Somogyi Néplap, 1956. november (13. évfolyam, 285-293. szám)

1956-11-05 / 285. szám

Somogyi Néplap AZ MDP SOMOGY MEGYEI BIZO TTSÁGA ÉS Á MEGYEI TANÁCS LAPJA XIII. évfolyam, 285. szám. Hétfő, 1956. november 5. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESCLJETEK1 Tiszta lap Űj man kás-paraszt kormány alakult Kádár János elvtárs vezetésével Tegnap« a reggeli órákban Kádár János« Münnich Ferenc« Apró Antal és Kossá István által vezetett magyar kormány alakult és bejelentette: nem ért egyet a Hagy Imre tegnap reggel beolvasott rádiónyilatkozatával Bejelentették« hogy a szovjet csapatok azért vannak Magyarországon« hogy a rend helyre­állításában segédkezzenek és megakadályozzák a kapitalizmus és fasizmus visszaállítását. A népi demokratikus országok egyetértenek a magyar munkásokkal és dolgozókkal és szoli­daritásukról biztosítják őket Kádár János elvtárs beszéde: Tiszta lap, mi mindent elbírsz? Milyen elevenen égnek rajtad a be­tűk? Napok óta a szent szabadság, a haza nevében róták rád a sorokat. A tiszta lapon égő betűk hevítettek, szomorítottak, elgondolkoztattak. Független Magyarországot! Kit nem hevített • e jelszó? Drága életeket oltott ki a gyilkos puskagolyó. Kit nem szomorított el? A szabadság, a humanizmus jel­szava alatt önkényesen gyilkoltak meg kommunistákat, egyéni bosszú alapján ontottak testvér-vért. Kit nem gondolkoztatott el ez? Összeszorul az ember szíve, ami­kor arra gondol, hogy mindezt el­kerülhettük volna. Hisz pártunk, kormányunk tiszta lapot hirdetett, s erre a tiszta lapra írtuk tnár jú­lius óta nemzeti életünk líj prog­ramját. Volt erő, volt hit bennünk, hogy amit a párt júliusban meghir­detett, azt valóra is váltjuk. Tiszta lapokra írtak a párt és az állam vezetői itt Somogybán, Kapos­várott is. Minden becsületes ember segítségét kérték és igényelték eh­hez. Van-e, ki tagadja ennek igaz­ságát? S mi történt? Budapesten a béké­sen tüntető ifjúság lelkesedését el­lenforradalmi elemek, nemzeti jel­szavak mögül fegyveres harccá fej­lesztették. Drága ifjúságunkat esz­közül használva fel a népi demok­ratikus rend megdöntésére. Mert miért folyt a harc? Az ifjúság jo­gos követelései teljesíthetők voltak. A párt becsületes harcosai egyetér­tettek a követelésekkel. De az ellen- forradalmi erők a rendszer megdön­tését akarták. Gondolkozzunk csak egy kicsi* tiszta fejjel az elmúlt napok eseményein. A tiszta lapra írt so­rok tanúskodnak. Ma még független Magyarország a követelés, holnap már a kapitalizmus visszaállitása. A párt, a Magyar Dolgozók Pártja megálljt mondott. IJj forradalmi munkás-paraszt kormány alakult. A tiszta lapra olyan program került, amelynek megvalósitása mindnyá­junknak érdeke. Hogy megvalósul­jon, fegyelemre, nyugalomra, dol­gozó népünk egységére van szükség. Meg kell őriznünk józanságunkat, becsületesen, őszintén kell beszélni jelenlegi helyzetünkről, és helytállni az élet megindításában. Somogy megye népe! A budipesti ifjúság harcot indított jogos követelései teljesítéséért. Ezt a harcot támogatta munkásságunk, honvédégünk és minden becsületes dolgozó. Ennek a harcnak a tüze lel­kesítette hazánk valamennyi becsü­letes lakóját. Ez a tűz lángra gyúj­totta Somogy megye népét is és egy emberként csatlakozott a budapesti ifjúság hősi harcához. Ezt a csatla­kozást fejezte ki a Hazafias Nép­front Somogy megyei Bizottsága El­nökségének 16 pontból álló követe­lése, melynek egy része az új mun­kás-paraszt kormány programjában szerepel. Megvalósulásuk egy igaz­ságos harc eredményét jelentik. Népünk jogos követeléséért vívott harcát azonban egyes ellenforradal­mi erők szocialista vívmányaink megdöntésére akarták felhasználni. Hamis jelszavakkal, nacionalista, soviniszta mezbe öltöztetett felhívá­sokkal