Somogyi Néplap, 1956. július (13. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-13 / 164. szám

4 SOMOGYI NÉPLAP Péntek, 1956. július 13, FILMISMERTETÉS A CSlNYTEVŐ (SZOVJET JÁTÉKFILM) Sok füllentés, turpisság száradt már Makszim lelkén, amikor elér­kezik katonai bevonulásának ide­je. A faluban sokan örülnek, hogy megszabadulhatnak az örökös csínytevőtől, mások úgy vélik, hogy viselkedésével szégyent hoz majd a falura. Még Maruszja is ne­heztel rá. De Makszim Perepelica nem azért huncut és pajkos legény, hogy a hadseregben megtagadja ön­magát. Már útban a szolgálati hely felé panaszkodik rá az őrmes­tere: szófogadailan a fiú, úgy ér­zi, sok baja lesz vele. Előérzete nem csal. Amikor parancsot kap, hogy rakodjon le a teherautóról, továbbadja a feladatot a fiúknak, s ő nevetve nézi társai munkáját. A tanórákon fegyelmezetlen, le­velet ír Maruszjának, aki nem vá­laszol neki. A kis ukrán faluba rövidesen megérkezik Makszim levele, amelyben »sikereiről« számol be. Bizonyításképpen mellékel egy fényképet is, amelyen állítólag a hadsereg egyik tábornoka gratulál neki a kitűnően megoldott éjsza­kai riadógyakorlathoz. A falubeliek mégis kételkednek. Néhány nap múlva csomagot hoz a posta, s benne a hadsereg egyik újságja. A lapban Makszim földijének képe, Makszimról pedig egy cikk, mely szerint fegyelmezetlen. Ebben az időben Makszim éppen a fogdá­ban ül. Miért? Társaival együtt burgonyatisztításra osztják be. A munka nem ízlik Makszimnak, in­kább azzal dicsekszik a fiúknak, milyen finom csomagot kapott a napokban. A baj társak arra kérik, adjon nekik is az édességből. S mi­vel a csomagból egy szó sem igaz, a kantin pedig zárva, Makszim át­veti magát a kerítésen, hogy a sarki cukorüzletben vegye meg a fiúknak az ígért édességet. E ek­kor történik a baj. Egy járőrszolgá­lat elfogja, s szökéséért néhány nap zárlcát kap. A nagy nyári hadgyakorlat al­kalmával azonban bebizonyítja ké­pességeit. Neki is köszönhető, hogy csapata sikerrel szerepel. A gya­korlat után küldik szabadságra. Amint teljes katonai »díszben« házuk felé tart, Muszij bácsival ta­lálkozik. Az öreg éppen kutat ás, s amint nagy hévvel magyarázza Makszimnak régi katonaélményeit, beleesik a gödörbe. Makszim ki­menti, s közben összepiszkolja ru­háját. Sárosán, piszkosan állít be a szülői házba, ahol megrendülve fogadják. Azt hiszik, »kicsapták« a hadseregből, Muszij bácsi azon­ban eloszlatja a félreértéselcet. De hátra van még Maruszja ki­engesztelése. A faluban ugyanis az a hír járja, hogy Maruszja a kol­hoz sofőrjéhez szándékozik felesé­gül menni. Makszim elmegy a lányhoz, hogy megtudja az igazsá­got. Maruszja még mindig szereti a fiút, örül, hogy újra láthatja, s most már semmi nem áü boldogsá­guk útjában. (A Vörös Csillag Filmszínház játssza vasárnapig.) IDEGEN TOLLAK (NÉMET FILMVÍGJÁTÉK) Franz Blume »mestere« a fodrá­szatnak, így vélekednek róla, de sa­ját maga is nagyra tartja munkáját. De Blume nem is ezért hiú. Egészen más oka van néha kissé fennhéjázó viselkedésének: megtévesztően ha­sonlít ugyanis a népszerű komikus­ra, Kolmln filmszínészre — s Blu­me kincs pontossággal