Somogyi Néplap, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szombat, 1962. december & Ki védi a bonni alkotmányt? Kuba első rádiógyára Csütörtökön furcsa per kez­dődött Nyugat-Berlinben: a nyugatnémet közigazgatási bí­róság előtt az Adenauer-kor- mány megbízottja vádat emelt a Nácizmus Üldözöttéinek Szö­vetsége — a VVN — ellen, és a szövetség alkotmányellenes­sé Nyilvánítását követelte. Az Adenauer-kormány gya­korlatilag szabad kezet akar magának biztosítani arra, hogy betilthassa azt a szövetséget, amelynek tagjai tevékeny el­lenállást fejtettek ki a hitleri barbársággal szemben, és ma is föllépnek a nácizmus újjá­éledése ellen. Eltekintve a per formai tör­vénytelenségétől, hogy tudni­illik egy nyugatnémet bíróság Nyugat-Berlinben, tehát olyan területen tárgyalja a pert, amely soha nem volt Nyugat- Németország része, a csütörtö­kön megnyílt tárgyalás az Adenauer-kormány újabb je­lentős és leplezetlen lépését je­lenti az ország fasizálásának utján. Mit akar a VVN, azaz mi az, amit ma Nyugat-Németország- ban alkotmányellenesnek tart a kormány? A WN megalakulásakor négy alapelvben határozta meg céljait: 1. Föl kell építeni a demokratikus Németországot, amelynek alapja valamennyi demokratikus erő együttműkö­dése; 2. engesztelhetetlen har­cot kell folytatni a nácizmus és a militarizmus maradványai, valamint újrafeltámadásuk el­len; 3. az új Németországnak baráti kapcsolatokat kell te­remtenie minden néppel, s hozzá kell járulnia a világbéke megőrzéséhez; 4, meg kell őriz­ni a német ellenálási harcosok hagyatékát, jóvá kell tenni a nácizmus áldozataival szemben elkövetett igazságtalanságot és a nekik okozott károkat. Mindez tehát ma alkotmány- ellenesnek minősül Nyugat-Né- metországban, pedig ezek az elvek, ha némileg más szöve­gezésben is, de alapvetően sze­repelnek az úgynevezett bonni alaptörvényben, ami a nyugat­német állam alkotmányával egyenlő. A bonni alaptörvény leszögez bizonyos elveket, de a kormány a gyakorlatban nem azok szerint jár el. Az alaptör­vény elvei tehát csak betűk, szavak maradnak, s abban a pillanatban, amikor valaki a gyakorlatba akarja átültetni ezeket az elveket, ha valaki őszintén meg akarja őket való­sítani, akkor egyszerre kiderül, hogy az alkotmány szövegében létezik ugyan az elv, de aki hisz benne, és munkálkodik ér­te, az alkotmányellenesen jár el. Az Adenauer-kormány a VVN elleni vádját például ar­ra alapozza, hogy a szövetség »a múlt tragikus eseményeit felhasználja az alkotmányos rend elleni támadásra«. Igaz ez? Nyilvánvalóan nem. A VVN egyértelműen föllép a militarizmus újjáéledése, az ezernyi náci bajtársi és harci szövetség elhatalmasodása el­len, az ellen a mindinkább el- burjánzó hivatalos nézet ellen, amely szerint a hitleri barba­rizmus ellen küzdő antifasisz­ták hazaárulók és gyújtogatók hősök és hazafiak. Az Ade­nauer-kormány gyakorlata ép­pen ez. A volt náci tisztek és állami tisztviselők ma vezető állásokban ülnek, vagy nagy nyugdíjakat kapnak, az antifa­siszták, az ellenállás harcosai és hozzátartozói, akik egészsé­güket, életüket áldozták a de­mokratikus Németországért, kivetett páriák, akik sehol sem kapnak támogatást a bonni ál­lamtól. Egy számadat: a náci kon­centrációs táborok hétmillió- nyolcszázezer foglya közül csak hétszázezer élte túl a bor­zalmakat; ezek egy része ma a VVN tagja, s a bíróság elé terjesztett vádak szerint «-fel­forgató, lázító elemek.« Ezzel szemben azok, akik akkor pél­dául a náci vészbíróságok tag­jaiként a pusztulásba és kínzó- kamrákba küldték őket, ma a nyugatnémet «demokrácia« ne­vében ítélkeznek ismét felet­tük, és ellenük» védik »az alkot­mányos rendet«. A kör bezárul. Ma alkot­mányellenessé, . demokrácia ellenessé minősül Stauf- fenberg grófnőnek a VVN-t tá­mogató tevékenysége, pedig a Hitler-ellenes merénylet év­Kedres ismerős kopogtat ismét a falusi házak ajtaján: néhány nappal ezelőtt hagyta el a nyomdát, és most az olvasóhoz bebocsát- tatást kér az 1963. évi Kincses Kalendárium. A több mint 25 oldalas, képekkel, rajzokkal illuszt­rált többszínnyomás-á naptár ezúttal is gazdag tartalom­mal jelent ij^eg. Sőt sikerült is talán túlszárnyalni ed­digi testvéreit. Az év legfontosabb kül- és belpolitikai eseményeinek áttekintése és tömör összefoglalása mel­lett híven tükrözi azokat a nagy változásokat is, ame­lyek az elmúlt esztendő alatt a falu, a vidék társadal­mában végbementek, és ezen túlmenően számos jó ta­nácsot, új és hasznos tudnivalót, színvonalas, értékes olvasmányt kínál az olvasónak. Úgyszólván mindenki talál benne valami érdeklődési körébe vágó ismeret- anyagot. A vers, a humor, a rejtvény, sőt a vásárok jegyzéke sem hiányzik a kalendáriumból. A kalendárium szerkesztői gondoltak az asszonyokra is: több oldalt szenteltek a korszerű és ízléses öltözkö­dés, a divat tudnivalóinak. A Kincses Kalendárium ára 10 forint. Kanható a postahivatalokban, a kézbesítőknél és a h'-i — fordulóján a hivatalos Bonn koszorút szokott elhelyezni azon a helyen, ahol Stauf fen - berg grófot, a merénylet vég­rehajtóját a nácik meggyilkol­ták. Ma alkotmány- és demok­ráciaellenes Robert Scholl, volt Majna-Frankfurt-i főpolgár­mesternek a föllépése a VVN védelmében, pedig Scholl két gyermeke pusztult el a náciz­mus elleni fegyveres harcbar a német demokráciáért. A VVN ellen koholt vádak között fő helyen van az, amely kifogásolja, hogy a szövetség­nek kapcsolata van a FIR-rel. az Ellenállók Nemzetközi Sző . vétségével. Mindebből arra lehet követ­keztetni, hogy á bonni kor­mány célja kettős: egyrészt a fasiszta szellemű szükségtör vény parlamenti megtárgyalá­sa előtt el akarja hallgattatni azt a legális és tekintélyes szervezetet, amely következe­tesen küzd a militarizmus el­len a demokratikus szabadság- jogokért; másrészt meg akarja adni a jelt az egész európai el­lenállási mozgalom elleni tá­madásra nemzetközi méretek­ben is. Hiszen a demokrácia következetes és kipróbált har­cosai a Bonn—Párizs tengely kikovácsolása körül is kelle­metlenek tudnak lenni. A WN és a FIR harcosai pedig csupán a demokráciáért és azért küzdenek, hogy a fa­sizmus ne támadhasson 'fel új­ra Európában. Ahogyan buchenwaldi esküjükben meg­fogadták: »A nácizmus gyöke­res megsemmisítése a jelsza­vunk. A béke és a szabadság új világának fölépítése a cé­lunk. Ezzel adósak vagyunk meggyilkolt társaink emléké­nek.« Haynal Kornél Erősödik a Francia Kommunista Párt Párizs (TASZSZ). A Francia Kommunista Pórt Politikai Bizottsága nyilatko­zatot tett közzé abból az al­kalomtól, hogy megkezdődik a pártigazolványck cseréje. A nyilatkr--t többek közt meg­állapítja, hogy az utóbbi év­ben 48 000 új taggal gyarapo­dott a Francia Kommunista Párt. A vállalatoknál, a váro- ban és a falvakban 1350 új kommunista sejt alakult. A föltételek' ma megengedik, ír ;y még jobban megerősst- ví' . a pártot — hangsúlyozza a "jilatkozat — A legutób­bi parlamenti választásokon r i ; millió francia bizonyítot­ta be, hogy helyesli a kom­munista párt politikáját és te­vékenységét. Ezek a választók a De Gaulle-ista kormány és annak végzetes politikája el­len lankadatlanul küzdő '-im- munista pártban látják az egyre erősödő ellenzék fő ere­jét. (MTI) Havannától mintegy 17 km-re található az első kubai rádiógyár, amelyet lengyel szakemberek irányításával szereltek fai, és a kubai Ipari minisztérium felügyelete alatt áll. A gyár technikai fölszerelését szintén a lengyelek szállították. A rádiógyárban az Antlllano nevű rádiókészülékeket készítik a lengyel Figaro elne­vezésű rádió modellje alapján. Az elmúlt hat hónap alatt 9050 Antlllano készüléket gyártottak. Jelenleg összesen 104 munkás és technikus dolgozik, jövő év elejétől 300-an fognak dolgozni. (MTI Külföldi Képszolgálat.) Általános fe háborodást keltett a jugoszláv képviselet' ellen iniézelt fasiszta merényiét Bonn (MTI). Bonni diplomáciai körökben nagy közfelháborodást keltett az a fényes nappal elkövetett példátlan gangsztertámadás, amelyet csütörtökön délben a svéd nagykövetség keretében működő jugoszláv képviselet ellen intéztek. Külföldi megfi­gyelők ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák: A támadás le­folyása megmutatta, hogy gon­dosan előkészített és kitervelt akcióról volt szó, amelyet nem Árt a*z algériai nép ügyének... Párizs (TASZSZ). A Francia Kommunista Párt vezetősége nyilatkozatot adott ki, amelyben tiltakozik az Algériai Kommunista Párt­nak és lapjának betiltása el­len. — Ez az intézkedés annál is inkább indokolatlan — mondja a nyilatkozat —, mert az algériai kommunisták tevékenyen részt vettek a füg­getlenségi harcban. Az intéz­kedés olyan párttal szemben i történt, amelynek nemzeti po-| litikája és az egység mellett} történt számos megnyilatkozá­sa lényegesen elősegítette az FLN nemrég lezajlott válságó-J jának betiltása csak káros le­het a nép ügyének, gyengéb­bé teszi a népet az új gyar­matosítók nyomásával és fon­dorlataival szemben. — Az algériai nép barátai hőn óhajtják a szóban forgó intézkedés hatálytalanítását — állapítja meg végül a nyi­latkozat. (MTI) lehet csupán felelőtlen éternek garázdálkodásának tulajdoní­tani, mint ahogy azt most a nyugatnémet sajtó egy része megkísérli. Kiderült, hogy a támadás részvevői túlnyomó- részt az egykori usztasákból toborzódtak, akik a nyugat­német hatóságok jóváhagyásá­val működő fasiszta emigráns terrorista szervezetek tagjai. Vem Hase államtitkárnak, a bonni kormány sajtófőnökének péntek déli sajtóértekezletén a Tanjug bonni tudósítója kér­dést intézett az államtitkár­hoz, vajon a nyugatnémet kor­mány a mostani újabb provo­kációs merénylet után hajlan­dó-e beváltani a jugoszláv kormánynak még nyolc évvel ezelőtt tett ama ígéretét, hogy nem fogja tűrni az emigráns- cscpcrtok terrorista garázdál­kodását. Von Hase sajtófőnök vála­szában azt hangoztatta, hogy a kormány mélyen sajnálja és elítéli a történteket, s min­dent el fog követni annak ér­dekében, hogy a jövőben ne ismétlődhessék meg hasonló eset. Katangai repülőgépek légitámadásai Leopoldville (MTI). Hírügynökségi közlések sze­rint az ENSZ szóvivője csü­törtökön Leopold vilié-te ki­jelentette, hogy katangai re­pülőgépek az elmúlt liárom hét folyamán Észaik-Katamgá- ban pusztító légitámadásokat hajtottak végre falvak ellen, és támadták a központi kor­mány csapatainak körleteit. A katangai repülőgépeiket kül­földi zsoldosok vezetik, noha Csőmbe ismételten azt állí­totta, hogy a zsoldosok eltá­voztak a tartományból. Az ENSZ megkezdte a támadások kivizsgálását. Az ENSZ figyelmeztette Csomóét, hogy közbelép, ha e gyilkos támadások nem érnek véget, és minden rendelkezé­sére álló eszközt felhasznál a harcok