Somogyi Néplap, 1959. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-08 / 6. szám

! Az Úttörőház karneválján Vasárnap barát­nőm. társaságában el­mentem az Uttörőház karneváljára. Amikor beléptünk a feldiszí- tett terembe, nagy fajdalmunkra, az mó.r zsúfolásig megtelt, és a jelmezekből nem láttunk semmit. Alit tegyek? A többiek páldáját követve az egyik oszlop kiugró részére kapaszkod­tam, és így szemlél­tem a körbe-körbe já­ró párokat. Az álarc mögé bújt leányok és fiúk között megpil­lantottam egyik is­merősömet. Leugrot­tam kényelmes he­lyemről, és befura­kodtam a tömegbe. Néhány megjegyzést kellett zsebrevágnom. — Nem tudsz vi­gyázni? — Alit löködsz? — Végre! — sóhaj­tottam, mikor elér­tem célomat. Be­széltem F. É.-val. — Régóta készülsz a jelmezbálra? — Igen — feleli rö­viden. Majd még hozzáfűzte: — Na­gyon melegem van. — Hót igen. Azt hiszem, ezt a kijelen­tést aláírta volna. .4 színpadon hirte­len kigyúlt a fény, s megjelent egy csino­san öltözött leány. Közölte a műsorszá­mot. és a következő pillanatban már szét is nyílt a függöny. Felelevenedett előt­tünk az »Emil és a detektívek« c. re­gény. Az előadás után beszélgettem a szín­játszó szakkör tag­jaival. — Mióta készülte­tek a bálra? — Elég régóta — volt a határozatlan válasz. — Mindenki kapott szerepet? — Igen. Volt, aki jól meg tudta oldani, volt, aki kevésbé — felelte Sz. Ennyivel meg is elégedtem, és vissza­mentem a táncolok közé. Mindenhol a jel­mezek győzteseiről beszéltek: — Láttad, milyen jó volt az a kis néger? —• Hát még a hir­detöoszlop! — De a királyfi sem kutya. Valóban, mind na­gyon jók, szépek, öt­letesek. voltak. Sokat táncoltam. Hét óra felé haza akartam menni. De csak akartam, mert a ruhatárnál olyan tö­meg torlódott össze, hogy sem ki, sem be nem lehet ett járni, így hát vártam, amíg egy hős« fiatalem­ber vállalkozott ka- baiom kihozására, s hazaindulhattam. Igaz, elfáradtam, de nagyon jól érez­tem magam. Kordé Vera az újságíró szakkör tsgja. AZ ŰTTÖRÖ, Szellemi olimpia Kétnapos túrák Fonyódi táborozás a Latinka Sándor csapat terveiben i Zuhogott az eső, amikor ki­léptünk az Uttörőház kapuján. A Petőfi Általános Iskolába in­dultunk, mert úgy hallottuk, hogy a Latinka Sándor fiú és a Zrínyi Ilona leanycsapat Tarka-barka délutánt rendez az új év első szombatján. Ezt az alkalmat akartuk felhasz­nálni arra is, hogy megkérdez­zük a csapatvezetőket, a raj­vezetőket és a pajtásokat, hogy mit fognak csinálni az új év­ben. A szakadó esőben is vidá­man nyitottunk be az iskola kapuján. Kicsit meglepődtünk, amikor az első épületben min­den ablak sötét volt, de sebaj! Bizonyosan a második épület­ben van a nagy vigasság — gondoltuk. Itt is sötétség ural­kodott. És csak nyitottuk vol­na az ajtót, mert be volt zár­va. Kifelé menet megcsillant egy reménysugár, apró alak jött nagy csomaggal a kezé­ben. Nini, az egyik pajtás! Öreg néninek öltözött fel — gondoltuk. Csak amikor köze­lebb ért, láttuk, hogy igazi né­ni, s amikor a karneválról kérdezősködtünk, így felelt: — Az igazgató úr azt mond­ta, hogy nem kell befűteni a biológiába, ahol az ilyesmit szokták tartani, biztosan nem lesz semmi. De ha már ki­mennek, be is zárom a kaput. No hiszen! Most már' végleg kizárnak bennünket. Azért sem hagyjuk magunkat. Két társam elment a lányok csa­patvezetőjéhez, én meg a fiú­kéhoz. Takács Lajosné nem volt otthon, de én több szeren-' csévél jártam. Lengyel Árpád : minden kérdésemre készsége­sen válaszolt. Talán nem is volt könnyű ez neki, úgy meg­rohantam. Miért maradt el a karnevál? Mik a terveik 1959-ben? Az idén táboroz- nak-e és hol? Emelik-e a lét­számot? Mik a nehézségek? — A karnevál nem maradt el egészen, csak elhalasztot­tuk. Egyrészt a szülők kérésé­re, mert a közelmúltban két karnevál is volt, másrészt a pajtások még nem készültek fel. Nemrég voltam Csillebér­cen, és a fiúk csapatvezető nél­kül maradtak. A Tarka-barka műsor egyben verseny is lett volna az őrsök között. Itt de­rült volna ki, hogy melyik őrs tudja nyújtani a legszebb mű­sorszámot. Ezért úgy határoz­tunk, hogy februárban, köz­vetlenül a bizonyítvány ki­osztása után rendezzük meg. Januárban szellemi olimpiát tervezünk. Negyedévi tervünk­ben irodalmi verseny is sze­repel, ahol a győztes pajtások a patronáló szervektől kapják a jutalmakat. Távolabbi ter­vek: a tavasszal, ha már jó idő lesz, kétnapos túrákat rendezünk a közeli helységek­be. Ezen az újoncpróbázók is részt vesznek, hiszen ezzel is a próbára készítjük elő őket. Körülbelül 100 fiú és lány újoncpróbázónk van. 36 fiút és lányt már a második próbára készítünk elő. Ebben az évben részt veszünk a fonyódi tábo­rozáson. Hogy mi a nehézség? Egyetlen nehézség volt, a he­lyiségprobléma, de már meg­oldódott, mert több raj az Uttörőházban tartja foglalko­zásait. Köszönjük az Uttörő­ház vezetőségének a segítséget. Elbúcsúztam a fiúk csapat- vezetőjétől, s örültem, hogy mégse hiába áztam meg. J A. JlÍJt (ÓJMZLUlk? KITALALOD-é? Egy játékost kiküldünk. A töb­bi megegyezik egy verssorban, amelyet lehetőleg ne ismerjen a kiküldött. A vers szavait kiosztják sorban: pl. »Ég - a napmelegtől - a kopár — szik — sarja«. Amikor a kiküldött játékos bejön, sorban, ahogy ülnek, és ahogy a szavakat is kiosztották, kérdéseket intéz mindenkihez. Ezekre válaszolnak néhány mondattal. A válaszban el kell rejteni a kiosztott szót rago­zás, képzés nélkül. Ezeket a »gya­nús szavakat« jól megfigyeli, el­raktározza magának a kérdező, összerakja, és igyekszik megfejte­ni az eldugott verssort. Megmond­ja ki írta, melyik versből való. Akinél kitalálta, az megy ki he­lyette. Lehet ugyanezt dallal csi­nálni, ilyenkor egy-egy népdal szö­vegét adjuk fel. HM-HM-HM A játékosok körben állnak. Eg1' nek bekötik a szemét, és a kf közepére állítják, de akit megüt, i pálcával, annak hangot kell adni: Hm-hm-hm, vagy Kuk-kuk-kuk. Ebből a bekötött szeműnek ki kell találnia, %kit érintett meg. Ha ki­találja, helyet cserélnek, s annak a szemét kötik be. Tapogatni nem szabad senkit, csak hang után kell kitalálni. JÁTÉK A SAKKTÁBLÁN Halma. Kétféle felállításban játszható 9 -9. illetve 10-10 figurával. A bá­bukat a sakktábla két szembe lévő sarkában állítjuk fel, mégpedig 9 bábu esetében négyzet alakban, 10 bábuval pedig háromszög alakban. A játék célja: az összes bábuk helycseréje. Felváltva lehet lépni egy-egy bábuval bármelyik irány­ban. Ha szükséges, visszafelé is. A mozgás vagy lépéssel vagy ug­rással történik. Lépni csak egyet szabad valamelyik szomszédos, üres kockára. Ugrani a szomszéd kockán álló bábu fölött lehet, a mögötte levő üres kockára akár oldalt, akár előre a kockák vona­lában. Ugrani folyamatosan egy­másután többször is lehet, akár cikcakkban is, amíg felváltva akad az utunkba akár saját, akár ide­gen figura, amely mögött üres kocka van. Az győz, aki először ■>sszes bábujával az ellenfél ki- :ló állásába. Az őrsi foglalkozás anyagát már befejeztük, jól kiját- szottuk magunkat, és éppen haza akartunk menni, amikor az egyik pajtás odajött hoz­zám. Nagy felháborodással pa­naszolta, hogy Kati ismét rossz jegyre felelt. Ezzel az osztály tanulmányi eredményének át­lagát rontja. A többi tanuló hiába igyekszik, hogy előmene­telén javitson, Kati miatt az osztály átlaga egyre csökken. Tanácsot kért tőlem, hogy mi módon változtassák meg ennek a rossz tanulónak a jegyeit. Az őrs tagjaival megtárgyal­tuk az esetet. Társai megígér­ték, hogy segítenek Katinak. Mindenekelőtt megmagyaráz­zák neki a tanulás fontosságát, elsősorban a maga és az osz­tály szempontjából. A Katival való beszélgetést a következő foglalkozás elejére tűzték ki. Izgatottan vártam a követ­kező foglalkozást. Azzal kezd­tük, amivel az előzőt befejez­tük. Megmagyaráztam Katinak, hogy már általános iskolában is szorgalmasan kell tanulni, mert csak úgy mehet középis­kolába, és az életében is így állja meg jobban a helyét. Igaz. nehéz dolog a tanulás, de a felnőttek munkája még ne­hezebb. Mindjárt akkor megbíztam társait, hogy naponta felvált­va kérdezzék ki Katit. — Hol­nap én! Holnapután én! — hangzott. Mindenki szívesen vállalta a kikérdezést. Szinte veszekedtek érte. Látszott Katin, hogy magá­ban már ekkor elhatározta: minden napra komolyan elké­szül. Szégyen is lenne, ha nem tanulna. Azóta eltelt két-három fog­lalkozás. A pajtások beszámol­tak Kati előmeneteléről. Akár­melyiket kérdeztem, mind azt felelte: »Nálam is tudta a lec­két«. Az egyik nap Kati boldo­gan dicsekedett: »ötöst kaptam ma számtanból«. Nagyon örült neki. »Látszik, hogy érdemes ta­nulni, mert van gyümölcse. Elhatároztam, hogy mindig megtanulom a feladatomat« — suttogta Kati. A következő fog­lalkozáson is érdeklődtem fe­AHOL TUD, SEGÍT* Ho1 vem 02 én °Pám ♦ Szívemben a sors bánatja, dúl, lőle. Társai örömmel mondták, | Egy szót kiáltok, mint aki vízbe hogy »ma is jól felelt«. Kati j „ ,, . , íül> ráeszmélt arra, hogy tanulni | S2avam> kl mesertő> “^hallja, kell, mert csak úgy boldogul- J Apa, apácska, Édesapa! hat. S a sok gyenge jegy ♦.. , x . mellé „»vre tfihh in osztóivá- I Ho1 van az én aP4m> kl tudja! mene egyre iodd jo osztaiyza ♦ Elragadta a sors idegen országba. tot szerzett. Rónay Mária őrsvezető, « Szilágyi Erzsébet úttörőcsapat | (Kaposvár, Berzsenyi iskola). ♦----------------qm----------------------­H ívom, keresem, de nem jő, Apa, apácska, jöjj elő! HAJDARA MARIA, úttörő. (Báeiá 1958-táL Szilveszteri karnevált rende­zett a Szilágyi Erzsébet leány és a Berzsenyi. Dániel fiú út­törőcsapat a Berzsenyi Általá­nos Iskolában. Minden őrs kis jelenettel, tánccal vagy zeneszámmal já­rult hozzá a műsor sikeréhez. Már szólt a zene, a nagyte­remben táncoltak a párok, amikor az öltözőben beszélhet­tem a vad cowboyokkal, a mu­latságos bohócokkal, a bájos hópelyhekkel, s az úttörőruhá­ba öltözött Fecske őrs tagjai­val. — Mikor készültetek erre a jelen... Durr! Bizony megijedtem, amikor eldurrant a pisztoly, azt hittem, engem akarnak le­lőni a cowboyok, akiknek a kérdést feltettem. — A Farkas és a Tigris őrs tagjai vagyunk. Örsi foglalko­zásaink egyszerre vannak, így jutott eszünkbe, hogy közösen készüljünk a karneválra. De­cemberben szintén minden ör­si gyűlésen tartottunk szerep­próbát. A »Télapó a Csinn- Bumm Cirkuszban« című jele­netet a Farkas és a Karvaly őrs fiai közösen adták elő a Gyöngyvirág őrs lányaival. Bikk-Makk most is jókedvű volt, Szamócának, szerepéhez híven sírásra görbült a szája. — Nem akar a Keresztúri né­ni ingyen szendvicset adni. Pe­dig mennyi van! Bü-hü, bü-hü... A jó Kelemen megsajnálta Szamócát, és mivel ingyen nem adtak neki sem, vett egy finom szendvicset. Csizmadia Ibolya nagyon szépen mesélt a színpadon. Megkérdeztem: Fegyelmi tanács választás CSATAKIÁLTÁSOK Gá-gá. gi-gá-gá, megy az őrsünk világgá. Ha elfárad, tábort üt, barátra lel mindenütt! Hurrá! Rá-rá recsege, kárász, kecsege, balatoni csobolyó, táborélet csuda jó! Hajrá! * * * ' Pajtások! Jól sikerült csatakiáltásaitokat küldjétek be az Úttörő Híradó szerkesztőségébe. (Kaposvár, Baj esi Zs. u. 1/c.). Minden őrs­nek legyen külön csatakiáltása! — »Civilben« is szeretsz me­sélni? — Nagyon szeretek, ez a me­se különösen tetszik nekem. Bevallom, mindig izgalommal kezdek hozzá. De a mesék olyan szépek, és oly sok igaz­ság van bennük, hogy mesélés közben elfelejtem az izgalmat. Akik az előadáson egy-egy zongora-, hegedű vagy tangó- harmonika-számot játszottak el, most vidáman táncolnak, mások muzsikájára. A legszebb jelmeze egy ma­gas barna kislánynak volt, aki Káta kisasszonynak öltözött, ő nyerte az első díjat. A bolon­dos Bikk-Makk után a harma­dik egy kalapos lány, a negye­dik egy suszterinas lett. Á suszterinasról kiderült, hogy nem is fiú, a hangja elárulta, hogy lány. A pajtások vidáman táncoltak, jókedvűen búcsúz­tak 1958-tól. Jegessy Andrea, az újságíró szakkör tagja. TUDOD-E? . . . hogy 1800. január 13-án szü­letett Jedlik Ányos magyar fizi­kus, az elektromágneses forgás és a dinamó feltalálója. . . . hogy Jack London észak- amerikai író 1876. január 13-án szü­letett. . . . hogy 1855. január 17-én szü­letett Alpár Ignácz; ő építette az erdélyi Vajdahuny ad vár kisebbí­tett mását a Városligetben. . . . hogy J. Watt, a gőzgép skót származású feltalálója (tökéletesi- tője) 1736. január 19-én született. . . . hogy Eötvös Loránd 1890. ja­nuár 20-án mutatta be világhírű geológiai kutatóműszerét, a gravi­tációs ingát. . . . hogy a Magyar Nemzeti Mú­zeumot 1818. január 24-én nyitot­ták meg a nagyközönség számara. Alkotója Pollák Mihály. . . . hogy 1823. január 26-án halt meg E. Jenner angol orvos, a him­lőoltás feltalálója. . . . hogy Braun Éva kommunista ifjúmunkást 1945. január 26-án lőt­ték agyon a fasiszták a budai Várpalotában. FEJTSD MEG! PAJTÁSOKNAK ÜZENÜNK Ünnepélyes hangulatban tar­totta meg a Vöröshadsereg úti •"J Általános Iskola Balassi Bá- *. lint őrse az úttörő Fegyelmi ; Tanács választást. E tanács J lesz hivatva arra, hogy eldönt- 4 se: kap-e büntetést az a paj- 4 tás, aki fegyelmezetlenül, út- r törőhöz méltatlanul cselekszik, j A Tanács jó példával, szép I szóval, de ha szükséges, fe­Németh Jolin, Kutas: örömmel olvastuk leveledet. Megfejtésed jó volt. Reméljük, a jövőben is sike­rül megfejteni rejtvényeinket. Szí­vesen vesszük tudósításaidat is életedről, terveidről. Szeretettel üdvözlünk, és sok sikert kívánunk továbbtanulásodhoz. Tóth Mária, Kaposvár, Berzsenyi Alt. Isk.: Versedet megkaptuk, ol­vasd szorgalmasan nagy költőink verseit, és próbálkozz máskor is versírással. A jól sikerűiteket kö­zöljük a Híradóban. Horváth Zsuzsa őrsvezető, Kapos- Vöröshadsereg úti iskola. ersed még nem üti meg a kí- VAnt mértéket. Olvass sok jó ver­set, és tanulj szorgalmasan. Üd­vözlünk. Fuisz Anna, Tarany: Kedves le­veledet megkaptuk a versekkel együtt. Lehet, hogy közlünk belő­le. írj máskor is, másról is. Szere­tettel köszöntünk. Klauz László, Kaposvár: Remél­jük, meggyógyultál leveled írása, óta. Verseid még nem a legjobbak,^ ezért nem közölhetők. Kíváncsian várjuk ígért cikkeidet. Ha jók lesz­nek, közöljük. Tartós egészséget kívánunk. Balatoni Etusnak üzenjük, hogy írja meg pontos címét. Verse ked­ves. javítással megfelelő, alkalom- adtán közöljük a Híradóban. Vár­juk újabb leveledet! gyelmivel neveli meg a magá­ról megfeledkezett úttörő paj­tást. Az őrs minden tagja re­méli, hogy a Fegyelmi Tanács­nak nem sok dolga akad. Mert az úttörő azért úttörő, hogy mindig és mindenen köteles­ségét teljesítse. A Balassi Bá­lint őrs pedig iskolájának minta őrse akar lenni. Kiss János, az újságíró szakkör tagja. Európai országok fővárosainak nevét bújtattuk a rejtvénybe. Fejt­sétek meg térkép segítsége nélkül, akkor megéri a szórakozást! Vízszintes: 1. Az atommag alkotóeleme. 3. Lengyelország fővárosa. 8. Sámuel magyar király előneve. 11. Az ábécé utolsó betűje. 12. A Szovjet­unió fővárosa. 13,. Igekötő. 14. . . . világát. 16. Indulatszó. 17. OD. 18. Régen ilyen gyerekek is vol­tak. 19. ÖZE. 21. Római 199. 23. Elnök rövidítve. 25. Svédország fő­városa. 29. Betűt farag. 31. Igazoló Bizottság. 32. LK. 33. Személyes névmás. 34. Neki nyújtom. 35. Ar­ra megy a szél. 36. GA. 37. Cse­csemősírás. 39. Majdnem lop (!). 40. Helyhatározó ragja. 41. Hollan­dia fővárosa. 45. Angol motorke­rékpár-márka. 46. Gyilkoló. 47. Járási székhely Somogy megyé­ben. 49. Színes fém. 50. BL. 51. GB. 53. A futballjáték célja. 55. Római 99. 56. Jugoszlávia fővárosa. 58. Tiltószó. 59. Az ízesítőszer. 60. Gö­rögország fővárosa. 61. Unatkozó. Függőleges: 1. Más szavak pótlására haszná­latos értelmetlen szó. 2. Norvégia fővárosa. 3. Húz. 4. E macskanév mesékben fordul elő. 5. RZ. 6. S és a TBC kórokozó felfedezőjé­nek neve. ?. Védd. 9. Svájc fővá­rosa. 10. ... Baba és a negyven rabló. 15. Szovjet motorkerékpár­márka. 18. Város Bajorországban. 20. Ezek a házak — oroszul. 22. Külföldről jövő csomagok összeál­lítója (fordítva: vonatkozó név­más). 23. Félrenevel. 24. Csehszlo­vákia fővárosa. 26. Fúvós hangsze­ren játszik a szimfonikus zenekar­ban. 27. Bogozod. 28. Az Ukrán 1 2 1 IÜ 3 4 5 6 7 Ili 8 9 10 11 14~ :::::: 12 1 lüiii 13 15 liüii 16 iiiljj 17 1:1111 18 :::::: 19 20 22 23 iiiiii 24 25 26 27 1:::::: 23 29 30 íllülj31 jjijjj jjjjj: 32 34 :::::: 35 Ilii37 lii 38 liüii 39 :::::: * j r 142 1 43 44 iiiiii :::::: 49 45 :::::: 46 47 48 50 111; 51 52 i:ü:: 53 54 55 ijjjjj 56 57 00 1/5 üllli 59 | 60 i:::::: 155:5:5 61 SZSZK fővárosa. 30. Időhatározói névutó. 33. Vakondok teszi. 38. Ta­lál. 41. Magyar kártya legnagyobb lapja. 42. Üvegbe tesz (súlyos he­lyesírási hibával!) 43. Földdarab­kára. 44. Malomban őrlik. 45. Ausztria fővárosa. 48. Nyugat-Né- metország fővárosa. 49. Mária be­ceneve. 50. Leánynév. 52. Régi ma­gyar méltóság. 54. Férfinév (az mo^zlánt is erre keresztelik). 57. GH. Beküldendő: A tizenhét város neve. Határidő: január 17. Címünk: Ka­posvár, Bajcsy Zsilinszky u. 1/c. Legutóbbi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Vízszintes 1. Figyelmeztető., 64. Katalinka. Füg­gőleges 11. Negyedév., 15 Dicséret. Könyvjutalmát nyertek: Balogh Piroska, Kaposvár. Eötvös u. 2.. Gyurkó Rózsa, Gálosfa, Pelőcz Miklós, Sorno&ysárcL

Next

/
Oldalképek
Tartalom