igyekszik ápolni a hasonlatosságot. Ebből az­tán rendkívül sok kacagtató bonyo­dalom származik. Franz Blume csinos menyasszo­nyával, Isolde Strummal együtt üdülésre készül. Az ügyes és bájos Isolde egy nagy kalapszalonban el­adó. Az utazás előtt néhány nappal azonban Isolde meghívást kap egy kalapbemutatóra. Franz hallani sem akar az utazás elhalasztásáról. A vitából természetesen veszekedés lesz és végül is Blume egyedül megy el üdülni, de nem oda, ahová beutalója szól, hanem Feuersteinbe. És itt kezdődnek a bonyodalmak. Ugyanis Günther Kolmin, az ismert komikus megállapodik rendezőjé­vel, Keseellel, hogy néhány napra Feuerstei..be utazik. A filmgyár tit­kársága szobát Is rendel Kolmin számára a Heinrich Zille üdülőben, s lelkére köti az üdülő vezetőjének, hogy a művész személyét tartsák in­kognitóban. A bonyodalom másik oka, hogy a filmgyár 15-e helyett tévesen 13-ra jelentette be Kolmin érkezését. De 13-án Franz Blume, a kitűnő borbély és fodrász érkezik meg Feuer steinbe. Első útja a Hein­rich Zille üdülő hangulatos étter­mébe vezet. Már a hallban megkü­lönböztetett figyelemmel fogadla a személyzet, s amikor bemutatkozik mint Franz Blume fodrász, a jelen­lévők — mint akik mindent érte­nek — sokatmondóan összenéznek. Az utasításnak megfelelően az üdü­lő személyzete igyekszik megőrizni az inkognitót s ezért »csak« a ben- fentes vendégek előtt fedik fel Blume tulaldonképpeni kilétét. De ez bőven elég ahhoz, hogy a hír pillanatok alatt elterjedjen az üdü­lőben. A nők valósággal ostromol­ják a Kolminnak vélt Blumet s a mi fodrászunk egyre inkább beleéli magát Kolmin szerepébe, élvezettel sütkérezik a kölcsönvett dicsfény­ben. Az otthon maradt Isoldenak tá­volról sincs olyan jókedve, mint hűtlen vőlegényének, akitől eluta­zása óta még egy levelezőlapot sem kapott. Türelme végképp elfogy, s hirtelen elhatározással Feuerstein­be utazik. Aznap reggel érkezik meg az igazi Kolmin is, s a nagy hasonlatosság még Isoldet is meg­téveszti. Kolmin, aki nyomban megtudja, hogy egy bizonyos Franz Blume visszaél az ő nevével, szövet: kezik Kessellel és Isoldeval, hogy míegleckéztessék az idegen toliak­kal ékeskedő Blumet. Kessel elhurcolla a fodrászt egy bárba, hogy a Napsugár-üdülőben rendezendő tarka estre lekössön vele egy szerződést. A bárban meg­jelenik Kolmin Is karján Isolde­val — egyenesen Blume felé tarta­nak —. és szívélyesen bemutatko­zik neki, mint Franz Blume fod­rász és menyasszonya, Isolde. Blu­me úgy érzi, hogy idegei felmond- iák a szolgálatot, amikor a tükör­ben, maid maga előtt meglátja ha­sonmását. Az elmúlt nap élményei erősen meggyötörték Blumet s az esti fel­lépés is lidércnyomásként neheze­dik rá. Legszívesebben azonnal el­utazna, de végig sem gondolhatja tervét, Isolde lép szobájába. Nyu­godtan, barátságosan, szívélyesen csak egy kicsit határozottabban be­szél az egyszeire igen szerénnyé vált Blume-val. Amíg az igazi Kol­min vidám dallal szórakoztatja a Napsugár-üdülő vendégelt. addig Isolde magabiztos mozdulattal ka- ronragadja (imádott Franz-ját és elindulnak haza Trutzenbe. (A Szabad Ifiúság Filmszínház játssza vasárnapig.) Addig járt a korsó d kútra . .. Rajtavesztett a Moziüzemi V. házitolvaja Többször dlőíarduíit már a Somogy megyei Moziüzemi Vállalat központ­jában, hogy a dolgozók asztaláról vagy táskájából szőrén-szálán eltűnt apróbb-nagyobb pénzösszeg. Hiába keresték a szarkát, sehogysem ju­tottak nyomára, olyan ügyesen lo­pott. E hónap elején végre fény de­rült a vállalati szarka személyére. Legutolsó lopásakor rajtavesztett a tolvaj: Barka Emőné, a vállalat, egyik dolgozója. Azon a bizonyos so­kat emlegetett narancshéjon csúszott el ő is. Borkáné vidéken lakik, reggelente vonattal jár be Kaposvárra. Rendsze­rint korábban szokott miuinkalhelyére érkezni, mint dolgozótársai. így tör­tént: július 6-án reggel is. Már há­romnegyed 8 tájiban .bement a hiva­taliba, ahol a földszinten az egyik ajtó kilincsére akasztva egy szatyrot és .benne pénztárcát talált. 'Bevitte a tárcát szobájába, s ki­vette ibelőle Illés Jánosaiénak, az egyik munkatársának 370 forintját. A pénztárcát pedig — mivel jobb ötlete nem támadt — még akkor, a munkaidő kezdete előtt kivitte a vallalat épületéből és nem messze az egy:ik ház pinceablakán bedobta. IüLésné, amikor nem találta pén­zét, följelentést tett a rendőrségen. Megindult a nyomozás. A vállalat egyik dolgozója emlékezett, hogy lát­ta Borikánét, amint az Irányi Dá­niel utca együk épületének pince­ablakánál állt. A jelzett épület pin­céjében megtalálták a pénztárcát, s így 'kiderült a tettes személye is. Borkáné kihallgatásakor bevallot­ta, hogy ő lopta ed IECésné pénzét, és 'beva’fiotta a többi, számszeirint kilenc lopását isi, melyeiket a fentihez ha­sonlóan követett el. Borka Ernőmé ügyét a napokban adtják át az ügyész­ségnek, s így a közeljövőben elnyeri méltó büntetését. Két gépkocsi-rakodót azonnal felve­szünk. Jelentkezni lehet a sörraktárban. Katona József u. 1. ______ (17740) T ízhónapos kislányunk meilé gondozó­nőt keresünk, akinek otthont biztosí­tunk, fizetéssel, teljes ellátással. Nagyék. Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 79. ____________________________________H7739) 1 00-as Sachs motorkerékpár eladó. Chn: Korcsó Béla. Magyaregres. (17737) Elad® összkomfortos családi ház Séta­tér u. 12. alatt. Megtekinthető délután 4 órától. Bővebbet: Hunyadi J. u. 80. ___________________________________(17738) a ^SIIREKr Várható időjárás pénteken estig; változó felhőzet, n több helyen záporeső. zi- I -í vatar. Időnként élénkebb északi, északkeleti szél. A nappali felmelegedés délnyugaton kissé foko­zódik. máshol alig váltó. ____________zik. Várható legmagasabb n appali hőmérséklet pénteken 24—27 fok között. Tőd művelődjünk, hol szórakozzunk^ Pártoktatás Háza: Könyvkölcsönzés és olvasótermi szolgálat 9—19-ig. Rippl-Rónai Múzeum: Tornyai János képkiállítás, a Nagyberek átalakulásá­ról kiállítás. Megyei Könyvtár: Könyvkölcsönzés és olvasótermi szolgálat 9—11, 13—19-ig. MOZIK: Vörös Csillag: Csínytevő. Szabad Ifjúság: Idegen tollak. Siófok: Scuderi kisasszony. Zamárdi: Isten hozta, Mr. Marshall. Balatonföldvár; Egy pikoló világos. Balatonszemes: A 45-ös körzet nem válaszol. Balatcnlelie: Gázolás. Balatcnboglár: Félelem bére. Fonyód: Döntő pillanat. Ezr is hallgassa meg... Kossuth-rádióban: Este 8&5-kor: Részletek Kacsóh —Heltai: János vitéz című daljátékából. 