Somogyi Néplap, 1956. augusztus (13. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

2 SOMOGYI NÉPLAP Szerda, 1956. augusztus 1. ÜLÉSEZIK AZ ORSZÁGGYŰLÉS Hegedűs András elvtárs beszéde Tisztáit országgyűlés! Képviselő olvtársak! N«n egészein nyolc hónap telt el azóta, hogy a Minisztertanács beszá­molt tevékenységéről az országgyű­lésnek. E rövid idő alatt nagy fejlő­dés ment végbe hazánk politikai és gazdasági életében: tovább szilárdult népi demokratikus rendszerünk; a munkások, a dolgozó parasztok és az értelmiségiek eredményes munkája nyomán jelentős sikereket értünk el az ipari és a mezőgazdasági terme­lésben, s ennek hatása egyre inkább érezhetővé válik népünk anyagi és kulturális szükségleteinek jobb ki­elégítésében, külkereskedelmi hely­zetünk megjavításában, az egész népgazdaság fejlesztésének meggyor­sításában. E sikerek továbbfejlesztésiére, az előttünk álló feladatok eredményes megoldására kedvező feltételt, bizo­nyos mértékig új helyzetet teremtett á Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének július 18—21-i ülése azzal, hogy — hely esen alkalmazva a magyar viszonyokra a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszu­sa határozatait — nagyjelentőségű politikai, gazdasági és kulturális programot adott egész szocialista építőmunkánikinak. A Központi Vezetőségnek a máso­dik ötéves1 terv irányelveiről hozott határozata irányt mutat a kormány számára is a népgazdaság fejlesztésé­ben, a dolgozók anyagi és kulturális életkörülményeinek megjavításában. Ezután a mezőgazdaság fellendíté­sének feladatait ismertette Hegedűs elvtárs. EHmoodotta, hogy az elmúlt gazdasági éviben a mezőgazdaság gé­pesítésében nagy lépéssel jutottunk előre. TraiktoráÚamányunik 3500 da­rabbal, ezen belül az univerzái-trak- torok száma 1600-zal, a kombájnoké 370-nefli, a kévekötő-aratógépeké 270- nal, a néigyzetbevető gépeké 900 da­rabbal emelkedett, a burgonyaszedő gépek száma közel megkétszerező­dött és nagyszámú más gépet is ka­pott a mezőgazdaság. Az alapvető ta- lajjmumkák zömének —• a szántásnak és a vetésinek — gépesítése az állami gazdaságokban és a tenmelőszövetke- ze telkiben már az elmúlt évékben megvalósult. Örvendetes, hogy ezen a téren végre bekövetkezett a döntő fordulat. Állami gazdaságaink és ter- metőKzövetkezeteinik ma már nélkü- lözheteflein segítségnek tartják a gé­peket. Megjavult a mezőgazdaság ellátása vegyiamyagokikail, kisgépekkel, külön­féle alkatrészekkel. Ugyanakkor azonban nem tudtunk javulást elérni a műtnágyaellátásban. A kormány a mezőgazdasági ter­melés fellendítését, a mezőgazdasági munkák minőségének megjavítását és a bőséges termés elérését — a termeléshez szükséges anyagok és gépek biztosítása maliett — a dolgozó parasztok, termelőszövetkezeti tagok anyagi érdekeltségére is építi. A Mi­nisztertanács ennek megfelelően a növénytermelésiben előnyös ár és egyéb feltételeket biztosított a szer­ződéses rendszer keretében, elsősor­ban a hellteirj.es termelési irányt kép­viselő ipari növényeknél. A szerződé­ses rendszer (bevezetése és a helyes ármegállapítás segített abban, hogy A dolgozó parasztság önömmel és helyesléssel fogadta a kormánynak azt az intézkedését is, hogy — két év teljesítésétől függően — az alaptala­nul! fculákiofonak minősített dolgozó parasztoknál felfüggesztette a beadá­si hátralékokat és megszüntette a hátrányos beadási kötelezettségeket. A kormány határozatot hozott arra is, hogy az előző évek során helyte­lenül ikuiláknaik minősített dolgozó parasztoknál a kjulákterhelésből1 szár­mazó adót, mezőgazdasági fejlesztési járulékot és az ebből származó hátra- léikokat is törölni kell. Az állami gazdaságokról szólva el­mondotta, hogy a kormány több fon­tos intézkedése eredményeként bíz­hatunk abban, hogy gazdálkodásúit már a folyó évitől kezdve jövedelme­zővé válik. A kormány messzemenő támogatá­sa, gépállomásaink fokozódó segítsé­ge lehetővé teszi, hogy a termelő« zö­A megnövekedett anyagi érdekelt­ség, a termelés biztonságának foko­zódása, a javuló agrotechnika és a kedívező időjárás eredményeként eb­iben az évben terméskilátásaink álta­A Minisztertanács legutóbbi ülésén kötelezte a minisztereket, az Orszá­gos Tervhivatal elnökét az országos főhatóságok vezetőit, hogy e hatá­rozat szellemében dolgozzák ki a részletes második ötéves tervet, ame­lyet még ez év decemberében a Mi­nisztertanács az országgyűlés elé kí­ván terjeszteni. A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége határozatai ismétel­ten bebizonyították, hogy pártunk egész dolgozó népünknek hivatott vezető ereje. A Minisztertanács, mint a legfelső államhatalmi szervünknek, az országgyűlésnek végrehajtó szer­ve, legfontosabb feladatának tartja, hogy gyakorlati intézkedésiekkel, tet­tekkel segítse pártunk Központi Ve­zetősége határozatainak valóraváltá- sát. Hegedűs elvtárs ezután köszönetét mondott a bányászoknak, kohászok­nak, az ipar valamennyi dolgozójá­nak nagyszerű teljesítményeikért. Majd az ország kérését tolmácsolta a bányászoknak: legalább 300 ezer tanná szenet bányásszanak terven felül a második félévben. Ezután ar­ról beszélt, hogy a műszaki színvonal emelését milyen parancsolóan írják elő országunk adottságai. A továb­biakban bejelentette, hogy különös gondot fordítunk a Tiszamenti Ve­gyítem,bimát, a Sztálin Vasmű, a Borsodi Vegyikcmbinét, s más nagy létesítmények építésére. Hegedűs elv­társ ezután áttért mezőgazdaságunk helyzetének taglalására. ipari növénytermelésünk területe a felszabadulás előttihez képest mint­egy megnégyszereződött. Az elmúlt hónapokban rendezte a Miniszterta­nács a kerti- és egyéb aprómagvak — legutóbb pedig a múlt héten a fű­szerpaprika — átvételi árát és ezzel az intézkedéssel elő kívánta mozdí­tani e hagyományos termelési ágak fejlesztését. Az anyagi érdekeltség helyes érvé­nyesítésére különösen nagy szükség volt az állattenyésztésben, mert az egyes állattenyésztési ágak — főképp a sertéstenyésztés és a szarvasmarha­tenyésztés között — aránytalanság volt. Sertésállományunk a 18—22 fo­rintos élősúly kig-cmkénti szerződéses átvételi ár eredményeként, vagy leg­alább is nagyrészt ennek eredménye­ként, nagy mértékben megnőtt. Az 1955—56. évi akció keretén be­lül több mint kétszer annyi sertés szállítására kötött az állam szerző­dést, mint az előző gazdasági évben, ily módon biztosítani tudtuk a la­kosság húsellátását. Ugyanakkor szarvasmarhatenyésztésünk fejleszté­se érdekében a Minisztertanács je­lentősen emelte a vágómarha árát, amelynek szabadfelvásárlási ára je­lenleg két és félszerese az 1953. évi­nek. Nagyrészt ezen intézkedések ha­tására szarvasimairhaáillományunik csökkenése megállt, sőt az utóbbi idő­iben már 'lassú' fejlődés tapasztalható. A kormány intézkedéseinek ered­ményeként az utóbbi időben sokat ja­vult a 'begyűjtési fegyelem ás. A kormány az országgyűlés színe előtt mond köszönetét dolgozó pa­rasztságunknak szorgalmas, odaadó, 'népi demokratikus rendszerünket lel­kesen támogató munkájáért. (Taps.) vetkezetek erős, gazdaságilag szilárd mezőgazdasági nagyüzemekké fejlőd­jenek és ily módon egyre jobb élet­körülményeket biztosítsanak tagjaik számára. A kormány e célkitűzések megvalósítása érdekében többek kö­zött növelte a termelőszövetkezetek pénzügyi támogatását. 120 millió fo­rint rövidlejáratú hitelt biztosított munkaegység-előlegek fizetésére. A kormánynak a mezőgazdasági termelés fejlesztése érdekében tett intézkedései eredményeseknek bizo­nyultak. Termelőszövetkezeteink, ál­lami 'gazdaságaink, amint mondot­tam, egészségesen fejlődnek. Már a múlt évi, de különösen idei termés- eredményeik a főbb növényeknél lé­nyegesen meghaladják az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztokét. Megnőtt az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztság termelési kedve is. Iában jók, sőt egyes növényeknél a tavalyinál jobbnak mutatkoznak. Bú­záiból, rozsiból és árpából a tavalyi­hoz hasonló termést várunk. Kapásinövényeimk közül a burgo­nya és a cukorrépa a múlt évinél is jobb termést ígér, alapjában egészsé­gesen fejlődik állattenyésztésünk is. Az elért eredmények ellenére azonban meg keli mondanunk, hogy az előrehaladás nem olyan gyors, mint amilyen lőhetne. Elmondotta, hogy a kormány fontos kötelességé­nek tekinti a mezőgazdaság gépesíté­sének meggyorsítását, s elsősorban nem évről' évre több, hanem a leg­inkább szükséges, különféle munka­gépeket kell gyártanunk, s mind több műtrágyával kell ellátnunk a mező- gazdaságot. A kormánynak nagy erő­feszítéseket kell tennie annak érde­kében, hogy a Kazincbarcikai Vegyi­kombinát második szintézis köre mi­nél előbb teljes üzemmel termeljen. El kell érnünk, hogy nitrogénműtrá­gya-termelésűink 1957-ben 1953-hoz képesít megháromszorozódjék, s a pé­ti gyár termelésével együtt mintegy 200 000 tonna nitrogénműtrágyát ad­hassunk mezőgazdaságumlünak. E mennyiség felihasználása egymagá­ban mintegy 300 000 tonna búzaérték- többleit elérését teszi lehetővé. A kormány a következő időszak­ban ás azon lesz, hogy az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztoknak és a termelőszövetkezeti tagoknak a ter­melés fejlesztésében való érdekeltsé­gét megfelelő árrendszer alkalmazá­sával tovább fokozza. Kedveső hitel, sokféle segítség a termelőssövet- keseteknek A Központi Vezetőség júliusi hatá­rozata alapján termelőszövetkezete­ink további gazdasági megszilárdítá­sa és számszerű növelése ezután is a párt és a kormány legfontosabb feladata marad. Továbhi javaslatok kidolgozása van folyamatban, ame­lyek során átdolgozzuk a termelőszö­vetkezetek számára adott összes hi­telek feltételeit és termelőszövetke- zeteómkmék kedvezőbb, hosszabb le­járatú és alacsonyabb kamatú hitel­feltételeket állapítunk meg, ugyan­akkor lehetővé tesszük, hogy a régi hitelek nagy részét is már az új, kedvezőbb feltételek mellett fizethes­sék vissza. A kormány további intézkedéseiket kíván tenni a termelőszövetkezetek megszilárdítása és nagyobb önálló­ságának biztosítása érdekében. Javas­latok kidolgozása van folyamatban az idős és munkaképtelen termelőszö­vetkezeti tagok nyugellátásának ren­dezésére, kisebb tégla- és cserép- gyártó üzemek, mészégetők, kőbá­nyák, nádasok és a termelőszövetke­zetek területével határos 50 kát. holdnál kisebb állami erdők átadása a termelőszövetkezeteknek. A konmány a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének július 18—21-i határozata alapján hatható­san támogatni kívánja a szövetkezés egyszerű formáit ás: termelőszövetke­zeti csoportokat és a földiművesszö- vetkezetak keretében megalakuló zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermelő, állattenyésztő csoportokat, valamint géphasználati társulásokat. Intéskedések a lakosság életkörülményeinek javítására Az ipar terveinek teljesítése és részbeni túlteljesítése, a mezőgazda­ság termelésének kedvező alakulása lehetővé tette, hogy a kormány az ellőirányzatoknak megfelelően intéz­kedéseket tegyen a lakosság jövedel­mének növelésére, életkörülményei­nek javítására. Az intézkedések eredményét szemléltetően bizonyít­ja, hogy ez év első félében több mint másfél milliárd forinttal több áru jutott a kiskereskedelmen keresztül a lakosságnak, mint az elmúlt év első félévében. Az eddig végrehajtott bérügyi in­tézkedéseink, amelyek között legje­lentősebbek az építőipar ban végre­hajtott bérrendezés és a legalacso­nyabb keresetek emelése, az erre a célra ez éviben rendelkezésre álló keret legnagyobb részét már igénybe vették. A fennmaradó részt az év hátralévő időszakában különböző, már előkészített bérügyi intézkedé­sekre használjuk fel; ezek közül egyik legjelentősebb a MÁV és a pos­ta havidíjas dolgozóinak ma életbe lépő bérrendezése. A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének javaslatára a kormány elhatározta, hogy az idén és a következő. éveikben nem bocsát ki új áJlamkölicsönt. Ez az intézke­dés a dolgozók legszélesebb körét érinti és lehetővé teszi, hogy jöve­delmük, életszínvonaluk rövid idő alatt számottevő mértékben, közvet­lenül érzékelhető módon emelkedjék. A fogyasztási cikkek májusban vég­rehajtott árcsökkentése, 'bérügyi in­tézkedéseink, a .békekölcsönjegyzés elmaradása együttesen jelentős mér­tékben javítják a munkások és al­kalmazottak életkörülményeit. A kor­mány jól tudja azonban, hogy az ed­dig végrehajtott intézkedések még nem elegendők minden' jogos igény kielégítésére. Világosan látnunk kall azonban, hogy a dolgozók reáljöve­delmének emelésére is érvényes az az aranyigazság: »-Addig nyújtózkod­hatunk, ameddig a takarónk ér«, s csák azt az árut oszthatjuk el, ame­lyet megtermeltünk. A konmány arra törekszik, hogy további előrehaladást érjünk el a doigozó parasztság étetszmnvanalának emelésében is. Ennek előmozdítására törvényjavaslatot készít az ország­gyűlés elé a begyűjtésről', amelyben Végül szólni kívánok egy, az élet­színvonalat és dolgozó népünk egész­ségét egyaránt érintő fontos kérdés­ről, az égetett szeszes italok és ezek közt különösen a rum fogyasztásának nagymértékű növekedéséről. Az utóbbi hónapokban a dolgozók egy­re szélesebb körben fölvetették azo­kat a károkat, amelyeket a mérték­telen rumfogyasztás és általában az égetett szeszes italok forgalmának nagyméretű emelkedése az egyes dolgozók egészségében, sok ezer csa­lád életében okoz. A kormány figyelembevéve a rum­fogyasztás növekedésével előálló ká­rokat, a dolgozók jogos követeléseit és azt a lehetőséget is, hogy a tava­lyi és az idei, előreláthatóan jó bor­termés lehetőséget nyújt a lakosság­nak jobb minőségű borral való rend­szeres és nagyobb mennyiségű ellátá­sára — elhatározta, hogy augusztus 1-ével a rum és pálinka (fogyasztói árát lényegesen (mintegy 50 százalék­kal) felemeli s az egyéb égetett szesz­féleségek árát is 20—30 százalékkal emeli. Ugyanakkor azért, hogy ez az intézkedés a dolgozók életszínvona­lát, jövedelmét hátrányosain ne érint­se, a fogyasztást a társadalom és a közegészségügy szempontjából kívá­Az iskolai oktatásról, az ifjúság nevelésélek kérdéséről szólva el­mondotta: Az iskolai oktatás számszerű ada­tait tekintve, általában elégedettek lehetünk az elmúlt évi eredménye­inkkel. Fejlődés tapasztalható a kö­zépiskolák, főiskolák és egyetemek anyagi ellátottságában is, bár — a bizonyos kezdeti javulás ellenére — különösen az általános iskolai tante­remellátottság terén még igen ko­molyak a nehézségeink, és igen sok a pótolni valónk. Ha közelebbről megnézzük az ok­tatás tartalmát, ha válaszolni próbá­lunk arra a kérdésre, hogy iskolai oktatásunk miként veszi figyelem­be a társadalmi szükségleteket, ak­kor meg kell állapítanunk, hogy a munka neheze még előttünk van. Is­kolai oktatásunk egész rendszere, módszerei és tartalma ma összeha­sonlíthatatlanul magasabb színvona­lon áll, mint a felszabadulás előtt, s ez a fejlődés ma is tart: az általános iskolák alsó négy osztályában ez év szeptemberétől kezdve életbe lép az új tanterv és megjelennek az első új tan­az az elv érvényesüli, hogy a köte­lező 'beszolgáltatás színvonalát a kö­vetkező években se változtassuk meg. Lényegében a termelés növelését kí­vántuk szolgálni az új mezőgazdasá­gi adórendszerrel is oly módon, hogy a meghatározott összegű adótételeket — ellentétben' a korábbi rendszerrel — az egyes adózók többtermeüiésé- ből eredő magasabb jövedelme ese­tén sem változtatjuk meg. Ugyanak­kor az adótételek megállapításánál — figyelemmel az elmúlt évinél, lé­nyegesen magasabb jövedelmekre — magasabb kulcsokat alkalmaztunk; mindennek eredményeképpen a pa­rasztság adóterhei évi 300 millió fo­rinttal emelkedtek. Mindent egybe­vetve azonban a parasztság életkö­rülményei jelentősen javultak. A ja­vulás üteme arányos a bérből és fi­zetésből élőkével. A lakásviszonyok megjavításáról szólva elmondotta.: netosabb irányba fejlessze, a zsír árát kg-ként 2 Ft-tal csökkentettük (taps), továbbá csökkentettük a sza­lonna és a tepertő árát 10 százalék­kal, az állami kereskedelemben ki­mért átlagos minőségű borok fo­gyasztói árát 20 százalékkal, az át­lagos minőségű palackozott borokét pedig 10 százalékkal. (Taps.) Egyide­jűleg a kormány több mint 30 szá­zalékkal csökkenti a földművesszö­vetkezetek által forgalomba hozott bor forgalmi adóját és ezzel lehetővé teszi, hogy a borárakat a földműves­szövetkezetek is leszállítsák. Ugyan­akkor csökkenteni akarjuk a bor forgalmazása körüli, még mindig sok megkötöttséget, hogy mondjuk az egri földművesszövetkezeti vagy ál­lami italboltban ne csak a budafoki borpince borát, hanem igazi egri bi­kavért is ihassanak. (Taps.) A bor fogyasztói árának csökkentése nem érinti — rögtön hozzáteszem — a termelőknek fizetett állami felvásár­lási árakat, az árleszállítást teljes egészében az állami bevételek terhé­re — azaz a rum terhére — fedez­zük. A kormány úgy véli, hogy eze­ket az intézkedéseket a dolgozó nép megértéssel és megelégedéssel fogad­ja. (Taps.) könyvek, melyek kiváló pedagógusok munkájának és a több iskolában fo­lyó több éves kísérlet eredményeként alakultak ki. Mégis meg kell monda­nunk, hogy az Oktatásügyi Minisz­térium több kérdésben nem tett meg mindent, amit meg lehetett és meg kellett volna már tennie. Elsősorban a politechnikai oktatás bevezetése körüli huzavonát szükséges itt meg­említeni. Az ifjúság szocialista neve­lésének egyik döntő részét alkotó politechnikai oktatásnak általámos- és középiskoláinkba való bevezetése halaszthatatlanul sürgős feladat! Ezért a kormány már a legközelebbi jövőben széleskörű vitát kíván ren­dezni, amelyben illetékes miniszté­riumaink, pedagógusaink, párt-, ifjú­sági- és tömegszervezeteink, tudo­mányos és kulturális életünk leg­jobbjainak részvételével tisztázzuk a politechnikai oktatás terén előttünk álló legfontosabb elméleti kérdése­ket és gyakorlati tennivalókat. (Hegedűs elvtárs beszédének továb­bi részét holnapi számunkban közöl­jük.) Mesőgasdaságunk helysete A kormány orvosolta a kösépparasstok egy réssét ért hibás intéskedéseket Jónak ígérkesih as idei termés A kormány helyesel és támogat minden reális helyi kesdeményesést a több lakás építésére 1954-ben és 1955-ben állami erőből közel kétszer annyi lakást építet­tünk, mint 1950-ben. 1950-hez képest háromszorosára nő az állami erőből ez évben épített lakások száma. Fel­lendült a magánerőből történő lakás­építkezés is. Ezt az állam hosszúlejá­ratú hitellel és építőanyaggal segíti. A Minisztertanács különböző lakás- építési akciók szervezésével is enyhí­teni kívánja a lakáshelyzetet. így a közelmúltban rendeletet hozott lakó­házszövetkezetek szervezéséről, ame­lyek keretében társasházak építhe­tők. Ehhez az állam hosszúlejáratú hitelt nyújt és a lakások a dolgozók személyi tulajdonába kerülnek. Ha­tározatot fogadott el a Miniszterta­nács a családi lakóházépítési akció szervezetének továbbfejlesztéséről is. Jól tudjuk azonban, hogy ezek az intézkedések nem hozhatnak olyan gyors eredményt, mint amilyent az igénylők száma és az igények indo­koltsága megkövetelne. A központi intézkedések mellett ezért a lakás­építés terén igen nagy szerepük van a helyi kezdeményezéseknek, a helyi erőforrások feltárásának. A napok­ban hoztuk nyilvánosságra a Minisz­tertanács határozatát a helyi építő­anyaggyártás támogatásáról. Igen ' hasznos a nagyüzemek dolgozóinak ' az a kezdeményezése is, mellyel a I terven felüli nyereségnek az üzeme­ket illető részéből és más, az üzem rendelkezésére álló erőforrásokból — felhasználva a lakásépítésben érde­kelt dolgozók társadalmi munkáját is —• maguk is hozzájárulnak a ter­vezettnél több lakás építéséhez. A kormány e téren. minden reális kez­deményezést helyesel, hasznosnak lát és támogat. Drágább less a rum és a pálinka, 2 forinttal olcsóbb less a ssír kilónkénti ára, csökkentik a ssalonna, a tepertő és a bor árát Új tanterv, új tankönyvek as általános iskolák alsó négy osstályáhan

Next

/
Oldalképek
Tartalom