meggátlására. Felszó­lította a katangai diktátort, váltsa be ígéretét, járuljon hozzá U Thant ENSZ-ügyve- zető főtitkár kongói tervének megvalósításához. Kémhálózatol göngyölítettek föl Jetben Kairó (MTI). A jemeni biztonsági szervek 50 emberből álló kémhál ózatot göngyölítettek föl. A szervezet Szaúd-Arábia, az adend angol hatóságok és a francia szomá- liabeli francia hatóságok szá- 1 mára gyűjtött értesüléseket. nak megoldását. Az Algériai | Kommunista Pártnak és lap­IMEXIKO, I AZ ÉLES ELLENTÉTEK ORSZÁGA } Mexikó az egyetlen latú. I amerikai ország, amelynek — ♦ akár tetszik ez neki, akár nem "— közös határa van az Egye sült Államokkal. És ez szabja meg bizonyos mértékig törté­nelmi helyzetét is. 'A mexikói forradalmi szembenállás — t francia, majd amerikai beha tolással — mélyen a múltl megjelent |ereszti gyökereit. Visszanyúlj! * Benito Juareztől — aki a frar intervenció elleni harco „Betelt a mérték" Bonn (MTI). ­Dobsa János, az MTI bonni tudósítója jelenti: Ohomas Dehler, a bonni parlament szabad demokrata párti alelnöke a müncheni Abendzeitungban cikkében élesen támadja! Strausst, és hangoztatja, hogy »vezette a múlt század hatvana most már betelt a mérték, {éveiben — Ricardo Flores Ma Straussnak távoznia kell. ikonig, aki a mexikói proleta __„i,,™ c—.Vur—♦ tjátus harcának egyik első ve » Strauss olyan embernek bi-volt; Emüiani zapatáig. zonyult írja Dehler . aki- .a mexikói parasztok legendái bői hiányzik minden érzék a »népi hőséig; Pancho Villáig. mértéktartás, az igazság és alaki az Egyesült Államok mc- jog iránt. Az, aki kormánybe- : intervenciója idején par­_ , .♦ , ltizanakcioival sok kellemet­h es parlamenti kollegáit fel- j ienséget okozöfct az amerikai revezeti, aki állandóan sötét Jbetolakodóknak; Lozaro Car- ügyekbe bonyolódik, aki nem tdenasig, aki kivette az impe- csupán vérkeringési zavarok jrialisták kezéből az olajkincset, esetén, hanem állandóan bor- lés ezzel megvetette Mexikó többe, fegyházba, sót akasztó-«fejlődésének alapját. »Ha a vi- fára szeretné juttatni politikaixlág leggazdagabb olajkészletei ellenfeleit, de egyes ügyésze-}akadályoznának bennünket két és bírákat is, az nem üti |méltóságunk megőrzésében ... meg az erkölcsi mértéket, \ felgyújtjuk. az olajat, de nem amely a Bundeswehr főpa- toldozzuk fel becsületünket« — rancsnokának tisztéhez szűk- »mondotta Danielsnak, az Egye- séges. Strauss szétzúzza a kor- lsült Államok akkori mexikói mányon belül is a bizuíomíeíi | nagykövetének az olajvállala- együttműködés alapjait** ltokkal kapcsolatos ás azeit ál­« A * i » » * * i < A mexikói paraszt ma is ugyanúgy szántja földecskéjét, mint száz évvel ezelőtt. Földjének hozama oly csekély, hogy alig elég a család szálpára. (MTI Külföldi Képszolgálat) iamosításával végződött konf­liktus idején Lazaro Cardenas. Az amerikai monopóliu­mok polipkarjában A kubai forradalom eredmé­nyei - új lángra élesztik azt a tüzet, amely sohasem aludt ki Mexikóban. Nem könnyű ez a küzdelem az ország gazdasági életére ráterpeszkedő, a mexi­kói burzsoázia éttal kiszolgált jenki monopóliumokkal szem­ben. Az amerikai töke beha­tolt az ország életének minden, területére: a sajtóba, a szak- szervezetekbe, a szélsőjobbol­dali pártokba, az iskolákba, a templomokba. Ellenőrzése alatt tartja és eltorzítja a mexikói gazdasági életet, saját monopo­lista érdekeinek rn«®felelően irányítja fejlő' amslyek versenyezhetnek az u áruik­kal. Visszatartják a nemzeti tőke növekedését; saját tér» 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom