Somogyi Néplap, 1963. február (20. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 50 FILLÉR XX. ÉYFOIYOM 26. SZÁM. * PÉNTEK, 1963. FEBRUÁR 1. Mai számunk tartalmából: Felelőtlen ígérgetés vagy hanyagság? (3. o.) OTTHONUNK (5. o.) Farsangi önvallomás (6. o.) Párton kívüli elvtársak Az utóbbi hetekben egy-egy jelölt elbírálásakor gyakran hangzott el a pártunk számá­ra is megtisztelő megfogalma­zás: »X. Y. elvtárs ugyan nem párttag, mégis kommunista módjára dolgozik, viselkedik.« És ezután rendszerint követke­zett a felsorolás, hogy ki mi­lyen érdemek, erények alapján tartja tisztségviselésre és a nép bizalmára alkalmasnak az illető -párton kívüli elvtársat«. Jelöltünk nem párttag, mégis úgy agitál, mint köblünk, kommunisták közül bármelyik — mondotta az egyik jelölő­gyűlésen egy párttag. S néhány említésre érdemes, kommunis­tákra jellemző jó tulajdonsá­gáról sem restellt szót ejteni. Nevezetesen, hogy az illető párton kívüli vezető -igen tü­relmes, emberséges, tud bánni az emberekkel. Ha kell, akár két óra hosszat is beszélget bárkivel. Jó elgondolásai van­nak, amellett tisztakezű, áldo­zatkész, s magánéletében is példamutató.« Egy másik párton kívüli ter­melőszövetkezeti elnökről be­szélgettünk nemrégiben az il­lető község párttitkárával. A párttitkár elvtáre nagyon tár­gyilagos véleményt mondott a tsz-elnöfcróL Szóba hozta hi­báit, fogyatékosságait, ám hoz­zátette, hogy ennek ellenére igen törekvő és tehetséges ve­zetőnek tekinti, annál inkább, mivel úgy agitál a párt és a kormány politikája mellett, hogy az egynémely kommunis­tának is dicséretére válhatna. És mindenki tudja róla, hogy nem a levegőbe beszél, s nem azért, hogy ezzel netán jó pon­tot szerezzen magának a párt­tagok előtt, hanem meggyőző­désből, szívből, saját tapaszta­latai alapján. Ezért becsüli oly nagyra hibái ellenére is a párt- titkár. Ez a tsz.elnök sok min. denben már kommunista. S hány meg hány ember van már ilyen! Ékesszóló bizonyí­ték ez a mi eszménk életre hi- vatottsága mellett. Íme, a kom­munisták tettei így is hatnak az emberek tudatára. Hasonló felfogású, jellemvo- nású emberekkel példálózott a napokban egy népes plenum előtt a városi pártbizottság el­ső titkára is. Mindjárt kifejez­te meggyőződését: -Jó dolog, hogy sok olyan pártonkívüli van már nálunk, akit élvtars- nak tekinthetünk.« A szocializmus teljes fölépí­téséért folyó harc az, amely közös eszmei nevezőre hoz a kommunisták mellett sok-sok pártonkívülit is. Az élet bizo­nyítja a párt politikájának he­lyességét. Ezt a kérdést érint­ve Kádár János elvtárs a kö­vetkezőket mondotta a párt nyolcadik kongresszusán: »A szocialista nemzeti egység po­litikája alapján egyesíteni kell mindenkit, aki a szocializmus és a béke ügyéért tevékenyke­dik. Össze kell fogni a kom­munistákat és a pártonkívülie. ket, a rendszer politikailag ak­tív támogatóit és a ma még in­gadozókat, közömböseket, a materialista világnézet híveit és a vallásos érzületű embereket egyaránt. A szocialista társa­dalom fölépítése az egész nem. zet ügye. Ez a nemzet jövője, a szocialista társadalomban va­lósul meg a magyar nemzet jó. létének korábban nem ismert felvirágzása.