Somogyi Néplap, 1959. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-08 / 6. szám

Csütörtök, 1959. Január 8. 6 SOMOGYI NÉPLAP Gige téli programjából Azt is lehetne mondani, hogy Gige nem napközben, hanem este mozgalmasabb. A korán beköszöntő alko- nyattal együtt valdhonnét friss áramlat érkezik, s az emberek fölkerekednek, hogy kicseréljék gondolatai­kat egymással. A téli nap­művelési program szerint tíz ismeretterjesztő előadást tartanak majd a faluban. Ide is lehet menni. A lá­nyoknak, asszonyoknak meg ott van a szabó-varró szak­kör. Nagy Jánosné irányítá­sával 19 asszony és lány ismerkedik a szabás-varrás tudományával. Persze nem­csak szakmai problémákat vitatnak meg — asszonyok­ról lévén szó —, más hasz­nos és nevettető téma is te­rítékre kerül. Nők, férfiak, fiatalok és öregek, akik a szomszédolás nyújtotta szórakozásnál töb­bet akarnak, egyaránt ta­lálnak érdekes, mulattató és Nagy Istvánná, Trautman Károlyné és foglalkozás közben. Fodor Gyuláné hasznos foglalkozást Gi­gán. Hogy mi zajlik a ki­világított ablakok, mögött, s Farkas Sándor és Mátés Sándor magántanulókat oktatja Karbuczky Lajos iskolaigazgató. Sídekeiiég ek A KULTÚRA TERÜLETÉRŐL KULTURÁLIS MUNKASEGYETEM A SZOVJETUNIÓBAN Esti kulturális munkás­egyetemet létesítettek az ar- changelszki hajójavító gyá r művelődési otthonában. Az egyetemnek négy tagozata van: orosz és szovjet iroda­lom; orosz és szovjet festé­szet; orosz és szovjet film- és színművészet; orosz és szovjet zene. A kulturális egyetem tanterve előadáso­kat, szemináriumi foglalko­zásokat, művészekkel való találkozásokat, múzeum- és színházlátogatásokat stb. tar­talmaz. ÖTSZÁZ ÉVVEL A PIRAMISOK KELETKEZESE ELŐTT Egy francia régész, Jean Perrot kutatásai során meg­állapította, hogy az egyip­tomi piramisok keletkezése előtt 500 évvel a Negev si­vatagban magasszínvonalú civilizált állattenyésztés és földművelés virágzott. Ber- seba közelében érdekes föld alatti lakóhelyeket ástak ki, amelyekben apró szobrokat, elefántcsont tárgyakat, vi­rág- és mértani díszítésekkel ellátott szelencéket találtak. A SÉRTETT BÜSZKESÉG A párizsi Erkölcsi- és Po­litikai Tudományok Akadé­miája nem vette át azt a le­velet, amelyet egy bécsi nemzetközi szervezet angol nyelven intézett hozzá. Az Akadémia főtitkára levélben fordult a nemzetközi szerve­zethez azzal az óhajjal, hogy ezentúl francia nyelven ké­rik a levelezés lebonyolítá­sát, mivel »a francia ugyan­csak világnyelv'«. MI MINDENRŐL ÍRNAK KÖNYVEKET... Közismert dolog, hogy tu­dósok és filozófusok már a leglehetetlenebb kérdéseken is törtéit a fejüket, és ezek­ről könyveket írtak. Egye­sek azonban oly furcsa té­mákat választottak, amelyek már-már kétségbevonják az épeimé jűséget. Menjünk vissza a múltba, és emlékezzünk meg Pitha- goraszról. a nagy filozófus­ról és matematikusról, aki szükségesnek tartotta, hogy »A fokhagyma dicsérete« címmel könyvet írjon. Jó néhány száz évvel később egy Aristomahos nevű tu­dós saját vizsgálatai alap­ján tanulmányt adott ki arról, hányat ugrik egy bol­ha percenként. Egy frankfurti tudós ezt a címet adta könyvének: »A gyermek istenhite az anyai testben«. Egy wittembergi történész pedig Éva anyánkról írt élet­rajzot, s könyvében Éva fü­gefalevél »öltözetét« a világ első »maszkjának« nevezte. Befejezésül még egy meg­lepő című könyvet emlí­tünk: egy tudós »Az özön­vízkori irodalom történeté«- ról írt terjedelmes művet. EGY ÉV ALATT ÖTVENNYOLCEZER KÖNYV Az öt földrészen évente több mint 5 milliárd köny­vet adnak ki. Ebből, a világ valamennyi országa közül, a Szovjetunió veszi ki legjob­ban a részét. Míg a legfej­lettebb kapitalista országok­ban egy főre számítva éven­te átlag két könyvet nyom­tatnak ki, addig a Szovjet­unióban több mint hatot. 1957-ben a Szovjetunióban 58 000 különféle könyv lá­tott napvilágot, összesen több mint 1 500 000 000 példány­ban. A szovjet olvasóközönség igényeit több mint 145 000 könyvtár elégíti ki. A moszk­vai Lenin-könyvtár 9 millió különféle könyvet őriz. A Szovjetunió az első he­lyet foglalja el az irodalmi fordítások kiadásában is. ki mint üti agyon esténként az időt — erről nehéz volna pontosan számot adni. A KISZ-fiatalok Sziglige­ti: A Cigány című színmű­vét tanulják. Az általános iskolások Benedek Elek: Többsincs királyfijának be­mutatására készülődnek. A szerepeket Karbuczky La­jos iskolaigazgató tanítja be. Hozzá vezetnek a fiatalok léptei, nála kopogtatnak es­ténként a kiszesek. — Itt tartjuk a próbákat. Könnyebben boldogulunk. A kultúrotthon és a kocsma nagyon közel van egymás­hoz. .. és ki tudja — teszi hozzá nevetve. A fiatalokon kívül heten­te kétszer Farkas Sándor és Mátés Sándor is fölkere­si az igazgató-tanítót. Ok annak idején csak hat osz­tályt jártak, s most pótolják az elmulasztottakat. VOLTAIRE- : ANEKDOTÁKj Voltaire sok írásáról azt j mondják, hogy túl hosszú. Ezj igaz. Ezzel szemben a rövidj formák mestere is volt. Lakásán egyszer nagy társa- j ság -gyűlt össze. Társasjátékot! kezdtek, amely abból ált, hogy \ a jelenlévőknek egy-egy lopás í történetét kellett elmondaniuk, j Amikor Voltadre-re került a J a sor, mindössze ennyit mon-1 dott: "-Volt egyszer egy adósze- S dő". j Ez volt az est legrövidebb j története. Voltaire íróasztalán állan­dóan egy biblia feküdt. Bará­tai furcsának és az író elvei­vel összeegyeztethetetlennek találták ezt. Voltaire a bibliára vonatkozó kérdésekre így vá­laszolt: »A pereskedőnek min­dig ismernie kell, miről ír az ellenfél«. a Qpő Diderot-val folytatott izgal­mas beszélgetés közben Vol­taire kijelentette: »Ha nem lenne Isten, ki kellene találni". »Ezt már megtették" — vála­szolta Diderot. * * * 1743 májusában egyik isme­rőse felkereste Voltairet, és közölte vele: a klérus elérte, ho°',r a legújabb Voltaire-köny- vet nyilvánosan elégetik. Vol­taire, aki már időközben bizo­nyos tapasztalatokat szerzett a klérus és az abszolutizmus el­rendelte könyvtilalmakkal és könyvégetésekkel kapcsolat­ban, nyugodtan így válaszolt: »Annál jobb. A könyvek olya­nok, mint a gesztenye. Minél jobban sütögetik őket, annál kelendőbbek". MEGALAKULT A SZOVJET JÉGREVÜ Uj, érdekes művészegyüttes­sel gazdagodott a szovjet mű­vészeti élet: Moszkvában meg­alakult a jégbalett. Az új együttes februárban bemuta­tásra kerülő műsora 25 tánc­jelenetből, néhány közjátékból és magánszámiból, több vidám jelenetből áll. A jégbalett mű­sorának címe: »Téli fantázia". Az 56 tagú jégtánc-együttes létrehozásával az volt a cél, hogy eredeti, sajátos szovjet jégrevüt alakítsanak ki, amely különbözik a híres jégrevütől, a berlini, a budapesti és a prá­gai együttesektől. Mind a 25 táncszám nagyon szép és lát­ványos, de előadásuk eléggé nehéz, és fejlett technikát 'kö­vetel. A legtöbb jelenetben csaknem az egész együttes szerepel. A legkiemelkedőbb műsorszámok a »Pingvintánc«, a »Tacsánka«, a »Hamupipő­ke", az »Ifjúsági tánc", a »Sportkeringő" és a »Zsonglő­rök tánca«. A »Téli fantázia" egyes jeleneteit ötletes keret foglalja egységbe. A szovjet jégrevü 16—20 éves if jakból és leányokból alakult, akik már 9 hónapja próbálnak és edze­nek. Mint az a vénség, aki fogatlan szájával akarná bizo­nyítani aggkorát, úgy tátotta el száját az én egyetlen cipőm is. Bőrfelülete olyan volt sok egymásra varrt foltjával, mint egy sokat szenvedett leprás test. És most vége. Mire hazaértem az iskolából, ugyancsak megéreztem a betóduló havat és csikorgó hideget. Édes­anyám két kezével fogta a lábam fejét és dörzsölte. Sír­tunk mind a ketten, én a fájdalomtól, ő a tehetetlen sze­génységtől. — Mitévő legyek? — jajdult anyám — Hiába lesem napról napra a postát, nem jön, nem jön, kislányom, a pénz. — Szegény, de sokáig ás de hiába várta apámtól a pénzt, aki kivándorolt Amerikába, itthagyva anyámat két kicsi lánnyal és nagy-nagy ígéretekkel. A dörzsöléstől már alábbhagyott fájdalmam, és nagyon sajnáltam szegény síró anyámat. Aztán mert hirtelen eszem­be jutott, meg hogy anyámat vigasztaljam is, elnevettera magam: — Ne sírj te se, majd becsavarjuk jól ronggyal, és úgy megyek az iskolába. Mások is mennek így, és nem fáznak — tettem hozzá gyorsan, mert láttam, anyám csak nem de­rül jobb kedvre ötletemtől. Elfordult, nem láthattam kóny- nyeit, én pedig vidáman gondoltam arra, milyen jó lesz holnap, sokat Csúszkálhatok, nem kell a cipőt félteni, kerül még rongy másik a lábamra, ha ez elszakad. Már vagy két hete viseltem ezt a lábbelit, amikor a ta­nító néni felírta a rongycipősök nevét. — Cipőt fogtok kapni — mondta nekünk .—, Bethlen méltóságos asszony jótékonysági akciót indított, és ti is kaptok cipőt. Harsogó jókedvvel újságoltam odahaza anyámnak, s vártam, hogy örüljön velem... Nagyot sóhajtott, és sírni kezdett. Tovább áradoztam: — Biztosan olyan lesz, mint a Bokor Erzsié, olyan szép, barna, vastag talppal — s kirohantam, hogy másoknak is elmondhassam nagy-nagy örömem. A tél mind hidegebb lett. Már nem volt kedvünk csúsz­kálni, a sült krumpli is egy-kettőre fagyosra gémberedett zsebünkben. Egyik napon a szünetben minket, rongycipősöket benn­tartott az osztályban a tanító néni és oktatott: — Délben meghozzák a cipőket, és Bethlen méltóságos asszony fogja kiosztani közietek. Legyetek nagyon illedel­mesek, csókoljatok neki kezet, nehogy szégyent vallják ve­letek. Megértettétek? — Igen! — zúgott a rongycipősök kórusa. Még nem ért véget a tanítás, amikor az igazgató úr jött a terembe két másik emberrel, akik letakart nagy vesszőkosarat hoztak. Nagy csend lett, csak az izgatottan gyorsuló lélegzetek jelezték a harminc gyermek jelenlétét. Néhány perc múlva nagy bundába burkolózva, valamilyen finom illatot árasztva maga körül, belépett az osztályba Bethlen méltóságos asszony. Egyenként szólítottak bennünket a cipők átvételéhez, melyeknek legtöbbje csúnya volt és otromba. S egyenként csókoltuk meg a méltóságos asszony kesztyűs kezét. A cipő legalább két számmal nagyobb volt, mint a lábam, de olyan boldogan vittem haza, hogy még a húszfokos hideget sem éreztem. — Nézd! — lelkendeztem. Anyám hol a cipőt, hol a lá­bamat nézte, s megint sírni kezdett. — Nem baj, ha nagy, legalább sok rongy belefér — próbáltam vigasztalni. — És milyen jószagú volt a méltó­ságos asszony kesztyűje, amikor megcsókoltam! — mesél­tem, hogyan történt... De miért sír még mindig az édes­anyám? Most örülni kellene, van már cipőm ... Fejős Istvánná Nemeskisfaludon, a hajdani „kutyabői«“ falujában J A Böhönyétől Marcali felé vezető úttól balra egy kőha- jításnyira, széles völgyben pa­rányi falut találunk. Nemes­kisfaludnak hívják. Mind­össze 87 háza és 303 lakosa van. Közigazgatásilag Sze- nyérhez tartozik. Hogy mikor létesült ez a kis település, a falubeliek kö­zül kevesen tudják bizonyo­san. Az egyik háznál úgy hal­lottuk, hogy már Dózsa ide­jében is lakták, s mert népe a vezér mellé állt, a moz­galom bukása után arra ítél­ték, hogy csak annyi birtoka lehet, »mint az évnek nap­jai«. Mások szerint a község még régebbi és valamikor a honfoglalás után két törzs­ből alakult. Ezek az állítások természetesen csak keletkezé­sének bizonytalanságából fa­kadnak. Egy dolog azonban biztos. Az első okleveles adat 1331-ben készült róla. A XV— XVI. században egy földbir­tokosé volt, de 1715-ben már kizárólag nemesek lakták. Hogy ki és mikor adományoz­ta nekik a nemesi okleveleket, erről már nem tudunk. A »So megy Megye Mono­gráfiája« szerint első nemesi rangú települője a Madarász­család volt, melynek egyik sarja, Madarász József örök büszkesége marad Kisfalud népének. Annyi sok jót és szépet tudnak róla, hogy meghatódik tőle az érdeklődő. 1814-ben született. Jogot végzett. Ügyvéd lett, majd or­szággyűlési képviselő. Egy al­kalommal — úgy mondják a falvAiak — a parlamentben hét képviselőtársával egye­temben nyíltan kijelentette: nem kell a király. Hogy így volt-e, nem tudjuk, de azt igen, hogy az 1832—33-as po­zsonyi országgyűlésen bátran kiállt nézetei mellett, s Ma­gyarország függetlenségének tántoríthatatlan harcosa volt. A szabadságharc bukása után kilenc évi várfogságra ítélték Kufsteinben. 1948-ban leplezték le em­léktábláját. Ma is élnék a hajdani ku­tyabőrösök utódai, egy füg­getlen ország szabad emberei­ként. Olyan országban, mely­nek megvalósításáért negy­vennyolcban oly sokat fára­dozott nagy elődjük. Igaz, hogy ma nem megkülönbözte­tett emberekként, kiknek a nemesi privilégium biztosít­ja a függetlenséget, de meg­vetésre sincsenek kárhoztatva múltjukért. Olyan egyenlő polgárai a társadalomnak, mint bárki más, megbecsülé­sük mértéke attól függ, ho­gyan tudnak és akarnak bele­illeszkedni országunk társa­dalmi rendjébe. Kovács Sándor fiatal gaz­dához látogatunk el. Valaha az ő őseinek is volt címere, de nem sírja vissza a régit. Sőt!... Katonaidejéről mesél. Három évig szolgált a Bel­ügyminisztérium belső kar­hatalmi állományában, ötven­hatban, az ellenforradalom ideje alatt Budapesten fegy­verrel harcolt a múlt sötét kísérteiéi ellen. —' Borzalmas volt, amit ak­kor láttam — emlékezik visz- sza. — Amikor megnyíltak a börtönök kapui, következett a leggyalázatosabb gyilkosságok sorozata. Leszerelt. Most 11 hold földön gazdálkodik. Két lova, egy fejőstehene, két bikabor­júja (mindkettő szerződött), egy anyagöbéje nyolc malac­cal és négy süldője van. Nem kell félnie, hogy nem lesz mit aprítania a tejbe. Már régóta töpreng: termelőszövet­kezetet kellene alakítani, hogy még jobban éljenek. De akadnak mások is, akik így gondolkodnak. Madarász Zsigmond, a nagy előd uno­kaöccse is a termelőszövetke­zetről beszél. Ö 14 holdon gaz­dálkodik, s ebből három—há­rom és fél holdon vagy hétféle szerződéses növényt termel. Tudja, hogy miben van a pénz. Meglepődtem, amikor állatállományát sorol­ta. Egy ló, 3 marha, 2 bika stb. — Nem egy pár ló? — Csak egy. Minek több? Mindent traktorral végezte­tek. ötvenhat előtt a szenyéri Uj Élet Termelőszövetkezet tagja volt. — Kár, hogy felbomlott — panaszolja. — Hatvankettő, vagy hatvanhárom forintot osztottunk az utolsó évben. Hát nem szép? Sokan meg is bélyegeztek, hogy tsz-tag vol­tam. De nem törődtem vele. S most is szívesen lennék tag­ja a termelőszövetkezetnek, ha alakulna. — Az a baj, tudja — ma­gyarázza —, hogy soknak van itt szőlője, gyümölcsöse, és sajnálják a közösbe vinni, pedig ha ott jövedelmezne gyümölcsösük, akkor is az övék lenne. El, dolgozik, tervez a falu népe. A hajdani kutyabőrös nemesek késői ivadéka. A té­li népművelés keretében tiz előadáson ismerkednek meg a világ mezőgazdaságának kérdéseivel, az SZKP XXI. kongresszusának anyagával, a somogyi parasztmozgalommal stb. KISZ-szervezetünk is van, melynek munkájában a falu összes fiatalja részt vesz. Farsangkor színdarabot ját­szanak: Csíky Gergely: »-Mák- virágok« című darabját. Az idén KISZ-helyiséget és kül- túrotthont építenek, az utób­bit egy régi kocsmaépületből. Elvesztek a nemeskisfaludi- ak nemesi előjogai, lassan megeszi az idő az utolsó ku­tyabőrt is. Ma már nem is sajnálja senki. Beleilleszked­tek az új rendszerbe, és bol­dogan, elégedetten élnek. Szentai Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom