Somogyi Néplap, 1963. április (20. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

SOMOGYI NÉPLAP s Kedd, 1963. április 2. Az „űrikrek" Conakryban Ili­Guinea: Andrijan Nyikolajev és pavcl Popovics a conakry-i poli­technikai intézetben, amely szovjet segítséggel épült fel. (MTI Külföldi ítépszolgálat) Fidel Castro kubai miinisz- terelmök szom­baton beszédet mondott Ma- tanzas városá­ban, és közölte, hogy a kor- máeycsapatok összpontosított akciói révéin __ a lig harminc — nap alatt felszámolták az el- lemforradalmár bandák leg­nagyobb részét. Hattagú kurd küldöttség ér­kezett Bagdadba, hogy tanács­kozzék az iraki kormány kép­viselőivel a kurdok autonó­miájának megteremtéséről. Vasárnap ünnepélyesen víz­re bocsátották a 48 000 tonnás »Leonardo da Vinci« tartály- hajót. Ez az első abból a hat tnagy tartályhajóból, amelyet az 1961 novemberében aláírt szerződés értelmében az An- saldo olasz hajógyártó cég épít a Szovjetunió részére. Második hónapjába lépett a francia bányászok sztrájkja Párizs (MTI). Léderer Frigyes, az MTI tu­dósítója írja: Férfi pamufmellény bordás kötésű 110,— 150,— Ft-ig Férfi gyapjúmellény hosszú ujjú 250,-------310,— Ft-ig Férfi gyapjúmellény újj nélküli 200,-------250,- Ft-ig G yapjú-, nyúlszőr-, velurkalapok 49,-------230.— Ft-ig Nya kkendők: műselyem 18,50 Ft félselyem 30,— Ft tisztaselyem 50,— Ft herlon 63,— Ft Férfiingek: Festett puplin 111,— Ft Cérnapuplin 240,— Ft Parissien 112, — Ft Férfi zsebkendők 6,— 14,— Ft-ig bő választékban a föidmíives- szővelkezeiek boltjaiban. (3467) A francia szénbányászok sztrájkja hétfőn második hó­napjába lépett. Ebből az alka­lomból a három nagy szak- szervezet újabb nyilatkozat­ban szögezte le álláspontját. A CGT, a keresztény CFTC és a szocialista Force Ouvriere ha­tározottam kitart a sztrájk folytatása mellett. A bányászok mindaddig nem veszik föl a munkát, amíg a kormány nem tel­jesíti követeléseik lénye­gét. Vasárnap a kelet-franciaor­szági szénmedence bányászai Mertebachban tartottak nagy­gyűlést, s újbóli leszögezték: a sztrájk ötödik hetében töret­len a bányászok egysége, hiá­bavaló a kormánynak az a számítása, hogy a nélkülözés megadásra kényszéríti őket. A francia munkásosztály, a lakosság csaknem vala­mennyi rétege továbbra is támogatja a bányászok harcát. Az üzemekben, hivatalokban a dolgozók egynapi keresetüket ajánlották fel a bányászok sztrájkalapjára. A nagyváro­sokban a munkáscsaládok több tízezer bányászgyermeket látnak vendégül a húsvéti va­káció alatt. Vasárnap több mint ezer gyermek érkezett Párizsba Észak-Franciaország- ból. Az egy hónapja tartó szén­bányászsztrájk eddig négymil­lió tonna széntől fosztotta meg a francia gazdaságot. A szénhiány egyre erőtel­jesebben érezteti hatását az iparban. Egyes hőerőművek már be­szüntették működésüket. Az Angliából érkezett szénszállít­mányok a nyugat-franciaor­szági kikötőkben vesztegelnek, a dokkmunkások mindenütt megtagadták a szén kirakását. Az üdülésen tartózkodó Nyi- kita Hruscsov szovjet minisz­terelnök hétfőn fogadta a Szo- máli Köztársa­ságnak a Szov­jetunióban tar­tózkodó parla­menti küldött­ségét. A külföldi monopóliumok a múlt esztendőbein 202 000 000 drachmát vittek ki Görögor­szágból profit formájában. Az 1958-tól 1961-ig terjedő idő­szakban a külföldi monopóliu­mok 500 000 000 drachma hasznot szereztek görögországi vállalkozásaikból. Befekteté­seik 1962-ben meghaladták a 300 000 000 drachmát. John Meyer, a szovjet—brit kereskedelmi kamara elnöke több más neves angol üzlet­ember kíséretében vasárnap a szovjet fővárosba érkezett. John Meyer a TASZSZ tudó­sítójának kijelentette: öröm­mel jöttek Moszkvába, hogy elősegítsék az angol—szovjet kereskedelem további fejlődé­sét. Ghana fővárosában megkez­dődött a nemzetközi közgazda- sági szakértők tanácskozása. Az egyhetes tanácskozáson Ghana új hétéves gazdaság- fejlesztési tervének irányel­veit vitatják meg, és kidolgoz­zák a terv vázlatát, A tanács­kozáson részt vevő mintegy ti­zenkét közgazdász között a szocialista országokból jelen van Bognár József magyar és Boborwski lengyel professzor is. Le a szerelemmel Dr. Ossian B. Hollins úr megállapította a Newsweek legújabb számában, hogy az Amerikai Egyesült Államok gazdasági élete és népese­dési viszonyai ellentmondá­sos helyzetbe kerültek? A legközelebbi öt évben — az adott munkanélküliség kikü­szöbölésére — 9,6 millió új állást kellene teremteni. Közben a lakosság 6,5 mil­lióval növekszik, illetőleg ennyi új munkakeresö lép a színre. Ez azt jelenti te­hát, hogy az Egyesült Álla­moknak öt éven belül, leg­alább 16 millió ember szá­mára kellene munkdt bizto­sítania. Igen ám, de eköz­ben az automatizálás a már munkában levők közül is to­vábbi milliók egzisztenciáját fenyegeti. Mit kellene itt tenni? — kérdezi az idézett úr. És azt mondja: Meg kell rendszabályozni a szerelmet. Ne szüljenek annyi új em­bert az anyák. Stop. Európai nyelven ez körülbelül így fo­galmazható meg: Halál a sze­relemre! Éljen a kapitaliz­mus! A. A. KI kit segít? A Newsweek című amerikai magazin állítólag első kézből szerzett előzetes értesüléseinek rovata, az úgynevezett Peris­cope azt írja, hogy a dél-afri­kai fajüldöző kormány meg­irigyelte Washington babérait, és »külföldi segélyprogramot« "zervez. Hendrik Verwoexd kormá­nya az amerikai segélyprog­ram jellegéit is lemásolta. Er­ről azonnal meggyőződhetünk, ha egy pillantást vetünk arra a listára, amelyen a Johannes­burg által segélyezendő orszá­gok szerepelnek. Angola, Mozambique, Dél- Rhodesla... szóval csupa olyan ország, ahol egy fehér kisebb­ség növekvő nehézségek árán tartja fenn véres uralmát a bennszülött többség fölött. Lassan, úgy látszik, törvény lesz a külpolitikában egy ősi közmondás módosított válto­zata: Madarat tolláról, kormányt segélyprogramjáról... H. A, Munkanélküliek tüntetése Londonban A képen: A tüntetésre gyülekezők a St. Pa ne r as negyedben. (MTI Külföldi Képszolgálat) Angol hadihajó indult el a Bermudákról a kubai ellenforradalmárok »ellenőrzésére« Az Adenauer-párt választási veresége Rajna-pfalzban Mainz (DPA, Reuter, ADN) A CDU (Kereszténydemok­rata Unió) a vasárnap tartott rajna-pfalzi tartomány i válasz­tásokon. elvesztette abszolút többségét. Szavazati aránya az 1959-es 48,4 százalékhoz ké­pesít most 44,4 százalékra csökkent. A Német Szociálde­mokrata Párt (SPD) a szavaza­tok 40,7 százalékéit, a Szabad Demokrata Párt (FDP) pedig 10,1 százalékát szerezte meg. A mandátumok megoszlása a következő: CDU 46 1959-ben 52 SPD 43 1959-ben 37 FDP 11 1959-ben 10 Mint ismeretes, a tartomány­ban eddig CDU—FDP koalíció vezette az ügyeket Altmeier, a rajna-pfalzi tar­tomány eddigi CDU-párli mi­niszterelnöke kijelentette, hogy a vereség az Adenauer-kor- mány kudarcára vezethető vissza. »Az utóbbi időben már nekem sem tetszett egy és más Bonnban« — fűzte hozzá. A Német Békeünió első íz­ben indult tartományú válasz­tásokon. Habár sikerült 23 000 szavazatot szereznie, szavazati aránya nem éri el az előírt öt százalékot, és ezért nem kép­viseltetheti magát a parla­mentben. Glahn, a Szabad Demokrata Párt rajna-pfalzi elnöke kije­lentette, hogy pártja ismét hajlandó koalícióba lépni a CDU-vaL (MTI) Újabb történelmi dokumentumok a második világháborúból Moszkva (MTI). A szovjet fegyveres erűk ne­vében hétfőn Moszkvában ün­nepélyes keretek között több mint 130 darálj okmányt, fényképmásolatot, hadparan­csot, filmtekercset és más do­kumentumot adtak át Kiss Lajos ezredesnek, a Magyar Népköztársaság moszkvai ka­tonai attaséjának. Az okmá­nyok a szovjet hadsereg ma­gyarországi felszabadító har­cának sok, eddig ismeretlen eseményét idézik fel, bemu­tatják a második és harmadik ukrajnai front hadműveletei­nek különböző állomásait. Az átadott filmtekercsek be­mutatják Budapest ostromát, a felszabadított Pécs utcáit. Tíz tekercs, eddig sehol fél nem használt felvétel mutatja be a harcok sok-sok epizódját. Az átadott okmányokat és kiállítási tárgyakat hamarosan Budapestre szállítják. Miami (AP—Reuter—UPI— DP A) Az angol admdrahtás hétfőn közölte, hogy a ^Bermudákról karibi »rutin«-útra kelt a Lon­donderry nevű brit csatahajó. Kormánykörök nyomban hoz­záfűzték, hogy a fregatt »tit­kos őrjáratra« ment azzal a céllal, hogy megakadályozza, ha a Bahama-szdgetek egyiké­ről kubai ellen forradalmá rok kalózhajókat indítanának ku­bai célpont vagy szovjet hajók Felveszünk férfi munkaerőt • udvaros! teendők elvégzésére balatonföhivári üdülőnkbe f. évi május végétől szep­tember 1-ig. Fizetés havi 1400 Ft. Ellátás térítendő. Jelentkezés levél útján az Országos Nyersbőrforgalmi Vállalat Központja címre, Budapest, VI., Népköztársa­ság útja 45. sz. _____________________(3453) ú jabb rajtaütésszerű megtá­madására. Az Egyesült Álla­mok kormánya — »semleges­ségét« bizonyítandó — erre ugyanis fölkérte Angidét. A haditengerészet azonban nem csinál titkot belőle, hogy egyetlen hajó képte­len megbirkózni ezzel a feladattal. | Az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott sajtóje­A Somoßy megyei Tatarozó és Építő Vállalat fölvesz kőműveseket és segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet a marcali és a fonyódi járási munka­ügyi főelőadóknál, illetve a marcali és a balatonboglári építésvezetőségen, ahol a feltételeket is közlik. ________ (37069) V * i leütések szerint az Amerika-♦ ban élő kubai elleniorradal-: marok sértődötten fogadták, : hogy Washington, ha inkább? látszólagosan is, de bizonyos | korlátozó intézkedéseket tesz; a szovjet hajók ellen irányuló { ba ndita támadások megelőzé- ’ sere. Az Alpha-66 nevű akció­csoport szóvivője nyomban közölte, hogy társai »folytat­ják a harcot«. Mint a DPA nyugatnémet: hírügynökség egyik kommen- * tárjából kiderül, a CIA ame-t rikai kémszolgálat washingto- í ni értesülések szerint az amerikai kormány kép- : mutató intézkedései eile- ♦ mére is támogatta s a jő- ; vőben is támogatni fogja ♦ a kubai ellenforradalma- | rok rajtaütésszerű tárna- ♦ dúsait. Időközben Miamiban (Flori­da állam, Egyesült Államok) bejelentették, egy újabb kubai föld alatti szervezet, a »szabad-1 ságharcos kommandó« létezé- f sét. Az új szervezet állítólag t Mexikóban ütötte fel tanyáját, | s első nyilatkozatában »hadat, üzent« minden szocialista or-I szágból származó hajónak,: amely Kubáha tart, vagy Ku-| bából tér vissza. (MTI) I FREILICHMANN: a Polip csapjai (S3) — Hamis neveden nem akarlak és nem is foglak szó­lítani. Valódi nevedet és ke­resztnevedet majd te magad megmondod. Addig is arra felelj nekem, miért és ki adta neked ezt a pipát? — Elővette zsebéből a tőrös pipát, és a fiú felé nyújtotta. Nem kerülte el a figyelmét, hogy a fiatalem­ber ösztönösen a pipa felé nyúl és elsápad; vékony bőre alatt látszott az izmok rándu­lása. — Hallgatsz?.... Ugyan,, ugyan? ... Makacskodsz? ... Hát nem érted, hogy mindent tudunk? A te szempontodból a legokosabb, ha elmondasz mindent, kertelés nélkül. Mintha szavai nehéz teher­ként nyomnák a vállát, a fiú még jobban elöregömyedt. De továbbra is hallgatott. Rese- tov felállt, két lépést t tt az ajtó felé, majd megfő, é- t, és megállt előtte. Lassan, e őtle- nül felállt a fiatalember is. Resetov a vállára tette kezét és leültette. — Tehát nem akarod meg­mondani, ki adta neked a pi­pát? Rendben van! A' kor ta­lán elmondanád, hogy a pipa révén miként jutottál kapcso­latba a külföldi felderítés ügy­nökeivel? ... — De hogy mondhat ilyet, ezredes polgártárs? — ugrott talpra a beteg, és tágra nyílt szemmel bámult rá. E pillanatban villanássze­rűen ötlött fel Resetovban a

Next

/
Oldalképek
Tartalom