sikerült delgozóink egy kis részét megtántorítani, megingatni. Ezt felhasználva, a restaurációs erők a Magyar Dolgozók Pártjának fel­számolására, a munkásfiatalom meg­döntésére törekedtek. Népünk jogos követeléseinek megvalósítása pedig csak a munkáshatalom és pártjának, a Magyar Dolgozók Pártjának veze­tésével lehetséges. Népünk ma már ezt felismerte. Éppen ezért bízunk abban, hogy a nép jogos követelé­seit figyelembe vevő forradalmi munkás-paraszt kormányt megyénk minden dolgozója elismeri és támo­gatni fogja. Ezt ma egy módon lehet: a rend, nyugalom fenntartásával, az alkotó munka megindításával. Felhívjuk községi és járási bizott­ságainkat és minden igaz hazafit, ha­ladéktalanul lásson munkához, hogy mielőbb begyógyuljanak hazánk fájó sebei. Hazafias Népfront Somogy megyei Bizottságának Elnöksége Tudjuk, hogy általában a dolgozók, ifjúmunkások élete még nem olyan, mint amilyennek kellene lennie a szocializmust építő országban. A pártban egyidőben Rákosi és Gerö túlkapásai következtében elkövetett hibák jogosan tették elégedetlenné a dolgozókat. A reakciós elemek ezt arra akarták felhasználni, hogy a gyárakat és üzemeket visszaadják a kapitalistáknak, a földet a nagy­birtokosoknak. Már el is indították Horthyék visszahozását, hogy a nép nyakára üljenek. Nyomort, munka­nélküliséget teremtettek volna. A reakciós elemek, felhasználva hibáin­kat, igen sok becsületes dolgozót, különösen az ifjúságot tévesztették meg. Ezek a becsületes hazafiak azt akarták, hogy országunk tovább de­mokratizálódjék. Azért emelték fel szavukat, hogy Magyarország erő­södjön, hogy szabad, szuverén állam legyen. Éppen ezért azoknak, akik a mozgalomban részt vettek, bántó- désuk nem lehet. De emellett nem lehet szem elől téveszteni azt sem, hogy ellenforra­dalmi elemek garázdálkodtak. Mély megdöbbenéssel látjuk, hogy milyen borzasztó helyzetbe hozták hazánkat azok, akik tudva vagy tudatlanul visszaéltek a szabadság jelszavával. Magyarok ! Testvérek l Katonák ! Polgárok 1 Véget kell vetni az ellenforradal­mi elemek garázdálkodásának. Min­dent el kell követni, hogy orszá­gunkban helyreállítsuk a rendet, bé­két és a nyugalmat. A nép és haza érdeke, hogy olyan kormánya le­gyen, amely kivezeti az országot eb­ből a helyzetből. A MEGYEI PÁRT-VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Kommunisták l Elvtársak ! Somogy megye és Kaposvár dolgossói! Ellenforradalmi erők meg akarták semmisíteni népidemokratikus vívmány ainhat vissza akarták állítani ismét a fasizmust. Az ellenség minden törekvése arra irá­nyult, hogy megsemmisítse a munkásosztály pártját, megdöntse a munkások hatal­mat. De a fasizmus nem lehet úrrá mégegyszer hazáinkban. Kommunisták ! Elvtársak ! A mi pártunk, a kommunisták pártja továbbra is áll és vezeti a harcot a munkáshatalom megvédéséért, tizenkét év eredményeinek továbbfejlesztéséért. A mi. pártunk nélkül nincs munkáshatalom, nincs népi demokrácia. A pártot, a munkás, hatalmat nem tudta megsemmisíteni semmilyen gálád árulás sem. Kommunisták ! Elvtársak l Álljatok a harc élére! Erősítsétek szervezeteiteket s legyetek elsők a munkában, larcban. A párt vezetésével harcoljatok a demokratizmus kiszélesítéséért, a jobb élet megteremtéséért. Munkahelyeiteken biztosítsátok a rendet, fegyelmet, a termelő munka folyamatosságát. A Megyei Pártbizottság csatlakozik a magyarországi forradalmi munkás-paraszt kormányhoz, s programját megvalósítja Somogy megyében, MEGYEI PÁHT-VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁG Szabad és független Magyarországot Ismét Somogyi Néplap '■•■fej'« áll lapunk élén, s egyesek talán éppen ezért összeegyeztethetetlennek tart­ják, hogy azt a mondatot adjuk la­punk egyik cikkének, melyet az alig egy hétig megjelenő Szabad Somogy első példánya hangoztatott. Persze, ha meggondoljuk, nem is ellentétes e jelmondat a Somogyi Néplap politikájával, annak a lap­nak. nézetével, mely megyénk dolgo­zó népének állásfoglalását tükrözi. Mindannyian egyformán kívánjuk, mindannyiunknak egyaránt közös érdeke, hogy hazánk teljesen függet­len legyen, hogy Magyarországon egyetlen külföldi állam katonai csa­pata se állomásozzék. A módszerben van igen nagy eltérés. Mi független és szabad Magyarországot akarunk, de elég volt már a vérből, a könny­ből, a halálsikolyokból. Független és szabad hazát akarunk, de nem Horthy Magyarországát, tőkések és földbirtokosok fellegvárát, hanem a nép szabadságát és függetlenségét. Már néhány nappal ezelőtt a rá­dió, s az újságok hírül adták, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a szovjet csapatok ha­zánk területéről való kivonására. A tárgyalásoknak azonban alapvető, sőt — mondhatnánk — egyetlen fel­tétele a nyugalom és a rend. Ezeket az alapvető feltételeket azonban még nem adtuk meg. S hogy miért?... De ez talán bővebb magyarázatra nem is szorul azok előtt, akik napjainkban is tovább láttak az orruk hegyénél. Eleve nem valósulhatott meg a kívánalom: nyugalom és rend, mert nem bíz­tunk a kormányban, mert nem akar­tunk bízni. Ma már igen sokan lát­ják, mennyire helytelen és céltalan volt megtagadni a bizalmat. Itt Somogybán és Kaposvárott is hitelt adtunk az uszító szónak, s a bajban egység helyett egymásnak ugrottunk. Egymás ellen acsarkod­ónk, amikor kart karba fonva, kö­zös erővel építeni kellett volna a ré­ginél szebbet, jobbat. Nagy időket élünk,i cselekedeteink sem lehetnek alantasak, méltatlanok az idők szavához. Ne a személyes bosszú vezéreljen bennünket, hisz az I kiábrándító volt régen is, de kiáb­rándító volt a közelmúlt napokban is. Más következik és másnak is ,kell most következnie. Néhány nappal ezelőtt eqyre-másra követeltünk, akár pontokba foglalva írásban, álcár szóban. Mostmár lássunk hozzá a követelések megvalósításához. Oly nagyon tetszett mindannyiunknak és egy emberként egyetértettünk többek között a Hazafias Népfront által előterjesztett 16 ponttal. Nos, elérkezett az idő, hogy küzd- jünk e pontok, követeléseink meg­valósításáért. De ehhez rend és nyu­galom, meglévő javainknak nem el- nusztítása, hanem újak építése szük­séges! n Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának közleménye Felhívja valamennyi dolgozóját, hogy ma, 1956. november 5-én, a rendes munkaidőben munkahelyén jelentkezzen. Ugyanakkor felhívja a járási, köz­ségi tanácsok dolgozóit is, hogy e napon munkahelyükön kezdjék meg a munkát. A Megyei Tanács VB közli, hogy 1956. október 23-a előtt működő ta­nácsok továbbra is a népi hatalom szervei, a hétfői nap folyamán fog­janak munkához. Közli a város és a megye lakossá­gával, hogy a város és a megye köz­ellátása a legfontosabb közszükség­leti cikkekből biztosítva van. Óva­kodjunk a felesleges felvásárlások­tól. Felhívjuk a város és a megye la­kosságát, hogy az eddig szükséges sztrájkot a mai napon szüntes­sék meg és kezdjék meg a munkát. A dolgozó parasztok is folytassák a munkát. MEGYEI TANÁCS VÉGREHAJTÖBIZOTTSÁGA K Ö Z LE M É NY A Belügyminisztérium Somogy me­gyei Főosztálya a közrend és a köz- biztonság fenntartása érdekében este 17 órától reggel 5 óráig Kaposvár város területén továbbra Is kimenési tilalmat rendel el. Ez alatt az idő alatt az utcán csoportosulni vagy tartózkodni tilos. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a munkából lakóhelyükre a le­hető legrövidebb úton közlekedjenek és az ellenőrző közegek felszólítására igazolják magukat. HIDAS MIHÁLY BM; Somogy m. főosztály vezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom