tovább erősödött, számos győzelmet arattak a munkások, a haladó emberek. A Szovjetunió dolgo­zói immár a kommunizmus föl­építésén munkálkodnak. A Szovjetunió mellett egyre erő- teljeseibben fejlődik a többi szocialista ország is mind gaz­daságilag, mind politikailag. Pártunk a VIII. kongresszuson tűzte ki célul hazánkban a szocializmus teljes fölépítését A magyar munkásosztály mindig érezte, hogy mellette van a nemzetközi munkásosz­tály nagy családja. Most, ami­kor hazánkban szilárd a mun­kásosztály hatalma, leraktuk a szocializmus alapjait és harc­ba indultunk a szocializmus teljes fölépítéséért, különösen fontos kötelességünk, hogy se. gítsük és támogassuk a kapita­lista elnyomás és lúzsákmányo. lás alatt nyögő és a szabadsá­guk, függetlenségük kivívásáért küzdő népek harcát. Szolidári- sak vagyunk velük, és erőnk­höz mérten segítjük őket, hogy harcuk mielőbb teljes győzel­met arasson. Népünk akaratát fejezi tó pártunk VIII. kongresszusa ha­tározatának ama pontja, amely kimondja: »A béke megőrzé­séért, a tartós béke kivívásáért folytatott harc mindennapi fel­adat a kommunisták és nem­csak a kommunisták, hanem minden dolgozó és becsületes ember számára a föld vala­mennyi országában. A békés egymás mellett élésért folyta­tott küzdelemben a szocialista világrendszer országainak ere­je és békepolitikája, a nemzet­közi proletariátus osztályhar­ca, a nemzetközi felszabadító küzdelmek és a világszerte fo­lyó békeharc segítik és erősí­tik egymást.« A világ haladó erőinek har­"a eredményeként a második világháború óta több mint öt ven ország népe rázta le magá­ról az imperialista gyarmato­sítók igáját, és vált független­né. A harc azonban tovább fo­lyik, mert népek milliói síny­lődnek még ma is gyarmati sorban. Azok a népek pedig, amelyek már elnyerték politi­kai függetlenségüket, megsza­badulni igyekeznek a ka­pitalisták gazdasági szorí­tásától, azért küzdenek, hogy ne tartsák országukat gaz- dasáigilag függő helyzetben. Az imperializmus ellen har. coló népek összefogása, szo­ros egysége az az erő, amely végül is kivívja a népek sza­badságát szerte a világon. Az imperialistáknak tudniuk kell, hogy a szocialista világ, a sza­badságukhoz és függetlensé­gükhöz ragaszkodó országok és népek, a nemzetközi forradal­mi munkásmozgalom és a bé­ke-világmozgalom egyesített ereje hatalmasabb az agresszív erőknél. "A világ békéjét az imperia­lizmus ellen összefogott népek, a szocialista tábor — minde­nekelőtt a Szovjetunió — ka­tonai ereje őrzi. Ez az egyre növekvő erő képes arra, hogy bárhol a világon visszaverje a háborús gyújtogatok minden provokációját. Ez a hatalmas erő akadályozta meg az ame­rikai imperialistákat a múlt év őszén abban, hogy megsemmi­sítsék a hős kubai nép eredmé­nyeit. rP örténelmíleg rövid idő választ el bennünket a szervezett munkásmozgalom megszületésétől. A fejlődés ro­hamos volt. A szocialista el­méletet követve történelmileg rövid idő alatt százmilliók sza­badultak meg az imperializmus kizsákmányolásától. Fél évszá­zada sincs még, hogy megkez­dődött a szabadság útján ha­ladó népek igaza történelme. Oroszország munkásosztálya vette kezébe először a hatal­mat, s bizonyította be, hogy fel tudja építeni a kapitalizmusnál minden tekintetben különb, az emberiség legmerészebb álmait valóra váltó új társadalmat. Ezt bizonyította a rakéták gyártásában és a kozmosz meg­hódításában elért ragyogó szov. jet győzelem is. Ez nem csupán az emberi értelem, a tudomány és a technika győzelme, hanem a kommunizmus eszméinek, a szocialista rendnek a diadala is! A többi szocialista ország is sikeresen halad előre a szocia­lista társadalom építésében. Minél szilárdabb és erősebb a szocializmus, annál bizakodóbb lehet a dolgozó emberiség. A szocialista rend ereje és hatal­ma a békét és a haladást szol­gálja. TV épünknek a szocializmus 1 ’ teljes fölépítéséért foly­tatott harca a legszorosabban egybefonódik a szocialista vi­lágrendszer győzelméért folyók küzdelemmel. Pártunk VIII. kongresszusa megállapította,, hogy a szocializmus teljes föl­építésén ma már olyan társa­dalomban munkálkodhatunk, amely közel került ahhoz, hogy a munkásosztálynak, a terme­lőszövetkezeti parasztságnak és értelmiségnek, a dolgozó nép­nek egységes szocialista társa­dalmává váljék. Társadal­munkban ma már nincsenek olyan osztályok vagy számotte­vő rétegek, amelyeknek az ér­dekei ellentétesek volnának a szocializmussal. A szocializmus teljes fölépítése, a napirenden levő feladatok összhangban vannak az egész nép érdekei­vel. A szocializmus teljes föl­építéséért folyó harcban a szo­cialista nemzeti egység politi­kai alapján egyesíteni kell mindazokat az erőket, amelyek a szocializmusért, a békéért te­vékenykednek. A szocialista társadalom fölépítése egész nemzetünk ügye. Munkásosztályunk hatéko­nyan segíti testvérét, a szövet­kezeti parasztságot. Mind a két osztálynak érdeke, hogy ez a szövetség tovább erősödjék és fejlődjék. Ennek a szoros ba­rátságnak máris kézzelfogható eredményei vannak. Megnőtt a bizalom a párt, a kormány iránt. A vezetők és vezetettek kapcsolata elmélyült. A mun­kások, a tsz-parasztok, az ér­telmiségiék, egész dolgozó né­pünk helytállása, a nagyszerű eredmények és tettek azt bizo­nyítják, hogy jól élünk a szo­cialista demokrácia lehetősé­geivel. A tanácstag- és ország­gyűlési képviselő-választások is igazolják, hogy dolgozó népünk egyetért a párt politikájával és helyesli azt. A választások megmutatták azt a nemzeti összefogást, amely népünkben kialakulóban van. A megye szervezett dolgozóinak fontos feladata, hogy továbbra is ad­janak meg minden segítséget a szövetkezeti parasztságnak. jVÍ ájus elseje a munka ün. nepe is. Jelentőségét emeli, ha feladatainkról is szó­lunk. Megyénkben is gyorsabb ütemben kell haladni a mező- gazdaság fejlesztésében, a szö­vetkezetek megszilárdításában. Megvan minden lehetőségünk, hogy ebben az évben jelentő, sen növekedjék a mezőgazda­ság termelése. Ennek egyik igen fontos követelménye, hogy a tavaszi munkákat kellő idő, ben elvégezzük, és jól felké­szüljünk 'a növényápolásra. A gazdasági munka, a termelé­kenység emelése, a gazdaságos, ság javítása általános fejlődé, sünk kulcskérdése. Erre kell mozgósítanunk minden erőt a termelés valamennyi területén. Nagyon fontos, hogy a vezetés előrelátóan irányítson; azon kell fáradoznunk, hogy me­gyénk dolgozói teljesítsék az 1963. évi terveket. Ápoljuk és segítsük a szocialista brigád- mozgalom szélesebb körű ki­bontakozását. A vezetők adja­nak meg minden segítséget ah­hoz, hogy tovább erősödjék a dolgozók összefogása, hogy mi­nél több ember vegyen részt a szocialista brigádmozgalom­ban. Vannak gond jaink, de meg- győződésünk, hogy megyénk dolgozó népével együtt sikere­sen megoldjuk feladatainkat; lelkesítenek bennünket nagy­szerű eredményeink és az a tény, hogy biztos úton menete­lünk. Éljen május elseje, a nem­zetközi munkásmozgalom har­cos seregszemléje! 55555555555H5W5555555O555555555555

Next

/
Oldalképek
Tartalom