Somogyi Néplap, 1958. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

Csütörtök, 1958. május 1. 2 SOMOGYI NÉPLAP JflAimi dióm. Leugrott a Metróról. Az esti villanyfényben tisztén megis­merte azt a szőke francia lányt, akivel a minap ismer­kedett meg. A nevét még nem tudja, de úgy sejti, hogy hetősebb polgár gyereke, a kislány nagyon csinos, hát egy másfél év. óta nyódó magyar de Ká­disszidcnsnck is élni kell... v • — ás igazán elnézést ízért, hogy a Nemtudomhogy- 'nivják kisasszony csinossága most nem annyira lényeges szempont. Egyelőre tisztessé­ges ágyban kellene aludni K. Z.-nek; és hát nagyon jő 1xtlna, ha nemcsak rendkívüli alkalmakkor dolgozhatna. Szo­morú, nagyon szomorú, hogy Kezét most ott lógatja, ahol az a vagy folt látszik a nad­rágján. Többször is elpróbálta már ezt a mozdulatot. Elég jól megy, és ez önbizalmat ad neki, hiszen nem mindennapi szerepet kell eljátszania. Érzi, hogy remeg a keze. A várako­zó francia lány szemével pró­bálja megnézni még egyszer húszéves korában nem mer j magát. Végigsimítja haját, bó- íz ember tükör elé kerülni, Unt. A folt nem látszik így a mert egyszerűen megijed ma- nadrágon: gyerünk’.... gától. Ha önmagára kíváncsi, \ Barátságos) kézfogás. pi­tikkor inkább csak azt a régi j hangzanak, a, legegyszerűbb fényképet húzza elő, amely j szavak: »Vártalak... nagyon.* még Kaposvárott készült ipa- j »Siettem... szép a szajna­te- ; be rajta, hogy alig tud mea­Bár kapaszkodni az ablakrácsban — Gyanús. Éjjeli szédelgő Május l-i hóbortokkal...! — kiáltják utána az információs megjegyzést. Többen állnak ott franciák. Némán üdvözlik. Z. odatámolyog az ablakhoz megfogódzik a rácsban. Pergeti vissza a pádon ál­modott május 1-ét. Ha mér egyszer végigmehetne a kapos­vári Május 1 utcán... Csak egyszer. Vagy lehetne leg alább visszaálmodni... A törzsőrmester úr most in­dul az ablak alatt újabb va­dászatra. .. Túl valahol, a Renault vi­dékén tüzet hányra a magas­ba egy gyárkémény. ri tanuló korában. Ilyenkor rámosolyeg az az öt kolléga, akivel együtt állt a gép elé. A minap is egyszerre ellen­párt. .. Egyszerre csend szakad kö­zéjük. A lány hadarva ma­gyaráz. ötször is ismé’li iitthata&m erőt érzett az ut- ugyanazt Z. elnézést kér, mo ■zán, és előhúzta a zsebéből, solyog: nem érti, nem találja Csak nézte itt, a körülötte a '■‘megfelelő szavakat. Kínos nyüzsgő párizsi világforgatag- töprengése közben kiszalad a ban... j száján egy szó: hongré... magyar vagyok. A francia kisasszony úgy irzí, hogy szédül, és ebből a szédülésből egyetlen fix­aont emelkedik ki tisztán: a folt a nadrágon. Hangtalanul megfordulnak. A lány csak ritkán szól: — Éhezik?... Hát Ut van t pénz, elég lesz egy vacsorá­ra. .. Holnap keressen más libát magának, olyat, mint... Az utolsó szavakhoz megint tzótár kéne... Egy metró meg­éli. A. francia kislány ért- háteilenül szaladni kezd. El- in az. utolsó kocsit. Z. meg­kövültén bámul: — Hé, kis­asszony! kisasszony! — kiált- ta, és eszeveszetten fut utá­na. A gyorsan tovatűnő met­rólámpa véget szakít minden­nek. A képzelt karriernek, a na esti tiszta ágynak, a hol­napi reggelinek és... ennek ■it gyorsan fellobbanó szere- errinek, amely csak akkor markolta meg Z. szívét, ami­kor már a Nemtudomhogyhív- ják kisasszonyt elnyerte a vi­lágvárosi ismeretlenség. .. Aztán ő is futni kezd fel a Champs Ellyseés-en. A va­kító világváros fénye, hol a vállát, hol az arcát, hol a rongyait világítja meg. Majd­nem orra bukik valami papír­félében. A lába alatt az össze- téoett Humanité egyik olda­láról cím kiabál: »A kormány betiltotta a május l-i párizsi felvonulást...