Somogyi Néplap, 1958. november (15. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-28 / 281. szám

SOMOGYI NÉPLAP 5 Péntek, 1958. november 28. Milyen ruhát viseljünk munkahelyen, délután és este? — Mindig csinosan — vall­ják. a nők. A munkahelyen, otthon, a barátnőknél, a szín­házban, a bálban — egyszóval: mindenütt. Elvükért nem saj­nálják feláldozni a legcsino- sabb, legjobban sikerült ruhá­jukat. Képesek szövetruhában DCeatuük ! A kínai nők az öt leglényegesebb feladat a — »Wu-Haw — mozgalmát indították el, amely rendkívül gyorsan ter­jedt el az egész országban. Az öt leglényegesebb feladat, amellyel a szocializmus építését segíthetik a háziasszonyok, a következő: 1. Szervezd meg családi életedet megfelelő módon. Azaz olyan családi életet kell teremteni, amelyben a családtagok egymás iránti szeretete, tisztelete és együttérzése uralkodik. A család jövedelmét tervszerűen osztják be, kellő mértéket tartva. 2. Segítsd szomszédaidat, és tartsál velük baráti kapcso­latot. Ez azt jelenti, hogy a háziasszonyok legyenek jószom­szédi viszonyban egymással, s a dolgozó asszonyok segítsék, bátorítsák, tanítsák egymást. 3. Lelkesítsd férjedet jó munkára és tanulásra. Nem mindegy, hogy az asszonyok segítik, ösztönzik-e férjeiket jó munkára, tanulásra, vagy közömbösen nézik, sőt esetleg hátráltatják fejlődésüket, előmenetelüket. 4. Neveld megfelelően gyermekeidet. Gondoskodj arról, hogy az új generáció testben és lélekben egészségesen nő­jön fel. 5. Tanulj magad is kitartóan. Ez a pont célul tűzi ki, hogy a háziasszonyok ismerkedjenek meg az ország politikai életével, fejlesszék tudásukat, műveltségüket minden téren. ŐSZI KOZMETIKA A fagyásiból Ez nem valami meteoroló­giai időjelzés akar lenni, ha­nem az emberi bőrnek az a tulajdonsága, hogy a régi fa­gyások így ősz táján, amikor nyirkos a levegő, kiújulhatnak és kékesvörös, néni élesen ha­tárolt, duzzadt, esetleg bevér- zett vagy hólyagos és kifeké- lyesedó, melegben viszkető fol­tok, illetve csomók a kéz- és lábujjakon, lábszáron, sarkon, orrcsúcson, főleg fiatal nőkön jelentkezhetnek. Fagyási bántalmakban több­nyire rosszul táplált, vérsze­gény, és szívbeteg egyének szenvednek. Helytelen ruház­kodás, így szoros, a rendes vérkeringést gátló kesztyűk, szűk cipő könnyen oka lehet a fagyásnak, de a túlzott ni- kotinhatés és alkoholizmus szintén közrejátszhat a fagyá­sok létrejöttében, és az emlí­tett testrészeken elváltozáso­kat, betegségeket okozhatnak. Hogy a fag'yással járó kelle­metlenségeket elkerüljük, bő Ha három amerikai feleség- férjhez, és ha most kellene vá- i hőszigetelő kesztyűt, ci­lasztanom, ugyanígy választa­nék« ... »a szerelem köt össze bennünket« és így tovább. Érdekes megemlíteni, hogy a megkérdezett férfiak sohasem a szerelemre hivatkoztak, ami­Hozzámenne-e ismét a férjéhez? pőt, ruhát viseljünk. A fázó testrészek vérkeringését időn­ként dörzsöléssel frissítsük fel, természetesen a fülről és az arcról lehet szó. A zsiradékok rossz hővezetők lévén, ha fagyástól tartunk, és másképp nincs alkalmunk vé­dekezni, kenjük be a fagyás­nak kitett testrészeket zsíros krémmel, ez védi a testből kiá­radó hőkisugárzást. A sarkvi­dékek lakód testüket állandóan halzsírral kenik be fagyás el­leni védekezésül. A kiújult fagyásokat, fagy­ülni egész nap a hivatalban, s fényesíteni, koptatni a drága szövetet. Nem lenne egysze­rűbb és praktikusabb az egyenköpeny viselése? Ez a vi­selet ajánlatos hivatalokban és a tiszta üzemekben dolgozó nők részére is. Sötétkék sza­tén- vagy vászonköpeny fehér gallérral. Ez igen csinos, csak a gallért kell változtatni, és mindig tiszta, üde öltözékünk, S emellett sok ruhát takarí­tunk meg, meghosszabbítjuk életüket. A délutáni ruha a legproblé­másabb. A legtöbb nő nincs tisztában a délutáni ruha fo­galmával. Hova vegyük fel? Milyen legyen? Családi látogatás, baráti ösz- szejövetel, randevú, ünnepélye­sebb alkalmakkor legmegfele­lőbb a könnyű szövetruha. Le­hetőleg egyszínű — ez a leg- csinosabb — anyagból készít­tessük el. Egyszerű, angolos fa­zonra, ez divatos és olcsó is. (Kevés anyag kell hozzá.) Nap­jaink legdivatosabb színe: a daganatokat hogy mulasszuk el? A legrégibb, s talán leg- j halvány orgonalila. Ez a szín egyszerűbb és legcélravezetőbb ' szőkének, barnának egyaránt módszer az, ha esténként le- [ jól áll. fekvés előtt két edénybe for­ró és hideg vizet teszünk, s felváltva tesszük bele a fa­gyott lábat vagy kezet a for­ró- és hidegvizes edénybe. Kö­rülbelül tíz percig végezzük ezt a műveletet. Jó a kvarc-su­gárkezelés és a röntgen is. Ott­honra fagykenőcsöket írassunk fel orvosunkkal az említett kezeléseik mellett. gél beszélgetünk, és mind egyiknek feltesszük a kérdést: »hozzámenne-e ismét a férjé­hez«, az egyik igennel válaszol, a másik nemmel, a harmadik ezt mondja: »őszintén szólva, nem tudom« —. vagy valami hasonlót, amiből kitűnik bi­zonytalansága. A közelmúltban e kérdéssel kapcsolatban közvéleménykuta. tást tartottak az Egyesült Ál- j ségük intelligenciáját és fizika lamok hat különböző városé- > szépségét dicsérték, két olyan A FOGSZUVASODÁS Szerte az egész világon iker kijelentették, hogy ismét mi2id komolyabb belessé?g3 feleségül vennék a feleségüket, j yűlik a fogszuvasodás. Minden A »szerelem« szót szinte tabu-' száz emberből 70—80 lyukas, ként kerülték. Ha szóba került,1 Eájös foggal járkál. Ez a gye- zavarba jöttek. Ehelyett a fele- rekek tejfogaira éppen ban 2146 feleségnél. Az eredmény meglepő elté­rést mutatott a márciusban 1355. férjnél végzett közvéle­ménykutatással szemben. Ak­kor ugyanis 1355 férj közül 736 — vagyis 4 közül körülbelül kettő — igent mondott, vagyis határozottan úgy nyilatkozott, hogy ismét feleségül venné s feleséget. Az alábbiakban közöljük a szá- zalékszerü megoszlást: Férjek: Feleségül venné-e ismét feleségét? Igen Nem tényezőt, amit az asszonyok a jelek szerint nem értékeltek oly magasra, mint a férfiak önzetlenségét és megbízható­ságát. úgy ér­vényes, mint a maradandó fo­gakra. Szakemberek knzötr máig is És mit viseljünk este? Fe­kete ruhánkat bárhova felve­hetjük. De ha csinosabban akarunk ünnepelni, vagy színházba jár­ni, bő brokátruhát csináltas­sunk. Ez a legdivatosabb alkal­mi ruhaanyag. A textilüzletek­ben nagy a választék magyar és külföldi brokátokból. És aránylag olcsó is. Lehetőleg sa- j fát mintájú — hajunk és ar- cunk színéhez legmegfelelőbb j — színes brokátból készíttes­sük el alkalmi ruhánkat. Fa­zonja igen változatos lehet, így princessz-szabású vagy bő. , Divatos a húzott, szabott, bő keletkezik aljjal készült kisestélyl. Felső a részét ízlésünk szerint estélyi kivágással csináltassuk, lehe­ségek erjedésétől olyan sav, amely felmarja fogak zománcát. így apró re pedések támadnak a kemény tőleg" háromnegyedes ujjal. külső rétegen, ami teljes od-' vasodáshoz vezet. Ma már a vélemények megoszlanak. A központi idegrendszer megza­vart működését, a helytelen > Fiatal lányoknak kockás ra- kott szoknya. Hölgyek 12 paran­csolata 1900-ban 1. Hölgy a nyilvánosság előtt so­hasem emeli karját vállmagasság fölé. 2. A Hölgy sohasem dohányzik. Dohányozni csak a színésznők és a külföldi nők szoktak. 3. A Hölgy sohasem veti át egyik térdét a másikon. 4. Gardedám nélkül az ifjú Hölgy sohasem jár este az utcá­kon, még társaságban sem. 5. A Hölgy sohasem teázik le­gényembernél, még akkor sem, ha annak lakásán nagy társaság gyűlt össze. Kivétel, ha megfelelő gar­dedámról gondoskodás történt. 6. A Hölgy sohasem lép ki az utcára kalap és kesztyű nélkül. 7. A Hölgy nem használ száj­rúzst. 8. A Hölgy vizitben nem veszi le kesztyűjét. 9. A Hölgy sohasem szólítja új ismerőseit keresztnevükön. 10. A Hölgy semmiféle társadal­mi összejövetelen nem bocsátko­zik vitába. 11. A Hölgy egyenesen, hátgerin­cét a szék támlájának támasztva ül. 12. A Hölgy sohasem szellőzteti családi problémáit. (Look) Mit süssünk? eldöníetlen kérdés, mitől rom- , táplálkozás és a hiányos ük a fog. Sokáig az Volt az anyagcserét is okolják. A kér- uralkodó felfogás, hogy a meg- des még nincs véglegesen el­tapadó ételmaradékok, főként, aöntve. Mindenesetre a termé­(Washington Post) I a kenyér, tészta és cukoifele­(piiaam intés tente A bemutatott minta 80-as horgo- együtt 4 pálca lesz. 10 levegőszem, lófonalból készül, de horgolhatjuk a 6 rövidpálca fölé 5 Határozatlan 26 százalék. Feleségek: Hozzámenne-e ismét férjéhez? Igen 35 százalék, Nem 33 százalék, Határozatlan 32 százalék. A 714 feleség közül, aki nem akar ismét hozzámenni a fér­jéhez, a legtöbben azt mond­ták, hogy férjük nem tanúsí­tott igazi megértést irántuk, 20-as Honleányból is. Ezzel a min- 54 százalék, tával különböző térítőkét készít- 20 százalék, hetünk: hosszúkását, trücakendőt* asztalterítőt stb. Asztaltérítő lxl méteres asztalra 100 csillagból áll. HORGOLASMINTA 1. sor: 10 levegőszemböl kis kört képezünk. 2. sor: 4 levegőszem, 2 kétráhajtásos pálca, leölt, jük, 3 levegőszem, a minta körbe ismét­lődik, 8 dupiapálcát horgolunk. 3. sor: 4 levegőszem, 3 kétráhajtá­sos pálca, 4 levegőszem, újból 3 pálca, a minta ugyancsak 8 ismét­lődéssel körbemegy. 4. sor: 4 leve­vagy pénzproblómák merültek ! Bőszem, 3 kétráhajtásos pálca, 10 fel, a házasságból kiábrándul­! levegőszem, 6 ötráhajtásos pálca, J 10 levegőszem, 3 kétráhajtásos pál­tak, illetve hűtlenséggel gyanú- ' ca, a minta körbe folytatódik, sítják párjukat. í sor: 4 levegőszem, 3 kétráhajtásos . , , ! pálca, 4 levegőszem, majd 3 kétrá­Azok az asszonyok, akik haj- hajtásos pálca. ío levegőszem, s landók lennének ismét férjhez hosszú pálcák fölé ráhajtás néi­menni mnstnni fériíikhnz kül 6 rövidpálcát öltünk le, majd menni mostani tarjukhoz, 10 levegeszem és a minta kürbs többnyire azzal indokolják, j folytatódik. 6. sor: 4 levegőszem, hogy szeretik. »Akármilyen is, i 3 pálca fölé 3 pálca, 7 levegőszem, még mindig szerelmes vagyok L^m‘í^áromráha^táso^ pálca"«: bele« . . . »szerelemből* mentem | ié, ezentúl az 5 levegőszemmel levegőszem, 4 pálca, 10 levegőszem, a minta körbe megy. Az 5 rövid­pálca fölé 4 rövidpálca. 8. sor: 4 levegőszem, 3 rövidpslca, 7 leve­gőszem leöltve, 7 levegőszem, 3 kétráhajtásos pálca, 7 levegőszem, 5 levegőszem, 5 pálca, 10 levegő- szem, a rövidpálcák fölé 3 rövid­pálca, 10 levegőszem. 9. sor: 4 le­vegőszem, 3 pálca, 7 levegő?zem leöltve, 7 levegőszemmel 3 kétrá- hajlásos pálca, 7 levegőszem, 3 pálca, 7 levegőszem, 5 levegőszem, 3 pálca, 10 levegőszem, 1 rövid- pálca, és ezzel a pávaminta befe­jeződött. 10 levegőszem, s a minta folytatódik. 10. sor: 4 levegőszem, 7 levegőszem, 7 levegőszem, 7 le- vegőszerr-. 3 pálca, 3 levegőszem, 3 pálca, 3 levegőszem, 3 pálca, 3 l.-szem, 3 pálca, ossz. 4 kétráhajtá­sos 3 pálca, amely között 3 l.-szem van. Ezáltal képződik a kis le­gyező, 7 levegőszem, megint 7, 5 levegőszem, 3 pálca, 4 levegőszem­mel átöltünk a pávaminta fölött, 3 pálca, s a minta ismétlődik. 11. sor: 7 levegőszemmel leölteni, 7 levegőszem, 4 kétráhajtásos pálca között, 7 levegőszemből pikót hor­golunk, 7 levegőszem leöltve, 7 le­vegoszem 4 pálca közé, 7 levegő­szemből pikó, 7 levegőszem. 4 pálca közé 7 levegőszemes pikó, 7 1.-szemet leöltünk. 7 1.-szemes pikó, 7 levegőszemet leöltünk, 7 ievegőszemes pikó, 7 levegőszemet leültünk, a minta körben folyta­tódik. Az első minta befejeződött. A következő minta készítésénél az utolsó sorban lévő pikókkal dol­gozzuk össze a kockákat, úgyhogy a pikón három szemmel átöltünk a másik minta pikójába, majd 3 levegőszemmel visszaöltünk, a sa­roknál 12 levegőszem alkotja a kö­zépső mintát. Ezt 6 levegőszemmel átöltjük. és 6 levegőszemmel visz- szaöltjük. szeles életmódtól való eltérés, amit a civilizáció szükségsze­rűen magával hoz, alaposan megbosszulja magát a fogakon. A beteg fog eleinte alig okoz zavart. Amint a lyuk mélyül, egyre közelebb kerül a fog bel­sejébe zárt, rengeteg érzői de- rövidpaica | get tartalmazó fogbélhez. hi- i í po ^a-, forró vagy sós, édes étel­ital hatására egyre hevesebb Később minden külső ok nélkül fogunk fájni, sajogni kezd. Ez annak jele, hogy a fogbél megbetege­dett. Ez legtöbbször gyulladás­sal jár együtt, pokoli fájdal­mat okozva, mert áthúzódik a fogat borítá gyökérhártyába, majd a fogat körülvevő csont-* ba. Ilyenkor a beteg arca meg-^ dagad, lázassá válik, hideg ráz-£ za. Az elhanyagolt fog súlyos í betegséget okozhat. Az is elő-^ kerül, és minden sorban val kevesebb lesz. 7. sor: 4 levegő' szem, 3 pálca fölé 3 pálca, majd 7 levegőszem leöltve. 7 levegőszem, j fájdalom keletkezik, beleöltjuk az 5 levegoszembe, a i . ................................... K ÖLTÖZIK A HÁZ! Rendsburgban 152 méter távolságra »átköltöztettek« egy kétlakásos családi házat. A házat felemelték korábbi alapjairól, 14 acélhengerre helyezték, és így tolták el. A szállítás nágy hétig tar­tott. Szakértők szerint a ház ».meglepően jó« állapotban maradt, csak a fsUiV-.n ke­letkeztek 'kisebb pedések. Darázsfészek Ezt próbálják meg, mert nagyon jó. Két deka élesztőt kevés tejjel és cukorral megkelesztünk. 35 deka lisztből, 5 tojássárgájából, pi­cike só hozzáadásával tésztát gyú­runk. Jól kidolgozzuk, és negyed centiméter vastagságúra kinyújt­juk. Készítsük a következő tölte­léket: 15 deka vajat 12 deka erő­sen vaníliás cukorral habosra ve­rünk, rákenjük a tésztára, össze­hajtjuk, és keresztbe 5 cm-es da­rabokra vágjuk. Egy tepsit kike­nünk, belerakjuk a felvagdalt tész­tadarabokat a vágott oldalukkal felfelé, egy cm távolságban egy­mástól. Fél óráig letakarva kelni hagyjuk langyos helyen, azután sütőbe téve lassú tűznél megsüt­jük, miközben kétszer, háromszor megöntözzük vaníliás tejszínnel. Tésztás tálra borítva, tejjel vagy borsodóval tálaljuk. Foszlós kalács Fél kiló lisztből elveszünk 4 evőkanálnyit, és ebből 3 deka élesztővel, fél deci tejjel és 1 koc­kacukorral kovászt készítünk. Mi­kor ez megkelt, a többi liszthez öntjük, és ezt egy egész tojással és egynek a sárgájával, egy jó evő­kanálnyi porcukorral, csipet sóval és annyi tejjel, hogy rétestészta fogású legyen, jól eldolgozzuk egy fakanál segítségével, miközben 5 evőkanál olvasztott, de nem for­ró vajat öntünk hozzá apránként. Nem egyszerre! A dagasztóedény­ben lefödve, langyos helyen hagy­juk kelni másfél órán át, akkor deszkára tesszük, kalácsot formá­lunk belőle, de a fonás előtt min­den ágát külön, könnyedén kissé megcsavarjuk. Vajjal megkent tep­sibe tesszük, fél óráig kelni hagy­juk. Felvert tojással megkenjük, és meleg sütőbe téve, egyenletes, lassú tűznél fél óra alatt megsüt­jük. fordul, hogy a gennyes tájogotf fel kell vágni, hogy vérmérge-1 Nagypapáját fogatni zes ne