Somogyi Néplap, 1960. november (17. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-05 / 262. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szombat, 1960. november St SPORT Lassan kialakul a megyei ifjúsági labdarúgó-válogatott Közeledik a labdarúgó-bajnoksá­gok vége. Még két hét, és bezá­rul. a bajnokságok kapuja. A fut- ballpályák azonban még koránt­sem kezdik meg téli álmukat, hisz a kiírás érteimében a november 13-át követő három héten át me­gyék közti válogatott viadalokra kerül majd sor. Ezek a szövetségi napok különösen az ifjúsági lab­darúgás szempontjából nagy je­lentőségűek. Nem kétséges, hogy az ifi torna, a megyék közti ifjú­sági válogatottak mérkőzéssoroza­ta esztendőről esztendőre új te­hetségeket hoz. Így került az ifi sorból annak idején a Kinizsi fel­nőtt csapatába, egyenesen az NB II-be Szentgróti. Ezeken az ifjú­sági mérkőzéseken bizonyította képességeit a KMTE Gálja. Hor- váth Zoltánja vagy a Kinizsi Sü­tője, Laczkovicsa, Liebere. Az ifi tornán mutatott forma, alapján lett állandó tagja a siófoki csapatnak Szabó, a csurgóinak Bata, Szokoí, a barcsinak Marton, a marcalinak Takács, és. így tovább. Most az ifjúsági válogatottak tor­nája nem zavarja a megyei baj­nokság rendjét, ezért még na­gyobb fontosságú ez a küzdelem- sorozat. A Somogy megyei jfi csa­patot is ennek megfelelően készíti j fel a három fordulóból álló kíiz-i delemre a megyei ifjúsági váloga­tott edzője, dr. Zadori László. Már lassan kialakul a megyei ifi válogatott szükebb kerete. Sok he­tes alapos vizsgálódás után szűkí­tették le az ifjúsági bizottság ve­zetői az ifi keretet, amely úgy fest, az idén jó játékerőt képvisel majd. Kikből tevődik össze a csa­pat? A kapuvédőknél a gyékénye- si Mészáros és a K. Kinizsi Szűcse a két jelölt. A hátvédek tekinte­tében áll leggyengébben az ifi vá­logatott, ezért Zádori edző két olyan játékost is számba ve$z mint hátvédet, a^cik csapatukban nem e poszton szerepelnek. Ezek Nyers (Lengyeltóti) és Szabó 11. (KMTE). Hátvédjelöltek még*: Szalai (So- mogyszob), Treer (Vörös Lobogó) és Szokol (Csurgó). A fedezetpár az eddigi összeszoktató edzéseken már kialakult. Ügy látszik, hogy Csoór (Barcs), Szabó I. (Siófok) kettős a csapat fő erőssége lesz. A támadósorbán a következő já­tékosok juthatnak szóhoz: Martin (KMTE), ’Kovács (Siófok), Takács (Marcali), Bene (K. Kinizsi). Mike, Küttel (K. H. Vasutas), Zsunics (K. Dózsa) és Lieber (K. Kinizsi). A hátralévő két bajnoki fordu­lóban szakvezetők figyelik az ifi válogatott jelöltek játékát. Figye­lik persze azt is, hogy a felsorol­takon kívül nem akad-e más te­hetséges fiatal. Mert a kapu mindvégig nyitva áll minden te­hetséges ifjú előtt. Az utolsó előtti őszi forduló A 14. őszi bajnoki mérkőzést játsszák vasárnap az NB 111. és a megyei labdarugó-bajnokság csapatai. Befejezéshez közeledik tehát az őszi bajnokság. A hajrá talán sosem volt olyan izgalmas, mint most. A csapatok elkeseredett harcot folytatnak a bajnoki pontokért, mert máris előre veti árnyé­kát, hogy a tavaszi, idényben talán még a jelenleginél is he­vesebb küzdelmek indulnak meg a bajnokság megnyeréséhez vagy a kiesés elkerüléséhez szükséges bajnoki pontokért. Dr. Zádori László a Kinizsi új edzője Csütörtökön este futótűzként terjedt tova a hír Kaposvá­rott: a K. Kinizsi edzéseit dr. Zádori László, a KMTE volt edzője irányította, Kiss István edző pedig elbúcsúzott a csa­pattól. Edzőcsere történt tehát a Kinizsinél. Ezzel kapcsolatban már hosszabb idő óta folytak a tárgyalások. Kiss István edző ugyanis a bajnoki idény meg­kezdése előtt bejelentette a Ki­nizsi vezetőinek, hogy csak ideiglenesen vállalja az első csapat edzéseinek irányítását. A Kinizsinél több irányban tárgyaltak a jövő edzőjét ille­tően. Sürgette a Kinizsi-vezetőket az a bejelentés is, amelyet Kiss István tett. Az edző ugyans közölte: minthogy Kaposvárott nem oldódott meg lakásprob­lémája, Nagykanizsán pedig adva van, hogy együtt élhes­sen családjával, kéri a Kinizsi vezetőit, hogy tegyék öt sza­baddá, s bontsák fel a koráb­ban megkötött szerződést. Amikor Kiss István meg­tette a bejelentését, akkor -ve­tődött fel a Kinizsinél a gon­dolat, hogy a KMTE-ből eltá­vozott dr. Zádori Lászlót ké­rik fel az edzői tiszt ellátásá­ra. Zádori kezdetben szabó- dott, később azonban, amikor a Kinizsi vezetői biztosították, hogy továbbra is működhet a szövetségnél mint ifjúsági ed­ző, vállalta a megbízatást. E héten létre is jött a megálla­podás dr. Zádori és a K. Ki­nizsi között. Eszerint Zádori dr. hároméves szerződést kö­tött a Kinizsi Sportkör vezető­ségével. Csütörtökön Zádori már be is mutatkozott csapa­tánál. Kiss István pedig elbú­csúzott, barátsággal megvált a K. Kinizsi sportkörétől. NOVEMBER S-ÉN, SZOMBATON: Labdarúgás: NB 111.: K. Honvéd—Szekszárd. Kapos­vár, Honvéd-pálya, 14 ó (Rajnai). Teke: összevont megyei bajnokság: K. Spartacus-P. Közlekedés. Ka­posvár, Spartacus-pálya, 14.30. K. Petófi-K. Építők, Kaposvár. Petöfi-palya, 15 ó. NOVEMBER 6-AN, VASARNAP: Röplabda: Megyei bajnokság: I- érti mérkőzések: K. Dózsa—K. Vasas, Tüzoltók-pálya, 9 ó. Tűzol­tó Dózsa-K. Vasas, Tuzoltók-pá- lya. 10 ó. Kaposfő-K. Dózsa, Tűz­oltó-pálya, 11 ó. Kaposíő-Tűzoltó Dózsa, Tűzoltó-Da'ya. 12 ó. Helyi- Ipar—Fonyód, kéfegyari palya, 9 ó. Nagyatad-Csurgó, Nagyatád. 9.30 ó. K. V. Lobogó—Kaposiő, gimná­ziumi pálya, 9 ó. Táncsips-Kapos- 16. gimnáziumi palya, 10 0. Női mérkőzések; Vörös Lobogó —Tanítóképző, gimnáziumi pálya, 10.30 ó. Somogyjád—Felsőbogát, Somogyiad. 8.15 p. Somogyjad-K. Dózsa, Sofnogyjad, 10 ó. Helyiipar —Vörös Lobogó, gimnáziumi pálya, 9 ó. Labdarúgás: NB HL: K. Kinitsi—Bajai Epítók, Kapos­vár, Kinizsi-pálya, 14.30 (Nagy K.). Pécsi EAC-K. Dózsa, Pécs, 14 6 (ázabó L). Új pályáján játszik szombaton a Kaposvári Honvéa Hírül a'dtuk már. hogy a Hon­véd vezetői úgy döntöttek, a csa­pat búcsút mond az eléggé túl­zsúfolt Dózsa-pályának, s az együttes azon 'a pályán játssza bajnoki mérkőzéseit is. ahol a hét­közi edzések folynak, vagyis a Honvéd-pályán. Hol van ez a pálya? — tettük fel a kérdést Szárics Sándornak, a K. Honvéd labdarúgó-szakosztá­lya egyik vezető jenek. — A Kisfaludy utca végén épí­tettük fel labdarúgó-pályánkat. Már több mint egy éve irt edze­nek a játékosok, s ezen az arány­lag jó talajú pályán játszottuk ba­rátságos vagy házi mérkőzésein­ket. Minden okunk megvolt arra, hogy hazaköltözzünk. Tudjuk, hogy ez a pálya egy kissé kiesik, de bízunk abban, hogy közönsé­günk itt is megkeres majd ben­nünket. Pályánkra a Honvéd és Kisfaludy utcán át lehet eljutni. A Kisfaludy utcából salakos utat készítettünk a pálya bejáratához •— mondotta Szárics Sándor. Gyenes Antalt, a Honvéd edző­jét a csapatot illetően kérdeztük meg.- Tizenkét tagú keret áll ren­delkezésünkre, s ebből állítom majd össze a szombat délután pá­lyára lépő tizenegyet. A tizenkét játékos a következő: Kubatov, Ge- rőházi, Vörös, Bédity, Moharos, Mészáros, Fehér, Tamás, Halász, Majzik, Szabó és Turáni. A névsorból az derül ki, hpgy esetleg Fehér játékára is sor ke­rül. A Honvédnái nem titkoljak, győzelemmel akarnak szombaton délután pályát avatni. Elképzelne? tő, hogy • ez sikerül is. Új edzővel, régi szívvel — ez a jelszó a Kinizsinél Bizonyos, hogy a Kinizsi sze­replésére rányomta bélyegét az a huzavona, amely már hetek óta folyt a várható új edzővel kapcso­latban. Csütörtökön a játékosok megnyugvással és nagy szeretet­tel fogadták új edzőjüket, dr. Za­dori Lászlót. Zádori elmondotta új fiainak, hogy nem vár csodát a csapattól, csak azt kéri, hogy a régi szívvel harcoljanak a hatra­Kiskunhalasi Dózsa—KMTE, Kis­kunhalas, 14 ó (Gombás). Megyei I. osztály: Barcs—Memye (Nyári J.), K. H. Vasutas—Kapoly (Juhász). Tab— Fonyód (Dobszai), Nagyatád—So- mogyszob (Bárányából), Siófok— Balatonújhely (Fenyvesi). K. V. Lobogó—Zamárdi (Dombrovszki). Balatonlelle—Csurgó (Nárai), Mar­cali—'Taszár (Szabó II.); NOVEMBER 7-ÉN, HÉTFON: Vívás: A K. Kinizsi II. osztályú orszá­gos férfi és női tőr egyéni verse­nye, Kaposvár, Tanítóképző, 8.30 ó. Röplabda: • Női és férfi röplabda vlUámtor- na a Dózsa-sporttelepen (rossz idő esetén a Táncsics Gimnázium tor­natermében), 8.30 o. Atlétika: Ünnepi' váltófutas a Szabadság park körül, 10.30 6. Kerékpár: Háztömb körüli verseny a Sza­badság park körül, 10 ó. Asztalitenisz: Villámtoma az Ifjúsági Hazban, 9 ó. Sakk: Megyei villámtorna a legjobb vi­déki játékosok bevonásával a me­gyei tanácsszékházban, 8.30 ó. Teke: összevont megyei bajnokság: K. Faklya—KMTE, Kaposvár, Spartacus-pálya, 8 6o lévő két bajnoki mérkőzésem azok, akiknek a játékára sor kerül. — Én most csak érzéseimre tá­maszkodó a tóm. Igaz, hogy az utóbbi időben már láttam néhány­szor játszani a Kinizsi csapatát. Pillanatnyilag az az elgondolásom — és ezt Szili Ferivel meg is be­széltem —, hogy Szilinek jelenleg a csatársorban kell szerepelnie. Ha nem jön semmi közbe, akkor én a megfiatalított Kinizsi csapatát kül­döm frontba a Bajai Építők ellen vasárnap mondotta az új edző, s aztán sorolta is a csapat tagjait: Mezőfi — Tóth, Szigeti, Gergely — Acs, Márkus - Szili, Laczkovics, Bene, Herbei, Lieber. — Ha a fiatalok a régi öregek szívével harcolnak, akkor vasár­nap nem lehet baj — fejezte be nyilatkozatát Zádori dr. Nehéz dolga lesz a XMTE-nek Kiskunhalason — Láthattátok, hogy milyen jó csapat a Kiskunhalasi Dózsa — így figyelmeztette játékosait e hé­ten Radnai István, a KMTE edző­je. aki nem egyszer elemezte a játékosok előtt, hogy milyen gyors, helycserés támadásokat ve­zetett a kiskunhalasi balszárny, milyen korszerűen játszott a két fedezet, s milyen jó a halasi kö­zéphátvéd. Egy szó mint száz, a magára talált Kiskunhalas ellen nehéz dolga lesz az MTE-nek, s bizony az egy pont szép ered­ménynek számítana. Radnai edző egyébként csak szombaton állítja össze induló1 csapatát. Esetleg két változásra kerülhet sor. Az egyik, hogy Laki Lajos helyett Zsoldos játszik. Sor kerülhet Kovács ka­puvédő játékára is. Idegenben szerelne javítani a Oózsa Sokat emlegették a vasárnapi «eladott mérkőzést« a Dózsa háza táján.. Bizony elég könnyelműen engedte át a két bajnoki* pontot á Dózsa csapata kiskunhalasi test­véregyüttesének. — Néhány játékosunk formaha­nyatlása volt a vereség legfőbb oka — ^mondotta Zaborszky edző. Szerinte a csapat Pécsett csak jobban játszhat. Persze ehhez az kell, hogy néhány Dózsa-labdarú- gó megfelelőképp készüljön fel a találkozóra. Nem titkolják a Dózsánál, hogy elsősorban Nagyréti játékával elé­gedetlenek. Lehetséges, hogy Nagy­réti kimarad a PEAC elleni csa­patból. A játékosok körében nagy a fogadkozás. Azt hajtogatják Ve- veránék, hogy Pécsett kiköszörü­lik a csorbát, s legalább egy pon­tot elhoznak a Kinizsit és a Hon­védet egyaránt legyőző egyetemis­táktól. Kaposvár ünnepi sportműsorából November 7. ünnepléséből részt kérnek a sportolók is. Nem keve­sebb mint nyolc sportágban ren­deznek ünnepi sportversenyeket e napon Kaposvárott. A sok-sok ér­dekes sportesemény közül kiemel­kedik a K. Kinizsi férfi- és női tőrversenye Ez a n. osztályú vívóbajnokság megmozgatta még a fővárosi csa­patokat is. Az Elektromos és a Csepeli Vasas küldi el verseny­zőit. A pestieken Itívül Tatabánya, Székesfehérvár, Szeged és Pécs versenyzői jönnek el a kaposvári tőrvívó- versen y re. Á labdarúgók közül Somogy megye ifjúsági vá- logatottja lép pályára a Dózsa- sporttelepen az öregfiúk váloga­tottja ellen. Szakkörökben kíván­csian -várják, hogy a fiatalok len­dületét hogyan fékezik meg Han- gáék nagy tapasztalatukkal. Mi győz: a gyorsaság vagy a techni­ka? — ez a kérdés ezzel a mér­kőzéssel kapcsolatban. A röplabdázók, az atléták, a ke­rékpárosok, a sakkozók, a kézi­labdázók villamtomái egyaránt nagy érdeklődésre tartanak számot éppúgy, mint a bajnoki tekeven- senyek november SPORTMŰSOR-HÍREK K ukoricaf osztás A lottó nyerőszámai A hónap első lottóhúzását pénteken Pestlörincen tartot­ták. Ezúttal a 45. játékhét nye­rőszámait és az októberi tárgy- jutalmakat sorsolták. A 45. játékhétre 4 055 428 szelvényt küldtek be a fogadók, így egy-egy nyerőosztályra több mint másfél millió formt jut. * A kihúzott nyerőszámok a következők: 17, 20, 35, 44, 62. A nyerőszámok húzása után az októberi 44. játékhét szelvé­nyei között a 657 értékes nye­reménytárgyat, köztük főnyere­ményként négy öröklakást, egy bárhol felépíthető családi há­zat és egy Moszkvics személy­gépkocsit sorsoltak ki. — Kaposvár anyakönyvi hírei. Születés: Gyurka János fia, Já­nos, Balogh Sándor fia, Jenő, Püspök Gyula fia. Gyula, Patak József leánya. Klára. Magyar La­jos leánya, Éva, Papp József leá­nya, Valéria, Tamasovics Lajos leánya, Katalin, Stadler József fia, Csaba, Kelemen István leánya, Gyöngyi. Halálozás: Kiss József 44, Stadler Kálmán 61, Szentes Jó- zsefné 73, Horváth Lajos 59, Pula István 82, Kisbári Sándomé 84, Pőcz József 59 éves. — Közöljük kedves Olva­sóinkkal, hogy lapuink novem­ber 6-i száma 12 oldalon jele­nik meg. Ára 80 fillér lesz. — »KÖLTŐINK HARCA A NÉP SZOLGÁLATÁBAN« címmel tartott 'ismeretierjesztő előadást a Nagyatádi Járási Művelődési Házban Harsányi ■Jenő gimnáziumi tanár. Az elő­adást hetvenegyen hallgatták meg. — Huszonnégy vagon fehér húsú étkezési burgonyát expor­tált a rapokban a Kutasi Ál­lami Gazdaság Csehszlovákiá­ba.-+ 35 DOLGOZÓ JÁR a So­mogy megyei Építőipari Válla­lat munkásakadémiájáta. A kétéves akadémián általános építőipari ismereteket sajátíta­nak el, valamint megismerked­nek a modem építőiparral. Az akadémia végeztével a hallga­tók bizonyítványt kapnak. — 100 férőhelyes növendék­istállót épít saját építöbrigád- dal,- 210 ezer forintos állami költséggel az ecseri Előre Tsz. Még az év vége előtt bekötik az állatokat az új istállóba. — Sütemáuyvásárokat tarta­naik hetenként a siófoki Bala­ton Cukrászdában. Hétközben műsoros estéket rendeznek, melyeken fővárosi művészék vendégszerepelnek. — Színes televíziós kísérleti stúdiót létesítettek a leningrá- di Elektrotechnikai Intézet ku­tatói. A stúdió kisebb koncer­teket és színes filmeket közve­tít. — Egy 100 férőhelyes hizlal­da és két 20 férőhelyes fiaztató építését fejezik be a közeljö­vőben az iharpsi Üj Erő Tsz- ben. — 855 ezer forint forgalmat bonyolított le a harmadik ne­gyedévben a porrogszenitkirályi földművesszövetkezet. Rész­jegyalapjukat 3000 forinttal növelték. , — A SZÜLÖK AKADÉMIÁ­JÁT az idén is megszervezték Nagyatádon. Az első előadást »Az iskola és a szülök felada­ta a nevelés terén« címmel Sel- meczi Miklós, a helyi általános iskola igazgatója tartotta. Az előadáson 400 szülő jelent meg — Salamon Jánosnét, a MÉK balatonboglári 15. sz. boltjának vezetőjét 250 forintra bírságol­ta az ÁKF, mert egy 15 forin­tos vásárlásnál 2,90 forinttal többet számolt. ^v/Zűvelődés Ázórcrkozás Csiky Gergely Színház. 5-én, ma este 7 órakor: A szókimondó asszonyság. (Bér­letszünet.) Vörös Csillag. 9-ig 5, 7, 9 órakor: Légy jó mindhalálig, (Szélesvásznú.) Szabad Ifjúság. 6-ig 4, 6, 8 órakor: A kutyás hölgy. Rippl-Rónai Múzeum: őszi tárlat. Megyei Könyvtár: Könyv- kölcsönzés 9—19 óráig, olvasó­termi szolgálat 13—19 óráig. Ifjúsági Könyvi ár: Könyv­kölcsönzés 9—11-ig és 13—18 óráig. ^ VASARNAP Vörös Csillag. 9 « 3, 5, 7, 9 órakor: Légy jó mindhalálig, (Szélesvásznú.) Délelőtt fél 10-tól fél 1-ig híradó-műsor. Szabad Ifjúság. 6-ig 3, 5, 7, 9 órakor: A kutyás hölgy. Matiné fél 11 órakor: Fekete gyöngyök. Időjárásj elentés A Meteorológiai Intézet je« lenti: Várható időjárás szom­bat estig: enyhe idő, változó felhőzet, többfelé kisebb eső. Mérsékelt, időnként déli, dél­nyugati szél, helyenként reg­geli és délelőtti köd. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet 15—19 fok között. — RÁD1ÖS-KÖR ALAKULT a Finommechanikai Váll-lat MHS-alapszervezetében. É\iő foglalkozásukat a napokban tartják meg. — MEGHÍVÓ! Vasamap, novem­ber 5-án este fél 1 órakor a Béke Szálló nagytermében koszorúcska lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Tanciskolasok. (24945) — A Kanizsai utca 39. szám alatt nőifodrász-íizletemet megnyitot­tam. Kérerp a hölgyek szíves párt­fogását. Jánoska Gusztáv. (2493Í) Munkásszállás-megtakarításból A Somogy megyei Építőipari Vállalat nagyatádi főépítésve­zetőségén három hónappal ez­előtt megkezdték egy munkás- szállás építését. Az építkezés kiadását a vállalat a felvonu­lási költségek megtakarításá­ból fedezi, összesen mintegy 300 ezer forint szükséges ehhez. A 60 személyes munkásszállá­son üzemi konyhát is létesíte­nek. Ez év végéig elkészül az épület, s álékor megszűnnek a •különböző létszámgazdálkodási kötöttségek. melyek jelenleg alig teszik lehetővé, hogy vidé­ki dolgozókat is alkalmazzanak Nagyatádon. 000 433 001 257 009 686 013 010 016 316 020 795 024 232 025 815 423 968 446 986 448 631 454 025 458 797 469 646 473 328 477 184 488 522 491 916 499 649 603 964 610 493 612 124 630 695 649 663 652 696 652 818 660 225 658 729 665 433 669 881 675 401 685 355 707 348 728 005 736 164 753 150 754 951 757 169 759 786 761 285 763 335 763 961 766 975 763 900 774 618 785 275 785 884 802 180 808 153 813 865 836 520 843 607 200 642 Gyorslista a lottó november 4-én megtartott tárgynyeremény sorsolásáról A húzáson a 44. játékhét szelvényei vettek részt LH jelű szelvények: kerékpár bunda Pannónia motorkerékpár 5000 Ft-os vásárlási utalv. rádió porszívógép csillár rádió EL jelű szelvények: Berva moped hűtőszekrény televízió padlókeíélőgép televízió szobabútor varrógép televízió varrógép kerékpár bőrkabát fénj- képezőgép mosógép fényképezőgép hűtőszekrény csillár mosógép pianínó utalvány könyvekre étkészlet 5000 Ft-os vás. ut. televízió rádió rádió 5000 Ft-os vas. ut. kerékpár karóra hűtőszekrény herendi lámpa fényképezőgép televízió Fannónia motorkerékpár hűtőszekrény televízió televízió 5000 Ft-os vas. ut, • kerékpár televízió mosógép « tűzhely 2 szoba komfortos örökla­kás az Üllői úti lottóházban rádió 5000 Ft-os vás. ut. karóra LA jelű szelvények; 5000 Ft-os vás. ut. 2Ö4 876 8000 Ft-os vás. ut. 214 602 mosógép 220 488 utalvány könyvekre 221 072 kerékpár , 221 675 padlókefélőgép 227 232 5000 Ft-os vás. ut. 227 325 bőrkabát 228 559 karóra 230 028 Danuvia motorkerékpár 230 112 rádió 230 315 rádió 231 620 keij^kpár 239 899 tangóharmonika 245 482 rádió 245 577 rádió 249 256 rádió 256 218 televízió 258 275 Csemege ajándékkosár 259 624 5000 Ft-os vás. ut. 259 974 mosógép 262 896 hűtőszekrény tS2 964 rádió 269 879 porszívógép 270 733 kerékpár 276 896 rádió 283 626 rádió 284 482 porszívogép 285 12T7 rádió P jelű szelvények: 2 501 339 rádió , 2 514 814 rádib 2 529 131 mosógép 2 533 595 rádió 2 542 653 kerékpár 2 550 151 rádió 2 552 302 5000 Ft-os vas. ut. 2 561 071 mosógép / 2 565 401 5000 Ft-os vás. ut. 2 568 901 10 000 Ft-os vás. ut. 2 572 445 utalvány könyvekre 2 575 941 kerékpár 2 590 322 rádió 2 594 204 kerékpár 2 608 592 Panni robogó 2 612 844 rádió 2 621 161 rádió 2 628 648 rádió 2 632 776 bunda 2 634 382 televízió 2 639 550 5000 Ft-os vás. ut. 2 641 842 rádió 2 642 588 5000 Ft-os vás. ut. 2 645 968 hűtőszekrény 2 651 286 bőrkabát 2 662 134 csillár 2 665 905 rádió I 670 135 5000 Ft-os vás. ut. 2 673 <79 rádió 2 674 036 rádió 2 686 492 8000 Ft-os vas. ut. 2 686 978 rádió 2 688 610 5000 Ft-os vás. ut. 2 689 429 kerékpár 2 700 151 tangóharmonika 2 716 116 8000 Ft-os vás. ut. 2 736 244 porszívógép 2 745 922 5000 Ft-os vás. ut. 2 764 476 kerékpár 2 765 787 tűzhely 2 771 572 mosógép 2 774 715 8000 Ft-cs vás. ut. 2 779 970 perzseszőnyeg 2 784 769 Csemege ajándékkosár 2 803 437 televízió 2 808 571 étkészlet 2 814 075 rádió 2 838 985 6000 Ft-os vás. ut. 2 838 986 perzsaszőnyeg 2 841 913 Panni robogó 2 843 100 rádió 2 846 832 televízió 2 847 364 rádió 2 856 164 8000 Ft-os Vás. ut. 2 862 992 rádió 2 865 829 hatezer Ft-os vás. ut. 2 866 753 porszívógép 2 872 870 rádió 2 875 618 étkészlet 2 909 493 kerékpár 2 922 710 televízió 2 925 550 televízió 2 945 684 televízió A eyorslista közvetlenül húzás után "készült. Az esetleges szám- hibákert felelősséget nem válla­lunk. (MTI) Az ÉM SOMOGY MEGYEI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT festő szakmunkásokat állandó munkára felvesz. _______________(24948)

Next

/
Oldalképek
Tartalom