« Gépkocsi fékez mellette. A hátul ülő kövén) utas ki- Icapja a szivart a szájából, és undorítóan felröhög: — Marha...! — bugyborékol ki vastag száján. A liget fái között lépeget. Itt már újság nélkül is érez­ni, holnap: május. Végignyúj­tózik egy pádon. — Úristen, hát idáig jutott iZ a kormány. ■.? —• réved «3 égre. — Mi következhet még ezután... ? Egy icipici oönt ott,• a csillagok között, tgy lefelé hulló bomba, és Pá- hss hiammit a tengerbe fúj­na a szél... Es Párizs bele­nyugszik...? Ez a hatalmas, ez a titokzatos, halkan nyúj­tózó Párizs... ? Neki nincs tzava...? De biztosan dán. Ott, a syónek körül árnyak osonnak. Salak megkeni a falat, egy fürge kéz plakátot ragaszt, és holnap. •.. holnap talán elönti az utcáidat a nép... O iS felkel mindjárt; elmegy és kapcsolatot keres, plakátot ra­gaszt, és holnap ott lesz az utcán...! Megpróbál felülni. De nem négy, sehogysem megy. Elves, legyengült, és a mai játszma elveszett. Nincs tovább. Túl forró a homloka, a szeme mint Homlemez, lassan lezárul... Megszűnik körülötte a világ. ... Fölrohan a francia par­lamentbe, és égő szemekkel a miniszter arcába kiáltja: Hol­nap vonulni akar a párizsi utcán, Ünnepelni május 1-én, ahogy otthon, Kaposvárott...! — Miniszter ár, maga nem is tud Kaposvárról... maga nem sejti, hogy abban a kis városban holnap az utcán dia­dalmenetben vonulnak a munl<ásOk...! Miniszter úr, maga...! — rikácsolja. ~ Nem fog felvonulni Mi lesz veled, Párizs, Párizsban senki...! Megtiltom! — hangzik valahonnan a mi­niszter hangja. —... Ne tiltsa meg...! Nincs hozzá joga! Engedjen engem haza...! A miniszter fagyos arca közel jön, szeme hideg, mint a kígyóé: — Nem! — sziszegi. Z. összeszedi utolsó erejét, hogy arculvágja... Elkapja a f kezét... A feje odacsapódík ck padlóra... Peregnek a dobok,7 szólnak a kürtök, zászlók Zo-\ bognak. Jön a nép... »Fel, vörösök, proletá- \ rok...!« — hangzik az ének. \ — Nini csak, kaposváriak.. magyarok! Ez a vaslMmbiÁ ha egyszer azok, akik a nagy kémények árnyékában küzde­nek az életért, nem törődnek a tilalmakkal, és kitörnek, az utcára zászlókkal békét, igaz­ságot követelve? — Szebb, gyönyörűbb leszel, Párizs, de hol lesznek akkor már ma­guk, törzsőrmester úr...? Éjfélt kongat egy torony. Gyári sziréna hangja felel Rettenetes ereje hasítja az eget. Az éj közepén úgy nyúlik át a holnapba, mint a himnusz. Ráfigyelnek a szajnaparti há­borgók, a gyárak munkásai, a sikátorok rongyosai. És a grande Boülvárdon megremeg­nek a paloták... SZEGEDI NÁNDOR A tegnap hős katonája ma lopásra kényszerült Lopás vádjával az angliai Bath bíróság elé állították a 80 éves Georges Smithet. Ä volt katonát, aki hősiesen har­colt a két háborúban, az éhezés taszította a bűnbe. A tárgyaláson kiderült, hogy Georges Smith hűségesen szol­gálta országát a búr háború; ban és az első világháborúban. Az első világháborúban meg­sebesült és utána nemigen ta­lált munkát. A tárgyaláson el­mondotta hogy nyugdíja mind­össze heti 3 font 3 shilling és ebből hetente 25 shillinget fi­zet egy bútorozott szobáért. Amikor lopásra vetemedett, már néhány nap óta nem evett egy falatot sem és nem bírt el­lenállni a kísértésnek. Smithet a bíróság egy évi próbaidőre szabadlábra helyez­te és azt javasolta, sogy helyez­zék el az aggok otthonában. A VÖRÖS LOBOGÓ AZ IGAZSÁG SZIMBÓLUMA Csaknem hét évtizede, hogy a munkások, a dolgozók minden évben megemlékeznek május elsejéről, a munkás nemzetköziség nagy ünnepéről. Mi magyar munkások és dolgozók hol el­nyomatásban, hol szabadon ünnepeltük e nagy napot. Az első szabad május elsejéről