Somogyi Néplap, 1962. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

ttlAg pROLi or Arjai, egyesüljetek! II ARA: 60 fibber XIX. ÉYFQLYÁM 77. SZÁM ★ VASÁRNAP, 1962. ÁPRILIS I. Mai számunk tartalmőbőh Küzdelmek és örömök (3. oj Hat tízkor indul a busz (5. o.) A köztisztaságról (8. o.) Megkezdődtek a tavaszi munkák a nagyatádi járásban Néhány helyen már vetnek Mint már hírül adtuk, a íagyatádi járás hot mákosabb részein az elmúlt na pok ked vező időjárását ki] használva megkezdték a tala jelőkészf. test, s ahol lehetőség nyílt rá vetettek is. Az erős s zél gyor- ian pirította a talaj t; százak és százak dolgoztaik csütörtö­kön, pénteken a határban, hogy a hosszú tél, okozta le­maradást pótolják. Elvetették a borsót «ér teken a lálbodi Lenin Ter- 'élósíövetk 'difiben. Két sa- és négy gépállomás« gé- ; a múlt hét végétől kezd- már két műszókban dd- szánt. 300 hold trágyá- erületet kell megforgatt jolbb idő ibeálltíval meg- ította a gazdagig a mű- i szórását. Még 650 hold a tavaszi alatt és fej- t. Két saját éppel és s övei végzik étt a roun- •? trágyaterítés-él és a agyaszórásnál naponta nem 170 tsz-tag dolgozik, vitásaink szerit ezt a iivalőt szerdára befejezik. V szántással eg időben ,gzik a talajelőkésítést. Egy 'Úlarusz nappal szét, éjszaka ’ xlig tárcsáz ott, aol a terv szerint hétfőn megezdik 44 holdon az előhaj tatet burgo­nya ültetését. Ha azidő en­gedi, ugyanezen a apón él­etnek 16 hold esdagborsót Úgy döntött a Következet , tgsága, hogy amíg alemara- «ást nem pótolják, asámap .‘S ünnepnapon is dgoznak. denek 3200 hold vegyszerezé­séhez, ahova kukoricát vetnek majd. Naponta 250 holdat vegyszereznek. A hét második felében megkezdik az éLőcsi- ráztatott burgonya ültetését; ütemterv szerint naponta 70 hold burgonyát tesznek föld­be géppel. Gondosan felké­szültek a hétfői indulásra az állalmi gazdaságban — éppúgy, mint a lábodi Lenin Tsz-ben s április 4-én és minden vasárnap itt is dolgozni fog­nak. Nagyobb szervezettségre vart szükség a görgetegi Búzakalász Ter­melőszövetkezetben. A téli fakitermelés lekötötte a mun­kaerőt; igen kevés szerves és műtrágyát hordtak ki eddig a földekre. Nehezíti a helyze­tet, hogy az a terület, ahol dolgozni kellene, kötöttebb, nem tudnak rámenni a gé­pekkel. Mindössze 50 holdra szórtak ki műtrágyát, 200 hold van még hátra. Mehetett vol­na ez a munka téten, fagyos időben is, hiszen az őszi ka­lászosok többsége homokos te­rületen van. Csak kézi erővel végzik a trágyaszórást, amíg vetegetni nem tudnak, jó lenne, ha nem 25, hanem sokkal több embert szervezné­nek erre a munkára! A trágyát húsz fogat és egy vontató hordja. Meglehetősen sok, 280 hold szántás maradt a tavaszra. A múlt hét vé­gén egy saját traktor kezdett szántani. Ha javul az idő, a helyszínen levő két gépállo­mása traktor is bekapcsolódik a szántásba. Nagyon sok a tennivaló, nagy a lemaradás Görgetegen. A korábban elkészített ütem­tervet felül kéDone vizsgálni, és a megsokasodott tennivaló­hoz mérten átdolgozná. Ehhez az is szü kséges, hogy az ed­diginél sokkal több embert vonjanak be a tavaszi mun­kákba« Befejeződött a SZÖVOSZ V. kongresszusa A SZÖVOSZ és az Országos Földművesszövetkezeti Tanács elnökévé Szirmai Jenő elvtársat választották Szombaton az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában befejezte tanácskozását a Szö­vetkezetek Országos Szövetsé­ge V. kongresszusa. Az ülés elnökségében helyet foglalt Fehér Lajos, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Nyers Rezső pénzügyminiszter, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, Nagy Józsefné könnyűipari mi­niszter, dr. Tatár Kiss Lajos, az MSZMP Központi Bizottsá­gának póttagja, Nánási László, az Elnöki Tanács tagja, a SZŐ VOSZ felügyelőbizottságá­nak elnöke, Erdei Ferenc két­szeres Kossuth-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia főtit­kára, Nagy László, a KPVDSZ titkára, Tisza József, a Terme­lőszövetkezeti Tanács titkára, a SZŐ VOSZ elnökhelyettesei, a földművesszövetfeezeti mozga­lom kiváló dolgozói. Az elnök­ségben foglaltak helyet a ma­gyar szövetkezett élet nagy eseményére hazánkba érkezett 50 traktor inul két műszakbn 'étfőn a Lálbodi ARai Gaa- aságbam. A szántást s a ta­telőkészítést fogják tegezni, azdaság vesetői 'munka ndulása előtt ösehívték iktorosokat, s n;beszel- velük, mennyire fontos, r minden percet kasznál- ik. Az eddigi ssz idő .. nére 480 holdra hordták ágyát, és 400 holt íel- tottak. 15 erőgép-s két ilőgép szórja a mrágyát, hátralevő 10 eze holdat mban így is csak áilisvé- . e tudják műtrágyái A tavaszi munkák ndárja ítfőm indul meg. Hzákez­10 000 melegágyi ablak alatt nevelnek palántát a Balaton menti termelőszövetkezetek Folyamatosan szállítanak primőröket (Tudósitőnktől.) A Balaton melletti termelő­szövetkezetek 615 hold zöld­ség termelésére szerződtek a balatonboglári MÉK-kirendelt- séggeL A késői kitavaszodás hátráltatta a kertészetek mun­káját is. A káposztapalán tálait például már két héttel ezelőtt ki kellett volna ültetni, mivel a melegágyakban a szükséges­nél jobban megerősödtek már. A fonyódi járásban 10 000 me- legágyi ablak alatt nevelik a palántákat A balatonszent­györgyi Dél-Balaton 1500, a buzsáká Munka Harcosa és a somogytúri Űj Somogy pél­dául 1200—1200 ablak alatt ne­vel palántát Egyre több szövetkezet szál­lít már primőröket: hónapos retket, salátát, zöldhagymát. Az elsők között adott zöld árut az öreglaki Kertészeti Tsz. Tíz i mondotta Cserháti István bri liánnal ezelőtt rvi «lm lőlek 1 nappal ezelőtt piacra küldtek 1500 fej salátát és ugyanennyi csomó zöldhagymát A szép árunak igen nagy a kelete. Az­óta is szinte naponta jelent­keznek újabb szállítmányokért a tehergépkocsik. — Jól fizet a primőr. A salátáért, amely­ből több tízezer fej vár elszál­lításra, ma még 2,20-at ka­punk a kereskedelemtől — gádvezetó. Most, az idő jobbra fordul fával meghatványozódott a munka az öreglaki kertészet­ben. A melegágyaknál naponta ötvenen is foglalatoskodnak. A termőágyakba folyik a kiülte- tés, s tűzdelik a palánták száz­ezreit. Ha az idő engedi, azon­nal megkezdik a szabadba te­lepítést is. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa ülést tartott. Megtárgyal­ta és elfogadta az állami szer­vek és szövetkezetek gazdái kodásának évi rendszeres el­lenőrzéséről és a bankelienőr- zésről szóló 1955. évi 29. számú törvényerejű rendelet egyes A kaposvári húsa ben az ünnepi rendezvényekre összesen mázsa debrecenit készítenek* 22 mázsa virslit és 10 rendelkezéseinek módosításá­ról szóló törvényerejű rende­letét. Az Elnöki Tanács Czinege Lajos altábornagy, honvédel­mi minisztert vezérezredessé kinevezte. Ugrói Ferenc vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyet­test és Köteles Jenő vezérőrna­gyot altábomaggyá, Hersitzky Lajos, Kálazi József, Penczi József, Reményi Gyula, Szűcs László ezredeseket vezérőr­naggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Galambos József rendőrezredes, belügy­miniszterhelyettest, rendőr-ve­zérőrnaggyá és dr. Korom Mi­hály határőr-ezredest határőr- vezérőrnaggyá kinevezte. Az Elnöki Tanács Beck Ist­ván rendkívüli követet meghatalmazott minisztert föl­mentette a Magyar Népköztár- g hágai követségének ve­zetésére kapott megbízása alól, s ezzel egyidejűleg Rá vész Gyulát rendkívüli követ­té és meghatalmazott minisz­terré kinevezte, és megbízta a Magyar Népköztársaság hágai követségének vezetésével. Az Elnöki Tanács elrendelte a bácsfámásd járás megszünte­tését. A megszüntetett járás községed közül Bácsalmás, Ma­daras, Katymár, Mátételke, Ta­taháza községeket a bajai, Bácsszöllős, Csdkéria, Kunba­ja és Mélykút községeket a kiskunhalasi járáshoz csatol­ják. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt (MTI), 17 ország szövetkezeti delegá­cióinak tagjai és vezetőd, kö­zöttük A. P. Klimov, a Szov­jetunió Fogyasztási Szövetke­zetei Központi Szövetsége Centroszojuz — igazgatóságá­nak elnöke, az SZKP Közpon ti Bizottsága póttagja. Az ülés megnyitása után ad­ták át hazájuk szövetkezetei nek üdvözletét a kongresszus­nak a ghanad, a brazíliai, az olasz és az izraeli delegáció ve­zetői. A következőkben dr. Tatár Kiss Lajos válaszolt a vitában elhangzott felszólalásokra, majd a szavazásokra került sor. A küldöttek egyhangúlag határozattá emelték a SZÖ- VOSZ, illetve a földművesszö­vetkezeteik és a körzeti föld­művesszövetkezetek alapsza­bályának módosítására vonat­kozó javaslatot. Ugyancsak egyhangúlag szavazták meg küldöttek a Szövetkezetek Or szágos Szövetsége tevékenysé­gének irányelvedről előterjesz­tett határozatot. A kongresszus határozatában a földművesszövetkezetí szer­vek alapvető feladataként azt jelölte meg, hogy gazdasági és társadalmi tevékenységük fej­lesztésével fokozottan működ­jenek közre az egységes szocia­lista parasztság és az épülő szocialista falu kialakításában. A földművesszövetkezetek­nek, mint fogyasztási, beszerző és értékesítő szövetkezeteknek — állapítja meg a határozat fő feladata gondoskodni a fa­lusi lakosság egyre növekvő fogyasztási és szolgáltatási igé­nyeinek eddiginél jobb kielé­gítéséről. Segítsék és ösztönöz­zék a mezőgazdasági áruterme­lés fokozását, s a mezőgazda- Isági termékek értékesítését. A földművesszövetkezeti szerveknek — állapítja meg a határozat — továbbra is fon­tos feladata, hogy a hatáskö­rükbe tartozó mezőgazdasági termények és termékek — el­sősorban a zöldség- és gyü­mölcsfélék, valamint a burgo­nya — felvásárlását és értéke­sítését a lakosság, az ipar és az export növekvő szükségle­tének megfelelően fokozzák és tervszerűbbé tegyék. Szélesítsék tovább kapcsolatu­kat a mezőgazdasági termelő­szövetkezetekkel. Fordítsanak fokozott figyelmét a mezőgaz­daság egyes sajátos termelési ágaiban — így a szőlő—gyü­mölcs termelő vidékeken — valamint a kistermelő gazda­— CL£j ±Lrí'‘ Ságokban kialakult egysze- (MTI) orűbb mezőgazdasági szövetke­zetek működésére. A kongresszus szükségesnek tartja a termelési szerződések körének további szélesítéséit és a termelési biztonság foko­zása érdekében a több évre szóló szerződések rendszerének bevezetését Törekedni kell arra, hogy a szocialista nagyüzemek —• megfelelő költségtérítés mel­lett — egyre nagyobb mérték­ben maguk végezzék el az áruk válogatását, előkészítő* sét. Tovább kell fokozni az áruk azonnal történő szállítását a termelőhelyről közvetlenül a fogyasztóhelyre. A háztáji és kistermelő gaz­daságokkal kössenek széles körben termelési, értékesítési megállapodásokat és szerződé­seket tojás, baromfi, zöldség, gyümölcs, burgonya, hüvelye­sek stb. termelésére. Kimondja a határozat, hogy fökknűvesszövetkezetek — álapszabályszerű feladataiknak megfelelően —• a továbbiakban is végezzenek széleskörű kul­turális tevékenységet. Ugyan­így szükségesnek tartja a kongresszus a szövetkezeti tu­dományos kutatómunka széle­sítését. A nemzetközi szövetkezeti együttműködés elmélyítésével is hozzá kell járulni a nemze­tele közötti békés egymás mel­lett élés elvének érvényesíté­séhez. A szavazás után bejelentet­ték, hogy az Elnöki Tanács mozgalom fejlesztésében el­ért kiemelkedő miunkájuk el­ismeréseként 15 földműves­szövetkezeti dolgozónak •Szocialista munkáért érdem­érem'«, 27 földművesszövetke- zeti dolgozónak pedig »Munka Érdemérem- kitüntetést ado­mányozott. A kitüntetéseket az Elnöki Tanács képvisele­tében Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese nyúj­totta át. A kongresszus végül meg­választotta az Országos Föld- művesszövetkezeti Tanács, va­lamint a SZÖVOSZ felügyelő bizottságának tagjait. A ta­nács tagjai sorából megválasz­totta a SZÖVOSZ igazgatósá­gát. Az igazgatóság, s egyben az Országos Földművesszö­vetkezeti • Tanács elnökévé Szirmai Jenőt, az MSZMP Somogy megyei bizottságának eddigi első titkárát választott ták meg. A felügyélőbizottság elnöke ismét Nánási László, az Elnöki Tanács tagja lett. Biztatás a kertésznek Megjött végre a jó idő. Lé­vai József kertésznek nincs nyugta otthon, fogytán u türel­me, hajtja a tettvágy. Nem várt a mezőgazdászra, bejárta a mezőt. Ügy találta, hogy he­lyenként fogasolliatnák a ká­posztaföldet, és elkezdhetnék a palántázást. Ám nem jön a szövetkezet egyik vezetője sem, hogy megbeszélnék vele a kertészet munkaprogramját. Leszedte a nádpalló takarót a melegágyakról, hadd levegőz- zenek a palánták. Gyönyörkö­dik bennük. Mennyit, de meny­nyit vesződött velük február 20-a óta! A kéthelyi föld aranybányához hasonló, meg­terem mindent, ha törődnek vele. Állandó brigád kellene, egy kis munkacsapat, melynek tagjai tavasztól őszig a kerté­szetben dolgozni,nák. Az első évben így volt. Tavaly viszont cserélődtek a konyhakerti munkások. Fél h-old paprikát egyszer sem kapáltak meg, az érett borsó nagy részét hagy-, ták kárba veszni. Megint ilyen1 nehéz esztendőnek nézhet elé­be? Akkor jobb lett volna, ha el sem kezdi a melegágyi pa­lántavetést. De hát elkezdte — nem tudta nem elkezdeni. Ker­tész embernek a kerti növény a mindene. Panaszkodni nem szeret, magába fojtja keserű- sápét. Egészséges türelmetlen­sége mégis kimondatja vele: embereket adjanak neki, mert minden napos késedelem a ter­mésből, a közösség pénzéből vesz el. Tóth György, az Aranyka­lász elnökhelyettese elismeri: »Hiba, hogy magára hagytuk kertészünket; megbíztuk a bri­gád megszervezésével, de nem segítettünk neki_ munkásokat toborozni. Vállalkozó leginkább azért nem akadt, mert más kapásnövényeket premizálunk, a kertészetre azonban még nem dolgoztuk ki a premizálási föl­tételeket. Intézkedünk, segi-1 tünk haladéktalanul.« Jó hír, megnyugtató biztatás ez Lévai József kertésznek. K. Jt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom