Somogyi Néplap, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! a^N% sS * Ara-. 50 FILLÉR MSZMP MEGYÉI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJ A XIX. ÉVFOLYAM 281. SZÁM ♦ SZOMBAT, 1962. DECEMBER 1. Mai számunk tartalmából: Mexikó az éles ellentétek országa (2. o.) Jövő heti rádió- és televízió műsor (5. o.) Két szobor (6. o.) írók a megyei pártbizottságon A Kaposvári Irodalmi Napok alkalmából városunkban tar­tózkodó írók tegnap délelőtt megkoszorúzták a Szabadság parki szovjet hősi emlékművet, majd a megyei pártbizottságra látogattak. Itt a megyei párt- bizottság nevében dr. Nagy La­jos, a pártbizottság titkára üd­vözölte a vendégeket. Hangsú­lyozta, hogy a kaposvári író— olvasó találkozóknak már szin­te hagyományuk van. Szeret­nénk — mondotta —, ha a vá­rosunkba jött írók jól éreznék magukat, s itt-tartózkodásuk mind nekik, mind a somogyiak számára hasznos lenne. Ezután baráti beszélgetés kezdődött. Földeák János arról érdeklődött, hogy Somogybán hogyan vészelte át a rendkívül kedvezőtlen időjárást a mező­gazdaság. Szász Imre az állat- tenyésztés helyzetére vonatko­Emelkedett az újítások száma a Finommechanikai Vállalatnál A Somogy megyei Finomme­chanikai Vállaűatnál az utóbbi időben emelkedett az újítások száma. Tavaly egész évben csupán 7 újítás volt elfogad­ható, ezzel szemben az idén már eddig 14 újítást vezettek be. Az újítók az év utolsó ne­gyedében sem tétlenkedtek. A múlt hónapban két jelentősebb újítás is született. Baranyai Bé­la géplakatos gyalugépre sze­relhető fűrószkeretet szerkesz­tett, mely pótolja a fűrészt. Kocsis Gyűlő. és Lukács Sándor hegesztők újítása folyamato­sabbá teszi a hegesztést, s időt és üzemanyagot takaríta­nak meg vele. zóan tett föl kérdéseket. So­mogyi Pál arra volt kíváncsi, hogy mi késleltette a mezőgaz­dasági munkát. Móricz Virág a termelőszövetkezetek termés­eredményedről, valamint a gyümölcstermesztésről kérde­zősködött. Válaszában dr. Nagy Lajps kiemelte, hogy Somogy az igen kedvezőtlen időjárást aránylag jól átvészelte. A termelőszö­vetkezetek helyes anyagi ösz­tönző módszereket alkalmaz­tak, s a családtagok is kivették részüket a közös munkából. Kedvezően alakultak a ter­méseredmények. Kukoricából például — májusi morzsoltban számítva — 17—18 mázsás a megyei átlagtermés holdanként (tavaly 12,5 mázsa volt). Emel­kedett a tagság jövedelme is. Nőtt az állattenyésztés színvo­nala — hangsúlyozta —; soha ennyi számosállat nem volt még a megyében, mint jelenleg. — A rossz időjárás — mon­dotta — kétségkívül megaka­dályozta, hogy olyan eredmé­nyeket érjünk él, mint ami­lyent a végzett munka után, a kezdeti jó időjárás mellett vár­ni lehetett. Egyébként a mező­gazdasági munkák későre toló­dását is az időjárás okozta. De ehhez hozzájárult az is, hogy a gabona jó részét kukorica­földbe vetik a szövetkezetek. A kukorica késői érése akadá­lyozza a talajnak vetésre való előkészítését. Móricz Virágnak', aki nagy lehetőséget lát a gyümölcster­mesztésben — s megjegyezte, hogy Európa-szerte hiány van gyümölcsből —, a megyei párt- bizottság titkára elmondotta, hogy a szövetkezetek tettek már lépéseket gyümölcsösök telepítésére. Egyébként Móricz Virág volt az, aki a legtöbbet kérdezett, s az egész beszélge­tés folyamán rendkívül sok jegyzetet készített Somogy fej­lődéséről. Ä A mindvégig igen szívélyes légkörben lefolyt beszélgetés a déli órákban fejeződött be. Földeák János mondott köszö­netét a meleg fogadtatáséit, és írótársai nevében ígérte, hogy somogyi látogatásukat, mint eddig is tették, munkájukban hasznosítják. Ezer tonna papírból hárommillió példány ..reformtankönyv*" készül az első ütemben A Tankönyvkiadó Vállalat műszaki főosztályán kapott tá­jékoztatás szerint az általános iskolai »neform-tainikönyvek« közül az első ütemben az 1. osztályos ábécé«- és olvasó­könyv, a környezetismeret, a számtan, a 2. osztályos kör­Az utóbbi évek legnagyobb havazása ('tudósítónktól.) A Bartók Béla utcai Általá­nos Iskola meteorológiai szak­körének tagjai nagy ügybuz­galommal figyelik az időjá­rást. összegyűjtik az iskola területén levő meteorológiai állomás adatait, s naponta je­lentik Budapestre. Havi és évi összesítőt vezetnek, s azt kifüggesztik az iskolában. Vezetőjüktől, Pethő István tanártól megtudtuk, hogy a novemberi nagy havazás rendkívül szokatlan időben érkezett Tíz éve nem esett ekkora hó novemberben. Álta­lában kevés hó hullt az utób­bi években. 1959-ben 9 cm, 1960-ban 24 cm, 1961-ben 10 cm volt a legnagyobb hóma- gasság. Ezekben az években mindig januárban esett a leg­több hó. Az utóbbi napokban a meteorológiai állomáson a következőképpen alakult a hómagasság: 22-ón 2,5, 23-án 12 cm, 24-ón 25 cm, 25-én 40 cm, 26-án 41 cm. 28-án még mindig 25 cm-es hó volt a kaposvári meteorológiai állo­máson. A kis meteorológusok el­mondták, hogy az első fagy az idén (—1,5 fok) október 22- én volt, csaknem egy hónap­pal előbb, mint tavaly. (1961— ben november 20-án volt az első fagy.) Még .két érdekes­ség: november legmelegebb napján, 7-én 18 fok meleget, leghidegebb napján, 17-én mí­nusz 2,5 fok hideget mértek. nyezetismeret, a magyar olva­sókönyv, az ónekikönyv, a számtan, a magyar nyelvtan, a 3. osztályos 'énekkönyv, az 5. osztályos magyar irodalmi olvasókönyv, a számtan, a magyar nyelvtan, az -Élővi­lág-, valamint a 6. osztályos -Élővilág- című tankönyv ké­szül el; Az új könyvek többségét számos színes illusztráció te­szi változatossá. Egyes köny­vekhez külön munkafüzetet is kapnak a tanulók í A -reform- tankönyvek- első csoportjának jó része kemény kötésű lesz. Neves grafikusművészek ké­szítették az illusztrációkat. Ez a munka erősen igénybe veszi hazai nyomdafcapacitá- sunfcat. A feladatok zavarta­lan megoldásához segítséget nyújt az NDK isi, ott nyomtat­ják ugyanis a 6. osztályos -Élővilág« című tankönyvet. Előzetes számítások alapján a felhasználandó papírmennyi­ség megközelíti az 1000 ton­nát. Az első ütemben beveze­tésre kerülő új általános isko­lai tankönyvekből 3 millió példány készül el a tervek szerint a jövő év első félében. (MTI) Mikojan három óra húsz perces tanácskozása Kennedyvel Washington (MTI). Mikojan, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának első elnök- helyettese csütörtökön este három és negyedórás megbe­szélést folytatott Kennedy el­nökkel. A megbeszélés fő té­mája a kubai kérdés volt, de más nemzetközi problémákat is érintettek. A tanácskozás végén mind Mikojan, mind pedig a Fehér Ház szóvivője kijelentette: megegyeztek abban,1 hogy az Egyesült Nemzetek Szerveze­tében tovább folytatják a ta­nácskozásokat a kubai kérdés megoldásáról. Ezeket a ta­nácskozásokat szovjet részről továbbra is Kuznyecov, a kül­ügyminiszter első helyettese, amerikai részről pedig McCloy, Kennedy külön megbízottja vezeti. Az elnök és Mikojan meg­beszélésén mindkét fél fenn­tartotta korábbi álláspontját a kubai kérdésben. Az Egyesült Államok álláspontja az, hogy Kuba engedje meg a helyszíni ellenőrzést, az Egyesült Álla­mok kormánya csak ekkor te­het olyan hivatalos nyilatko­zatot, hogy nem támadja meg Kubát. A Szovjetunió állás­pontját a múlt héten benyúj­tott szovjet—kubai közös me­morandum tartalmazza. En­nek értelmében az ellenőrzés­nek nemcsak Kubára kell ki­terjednie, hanem mindazokra a területekre — beleértve az Egyesült Államok területét is —, ahonnan támadást készít­hetnek elő Kuba ellen. A Szovjetunió továbbra is követeli a Kennedy elnök le­velében megígért nyilatkoza­tot arról, hogy nem támadja meg Kubát A megbeszélésen egyik fél sem változtatta meg álláspontját, azonban mind­kettő úgy jellemezte a tárgya­lásokat, hogy azok őszinték és tárgyilagosak voltak. A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint szóba ke­rültek más nemzetközi kérdé­az meg­sek is, így a leszerelés atomfegyver-kísérletek szüntetése és Laosz problémá­ja, ezeket a kérdéseket azon­ban csak -érintették«, részle­teiben nem tárgyalták meg. A Fehér Ház nyomatékosan alá­húzta, hogy a berlini kérdés­ről Mikojan és Kennedy meg­beszélésein egyáltalán nem esett szó. Mikojan a Kennedy elnök­nél tett: látogatását megelő­zően Thompson volt moszkvai nagykövet efcédvendége volt. A szovjet miniszterelnök-he­lyettes utána kijelentette: Az ebéd baráti légkörben folyt le, azonban politikai kérdésed nem kerültek szóba; A szovjet miniszberelmök- helyeftes kedden úgynevezett «munka-ebéden« vesz részt Busk külügyminiszter’ meghí­vására. Pénteken este Miko­jan Vdall amerikai belügymi­niszter vacsoravendége lesz. Még nem tudná, mikor utazik el Mikojan Washingtonból. A Biztonsági Tanács Javaslatot öt évre szóló mandátummal nevessék ki főtitkárrá U Thantot Magyar felszólalás az ENSZ-közgyűlés csütörtöki ülésén New York (MTI). A Biztonsági Tanács pénte­ken délelőtt — magyar idő szerint 17.10 órakor — össze­ült, hogy megvitassa az U Thant ügyvezető főtitkár mandátumával kapcsolatos kérdéseket. Mint ismeretes, U Thant mandátuma 1963. ápri­lis 10-én lejár. A zárt ajtók mögött meg­tartott ülésen Mahmud Riad, az EAK képviselője elnökölt. A Biztonsági Tanács egy­hangúlag javasolta, hogy 1961. november 3-ig visszamenő ha­tállyal, ötévi mandátummal ne­vezzék ki főtitkárrá U Thant ügyvezető főtitkárt. A közgyűlés — amelynek a Biztonsági Tanács javaslatát jóvá kell hagynia — pénteken délután — magyar idő szerint 21.00 órakor — ül össze. * * * Mint jelentettük, az ENSZ- közgyűlés csütörtökön 12 or­szág — köztük Magyarország — javaslatéra egyhangúlag úgy határozott, hogy indítvá­nyozza: hívják össze 1964 őszé­re az atomerő békés felhasz­nálásával foglalkozó harmadik nemzetközi értekezletet. Auszt­rália és több nyugati állam mó­dosító indítványa azonban az összehívandó értekezlet részve­vőinek körét csak az, ENSZ tagállamaira korlátozta, s így megakadályozta, hogy a nuk­leáris tudományos kutatásban jelentős eredményeiket elért egyes államok — mint például a Kínai Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztár­saság — hozzájárulhassanak az értekezlet sikeréhez. A határozati javaslat elfoga­dását megelőző vitában felszó­lalt Csatorday Károly, a Ma­gyar Népköztársaság állandó ENSZ-képviselője is. Többek között hangsúlyozta: Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy az egész emberiség érde­kében előmozdítsuk az atom­erő széles körű, békés célokat szolgáló felhasználását. A Ma­gyar Népköztársaság küldött­sége ezért nagy őrömmel vett részt a javaslat kidolgozásá­ban. Küldöttségünk véleménye szerint azonbaft semmiképpen sem lenne szabad korlátozni a konferenciára meghívott és azon részt vevő országok szá­mát. Fontos javaslat a genfi leszerelési értekezlet előtt gyerekek öröm*. Űj műsorral lép közönség elé a jubiláló BM-együttes Decemberben ünnepli meg­alakul ásának 10. évfordulóját a BM Somogy megyei Rendőr­főkapitányságának művészeti csoportja. Ebből az alkalom­ból az együttes tánc- és ze­nekara, szólistái és színjátszói új műsort mutatnak be. A nyár óta hetente szorgalma­san próbálnak, mivel a bemu­tatásra kerülő öt új népi tánc nemcsak művészi és technikai szempontból, hanem fizikailag is igen alapos felkészültséget igényel. A táncokat új művé­szeti vezetőjük, Dómján Lajos, a Duna Együttes szólótáncosa tanítja be. Műsorukban előadják Náf- rádi -Lassan, komótosan« cí­mű páros táncát. Molnár Ist­ván -Karcsal és pusztafalusi leánytánc«-át, Náfrádi -Pánt­likázó«, Dómján -Székely le­génye»« című kompozícióját és t: régebbi számaik közül a -So­mogyi karikázó« és a -Cigány páros tánc« című táncképet. A színjátszó csoport jelenete­ket, Szenyőri Horváth Imre zenekara pedig népdalfeldol­gozásokat ad elő szólóéneke­sek közreműködésével. A BM-együttes tízéves ködése során megye- és szágszerte sok^helyen megfor­dult, s műsoraival mindenütt sikert aratott Az utóbbi hat esztendőben évente átlag 34 alkalommal lépett föl me­gyénk községeiben, illetve az országnak szinte mindegyik megyei rendőr- és tiszti klub­jában. 1960-ban -Szocialista kultúráért« jelvénnyel tüntet­ték ki az együttest. Három al­kalommal a BM-szervek or­szágos kultúrversenyén • első helyezést ért eL Pénteken délelőtt újabb ple­náris ülést tartott Genfben a tizenhét hatalmi leszerelési ér­tekezlet. Az elsőnek felszólaló Burns tábornok, kanadai delegátus sürgette az atomhatalmakat, hogy fogadjanak el korlátozott időre — hat hónapra vagy egy évre — szóló) ellenőrzés nélküli mora­tóriumot a föld alatti atomfegyver-kísérletek szüneteltetésére. Burns javasolta továbbá, kérjék fel a Nemzetkört Geo­fizikai Intézetet, hogy valamelyik műszakilag jól felszerelt semleges or­szágban két hónapon be­lül állítson fel egy való­ban nemzetközi központot a földrengésekkel kapcso­latos észlelések összegyűj­tésére és kiértékelésére. Ez a központ székhelye lehet­ne a svéd javaslatban indítvá­nyozott tudományos bizottság­nak. A szónok végül hangoztatta: a kanadai kormány úgy véli, hogy az ENSZ-közgyűlés gya­korlatilag egyhangú véleménye szerint a leszerelés terén min­denekelőtt a nukleáris fegy­verkísérletek megszüntetésé­nek kérdését kell megoldani. A boigjár küldöttség nevében felszólaló Tarabanov külügy­miniszter-helyettes rámutatott: a legutóbbi Karib-tengeri események azt bizonyít­ják, hogy legfőbb ideje hozzálátni a nukleáris fegyverek megsemmisíté­séhez és az összes kül­földi katonai támaszpon­tok felszámolásához. A szerdán előterjesztett svéd javaslatról szólva hangsúlyoz­ta, hogy az különleges figyel­met és elmélyült tanulmányo­zást érdemel. Csodálkozással állapította meg, hogy a nyu­gati hatalmiak meglehetősen negatív magatartást tanúsíta­nak a svéd javaslat iránt, ami nyilván azzal magyarázható, hogy az az el nem kötelezett országok áprilisi emlékiratára alapozódik. Godber brit külügyi állam- miniszter ezután bejelentette: Carapkin és Dean — az érte­kezlet két társelnöke — csü­törtöki megbeszélésén úgy ha­tározott, hogy az értekezlet hét­fői és pénteki plenáris ülésén az atomfegyver-kísérletek meg­szüntetésének kérdésével, szer­dán pedig az általános és tel­jes leszerelés problémájával foglalkozik. A nukleáris albi­zottság kedden és csütörtökön tart ülést, s ugyanezeken a na­pokon — dél utón — találkozik a két társelnök is. 0202020202020202000100530102230002000002000102010000000202000201020102

Next

/
Oldalképek
Tartalom