Somogyi Néplap, 1959. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-08 / 6. szám

Csütörtök, 1959. január 8. 4 SOMOGYI NÉPLAP SPORT Somogyi helyzetkép a falusi dolgozók őszi-téli spartakiádjáról Élénk helyeslésre talált annak Idején az első ízben kiírt falusi dolgozók őszi-téli spartakiádja. Kezdetben, elég nagy lendülettel láttak a szervezési munkálatokhoz a falusi sportkörök, KlSZ-szerve- zetek háza táján, s jól mozgósí­tottak a járási testnevelési és sporttanácsok is. Aztán hirtelen hanyatlás állt be. A múlt év no­vember-decemberében már csak­nem teljes lett a csend az őszi­téli spartakiádok terén. Csak a fo- nyódi és a marcali járásban volt tapasztalható némi élénkség. A többiekben elaludt a spartakiád ügye. Pedig a fonyódi és a mar­cali példa azt bizonyítja, hogy ahol komolyan veszik a sparta- kiádokat, ott lehet eredményeket elérni. Temesi Lajost, a Megyei Testne­velési és Sport Tanács főelőadó­ját kérdeztük meg, miként áll Somogybán az őszi-téli sparta­kiádok ügye. A válasz a követke­zőképp hangzott: — Biztató kezdeti nekilendülés után a járási szövetségek később nem fordítottak kellő gondot a versenyek megszervezésére, pedig az őszi-téli spartakiád kiírásának szellemeben most nyílt volna al­kalom, hogy a községekben nép­szerűsítsék a téli spartakiádot ma­gába foglaló, falun is könnyen űzhető sportágakat. A lehetőségek is megvoltak a szervezésre. A já­rási sporttanácsok és az egyre erő­södő szakszövetségek ma már ké­pesek ilyen, sőt ennél nagyobb feladatok megoldására is. Csak­hogy nem mozgósították e szerve­ket. A kaposvári járásban gyengén folyik a szervezés. Két ízben is meg akarták rendezni a röplabda döntőt, különböző okok miatt mégsem tartották meg. Ál­talában igen nagy a lemaradás a járásban. Sok a pótolnivaló. A barcsi járásban . is csak kezdetben volt valami len­dület. Két hónap óta mély a hall­gatás. Nyolc férficsapat vett részt a röplabda-versenyeken, de nem érkezett hír arról, hogy megren­dezték-e például a döntőket. A községi asztalitenisz- és sakk-ver­senyeken - melyeket öt községben tartottak meg - 62 férf* és 23 női versenyző indult. Nem nagy ez a szám, de valami. A csurgói járásban még folyik a szervezés, a községi versenyeket nem tudták a járás­ban határidőre megrendezni. A nagyatádi járás hat röplabda-csapata befejezte a küzdelmeket. 14 községben részben még folynak a küzdelmek. E já- i rásban a tornászok és asztaliteni­szezők sejtetik, hogy esetleg szép eredmény születik. A siófoki járásban is néma csend honol a spartakiá­dok terén. December közepéig nyolc község kapcsolódott be a versenyekbe, s az indulók száma meghaladta a 200-at. A hiányos je­lentések miatt azonban nincs kép, Jiogy jelenleg hogy áll a sparta­>kiád. A tabi járásban aránylag sikerült a mozgósítás. 12 községben mérkőztek a sakkozók és asztaliteniszezők. Néhány olyan községben is volt verseny, ahol nem is működik sportkör. A fonyódi járás asztalitenisz- és sakk-versenyeket rendezett 16 községben, 386 férfi és 56 női indulóval. Tekintélyes szám ez, s ha a fonyódiaknak si­kerül a röplabda-, torna- és teke- versenyeket is megrendezni, akár övék lehet a babér. Legegyenletesebben a marcali járásban folynak a versenyek. Itt volt a legtervszerűbb a szervező, moz­gósító munka. A Somogyi Néplap is beszámolt már sikeres verse­nyeikről. 18 községet mozgósítot­tak a járás sport- és KTSZ-veze- tői. öt sportágban több mint há­rom és félszáz versenyző állt rajt­hoz, s egészen kis községek is el­indították csapataikat. összegezve az elmondottakat, ál­talában a teremsportokban (torna, asztalitenisz, sakk) mutatkozik nagy lemaradás. A helyiségek hiá­nya csak részben magyarázat, s nem is egészen elfogadható érv. A még rendelkezésre álló időt kell a KISZ- és sportvezetőknek fel­használniuk, hogy pótolják a mu­lasztottakat, mert a megyei ver­senyeket a kitűzött időben min­den körülmények között megtart­juk. A cél pedig az, hogy megfe­lelően felkészített, tehetséges fa­lusi sportolók jussanak el a me­gyei, majd az országos döntőkre — mondotta Temesi Lajos. Mivel töltse téli pihenőjét a sportoló? Elérkezett a számvetés ideje. Mi­ként a múltban, idén is elkészít­jük az NB n. (majd az NB III. és megyei bajnokságban szereplő) csapataink félévi mérlegét. Szám­ba vesszük a múltat, az őszi for­dulót, annak tanulságait. hogy tisztán lássuk a jövő feladatait. Mielőtt NB. Il-es csapatunkról, a K. Kinizsiről adnánk számot, rö­vid vizsgálódást végzünk az NB 11-ben. Sok érdekességet tartalrna­A legnagyobb tömegeket meg­mozgató szabadtéri sportágakban, mint például a labdarúgásban vagy az atlétikában »holtidény« van. Ez a többhónapos kényszerpihenő általában megtorpanást jelent a fejlődésben, és a versenyzők, a csapatok következő évi teljesít­ményein ugyancsak meglátszik, hogy mivel töltik el a sportolók a téli kényszerpihenőt. Szakembereink már mélyreható vizsgálódásokat végeztek, hogy a szabadtéri sportok hívei viszony­lag célirányos mozgással a téli szünetben is fenntartsák azt az erőállapotot, amely leginkább össz­hangban van a sportágak követel­ményeivel. Alapkövetelmény a két sportágnál ebben az idő­szakban a keringési és a légző­szervek kapacitásának lehetőleg a maximális szint körüli megtartá­sa, és az izmok teljesítőképességé­nek épségben maradása. Ezeknek az irányelveknek gyakorlati meg­valósítása során a téli holtidényt két szakaszra osztjuk. Az »aktív pihenő« rendszerint két-három hétig tart­hat. A pihenésnek ebben a szaká­ban célszerű a teljes kikapcsoló­dás. Erre azért van szükség, hogy megnyugodjék a sportoló idegálla­pota. Az aktív pihenő sem jelent azonban fizikai tétlenséget, hanem olyan mérsékelt intenzitású moz­gást kell végezni, amelyben nagy a változatosság, és sok a szóra­koztató elem. Az atléták és labdarúgók szem­pontjából ilyennek tekinthetjük a turisztikát, a kosár- és röplabdát, az úszást. Ide tartoznak még a különböző téli sportok, a sítúrák és a korcsolyázás, erre azonban az idei télen szinte semmi lehetőség sincs vidéken. Tehát maradnak az előbb felsorolt kiegészítő sport­ágak. Az alapozás szakasza vezeti be tulaidonképpen a valódi felkészülést. Ebben az időszakban a sportág követelményeinek meg- feleleőn a fokozatosság elvének szigorú szem előtt tartásával, az őszi bainófti táblázat azt mutatja, hogy alig néhány pontnyi különb- J ség van a középmezőny csapatai között. Tegnap bemutattuk az NB T. őszi állását. Most elkészítettük a táblá­zatot. külön az otthon játszott mér­kőzésekről. külön a csapatok vidé­ki szerepléséről. Ez a két tabella igen érdekes képet mutat. egyéni képességeket is figyelembe véve már ismét komoly munka kö­vetkezik. Az alapozási időszak a sportág sajátosságainak megfele­lően egy-három hónapig terjedhet. A labdarúgóknál rövidebb, az at­létáknál hosszabb az alapozási idő­szak. Ezt a helyzet is megköve­teli, ugyanis ez idén a labdarúp- góknál már március 1-én kezdő­dik a bajnoki idény. Ezelőtt leg­alább négy héten át előkészületi mérkőzéseket játszanak a csapa­tok. Alapozásra tehát legfeljebb három-négy hét marad. Itt ha­mar bekövetkezik a következő szakasz, a formábahozás ideje. Az atlétikában az alapozási idő­szak február-március végéig is terjedhet, az időjárási viszonyok és a versenynaptár sajátosságaitól függően. Az alapozási időszak edzésanya­ga az alapképességek fejlesztésé­re. elsősorban a cél-gimnasztikára énül. Szorosan kapcsolódik ehhez az állóképesség fejlesztése. Az ezzel kapcsolatos edzéseknek a fokozatosság elvének hangsúlyozá­sával kell lebonyolódnia. Itt az­tán az edző feladata, hogy szem előtt tartsa az egyén teherbíró- képességét, s figyelemmel kísérje, milyen kihatással van a sportolóra a megterhelés. Ennek meghatáro­zására a legegyszerűbb mód, hogy bizonyos átlag megterhelés után pulzus- és vérnyomás-vizsgálatot kell végezni. Figyelembe kell ven­ni továbbá a testsúly és a reakció sebesség-ingadozását is. Jó tám­pontnak tekinthető még a táplál­kozás egy-egy körülményeinek (megfelelő étvágy vagy étvágyta­lanság) figyelemmel kísérése is, mert amíg a táplálék-felvétel in­gerhatásai kielégítőek, addig az edzés megterhelés mértéke általá­ban arányban áll a szervezet te- herbíroképességével. Az itt elmondott általános irány­elveken kívül részletes sémát ter­mészetesen nem lehet adni: ennek összeállítása mindig a sportoló személyek és az edzés körülmé­nye, valamint a lehetőségek teljes ismeretével rendelkező szakképzett edző feladata. HÍREK — Mezőgazdaság-fejlesztési bizottságot alakítottak Lakó- csán. Tagjai: a községi párt­szervezet, a tanács, a tömeg- szervezetek vezetői és jól dol­gozó egyéni parasztok. — A MISKOLCI VASÚT­VONALON az idén Vámos- györk—Füzesabony között építik meg a villamos felső­vezetéket. 1959-ben • jelentős léptekkel jut előbbre a diese- lesítés — húsz új, korszerű motorkocsit kap a MÁV. — A repülés története cím­mel előadást tart dr. Szendrő Ernő, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség tagja ma este 6 órai kezdettel a Leányotthon nagytermében. Az előadás után a sportszövetség ejtőernyősei tornabemutatót tartanak. — ELKÉSZÜLT az első lengyel—magyar nagy-szótár. A szótár mintegy ezer olda­lon körülbelül kétszázezer szó­tári adatot tartalmaz. — A Kaposvári Járásbíróság Kőhegyi (Krepp) György len­gyeltóti lakost, gépállomás! asztalost élet vagy testi épség veszélyeztetésének büntette miatt,öthónapi börtön- és 500 forint pénzbüntetésre ítélte. Kőhegyi ittasan vezette motor- kerékoárját és elütött egy já­rókelőt. Időjárásjelentés Várható időjárás ma estig: felhőátvonulások, sok helyen eső, később havaseső, a hegye­ken hó. Mérsékelt délnyugati, később élénk nyugati szél. Az éjszaka enyhe lesz, a nappali hőmérséklet csökken. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 2—5 fok kö­zött. ^^^űvelődés cVzórakozás Csiky Gergely Színház: Gdd. Előadás este 7 órakor. Vörös Csillag. Január 14-tig: Szent Péter esernyője. 5, 7, 9 órakor. Szabad Ifjúság. Január 11-ig: Az éiet visszavár. 4, 6, 8 óra­kor. Helyőrségi Tiszti Klub. Har­madik. Mai témájú, magyarul beszélő szovjet film. Kísérőmű- sor: Párna tánc. Gyei-mekek ré­szére a gyermekszobában: Ka- cor király, Csizmás Kandúr, Hamupipőke című filmek be­mutatása. Hippi-Rónai Miízeum: So­mogyi festők őszi tárlata. Megyei Könyvtár: Könyv­kölcsönzés és olvasótermi szol­gálat 13—19 óráig. Ifjúsági Könyvtár: Könyv­kölcsönzés 13—18 óráig. Az otthoni eredmények alapján: zó, beszélő számokat nyújtunk át l. Komló 7 6 1 _ 15:3 13 olvasóinknak. 2. Vác 7 6 1 _ 16:6 13 Elöljáróban összegezzük: az a 3. Sztálinváros 3 5 2 1 22:3 12 megszigorítás, amely a három cso­4. Oroszlány 7 5 1 1 18:3 11 portos NB II-ből két csoportos NB 5. K. Kinizsi 8 5 1 2 12:4 11 Il-t hozott létre, előnyösnek bizo­6. Pécsi Dózsa 8 4 3 1 13:6 11 nyult. Igaz, hogy fájt az operáció. 7. ZTE 8 4 3 1 15:3 11 de — mint az lenni szokott — a beteg 8. M.-óvár 8 4 3 1 14:8 11 meggyógyult. Az NB Il-es mérkő­9. Db. Spartacus 7 3 2 2 8:5 8 zések színvonala nagyot emelke­10­-11. Budafok 8 3 2 3 8:7 8 dett. E^en túlmenőleg az összevo­10­-11. S.-fehérvár 7 2 4 1 8:7 8 nás azt eredményezte, hogy ki­12. Szállítók 8 2 4 2 10:10 8 egyensúlyozottá vált az NB II. me­13. Kistext 8 2 3 3 9:11 7 zőnye. Nincsenek előre lefutott 14. Láng 7 2 2 3 7:9 6 mérkőzések. A sereghajtó megszo­15. Fécsi VSK 7 1 2 4 6:10 4 rítja az éllovast, és például az 16. Csepel Autó 7 1­6 6:18 2 h az NB 11-ről Idegenben: i 1. Komló 8 5 1 2 12:10 11 2. Pécsi Dózsa 7 5­2 15:7 10 3. Db. Spartacus 8 3 3 2 10:8 9 4. Zalaegerszeg 7 3 2 2 5:3 8_ 5. Szállítók 7 3 2 2 8:10 8 6. Pécsi VSK 8 2 4 2 9:13 8 7. Székesfehérvár 8 1 5 2 5:11 7 8. Sztálinváros 7 2 2 3 3:6 r 6 9. Láng 8 2 2 4 6:Ú 6 T0. Vác 8 1 3 4 7:10 5 11. M.-óvár 7 1 3 3 6:11 5 12. Oroszlány 8 1 3 4 6:12 5 13. K. Kinizsi 7 1 2 4 6:12 4 14. Budafok 7 1­6 10:18 2 15. Kistext 7­1 6 4:14 1 16. Csepel Autó 8­1 7 6:27 1 1 Három somogyi ökölvívó és Szegfi László edző meghívást kapott a tatai edzőtáborba Az ökölvívó Európa-bajnokságra; készülődő magyar ökölvívó váló-1 gatott keret január 12-én kezdi , meg előkészületi munkáját a tatai j edzőtáborban. Idén rendkívül ala­pos lesz a felkészülés, amely egy­részt az EB-re irányul, másrészt távolabbi célt is rejteget. Ugyanis szakvezetőink a tatai felkészülést már előkészületnek tartják az 1960. évi római olimpiára. Három somogyi ökölvívó kapott meghívást a január 12-től február 22-ig' tartó tatai edzőtáborozásra. A meghívottak: Dorogi Ferenc, Tóbi József és Füzesi Zoltán. Meghívták a táborozásra g kapos­vári ökölvívók mesterét. Szegfi Lászlót is. A sportolók elutazásá­nak nincs különösebb akadálya. Szegfi Lászlót azonban hivatali beosztása aligha engedi el ilyen j hosszú időre. Valószínű, hogy az ökölvívó edző nem, vagy csak rö­videbb időre utazik Tatára. Hadd fűzzünk egy megjegyzést a meghívottak névsorához. Sze­rintünk a MÖSZ szakvezetői igaz­ságtalanok Dóri Andrással szem­ben, hisz Dőri 1958. évi eredmé­nyei alapján igenis helyet követel magának a felkészülök közt. Be­bizonyította ezt Sebők II. legyő­zésével is a sokszoros válogatott kaposvári versenyző. Reméljük, hogy a MÖSZ-ben felülvizsgálják a meghívottak névsorát, s így talán Dőri is ott lesz majd a tatai fel­készülök között. Mint érdekességet említjük meg: csak a Komló és a Cs. Autó foglal el azonos helyet a táblázaton, a többiek jobb vagy rosszabb telje­sítményekről adnak számot. Kitű­nik, hogy Kaposvárról csak a Dél­budai Spartacus és a Láng Gép­gyár tudta hazavinni a két pontot. Az idény meglepetései közé tarto­zik, hogy a K. Kinizsi Sztálinvá- rósban és Pécsett is pontot tudott rabolni. Jónak mondható a váciak, a Sztálinváros és Oroszlány sze­replése is. Kiderül a táblázatból, hogy a Kinizsi itthon mumus. Kö­zepesen szerenel otthon a Székes- fehérvár, a Db. Spartacus és a Szállítók csapata. A Láng Gépgyár, a PVSK és a Cs. Autó otthon fel­tűnően »gyengélkedik«. Az idegenben játszott mérkőzé­sek alapján különösen a Pécsi Dózsa jó szereplése érdemel dicsé­retet. Jól megy Záborszkiéknak is. A komlói csapat vidéken is pom­pásan szerepel. Érdekes az is, hogy a Db. Spartacus vidéken több pontot szerzett, mint otthon. Ugyanez a helyzet a Pécsi VSK- nál is. Gyengén szerepel vidéken a Sztálinváros, nó és a K. Kinizsi, de Oroszlány, Mosonmagyaróvár és Vác csapata is. Még náluk is rosz- szabbul áll a Kistext és a Csepel Autó, ez utóbbi egyetlen vidéki pontiát a Kinizsitől rabolta el Ka­posvárott. MÉG NÉHÁNY ÉRDEKES ADAT AZ NB II-BÖL: 12 mérkőzésen rúgott gólt a K. Kinizsi és a Pécsi Dózsa, 11 mérkőzésen Komló. Vác Db. Spartacus. Kistext, Budafok, Szé­kesfehérvár. 10 mérkőzésen Oroszlány. Zala­egerszeg, Sztálinváros. Szállítók. 9 mérkőzésen a PVSK. Láng, Cse­pel Autó. HÁNYSZOR NEM KAPOTT GÓLT A CSAPAT? Kilencszer: Zalaegerszeg. Nyolcszor: Sztálinváros. Hétszer: Komló, Pécsi Dózsa K. Kinizsi. ötször: Db. Spartacus, Oroszlány. Négyszer: Budafok, Mosonma­gyaróvár. Háromszor: Szállítók, Láng, Vác, PVSK. Kétszer: Székesfehérvár, Kistext. Minden mérkőzésen kapott gólt a Csepel Autó. Az őszi idény legnagyobb győzel­mét az oroszlányiak aratták: 9 gólt rúgtak a Csepel Autónak. 6:0-ás győzelmet ért el a Pécsi Dózsa és a Sztálinvárosi Vasas. Mindkettő a Csepel Autó ellen. Két 5:0-ás mér­kőzés volt: a Komló—Székesfehér­vár és a Sztálinváros—Láng talál­kozó. Négy gólt rúgott a Komló és a Pécsi Dózsa kétszer. Sztálinvá­ros, a ZTE, a Szállítók és az Oroszlány egy-egy alkalommal. Ez utóbbi a K. Kinizsi ellen. Mindezek után számba vesszük majd a K. Kinizsi őszi szereplését. Ezt holnapi számunkban közöljük. SOMOGYI NÉPLAP Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottsága. Szerkesztőség: Kaposvár, Sztálin út 14. - Telefon: 15-10, 15-11. Kiadóhivatal: Latinka S. u. 2/a. Telefon: 15-16. Somogy megyei Nyomdaipari V Nyomdáért felel: László Tibor. — A lengyeltóti művelődési otthonban 9-én este előadást tart Urbán Istvánná egészség- ügyi dolgozó: Öltözködés télen címmel.-----A városi KlSZ-bízoltság e lkészítette éwégi jelentését. Eszerint a városban 62 szerve­zet 1791 taggal működött az elmúlt évben. — Idényzáró műsoros est lesz január 17-én az ÉDOSZ kultúrtermében. Az estet a cu korgyár kulturális bizottsága rendezi. — A SELYEMSZÖVŐ GYÁ­RAK tavaly 21 féle új kelmét hoztak forgalomba, ebben a negyedévben pedig — már a tavaszra — további 11 újfajta anyag gyártását kezdik meg. — Túlteljesítette évi tervét a Téglagyári Egyesülés. 109,7 százalékra teljesítették nyers­áru-tervüket, 107,8 százalékra égetettáru-tervüket, ami any- nyit jelent, hogy 43 millió tégla helyett 46,4 milliót gyártótjaik. — Megnyitották a KISZÖV klubtermét. A közeljövőben te­levíziót és zongorát vásárolnak a klubterem részére. — A város KISZ-szervezetej a tagikönyvkiosztó taggyűlése­ken emlékeznek meg a KISZ előd léről a KIMSZ-rői. Eddig 22 halálos áldozata van az isztanbuli robbanásnak Isztanbul (AFP—AP). Mint előző jelentéseik már - közölték, Isztanbul belvárosában ked­den robbanás rombadöntött két éoületet. Szerdán hajnal­ban érkezett hírek szerint a robbanásnak 22 halálos áldo­zata van. Ezenkívül százan megsebesültek, köztük negy­venen súlyosan. A romok el­takarítása még tart, s feltehe­tő, hogy további holttestekre akadnak. Magyar szerzők művei is szerepelnek a Szovjet Állami Szépirodalmi Kiadó idei tervében. A közeli hetekben lát napvilágot egy magyar népmesegvűjtemény, az év derekán megjelentetik Mikszáth Kálmán válogatott műveit két kötetben és Jók jf Mór: >-A kőszívű ember fiai« c. regényét. Valószínűleg még idén elhagyja a sajtót Arany János válogatott műveinek el­ső orosz nyelvű kiadása. Arany költeményeinek, balla­dáinak hű tolmácsolásán a legkiválóbb műfordítók, köz­tük M. Iszakovszkij, N. Tvi- honov, L. Martinov és B. Pasz­ternák munkálkodnak. Robinson Crusoe — latinul Amerikában »Robinson Cru- soe«-t latinra fordították, és most készült a regény ógörög kiadása is. A két fordítást a felsőbb iskoláikban tankönyv­nek használják. Vajon Robin­son Crusoet. szívesebben ol­vassák majd, .mint Ovídiust vagy Aristotelest? Az ÉM. Somogy megyei All. Építőipari Vállalat GYAKORLOTT ÜVEGEZŐKET Állandó munkára FELVESZ. Jelentkezés: Kaposvár, Május 1 U. 57. A kórház kérése A fertőző betegek kórházi ellátása eddig több osztályon történt. A betegellátás magas színvonala megkövetelte kü­lön fertőző-osztály szervezé­sét. Ez történt meg 1957-ben, amidőn a kórház gyermek- és (belgyógyászati osztályainak a fertőző betegek ellátására fenntartott részei felhasználá­sával új fertőző-osztályt szer­veztek. Most szükségessé vált a fertőző-osztály korszerűsíté­se. A megyei tanács 1959-ben több mint 200 000 forintot for­dít erre. A korszerűsítési munkáik alatt a fertőző-osz­tály csökkent ágylétszámmal működik január 10-től ápri­lis 30-ig. Ezért a kórház igaz­gatója arra kéri a megye la­kosságát, hogy csak az illetékes körzeti orvos előzetes helybiztosí­tása után keressék fel a kórház fertőző- osztályát. Könyvismertetés Stetka Éva: AZ ÉBREDÉS PÁRTJÁIG Az ébredés partjáig cím­mel jelent meg a fiatal debreceni költönö első verses­könyve. Stetka Éva wÁnden ízében modern költőnő. Első­rendű lírikus alkat, számára az elsődleges valóság a költői Én. Verseinek bizarrsága, já­tékossága és forma-virtuozitá­sa sajátosan nőies, lágy színe- ződésű és azt az elemezhetet- len jóérzést váltja ki az olva­sóból, amelyet a valóban te­hetséges fiatal költők versei­nek olvasása közben érezni szokott, hogy az élet és a fej­lődés rendje mindig teremt valami újat, valami érdemeset, amelyből kinőhet egy szuverén költői világ. Apróhirdetések ADAS-VETEL Kaposszerdahelyen 600 négyszög­ölön fekvő ház beköltözhetőséggel eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Me­zó u. 83. Szőke István. __________(4) J ó állapotban lévő 125-ös Danu- via eladó. Sántos, szöv. bolt, An­tal Lajos.________________________(20) ~ Eladó beköltözhető háromszobás, családi ház mellékhelyiségekkel, gazdasági épületekkel, 800 négy­szögöl területen. Kaposvári ker­tesházért is cserélhető. Filánszky, Mezőcsokohya, Latinka Sándor u. 22. sz. <26> Csővázas, fuvottgumis autó, dlf- ferenciás, kardántengelyes, ma­gánjáró szalagfűrész eladó. Tan- csik János, Somogyszil. (1123) Nagy Grénó daráló hozzávaló villanymotorral jó állapotban el­adó. Matesz György, Kaposvár, Voröshadsereg útja 128.___________ D omb u. 59. sz. 2 szobás ház megegyezéssel, beköltözhetően el­adó. » (22) Nagy Singer varrógép és asz­taltűzhely eladó. Sallal u. 18. (24) —Eladó 5000 db tégla készpénzért vagy hízóért cserébe. Nagyatád, Szigetvári u. 2. Érdeklődni du. ,2­tői. rr-2) ALLAS Nagybajom! Gépállomás felvesz univerzális szerelőket műhelymun­kára. „Órabér megegyezés szerint. Étkezés, szállás biztosítva. Vala­mint felvesz vontatóvezetőket, fi­zetés kollektív szerint, munkája a gépállomás körzetében, jelentkez­ni lehet: Nagybajom, gépállomá­son, telefon: 11. (21) VEGYES Bútorozott és üres szoba kiadó. Nádasdi u. 17. (1124) Szalonomat Május 1 u. 27. sz. alá helyeztem át. Manyi-szalon. (1101) CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ Január 9, péntek Január 10, szombat Jan. 11, vasárnap este 7 óra Jan. 11, vasárnap du. 3 óra HOL JÁRTÁL TEGNAP ESTE? Fellép: HOLeezy ÁKOS... 10 TAGÜ TÁNCZENEKARA és NÉMETH LEHEL rádióénekes VIDÁM KABARÉMÜSOR KERETÉBEN Jegyek előre válthatók a színházi jegyirodában Májút 1 utca 23. Tel. 11-03. — Heiyárak 4—18 forintig \

Next

/
Oldalképek
Tartalom