legyen belőle. Épp ezert í Falura ment Katikánk. győztük le lustaságunkat és óváros után a kis falu fé’elmünket, járjunk rends/.e-íCso<,álatos üj v,lag' résén fogorvoshoz. Szegfű Fürkész szeme minden újat, Érdekesei megfigyel, Féltő gonddal a parányi Részletekre is ügyel. A színes hímzésekj I Itthon aztán — ó, jaj nekem! ^ Mért is lettem én apa? mosásáról [ Forog-pörög kicsi nyelve, ) Kérdez, kérdez úntalan. — Méjt van szajva az ököjnek, S méjt nincsen a pacinak? A nagyfülű szüjke csacsit Miéjt hívják Lacinak? A bepiszkolódott hímzett térítők tisztítása, mosása attól függ, hogy mivel és milyen anyagra vannak hímezve. Ha vászonra hímzett se­lyemszálakról van szó, korpás vi­zet használjunk. Jó bőven vizet öntünk 250 gramm korpára, és 2 óra hosszait főzzük. Az első mo- # Gólya hozza a fiát? sást ebben a sűrű lében végezzük, a másikat már hígítottban, de me­legben mind a kétszer. Utána lan­gyos tiszta vízzel öblítünk és fa- csarás nélkül, kirázva, ruha között szárítjuk, a ruhán át félnedvesen, forró vasalóval vasaljuk. A pa­muttal hímzett vászonnak, batiszt- nak stb. ecetes víz kell. Tehát először forró ecettel leöntjük, s utána langyos vízzel kimossuk, de öblíteni újból ecetes vízben kell. A flanellra selyemmel hímzett hol- ^ mikat bsblében kell mosni. Három £ liter víz'- ?n 250 gramm fehér ba- ^ bot főzünk; ha már jó ideje forrt, ^ leszűrjük, s a meleg lében mos-| suk a hímzést, természetesen ezt ^ is, akárcsak a többit, szappan nél-^ kül. Szava csendül és mosolyog, En éberen figyelek. — Mi a szegfű? . . . Légy oly szíves, ^ Magyajázd meg énnékem. — Ö, kislányom — felelek én Milyen gyorsan csak lehet, (Boldog vagyok, hogy a kérdés Könnyebb, mint az egyszeregy). — Piros, fehér szirmú szegfű Nyáron nyíló szép virág, Esti szellő messzeszórja Édes, üde illatát. — Hogyha virít, láthatod majd Kiskertekben, udvaron, Piros kelyhén a harmatcsepp, Mint a rubin, úgy ragyog. — Méjt nincs toll a cica fajkán? — jaj, apukám — így szól Kata Mondd, miéjt nincs?! — így kiált.Durcos arccal, zordonan — Gólyának is a fészkébe — S ha a gólya elköltözik Télen túl a tengejen, Hogyan hozott mégis öcsit Decembcjben énnekem? . . . Nem győzöm a választ adni. Hangom gyakran megremeg. Olykor-máskor félrenézek, S válasz helyett csak nyelek. Észreveszi gyengeségem, S mint tanár a katedrán, Mentőkérdést tesz fel nékem: — »7tén felelj ám! Ne mesét mondj, csak a valót! Vedd a kéjdést komolyan. * * * ) — Nagy lány vagyok, négyéves Is a Elmúltam a tavaszon, \ Ezután máj, ha kéjdezlek, * Csak a valót akajom! f — Hogy mondhatod, hogy a Szegfű r Illatosán lengedez? Talán csak a bojtos fajka, Ha űzi a legyeket? Felpillant rám, és végigmér, Mint egy komoly, zord ügyész, Ha a vádlott hazugsággal Szépítgeti rút bűnét. — Mejt a Szegfű — magyarázza, S rá bólogat csöpp feje — Zsemle-tajka, kajla Szegfű, A nagypapa tehene . . . kordován gyula*

Next

/
Oldalképek
Tartalom