így ír a korabeli lap, a Somogyi Vörös Újság: »Az első igazi május elsején vörös dísz­be öltözött Kaposvár, melynek proleta­riátusa impozáns módon ünnepelte meg a munka ünnepnapját. A házakon vörös zászlók... A kivirágozott ablakokban apró vörös lobogók és szalagok: valósággal vö­rösbe öltözött az egész város. Május else­je elindult világhódító útjára. Május el­seje idáig csak szimbólum volt. Szimbólu­ma a jövő szocialista államnak. Ezer- nyolcszázkilencven óta a világon minde­nütt, ahol öntudatos munkások voltak, megünnepelték május elsejét. Eleinte csak kevesen voltak az ünneplők. Gúny és lekicsinylés kísérte májusi felvonulá­sainkat, de az ünneplők tábora egyre nőtt. Esztendőről esztendőre hatalma­sabb tömegek tették le erre a napra a szerszámot, és áradatként vonultak fel, demonstrálva a kapitalizmus ellen. A munkásság elejének folytonos növekedé­se az eleinte gúnyolódó burzsoáziának ajkára fagyasztotta a mosolyt, és félel­mében katona és csendőr után kiáltott. Május es zméje minden erőszak ellenére diadalmaskodott. A májusi álom valóra vált. A harmincadik májusi ünnepnap koronája az eddigi vörös májusoknak, be­tetőzése a proletariátus eddigi küzdelmé­nek ...« (1919. május 3.) »... a 'küzdelemnek még nincs vége« — ír­ta a cikk. Nagyon is igaza volt. Mert a felsza­badult proletariátust, a Tanácsköztársaságot megtámadta a belső és külső ellenség. Mind­kettőnek egy közös célja volt: a proletárfor-” radalom megsemmisítése, a kapitalizmus visszaállítása. Ebben a kérdésben a külföldi burzsoázia szolidáris volt a magyar burzsoá­ziával. Tóth Laios, a megyei direktórium tagja a Turul Szálló nagytermében május jelentősé­gét méltatva kijelentette: «•A májusi ünnepségek eddig dalolás­ban, éneklésben, tüntetésben zajlottak le. De most forradalmi szellemben cseleked­tünk. Ha kell, fegyverrel a kezünkben is, de nyomjuk el a militarista törekvéseket is.« (S. V. 1919 május 3.) Szalma István elvtárs, a Gutenberg Szálló nagytermében ünneplő dolgozóknak a figyel­mét a belső bitangok elleni éberségre hívta fel. Az ellenforradalmat kell kiirtani, »... ak­kor a jövő májusi ünnepségeink tiszták és gondtalanok lesznek«. Szalma meglátása és intelme nagyon he­lyes volt. Mert bár szép eredmények szület­tek fi burzsoá államgépezet szétzúzásában, a fiatal proletárállam gépezetében azonban mindenütt ott maradtak a régi rendszer hű­séges kiszolgálói. Ott maradt pl. Tallián An­dor volt vármegyei főjegyző, aki az új hely­zetnek megfelelően köpönyeget váltott, ^ a oroletárforradalom hívének adta ki magát. Négy évvel később a proletárforradalomnak ez a »hű katonája« mint az ellenforradalmi rendszer alispánja, a vármegye törvényható­sága ülésén kijelentette: »Minden ember ér­zi azt a kötelességet, hogy a világot majdnem végromlásba sodort kommunizmus ellen műi­den erejükkel küzdeni kell! (Somogyi Újság 1923. május 9.) 1919 május elsejét Kaposvár dolgozói a pro­letár internacionalizmus szellemében ünne­pelték. Hajdú Gyula, az egyik szónok megállapí­totta: »A vörös lobogó az igazság szimbólu­ma, és ettől félnek a polgári rend piros- fehér-zöldre mázolt bajnokai... A pro­letárnak már van hazája, ezt a hazát igenis megvédjük, de nem a somogyi gentry, a magyar tőkés hazáját, akik há­borúba kergették a munkásságot... Má­jus elsején esküt kell tenni, hogy nem nyugszunk addig, amíg a vörös lobogó igazsága be nem következik. Üzenünk a világ proletárjainak, hogy számíthatnak ránk, de mi is számítunk reájuk.« Hamburger Jenő dr. a városiháza előtti gyű­lésen a magyar és orosz proletárok közös célját hangoztatta. Ezen a gyűlésen Mulece- vicz jugoszláv munkás horvát nyelven, Kulo- csevics szerbül, Uher németül, Osman pedig török nyelven méltatta május elsejét. Mind­nyájan kijelentették, hogy a proletár sorsa köräs, a közös célokért együttes erővel kell küzdeni. Azóta nagyot fordult a világ. Az utóbbi kö­zel másfél év alatt sok jó barát járt hazánk­ban. Valamennyien azt tanácsolták: őrizzük, védjük legnagyobb vívmányunkat, a proletár- hatalmat. A tanácsot megfogadtuk, ezért erősítjük minden területen a pórt vezető szerepét, pro­letárállamunk politikai alapját, a munkás- paraszt szövetséget, s maradunk .hűek a pro­letár internacionalizmus szelleméhez. BALOG GYULA Munkás testvéremhez Már béke van, de vívjuk még a harcunk, Dolgos napokról zeng most énekünk. Bár gyöngyözik a homlokunk, s az arcunk, így épül, szépül boldog életünk. Dolgozni jó: ezt kattogják a gépek, És ezt dübörgi szüntelen a gyár, És ezt dalolják ifjak és a vének S az asszonyok: kiket a munka vár. A munka vár! ö, van belőle bőven, De itt van hozzá izmos két karunk, Mert egy a célunk térben és időben: Ha építünk, hát győzni akarunk! S te, munkás testvér, nyújtsd felém vidáman Jövőt építő két acélkezed. A bányában, üzemben és a gyárban Meglásd, mindnyájan ott leszünk veled! Már béke van, de vívjuk még a harcunk, Munkánk nyomán mosoly fakad s virág... Bár gyöngyözik a homlokunk s az arcunk: Miénk a békés, boldog Vj Világ! A nát...! ott a ruhaüzem, textilművek... az t z a május elseje, amikor a szedőteremben meghalt Moravek bácsi, éppen olyan nap volt, mint a többi. Akkor, a háború kellős közepén a bombázások miatt a halál közelsége szinte tapintható volt, mégis mindnyájan megdermedtünk a teremben. Pedig csodálatosan szép nap volt. Kora reggel kinyitot­tuk az ablakot, a szomszédos iskolaudvar lombosodé, nagy gesztenyefái friss oxigént leheltek be hozzánk, s mi tele szívtuk a részegítő levegővel tüdőnket. , . ... , A munkaidő kezdetéig volt pár percünk, kihúztuk a' re­.f5 ho bog ja a jövőnek f gálokból a szedőszekrényeket és ráültünk. Én rendszerint íjjusag, ifjúság.«^ Moravek bácsi mellett ültem, mert bár nem ő volt a meste­rem, hanem a Kabányi úr, mégis öt tartottam annak. Leültünk egymás mellé, néztünk kifelé a zöld-orgiás kis udvarra, amely fái miatt sötét árnyékot dobott hozzánk, mégis jó volt fürdetni a szemet ebben az ébenzöld félhomályban. Moravek bácsi komoly ember volt, ritkán beszélt. Szót­lansága mégsem zárkózottságot takart, hanem rengeteg böl­csességet. Ö ismertetett meg az idegen szavak jelentésével, az idegen betűkkel, mert ő volt a külföldi nyelvek legjobb ismerője ott. Tudásával mégsem ment semmire. Hetvenhárom éves lé­tére még csak idegennyelvi pótlékot sem kapott. Ahogy most visszanézek, sejtem, miért. Nem ment el sehova inni, ahol a mesterek maguk közé vették volna, nem nagyon törleszke- dett a cégvezetőhöz meg az igazgatóhoz, sőt a »vezér« előtt se nagyon hajtotta meg a derekát, pedig egyébként nagyon igyekvő volt a munkában, sokszor szinte még kapkodóan is igyekvő. ritmusát, Már egészen közel zúg ének: — Fiúk...! — kiáltja Z., és széttárja karjait. — Miniszter úr, odanézzen! A francia miniszter hűvös marad, és int a rendőröknek. 7 — Miniszter úr! — ordítja X Z. —i Hiába...! hiába! Ok^ nem félnek... f — ... Hiába költögeted. Be­dilizett... — mondja a ligeti rendőr társának, és még egy- . szer megrázza a mélyen alvó > K. Z.-t. Z. felnyitja szemét, J szíve a torkában kalimpál. \ Nagyon elaludt. Itt nem sza- J had lett volna elaludnia, de i megérte. Gyönyörű volt ez az a álom, gyönyörű... \ í Mit keres itt? ... t— kérdi tőle a rendőr. — Semmit — mondja Z. — Lázas vagyok meg éhes... A gyárban elmaradt a fizetés, valahol aludni kell... Vcccog, amikor az egyik készítsék elő május 1-ét.. tetszik érteni, törzsőrmester ^ úr...? Ott megfújjík a trom-j A zt hiszem, ennek is megvolt az oka Kabányi űr sze­mélyében. Kabányi úr a kismesterek egyike volt, hozzá volt beosztva három-négy segéd, meg én, az inas. Kabányi űr tulajdonképpen nem dolgozott, csak kiadta a munkát, ellenőrzött minket — na és csipkedte Moravek bácsit. A mester úr tehette ezt, mert a vörösképű cégvezető, Weller úr barátja volt, s mert ezek szerint ettől függött Mo­ravek bácsi alkalmaztatása. Márpedig a biztos munka nagy bitót, szól a zenekar, min-# dolog volt akkoriban mindig, hát még egy öreg ember szá­denki ünneplőt húz, és dalol, t táncol, szórakozik. Éljen a f rendőr megragadja a gallérját munka! — Ha egyszer Ma- { és talpra rángatja... r— Hány plakátot ragasz- totí? ■-» kérdi. — Egyet se. Nem szoktam hozzá. Magyarországon nincs arra szükség, hogy titokban gyarországra megy, törzsőr-1 mester úr, válassza ezt a na- pót..]. t —• Na, lódulj! A rendőrszoba ajtaja nyí­mára milyen fontos lehetett. Hogy mit nem szült az alkal­mazkodás a munkanélküliség félelme miatt?! Hogy mennyi gerincet Toppantott akkoriban össze, hányán lettek talpnyalók és önzők, irigyek és árulók emiatt, azt csak az tudja, aki ma­ga is ilyen környezetben élt! Ez a Kabányi űr egyébként nemcsak összeköttetései, ha­nem természeténél fogva is uralkodott Moravek bácsin. Gon­dolom, irigyelte nagy tudását, mert hisz ő maga, alig tíz life, és Z. olyan erővel röpül] évvel fiatalabb létére, butább volt, mint egy iskolásgyerek. IVlunkáshalál Ez természetesen nem gátolta abban, hogy ne hordjon arany­keretes szemüveget, és időnként ne nyúljon be órazsebébe az aranyozott nagy zsebórájáért, s oda ne szóljon Moravek bácsinak: »Na, mi az, meddig tart még az a vacak görög szedés?« Ilyenkor összerándultak az öreg segéd amúgy is pókhálófinom arcredői, és még jobban igyekezett a munká­val. Néha csodálkoztam is, hogyan bírja el a sok sértegetést, de ma megbocsátom magamnak: a fiatalember sohasem tud­ja, mire képes a felnőtt ember a családjáért. P zen a reggelen is ott ültünk a szedőszekrényen. Mo- ravek bácsi túrós kenyeret reggelizett, időnként belehajolt a kihúzott fiókba, aztán ezt mondta: — Ma május elseje van... — Igen... — mondtam. — Szép nap ez — szólt újra, és rám nézett, értem-e. Akkor már jártam az ifik közé, kezdtem érteni a képes be­szédet. — Szép — válaszoltam. — Jó volna ilyen időben sétálni egyet, mondjuk a kör­úton ... — Igen, ott is jó volna... Körülbelül eddig jutottunk a diskurzusban, amikor csen­gettek. Az öreg felállt, benyomta a fiókot, sóhajtott egyet, és átment a másik utcába. Kabányi úr ugyanis fenntartotta magának a jogot, hogy minden reggel kiadja a munkát, el­mondja a napi szentenciát, benne mindig — rejtve vagy nyíl­tan — a fenyegetést. Most is így történt. — Maga mindennap ostobább lesz, öregem — mondta, és dörzsöigette kezeit. — Ha ez így megy tovább, nem tudom, mi lesz. — Na de, Kabányi úr, hisz ön mondta így... — Moravek bácsi kecskeszakálla remegett. Amúgy is vajsárga arca fehé­redül kezdett. — Nana, nana, maga okos ember, tudja, hogy aki hazu­dik, az lop is?... Kabányi úr nevetett. Kis, sovány arcán a ráncok le-fel- szaladtak, műfogai közül megszűríen sziszegett a jókedv. Szemben álltam velük, vártam, mert az öreg segéd mun­kája az enyém is volt egyben. Most nagyon sajnáltam őt. Szemem az arcára tapadt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom