Somogyi Néplap, 1959. március (16. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-14 / 62. szám

Szombat. március 14. 4 SOMOGYI NÉPLAP SPORT Mit hoz a vasárnapi labdarúgó bajnoki forduló? HÍREK Március idusa új küzdelmeket, csatákat ígér a labdarúgás front­ján. NB-s csa[tataink s a megyei bajnokság résztvevői egyaránt nagy küzdelmek előtt állnak, s most a harmadik forduló eldönt­heti, hogy a csapatok közül me­lyik készült fel valóban jól. A Eü KINIZSI háza táján már napirendre tértek a pécsi vereség felett. — Fáj ez a vereség, de hát a sportban nem­csak győzni lehet, aztán egy kis szerencsével könnyen döntetlen le­hetett volna - mondotta Videky Lajos, a Kinizsi labdarúgó szak­osztályának szervező titkára. Király Tivadar edző e héten ke­resi az új támadósort. Az már bi­zonyos, hogy Stadler és Pál falvai kimaradnak az ötösfogatból. Az edzőt különösen Stadler rossz já­téka bosszantotta. Mint mondotta, szinte nem találni magyarázatot arra. hogy Stadler mennyire vlsz- szaésett az utóbbi időben, s hogy fogadkozásai ellenére sem talál módot arra, hogy formába lendül­jön. Az olyan helyzetet kihagyni, mint amit Stadler vasárnap kiha­gyott, büntetlenül nem lehet igv az edző. Székesfehérvár ellen mindig ne­héz küzdelemben lehetett csak győzni - így vélekednek általában a Kinizsi-vezetők. Bizony, vasár­nap sem lesz könnyű megszerezni a két pontot. Mert tudjuk- jól. hogy a fehérvári csapat az utóbbi időben megerősödött. Beleolvadt a Vasasba a Fejér megyei bajnok­ság listavezetője, a Székesfehérvá­ri Petőfi, amely kimondta felosz­lását, hogy legjobb játékosait át­engedhesse a fehérvári NB IT-es csapatnak. Aztán a fehérváriak a közelmúltban leigazolták Lehelt, a Pécsi Dózsa volt csatárát. Szóval Fehérváron komoly lépéseket tesz­nek annak érdekében, hogy nz idény végén ne legyen kiesési gondja a székesfehérvári csapat­nak. Ezzel a helvzettel. s ezzel a meg­erősödött székesfehérvári csapat­tal szemben kell helytállnia a Ki­nizsinek, amelynek csapatát csak a mérkőzés előtt állítja maid össze Király Tivadar edző. Egyelőre az bizonyos, hogy a közvetlen véde­lem a szokott összeállításban ját­nél most a harmadik nehéz mér­kőzésre készülődnek, a csapat szik, s a támadósorban helyet kap- szombaton délután külön autóbu­hatnak Várvíz), Horváth, Biró esetleg Havriliai is. A KMTE berkeiben érthetően örülnzk a csapat tavaszi jó szereplőt, k. - Két nehéz ellenfelet győztünk ed­dig le. s a 6:0-as tataszi guiurétiy sem megvetendő. Mégsem tesz el- bízakodottá bennünket ez a siker - mondotta Zádori László dr, » \ csapat edzője. Valóban, láttuk, hogy a KMTE jó formában van. Még Tiszagűti sérülése sem okozott törést a csa­pat gördülékeny játékában. Igaz ugyan, hogy a második félidőben I kicsit -leeresztett- a KMTE csa- ■ pata, de 3:0 után ez már megen­gedhető. Különösen a hazai pá­lyán. A KMTE vezetők és játékosok körében most már a következő el- i lenfél analizálása volt műsoron. ] Megdöbbentette a KMTE szakve­zetőit is a bácsalmási csapat rap- | szodlkus teljesítménye. A bajnoki rajt alkalmával Bácsalmás 3:i-re legyőzte Bácsalmáson a ’Pécsi Bá­nyászt. Egy hét múlva ugyanaz a bácsalmási csapat 7:1 -re kikapott' Bázakerettyén. Bizony érre nem I könnyű magyarázatot találni. \ Mi is beálltunk a vizsgálódók sorába. Megállapítottuk, hogy a bácsalmási csapat otthonában e bajnokság során még nem szenve- 1 dett vereséget! Bizony a legjobbak ! is örültek, ha egy döntetlennel megúszták a bácsalmási oroszlán- j barlangban. Ez a körülmény elgondolkoztató és 1» kell hűlsön minden túlzott derűlátót. Androsits Imre, a sport- I kör elnöke is azt hangoztatja, hogy a legminimálisabb győzelem- ! mel is meg lenne elégedve Bács- ' almáson, s ez a győzelem csak akkor születhet meg, ha a fiúk át- | érzik a vasárnapi mérkőzés fon- j tosságát. Érdekes elmélet van kialakuló­ban a KMTE házatajan. Azt mond­ják. hogy már -csak- 13 nehéz mérkőzés van vissza, a többi a’ könnyű lesz. Bár tréfás ez a meg­jegyzés, de való igaz. A KMTE­szon. a múlt heti összeállításban utazik el Bácsalmásra. A NAGYATÁDI KINIZSI ugyan vereséget, szenvedett a Bá­lái Építőktől, de a bajai pontszer­zés nem 1s volt -betervezve-. Ba­jai vélemények szerint la jól és lelkesen játszott a nagyatádi csa-, pat. s könnyen születhetett volna; akár vaskos meglepetés is. No, majd a hazai pályán, így az atádiak, akik vasamap a Pécsi BTC együttesét látják vendégül. A pécsi csapat Jó. Idegénben azón- ban mar korántsem szerepel olyan magabiztosan, mint a pécsi bőr­gyárt pályán. Éppen ezért elkép­zeljük, hogy vasárnap Nagyatádon győz a Nagyatád! Kinizsi csapata Atádon ma már tül vannak ai különböző problémákon, s kiala­kulóban '-an az -új- Nagyatádi Kinizsi. Ez a csapat Baján Jól vizsgázott. A hazai szurkolótábor segitségével. s a hazai pálya elő­nyével a Nagyatádi Kinizsi a mér­kőzés mindkét pontját megszerez­heti a Pécsi BTC elleni találkozón. A MEGYEI L OSZTÁLYBAN ez alkalommal a K. Dózsának lesz a legnehezebb helyzete. A lista­vezető kaposvári ulá-íehéreknek Marcaliba kell látogatniuk, ahol mindig nehéz körülmények között tudta csak a csapat megszerezni a két pontot. Igaz ugyan, hogy a marcali együttes Csurgón legutóbbi elégtelenre vizsgázott, de a hazai bálján, a hazai közönség előtt ép­pen ezt a csorbát akarják kikö­szörülni a marcaliak. A K. Dózsa bízik jó védelmében, s abban, hogv] a Umadósor Marcaliban is megta-, lálja maid a góllövő cipőt. Igen szoros, döntetlen körüli mérkőzést ígér a marcali kis rangadó. A többi mérkőzés közül a Barcs -Zamárm. a Siőfok-K. H. Vasutas, a Nrcyhaicm-Fonyód. a K. Kini­zsi TI.—Balatonbogiár találkozókon »z otthon játszó csapatok esélye­sek, a Bálatonlelle—Csurgó. So­mogy szob—Taszár. K. v. Lobogó Tab mérkőzéseken viszont a ven­dégek sem esélytelenek. — Anyakönyvi hírek. Szü­letések; Magyar Tivadar fia, Tivadar, Rencsevics József fia, József, Bánó Tibor fia, Tibor. Rodner Henrik leánya, Mária, Pafer Dénes .leánya, Ágnes, Sóvári József leánya, Anna, Herman Ferenc fia, József, Hajdú György leánya, Gyön­gyi, Orsós Mihály leánya, Má­ria. — Nagyobb a forgalom a berzencei [ o ldm uvesszö vetke­zet ben. A ruházati boltban március 9-től 15-ig tavaszi ci- póvásárt rendeztek, ami eddig 25 ezer forintos, a vegyes bol­tokban megrendezett edény­vásár egyetlen napon 8 ezer forintos többletforgalmat ered­ményezett. — 16-án Nágocs községben or­szágos állat- és kirakodóvásár lesz. (x) — Atomerőmüvek címmel a szovjet atomenergia felhasz­nálásáról tart előadást Hor­váth László mérnök március 17-én este 6 órai kezdettel az ÉDOSZ Művelődési Házban. Dunajelz nélkül u’aztHk el ifi ökölvívóink az országos bainokságra Március 14—15—16-án bonyolítják le Budapesten Magyarország 1859. évi ifjúsági egyéni ökölvívóbaj- nbkságát. E versenyen, mint is­meretes, öt kaposvári ifi öklöző, nevezetesen Papp Béla, Bereczki, Dunajetz, Bednanics és Kalmár szereztek jogosultságot indulni. Az öt fiatal kaposvári ökölvívó közül azonban csak négyen lesz­nek ott a szombat délután kez­dődő ifi bajnokságon. Az esélyes Dunajetz ágynak esett. Már ko­rábban Influenzával küszködött, aztán túl korán felkelt az ágyból, vasárnap ott volt — mint szorító segéd — a pécsi területi bajnoksá­gon, ahol a mérkőzés után rosszul lett, ágyba kényszerült. Kiderült, hogy megbetegedése mellhártya- gviilladás. Még a szövődmények lehetősége is fennáll, így bizony Dunaietzet hosszabb ideig nem lát­hatjuk majd szorítóban. Legjobb körülmények között két hónap múlva léphet csak kötelek közé a legtehetségesebb ifi ökölvívóink egyike. Szegfi László edző, aki az Ifi ökölvívókkal a fővárosba utazott, indulás előtt, elmondotta lapunk munkatársának, hogy Dunajetz ki­esése révén csökkentek esélyeink, hogy a kaposvári »-csapat-« meg­szerezze esetleg a nem hivatalos csapatversenyben a győzelmet. A fővárosban kötelek közé lépő ver­senyzők közül Papp Béla az első számú esélyes, akinek súlycsoport­jában valós számítás szerint győz­nie kell. Bereczki bátrabb küzdő- modorral bejuthat a döntőbe, eset­leg meglepetést is okozhat. Saj­nos, Bereczki elég rapszodikus versenyző. Bednanics nem esélyte­len, kérdés azonban, hogy emlé­kezetes sérülése milyen nyomokat hagyott benne. A területi bajnok­ságon még tartózkodó volt, most a nagyobb képességű versenyzők ellen is óvatosan kell majd ök­löznie. Pedig adottságai révén Bed­nanics sem esélytelen. Kalmár ké­sőn állt edzésbe. Legnagyobb ve- télyt*r«a a csepeli Szabó Attila, öt Kalmár már legyőzle, nem Is­merjük azonban a most feltörő fiatalokat, úgyhogy nehéz volna jósolni Kalmár várható eredmé­nyét illetően — igv az edző. Szombat, vasárnap, hétfőn a ka­posvári ökölvívó szurkolótábor ér­deklődése Budapest felé tekint, ahol fiatal, tehetséges ökölvívóink­tól jó szereplést várunk. FJLMANKÉT Ma délután 6 órai kezdettel film- ankétot rendez a KISZ, a megyei sporttanács és a megyei tenisz szövetség a tenisz sportról. A Tán­csics Mihály Gimnáziumban meg­rendezésre kerülő ankéton Bar- dóczy Klára és Birkás György vá­logatott teniszezőink tartanak él­ménybeszámolót. Ezt követően Döméi* László, a Magyar Tenisz Szövetség szakok­tatója filmelőadás keretében mu­tatja be a wimbledoni, párizsi és budapesti nemzetközi versenyek legkiemelkedőbb mérkőzéseit és a világ legjobb teniszezői közül Hoad, Rosenwall. Fraser, Bigson és Körmőczy Zsuzsa játékát. EGY ÉRDEKES SPORTESEMÉNYRŐL Különleges, szép sportesemény zajlott le a Béke Szálló nagyter­mében. Somogybán megrendeztek az első zárttéri repülŐ-mcdell ver­senyt a siófoki és a kaposvári mo­dellező-kör részvételével. Sablonos lenne, ha csupán csak elmonda­nánk a verseny eredményeit. Be­szélni kell a küzdelem résztvevői­ről, a karcsú, szép repülő-model- lekről, beszélni keü egyrészt azért, mert esztétikailag is gyönyörköd­tették a résztvevőket, másrészt Ka­posvárott ilyenszerű sportesemény még nem volt. Pillekönnyű, egy gramm súly kö­rül mozgó kis repülőgép-költemé­nyek keringtek az üvegtetéjű nagyteremben. Talán a csodálatos színekben pompázó mikrofilm szárnyak, talán könnyedségük miatt a szitakötőhöz tudom hason­lítani a kis műremekeket, melyek­nek törzsét szalmaszál alkotja, a szárnyak váza egy milliméter át­mérőjű balzafaléc, hártyaszeru mikrofilmmel bevonva, a mereví­tők hajszálak, a »motor-« néhány .szál gumi. melyet start előtt ösz- szecsavarnak, s miközben az ter­mészetes állapotálba igyekszik visz- szatémi, meghajtja a propellert, s a gép magasba emelkedik. Ezek az igen sok munkát, figyelmet és főleg türelmet igénylő gépek nagy­ság szerint két kategóriába osztha­tók, s a verseny is ennek alapján zajlott le. A kis gépek szárnyhosz- sza 35 cm vagy ez alatt van, a nagy gépeké ezen a határon tül. A verseny első felében a kis gépek szerepeltek. Ebben a kate­góriában 23 induló volt, akik kö­zül tizenegy siófoki. Már magába- véve az. hogy a startolok majdnem fele vidéki, illetőleg siófoki, biz­tató képet ad a siófoki modellező­kor munkájáról. Egészben véve pe­dig várakozáson felül jól szerepel­tek mindkét sportkör tagjai, olyan eredmények születtek ezen az el­ső versenyen, amelyek vidéki vi­szonylatban kiemelkedőnek mond­hatók. Első lett Kapolka Péter (Ka­posvár), akinek gépe 5 perc, 16 másodpercig, keringett a levegő­ben. Második Kovács Lajos (Ka­posvár) 4 perc 47 mp, 3. Bejczi Jó­zsef (Siófok) 4 perc 8 mp, 4. Cser- jési János (Kaposvár) 4 perc 7 mp. Nagy gépekkel mindössze né­gyen indultak. Első lett Kovács La­jos 4 perc 58 mp-es, 2. Cserjés! János 4 perc 38 mp-es, 3. Kapolka Péter 1 perc 32 mp-es. 4. Eged! Ernő 1 perc 4 mp-es eredménnyel. Ez a verseny és ezek az ered­mények nemcsak a további mun­kához adnak lendületet és kedvet, hanem elősegítik azt, hogy a részt­vevők bizalommal készüljenek a most vasárnap Budapesten meg­rendezésre kerülő dunántúli baj­nokságra. B K. D*zsa II. csapata indul a tiénvugati területi csapatbalnoHsápon Idén új rendszerben bonyolítják le ofszágszerte az ökölvívó C‘-a- patbajnoki küzdelmeket. Az NB I. mögött az NB II-ben küzdenek a legjobba?*, s ezek után következik a területi bajnokság. A délnyugati terület vezetői felkérték a Kapos­vári Dózsa vezetőit, hogy a Dózsa II. csapatát indítsák el a területi bajnokságban. A Pécsi VSK, Pécsszabolesi Bányász, a Szekszár­di Dózsa, a Dombóvári VSE. a Bonyhádi Vasas és a Zalaegersze­gi Dózsa csapatai mellett tehát ott lesz majd a K. Dózsa II. csa­pata is. A kerületi vezetők csak azt kötötték ki, hogy az NB I-es csapat tagjai, nevezetesen Dorogi, Illés. ToM, Sülé, Füzesi. Dóri, Ri­ba. Miklai. Gerber és Dévai nem indulhatnak a kerületben. Nélkülük is komoly erőt képvise lő csapatot tud a Dózsa kiállítani, hisz a Dózsa II-ben szerepelhetnek majd az ifik: Bednanics, Kalmár,! Papp Béla, Dunajetz, Bereczki, az-1 tán olyan felnőtt versenyzők, mint Jakab, Benézik, Lakatos és a töb­biek. A Dózsa vezetők annál inkább szívesen tettek eleget a pécsi ve­zetők kérésének, mert e csapat- bajnokság nélkül bizony nem le­hetett volna biztosítani a feltörő fiatalság és a Dózsa utánpótlás eeész éven át való foglalkoztatá­sát. LOTTÓ A lottósorsolások áprilisi menetrend,}« Sárbogárdon tartották a lot­tó 11. játékhetének húzását. Nyerőszámok a következők: 42. 65. 68, 75, 78. Áprilisban Budapesten egy­szer. vidéken háromszor lesz lottósorsolás A 14. heti, tárgy - Ti ye rémé ny-sorsol ássál e gybe - kötött húzás április 3-án Bu­dapesten lesz a Georgi Dimit­rov Bolgár Kulturális Egyesü­let művelődési házában. A 15. heti húzás április 10-én Zala- szentgróton. a 16. heti április 17-én Kisvárdán, a 17. heti pe- di e április 24-én Mohácson lesz. — Eredményesen folyik az ezüstkalászos gazda tanfolyam Szennán. Máiké Imre népfront- titkár és Zóka Pál népíront-el nők vezetésével. A hallgatók pontosan felkészülve jelennek meg az előadásokon és figyel­mesen tanulmányozzák a me­zőgazdasági szakkérdéseket. — Családias est keretében osztja ki a sütőipari vállalat a nyereségrészesedést. Ma este 6 órai kezdettel az ÉDOSZ kultúrházbam műsorral egybe­kötve rendezik meg az ünne­pélyt. — Sátorlapokat vásárolt az attalaj úttörő-szervezet. Nyá­ron az úttörők együttesen mennek táborozni, ezért a sa­ját erőből összegyűjtött pén­zen mér most megvették a sá­torlapokat. — Újítási megbízottak vizs­gáztak a KISZÖV helyiségé­ben a közelmúltban. A 18 ktsz-dolgozó közül tíz hallga tó kitűnő eredményt ért el. ^^iíűvelődés Szórakozás Csíky Gergely Színház: Sy­bill. Előadás este 7 órakor. Tájelőadás Nagykanizsán: Szélvihar. Vörös Csillag. Március 18-ig: Tegnap. (10 éven alul nem ajánlott!) 5, 7, 9 órakor. Szabad Ifjúság. Márc. 15-ig: Micsoda éjszaka. (Csak 14 éven felülieknek!) 4, 6, 8 órakor. Rippl-Rónai Múzeum: Mű­vészi fén y ké pki ál látás. Megyei Könyvtár: Könyv­kölcsönzés és olvasótermi szol­gálat 13—19 óráig. Ifjúsági Könyvtár: Könyv- kölcsönzés 13—18 óráig. Idő j árásj elentés Várható időjárás szombaton estig: erősen felhőé, párás idő. Sók helyen eső, és a hegyeken hó. Nehány helyen köd, mér­sékelt, később megélénkülő északi, északkeleti szél. Vár­ható legmagasabb nappali hő­mérséklet szombaton plusz 4—< 7 fok között. Jelentős megj ár üzletkötések voltak a lipcsei nemzetközi vásáron Kedden zárta be kapuit a lipcsei vásár, amely Magyar- ország számára az üzleti ered­mények tekintetében is felül­múlta a várakozásokat. A ba­ráti demokratikus országokkal, túlnyomórészt a Német De­mokratikus Köztársasággal kö­tött exportügyietek értéke meghaladja a nyolcvankét mil­lió rubelt. Az áruk egy részét 1960-ban kell leszállítani, öt­száz Ikarus autóbuszt és nagymennyiségű alkatrészt, »ok dömpert és dömper-alkat­részt adtunk el. A szocialista országokkal kö­tött Importügyletek összértéke megközelíti a 160 millió ru­belt. A tőkés országokkal meg­kötött üzletek alapján szállí­tandó áruk értéke megközelíti az egymillió-kétszázezer dol­lárt. Az importkötések értéke meghaladja a nyolcszázezer dollárt. Kombinált szekrényeit, hálószobák és kárpitozott bútorok megrendelését és mindennemű kárpitos munkák javítását soronkfviii vállaljuk. Asztalosipari KTSZ, Berzsenyi utca 6. Telefon: 25—65. Apróhirdetések Apróhirdetések díja szavanként hétköznap 1,- Ft, vasárnap 2,- Ft. Az első szó minden esetben dup­lán számítandó. (10,- Ft-on aluli apróhirdetés nincs.) Hirdetéseket felvesz a Somogyi Néplap Kiadó- hivatala, Kaposvár, Latinka S. u. 2. sz. Telefon: 15-16. A vidékiek hirdetéseiket postán is feladhatják ugj anerre a címre. Az érte járó összeget a megjelenés után a fel­adóval közöljük és befizetési csek­ket mellékelünk. ADÁS-VÉTEL LABDARUGÖ- SZURKOLÖK FIGYELEM! A K. Kinizsi—Székesfehér­vár NB Il-es labdarúgó-mér­kőzés a plakátokon hirdetett időponttól eltérően délután 3 órakor kezdődik. Eladó 550 rnm-es Keller gyárt­mányú szalagfűrész. Érdeklődni: Gazsó Simon, Lengyeltóti, Ber- zsenyi u. 4, sz. ________________(9015) S étatér u. folytatása 2600 négy­szögöl szántó, házhelynek eladó. Érdeklődni: Kertész u. 91. sz. (2903) Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 13. Sz. ház egyben vagy lakásonként min­den elfogadható árén eladó. Ugyanott egy udvari házhely is eladó. Érdeklődni: Rákóczi tér 1., üzlet, vagy Mező u. 5., Léber. (2890) Kisebb szőlő felszereléssel a vá­ros területén eladó. Érdeklődni: Dimitrov u._Ilik__ ___________(2001) É letjáradékos házat vennék, készpénz van Cím a Kiadóban. (2903) Március 19-én összeül a megyei sporUanncs A Somogy Megyei Testnevelési és Sport Tanács elnöksége leg­utóbbi ülésén Vermes Imre tar­tott beszámolót, s az elnökség el­határozta, hogy a megyei testne­velési és sporttanács 1359. első ne­gyedévi ülését folyó hó 19-én reg­gel 9 órakor hívják egybe. A Somogy Megyei Testnevelési és Sport Tanács előtt Vermes Imre| tart beszámolót az 1958. évi sport- munkáról, s az 1959. évi feladatok­ról. A beszámoló ismerteti majd az MT5T legutóbbi ülésén el­hangzott határozatokat is. Sor ke rül néhány nagyfontosságú beje lentésre is, majd pedig megjutal­mazzák az 1958. évben legeredmé­nyesebben dolgozó sportaktívákat. SOMOGYI NÉPLAP Az MSZMP Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős kiadó az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottsága. Szerkesztőség: Kaposvár, Sztálin út 14. Telefon: 15-10, 15-11. Kiadóhivatal: Kaposvár, Latinka Sándor n. 2. Telefon: 15-16. Előfizethető minden postahivatal­nál és postás kézbesítőnél. Elő­fizetési díj egy hóra: 11,— Ft. Somogy Megyei Nyomdaipari Váll. Nyomdáéit felel: László Tibor. Fonyód legszebb helyén villa el­adó. Vállalati üdültetésre is alkal­mas, Érdeklődni lehet: Gaál. Fo- nyód, Ady u, 1/a. _____________(2907) S zőlőoltvány ok: I-II. osztályú, hazai gyökeres, berlanderi, fillére­kért. Dér István telepéről, Abater 739. sz. ______________ (1535) B alatonvilágos és Baiatonzamár- dl között megvételre keresünk 200 -400 négyszögöl partmenti, fásitott telket. Ajánlatot: Transzformátor Ktsz, Budapest, VII. Nefelejts u. 39. sz.___________________________(5183) Kétszoba, összkomfortos ház be- költözhetőséggel igényesnek eladó. Vörösmarty u. 5. (OTP kölcsönre épített.)______________ (2850) A kácrönk épületfa és tűzifa el­adó. Kaposvár, Ivánfa-hegy 4.. Ta­káts._______________ (2902) Katona József u. és Akácfa u. ssrokházhely eladó. Érdeklődni: Katona József u. 35. (2906) K.aposú flakon 270(T négyszögöl szőlő, rét, akácos, erdőrésszel sür­gősen eladó. Méhészkedésre kivá­lóan alkalmas. Érdeklődni: özv. Hajdú Ferenciénél, Petőfi u. 8. alatt. (2910) | Eladó Balatormária-alsó vasútál- omástol 300 m-re, a balatoni für- I tíőhelytől 400 m-re, iskolától 200 | m-re, budapesti műút mellett köz­vetlenül fekvő, forgatott, 600 négy- I szögöl gondozott, üres házhely te- ! lek 10 000-ért. Érdeklődni lehet La­tinka S. u. sarki fűsz^rboltban. Telefon: 22-34.____ (2914) E lad,ó Balatonberényben beköl­tözhető 2 szobás, fürdőszobás, par­ti villa. Érdeklődni: Keszthely, Deák* Ferenc u 24. (2915) Eladó Kanizsai út és Mátyás ki­rály utca sarkán elterülő kertes, házhelyeknek is alkalmas öt hold szántóföld. Kívánt területnagyság­ban is. Cím a Kiadóban. (2809) ~~ Eladó hegesztőkészlet, vadonat­új, 8 db pisztoly, egy keverőfej, egy oxigénreduktor, 5 m slag, egy magasnyomású karbidház generá­tor. Közvetítőt díjazok. Bojtor Já­nos lakatos. Kadarkút. (2917) Bélateiepen műút mellett 150 négyszögöl villatelek eladó. Vályi- né, Kaposvár, Kossuth Lajos u. 34. _________________________________(1582) 350 köbcentis BMW motorkerék­pár egészségi okok miatt minden elfogadható áron eladó. Bellái Sándor, Hornokszentgyörgy. (1589) Zongora, márkás. páneéltŐkés eladó. »Becsi« jeligére a Hirdető­be ___________________________ (1588) K isfaludy és Nagyszeben u. sa­rokházhely 238 négyszögöl eladó. Bővebbet; Kossuth Lajos u. 63. _____ _____________________ (1591) B eton kútkáva vasfeíszereléssel eladó. Szekfűsor u. 13.________(1600) Egy keveset használt, fehér, mély gyermekkocsi eladó. Töli La­jos, Mértékszabóság, Május 1 u. 29. (1399) Kapos-hegy 33. sz. alatti lakóház gazdasági épülettel, szőlőnek, gyü­mölcsösnek alkalmas telekkel, rét­tel, kisebb parcellákban is eladó. _________________________________(1392) D obó István utcában kis családi ház, szoba, konyha, speiz, 1380 négyszögöl telekkel eladó. Érdek­lődni: Berzsenyi u. 23. (2918) Őszibarackosnak, szőlőnek kiváló déli teraszok, présház, pince, kút, 2880 négyszögöl, ebből 1200 négy­szögöl felszántva, eladó. Kaposvár, Április 4 u. 3. (1611) Kovácsszerszám eladó. Kaposrét- sor 10. (1606) Kovácsszerszám eladó. özv. Ta­kács Józsefné, ötvöskónyi, Fő u. 8. sz.___________________________(1603) K aposrétsor 10. sz. ház (volt Csá­szárrét) azonnali beköltözhetőség­gel eladó.______________________(1610) 1 25-ös Csepel príma állapotban eladó. Sétatér u. 32. Bencze. (1615) 3 darab használt 2-es ablak el­adó. Nyár u. 9. (1616) ÁLLÁS Kölcsey u. 21. sz. ház beköltöz- hetóséggel eladó. (2911) Gyár utca folytatásában kétszo­bás családi ház melléképületekkel (istálló). 800 négyszögöl területen eladó. Cím a Kiadóban. (2912) Jókai-űset színpadi épülete el­adó. Érdeklődni: Petőfi u. 4. (2913) 80x180-as körtefa rönk eladó. Bé­ke u. 73._____________ (1604) 2 szobás családi ház mellékhe­lyiségekkel eladó. Iszák u. 30. __________________________ (1607) Ü vegajtó tokkal eladó, olcsón. Gorkij u. 54, (1608) Villatelek Fonyódon, Sándor-te- lepen eladó, kétszer 200 négyszög­öl, vagy háromszor 136 négyszög­öl.. Kikötőtől 10 percre. Érdeklőd­ni: Kaposvár, Április 4 u. 3. (1612) Eladó Jókai u. 11. számú két­szobás családi ház beköltözhető- «ésere 1. Érdeklődni vasárnap helv- színen. hétköznap: Tejüzem, Zal­ka Máté utcai telepén. ' (1614) Azonnali belépésre keresünk 1 fő könyveléshez értő. gépírni tudó pénztárost (nőt), hosszabb állami gazdasági gyakorlattal, 1 fő köz­gazdasági technikumot végzett, könyvelésben jártas, jó számoló gyakornokot (nőt). Ajánlatokat részletes Önéletrajzzal kérjük a Kertimag Gazdaság vezető könyve­lője, Szer.ta címre eljuttatni. (9005) Esztergályos szakmunkásokat felvesz a kábel- és Sodronykötél­gyár kaposvári telepe, Kaposvár, Vöröshadsereg útja 2. __ _(jj>01) CSER E Elcserélném kaposvári belvárosi lakásomat budapestiért. »Gaz van« jeligére a Kiadóba. (2894) Szép, tágas, kétszoba, összkom­fortos. emeleti lakásomat elcserél­ném* 3 szobásra, vagy ugyanilyen földszintesért. Cím a Kiadóban. (2909) VEGYES Szőlőoltványok! Gyökeres otelló, delavári, minőségi hegyi borok termelőnél. Kiss Bertalan, Aba- sár. (2789) Szobafestő és mázoló munkáit kedvező fizetési feltételek mellett készíti Bodrogi Ernő festő, 4B-ás Ifjúsági u. 12. _________________(1518) K iváló minőségű folyamkavicsot 90 Ft/köbméterenként vagonba rakva korlátlan mennyiségben azonnal szállítunk megrendelésre. Vörös Csillag Tsz, Vízvár. (9003) Epületfa kapható. Szigetvári u. 20 sz. (1609) Zippzár-javítás, harisnyaszemfcl- szedés szakszerűen Ságinénál, Kos­suth u. 13. Törvényszék'mellett. ________________________________(1605) S érvkö.tők, gyógyhaskötő, lúd­talpbetét. Kérjen díjtalan képes ismertetőt. Horváth Imre orvosi kötszerész, Bp V. Néphadsereg u. 3. sz. (Országháznál.) (6236) Szőrtel enítse lábát szőrtelenítő krémmel, ajkat., bajuszt, arcot szőrtelenítő porral. Egészségre ár­talmatlan. Tégely C Ft. Vitaminos hámlasztó, fehérítő, szeplő krém. Napfényvédő krém, napbamító krém, púderkrém. Száraz, érzé­keny arcra bőrtápláló zsíros krém. JRánctalanftó krém. Friss méh- oempő krém. Fejbőrkrém hajhul­lás ellen és száraz hajra. Zsíros, mitesszeres, tágpórusú arcbőrre arcszesz. Korpás, zsíros fejbőrre hajszesz. Szeblőhalványító víz. Mé­regmentes. folyékony szemöldök- és szempillafesték. Izzadás elleni púder hónaljra, lábra. Gyöngyház körömlakkok, kívánt színben. Pa­kolópor májfoltos arcra. Megren­delhetők utánvéttel dr. Kabinéit Aladár vegyészmérnöknél, Székes­fehérvár, Piac tér 53.

Next

/
Oldalképek
Tartalom