« Ezért mondja a párt, hogy —... hazánkban pártfunkciók kivételével bár­mely vezető tisztséget betölt­őéinek pártonkívüliek is. A pártonkívüliekkel szemben is azt az igényt támasztjuk, hogy legyenek hűségesek a szocializ­mus ügyéhez, a Magyar Nép- köztársasághoz, őszintén mun­kálkodjanak a szocializmus építésén, és rendelkezzenek a szükséges hozzáértéssel és szak­tudással.« A szocializmus ügyének árta­nánk, ha megfeledkeznénk er­ről, ha nem bontakoztatnánk ki minden alkotó tehetséget, kezdeményezést. Hiszen a kom­munisták egymagákban a leg­nagyobb erőfeszítéssel sem építhetnék föl az új társadal­mat. A tömegek odaadó köz­reműködése, támogatása, al­kotó fáradozása kell ehhez. Éppen arra van szükség, hogy megosszuk ezt a nagy felelős­séget velük, mint ahogy a kö­telességeken is osztozni kell. Elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző tisztségekben és vezető funkciókban helyet kap­janak tehetséges pártonkívü- liek is. Ez az elv érvényesült a mostani jelölőgyűléseken is. Ezerszámra kerültek a nép­front jelöltlistáira szorgalmas, önzetlen, a köz ügyéért tenni tudó és akaró pártonkívüliek, akik kommunista jelölttársaik­kal együtt a nép szolgálatát te­kintik hivatásuk fő céljául. Persze, akadnak még olya­nok, akik nem értik, hogy miért kell ennek így lenni. Ta­lálkozni helyenként értetlen­séggél és maradi Sággal. Akad­nak emberek, akik jól megta­nultak régien egy, talán akkor szépen hangzó tételt a kom­munisták felelősségéről, s most sehogy sem tudnák eligazodni a politikai helyzetben. Ezek az élvtársak -liberalizálódásról«, az osztályharcról való lemon­dásról beszélnek. Nem értik, hogy nem taktikáról, hanem alapvető elvi kérdésekről van szó. Az ilyen nézetű, szemléle­tű elvtársak nem ismerik elég­gé a pártonkívüli eket, nem bíznak bennük, félnek tőlük. Ez a szekta rí anizmus és dog- matizmus megnyilvánulása. Káros ez, mert e nézet hirde­tői lebecsülik a pártomkívülie- ket, voltaképpen csak a párt­tagokban bíznak, őket tekintik képesnek a különböző tisztsé­gek betöltésére, mesterségesen különválasztják a szocializmus ügyéhez való hűséget a hozzá­értéstől, a szakmai rátermett­ségtől. Igaz, hogy szélsőséges a példa, de megtörtént, hogy egy a határon fegyverrel be­csülettel szolgálatot teljesítő fiatalembert leszerelése után nem tartottak eléggé megbíz­hatónak arra, hogy a községi tanácsnál vezető beosztásban dolgozzon. Azt hisszük, nem szorul bizonygatósra, mennyire szubjektív és megengedhetet­len az embereknek ilyetén való megítélése. Az utóbbi években igen sok olyan ember nőtt fei nálunk, akit szívesen látnánk a párt soraiban. Ha jól hajtjuk végre pártunk politikáját, biztosra vehetjük, hogy egyre több lesz az olyan emberek száma, aki­ket a közvélemény a -párton kívüli kommunista« megtiszte­lő jelzővel illet. Nagy dicséret ez pártunkra nézva De köte­lez is ez. Bízzunk még jobban az emberekben, dolgozzunk testvéri egyetért!.-íven, hegy még több legyen a párton ki. vüli elvtárs Varga József Február 3-án véget ér az iskolai szénszünet A Művelődésügyi Miniszté­riumban kapott tájékoztatás szerint az országosan elren­delt rendkívüli iskolai szén­szünet február 3-án véget ér. Ott, ahol — szénhiány miatt — a tanítást nem tudják el­kezdeni, a megyei, a megyei jogú városi tanács művelődés- ügyi osztálya saját hatásköré­ben további szünetet engedé­lyezhet, ezekben az iskolák­ban azonban a tanévet meg kell hosszabbítani. (MTI) Magyar küldöttség Gefffben Dr. Bognár Józsefnek, a Kul­turális Kapcsolatok Intézete elnökének vezetésével magyar küldöttség utazott Gemfbe, ahol részt vesz -A tudomány és a technika felhasználása a gazdaságilag kevésbé fejlett területek érdekében« címmel február 4-től 20-ig rendezendő ENSZ-konferencián. (MTI) A havas sétakert. Gáspár Sándor elvtárs mond beszédet a ma esti mnnkáspíilésen a Latinka Sándor Művelődési Házban Politikai válság Szíriában A Magyar Szocialista Mun­káspárt megyei és városi bi­zottsága ma délután 18 órai kezdettel munkásgyűlést ren­dez Kaposváron, a Latinka Sándor Művelődési Ház szín­Nyugat-Berlin (ADN). A Die Wahrheit című nyu­gat-berlini lap csütörtöki szá­mában ismertette Hruscsov szovjet miniszterelnöknek a nyugat-berlini lakosság kép­viselőivel január 18-án Ber­linben folytatott beszélgetését. A tudósításnak ezt a címet adták: -Jobb megelőzni, mint eloltani a tüzet.« Hruscsov a Szovjetuniónak a két német államhoz fűződő kapcsolatairól, Nyugat-Berlin- re utalva ezeket mondotta: — Mi felajánljuk barátsá­gunkat, hogy ez a barátság gyümölcsöző legyen, és Euró­pa valamennyi népe élvezhes­se a békének e gyümölcseit. Ninesemmek semmiféle impe­rialista vagy agresszív cél­jaink. Véleményünk szerint minden népnek magának kell eldöntenie, milyen társadalmi­politikai rendszerben akar él­ni. — Nemcsak az NDK lakói­val, hanem minden némettel is baráti viszonyban kívánunk élni. Ha a Szovjetuniót és Nyu- gat-Németországot baráti kapcsolatok fűznék egy­máshoz, akkor nem lenne háború. Ez szilárd meggyőződésem; Hruscsov hangsúlyozta, hogy alá kell írni a német béke- szerződést, és részletesen ele­mezte a Nyugat-Berlinnek, mint szabad városnak adandó szovjet biztosítékokat. Nyugat- Berlin jövőbeli szerepéről szól­va így érvelt: — Nyugat-Berlin bennünket egyesítő és összekapcsoló'lánc- szem, európai összekötő ka­pocs lesz, amely előmozdít­ja az államok közötti jó vi­szonyt háztermében. A gyűlésen be­szédet mond GÁSPÁR SÁN­DOR elvtárs, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára. — Mi azonban most Nyu­gat-Berlin? Feszültségek és súrlódások forrása. Ezért végre üljünk le Francia- országgal. Angliával és Amerikával közösen, és dolgozzunk ki biztosítéko­kat. Ám tessék: állomásozzanak Nyugat-Berlin bem csapatok az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének zászlaja alatt. — Ha a nyugati hatalmak nélkül imánk alá a békeszer­ződést, akkor Ny ugat-Berlint ennek ellenére érintetlenül hagynánk. Csupán a követke­zőképpen járnánk el: az ösz- szekötő utak a Német De­mokratikus Köztársaság ha­táskörébe kerülnének, véget érme a megszállási időszak, semmissé válnának a meg­szálló hatalmak jogai, mert e területen a rendet a békeszer­ződés szavatolná. Az NDK államhatáráról föl­tett kérdésekre válaszolva Hruscsov rámutatott: e prob­léma az NDK államügye. A határt 1961. augusztus 13-án Csaknem fél méter magas hóban dolgoznak az Észak­somogyi Állami Erdőgazdaság munkásai, hogy minél több tüzelőhöz juttassák a lakossá­got. A zamárdi erdészet lát el tűzifával 14 TÜZÉP- és föld­művesszövetkezeti tűzifatele­pet, továbbá a kaposvári 6-os számú TÜZÉP-telepet. Sok fát küldenek ezenkívül a fő­városba is, Damaszkusz (MTI). Mint az AFP jelenti, szer­dán este újabb öt miniszter nyújtotta be lemondását Szí­riában Kvázi köztársasági el­nöknek. Ezzel a lemondott mi­niszterek száma tízre emelke­dett. A köztársasági elnök mindeddig <sak egyetlen le­mondást fogadott elL. azért zárták le, hogy eltorla- szolják az utat a szocializmus ellenséged előtt. Értesítjük az utazóközönsé­get, hogy február 1-től kezdő­dően a személyszállító vonatok közlekedésében módosítást léptetünk életbe. Elmaradnak — átmenetileg — az alábbi vo­natok: Budapest Déli pu.—Nagyka­nizsa között a Nagykanizsáról 9.15 órakor induló és a Buda­pest Déliről 7.48-kor induló, Budapest Déli pu.—Balaton- szentgyörgy—Keszthely között a Budapest Déliből 19.00 óra­kor induló és a Keszthelyről 4 óra 34 perckor induló, Fonyód—Balatonszemtgyörgy —Tapolca között a Fonyódról 7 óra 50 perckor induló és a Tapolcáról 16 óra 25 perckor induló, A napi szállításokon felül a kisbárapáti és karádi erdé- etek áldozatos munkája ..edményeként szerdáin egy tűzifával megrakott irányvo­natot indítottak útnak Buda­pest tűzifaelosztó telepeire. Ha a TÜZÉP-telepek több ilyen vonatot is fogadnak, s a MÁV biztosít elegendő va­gont, még több irányvonalot küldenek a fővárosba. A válság okairól eddig ke­vés jelentés érkezett. Kedden három Baath-párti miniszter mondott le, és ékkor Azem miniszteréin ök közölte, hogy a kormány mint független mi­niszterekből és a jobboldali pártok képviselőiből álló ka­binet folytatja majd munká­ját. Szerdán azonban lemon­dott a kormányban részt vevő öt jobboldali miniszter is. Január közepén Nasszer- párti tüntetésekre került sor, és ennek nyomán kiéüeződfílíl az egységkormányban képvi­selt különböző irányzatok vi­szonya. A Baatíh-pórt azzal vádolta a muzulmán testvéri­ség pártját, hogy Nasszer el­nök híveivel együtt tüntetése­ket szervez az országban a kormány ellen. Az AP arról is hírt ad, hogy Szíria egyes városaiban zavar­gásokra került sor. A Szíriái lapok Nasszer híveit teszik fe­lelőssé a kedden Deár-Ez-Zor városi diáktüntetésért. Dombóvár—Kaposvár között a Dombóvárról 7.00 órakor ás a Kaposvárról 9 óm 24 perckór induló, Csurgó—Gyékényes között a Csurgóról 14 óta 34 perckor induló, Tab—Siófok között a Tabről 14 óra 31 perckor és Siófokról 11 óra 11 perckor induló, Balatonszentgyörgy—Marcali között a Marcaliból 20 óra 25 perckor induló és szombat ki. vételével a Balatonszent. györgyről 19 óra 18 perckor in. dúló, Kaposvár—Szigetvár között a hétvégi, Kaposvárról 22 óra. 47 perckor induló és a Sziget­várról 2 óra 38 perékor induló, Barcs—Gyékényes között a Gyékényesről 2.40 órakor és a Barcsról 19.41 órakor, induló vonatok. A Kaposvárról 5.21-kor in. dúló személyvonat csak Fonyó­dig közlekedik. A MÁV igazgatósága közli hogy a zord időjárás miatti ne­hézségek a vonatok közlefcedé. seben zavaraikat okoznak. Ezért fölkérd az utazóközönsé­get, hogy tekintettel a közleke­dő vonatok csökkentett szerel­vényeire, csak azok utazzanak, akiknek arra feltétlenül szük­ségük van. A vouatmstfosítá- sökkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást az állomások me­netrend-fel világosi tói nyújta­nak, ÁMomásfőnőkség „Jobb megelőzni, mint eloltani a tűzet...“ Hruscsov beszélgetése a nyugat-berlini lakosság képviselőivel Tűzifával megrakott vonatot indított Budapestre az Észak-somogyi Állami Erdőgazdaság (Folytatás a 2. oldalon.) A MÁV felhívása

Next

/
Oldalképek
Tartalom