8,50-kor: Emberek között. Boldizsár Iván tollrajzai. Petői i-rádióban: Este 9,15-kor: Részietek a Kalevalából. — KUNFFY LAJOS KIÁLLÍTÁS NYÍLIK VASÁRNAP A MÚZEUM­BAN. »unify Lajosnak, a Somogy- túrom édő 87 éves mesternek íkiiáCMtá- sa nyílik vasárnap 11 árakor a mú­zeum képtárában. Ez a kiállítás, mintegy 70 képével, alkalmas lesz ar­ra, hogy közönségük megismerhesse Kumffy Lajos művészi útját, mű­vészetének széles skáláját. Réglátott nagyméretű kompozícióiból is többet bemutat a múzeum. A retrospectív kiállítást Szabó Gyula, a népfront városi bizottságának elnöke nyitja meg. A kiálüításnyitásra a múzeum vezetősége ezúton is meghívja váro­sunk és megyénk közönségét. — KÉT Ü.J NYÁRI ELÁRUSÍTÓ­HELY NYÍLT FONYÓDON a móló- menti parkiban. — ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TAN­FOLYAMON vesznek részt július 15- től kezdődően megyénk legkiválóbb vöröskeresztes aktívái. — Több mint tízezer lengyel emig­ráns tért vissza hazájába. Varsói Je­lentés szerint 1955 szeptembere óta több mint tízezer addig külföldön élt lengyel tért vissza hazájába. Ezek legnagyobb ré9ze hozzátartozói kö­rébe tért vissza, a többiek Szczecin, Zielona Gora, Koszalin és Olsztyn vaj­daságban telepedtek le. — HÚSZ DT—413tAS LÁNCTAL­PAS DIESELMOTOROS TRAKTOR érkezett az etenúlt napokban me­gyénk gépállomásaira. A közeljövő­ben újabb 26 lánctalpas traktort kap Somogy megye. — A SOMOGY MEGYEI NÉPI EGYÜTTES TAGJAI a közelgő kül­földi utazás előtt tíznapos előkészítő táborozáson vesznek részt Balaton- földváron. — KULTÚRAGITÁCIÓS TAN­FOLYAM KEZDŐDIK 16-ón Bala- taniMlén. A tanfolyamon a megye községi kultúrotthonigazgatói vesznek részt. Két győzelem, két döntetlen a Somogy megyei lahdarúgóválogatott jugoszláv portyájának mérlege önálló kisiparos villanyszerelő elekt- romotorikus ismeretekkel, gyakorlattal azonnal elhelyezkedne balatonkörnyéki vállalatnál varry kirendeltségnél. Cím: Gzenkovics Miklós villanyszerelő. Hács- udvard, Baranya megye. «= MII: c A főként kaposvári labdarúgókból álló Somogy megyei válogatott csapat július 11-én befejezte tíznapos jugoszláviai vendégszereplését.. Labdarúgóink első jugoszláviai portyája a legteljesebb si­ker jegyében zajlott le. Ez alkalommal a jugoszláviai út sportértékével kívá­nunk csupán foglalkozni, amely igen kedvező képet mutat. Labdarúgóink 10 nap alatt négy mérkőzést játszottak. A négy mérkőzés közül kettőt megnyertek, míg két találkozó döntetlen eredmény­nyel ..végződött. Amikor útnak indult! a megyei labda­rúgóválogatott. kevesen hitték, hogy ez a sokak által gyengének vélt csapat ilyen szép eredménnyel tér haza majd Jugo­szláviából. Azok a fiúk, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy tagjai lehettek a válogatott csapatnak, rácáfoltak a kétkedőkre, a kishltüekre. A csapat valamennyi tag­ja minden mérkőzésen tudása legjavát nyújtotta. Nem túlozunk, ha azt mond­juk, hogy csaknem minden játékosunk egyenként, de a csapatkollektíva is a benne rejlő erőn felüli képességeket is felszínre tudta hozni. Az a tudat, hogy jugoszláv sportbarátaink a mi megyénk labdarúgó-kultúráján keresztül is fel akarták mérni a magyar labdarúgás helyzetét, meghstványozta labdarúgóink ereiét, s a csapat a négy mérkőzés kö­zül három alkalommal nemcsak eredmé­nyesen, hanem igen szépen játszott, s bemutatta a korszerű labdarúgást is. Csak egészen röviden számba vesszük a négy találkozót. Első ellenfelünk július 4-én a Varazsdi Sloboda csapata volt, melyet megerősí­tettek az NB Il-es Varazsdi Textilac já­tékosaival. Ez a kombinált csapat az utazástól kissé fáradt együttesünket elég nehéz feladat elé állította, de vé­gül is biztos 2:0 arányú győzelem jelezte portyánk sikeres kezdetét. Második mérkőzésünket július 6-án a Zágrábtól mintegy 70 km-rjyire délre fekvő Dvga Resán játszottuk. Duga Re- sában van egyébként Jugoszlávia egyik legnagyobb textilgyána, jóval nagyobb, mint a mi Kaposvári Fonodánk, s en­nek üzemi csapata a kerületi bajnok­ságban szerepel. Mielőtt Duga Resába érkeztünk volna, csaknem öt órát töl­töttünk Horvátország fővárosában, Zág­rábban. A városnézés és a 40 fokos hő­ségben megtett 160 kilométeres autóút ipen fárasztólag hatott labdarúgóinkra, akik végül is 2:2-es döntetlent értek el a t'úlkeményen és helyenként durván látszó Duga Resa csapata ellen. Jugo­szláv sportbarátaink megállapítása sze­rint is a karlovaci játékvezető Igen el­fogultan vezette a mérkőzést, s teljesen indokolatlanul két 11-est ítélt ellenünk. Harmadik találkozónk színhelye Jú­lius 8-án Csakovec (Csáktornya) volt, ahol a vendéglátó Jedinstvo sportkör volt az ellenfelünk. A jóképességű Csák­tornyái csapat nagyon felkészült erre a mérkőzésre, s pihentebb is volt. mint a mi csapatunk. Ennek ellenére biztos 3:1 arányú somogyi győzelem szü­letett. Amikor a válogatott csapat már 3:0-ra vezetett, akkor helyenként iskolajátékot mutattak be a fiúk, s gyakran ragad­tatták tapsra az igen tárgyilagos és lel­kes szurkolótábort. Ezzel tulajdonképpen be is fejeződött volna jugoszláviai vendégszereplésünk. Miután azonban szerdáig úgyis Jugo­szláviában kellett maradnunk (nem volt vonatunk), vendéglátóink arra kérték sportolóinkat, hogy játszanak egy ne­gyedik mérkőzést is július 10-én, ked­den. Ezt a találkozót Kaposvár válogatott—Varasdi ke­rületi válogatott mérkőzésként hirdették meg. Valóban, a kerületi sportszövetség a területén lé­vő három legtöbb sportköréből, a Csa- koveci Jedinstvo, a Varazsdi Sloboda és a Varazsdi Textilac csapatából állította fel ellenfelünket. A jugoszláv vezetők, de a sportolók is győzelmet vártak e ta­lálkozótól. Kissé mi is tartottunk a mér­kőzéstől, mert a helyi szakemberek is komoly játékerőt tulajdonítottak a ke­rület Iegjobbjaiból összeállított csapat­nak. A mérkőzés kezdetére szerencsére elmúlt a rekkenő hőség. Egy végigvo­nuló zivatar után az egyébként kitűnő talajú füves pálya vizessé, csúszóssá vált. Ez aztán a mi játékosainknak ked­vezett. A Kovács — Takács, Molnár, Pálfalvai — Bódls (Pammer), Várvizi — Gergely, Mózsi, Morvái. Jakoda. Kiss összeállítású csapat rögtön az első per­cekben átvette a játék irányítását. Már a 7. percben Gergely révén a vezetést is megszerezte a kaposvári csapat. A csúszós talajon a mi játékosaink jobban álltak a lábukon, mint a varazsdi ke­rület labdarúgói. Enyhe kaposvári fö­lénnyel ért véget az első félidő. Szünet után a jugoszláv csapat kapott jobban lábra, s ügyesen használta ki védelmünk egyetlen megingását. Branilovics. a ju­goszláv csapat1 jobbszélsője megszerezte csapatának a kiegyenlítő gólt. A gól után ismét feljött a kaposvári csapat, s egymásután vezette veszélyesebbnél ve­szélyesebb támadásait. A 37. percben szabályos gólt értünk el. Gergely be­ívelt szögletét Várvizi fejelte kapura, majd a kapus által kiöklözött labdát ugyanő a hálóba vágta, a játékvezető azonban kirúgást ítélt. A 40. percben Kiss már egyedül állt a kapussal szem­ben. de elcsúszott, s odalett a helyzet. A 43. percben viszont Pammer akasz­totta a 16-oscm belül Sáricsot. 11-es íze '’Olt az összecsapásnak. Rukovina já­tékvezető sípja azonban szerencsére né­ma maradt. Az eredmény már nem is változott, s így a portya befejező mér­kőzése igazságos 1:1 arányú döntetlennel ért véget. Sikeres volt a portya Labdarúgóink első portyája tehát a számok tükrében is igen kedvező ké­pet mutat. Idegenben két győzelmet sze­rezni, két döntetlen eredményt elérni nem kis dolog. A megyei sportközvéle­mény jóleső érzéssel veszi tudomásul, hogy labdarúgóink becsülettel helytáll­tak Jugoszláviában, s a szép siker ré­szesei méltán érdemlik meg a legnép­szerűbb sportág Somogy megyében is hatalmas szurkolótáborának elismeré­sét. Kovács Sándor *- * # Felhívjak olvasóink figyelmét, hogy kiküldött munkatársunk technikai ne­hézségek miatt az egyes jugoszláviai mérkőzésekről csak egész rövid jelen­tést tudott adni. Labdarúgóink jugo­szláviai portyáját azonban »Sportolóink Jugoszláviában« című riportunkban a közeljövőben be fogjuk mutatni. IÄP0LYI 3 gyerekek fodmee! Családtagnak tekintjük. Kis háztartás keres jólelkű nőt jó fizetéssel. Hunyadi János u. 80,, Rezsekné. __________(17730) U j szalufák, padlódeszkák. mázsa, mély gyermekkocsi, árukihordó kocsi eladó. Beloiannisz u. 5G __________(1170; K ifogástalan állapotú 125-ös Csepel teleszkópos sporthenger-fejjel eladó. Kérdő, Bábonymegyer. 350-es DKW príma állapotban eladó. Berzsenyi u. 19., Jöna_____________(1171) F él ház eladó és elfoglalható. Kapos­vár, Füredi u. 42._________________(1172) E ladó egy családi ház melléképületek­kel. 2400 négyszögöl területtel. Azonnal beköltözhető Kaposszerdahely. Kossuth Lajos u. 32. (1174) Befejeződött a marcali járási labdarúgóbajnokság tavaszi fordulója A marcali iárás labdarúgóbajnoksá­gának tavaszi küzdelmei véget értek:. A mai call Honvéd Sportkör kitűnő játék­erőt képviselő csapata jelentős — . b pontos — előnnyel végzett az első ha­lyen. A bajnokság sorsa ezek szerint valószínűleg már eldőlt. Nagy harc vár­ható azonban ez őszi fordulóban a to­vábbi helyezésekért!, hisz a 2.—5. He­lyezettnek egyformán 11 pontja van s jelenleg csak a jobb golarány döntött közöttük. A 6. helyen álló Pusztakovácsi Is csak 1 ponttal áll a 2. helyezett mö­gött'. Feltűnő a megyei bajnokságban jól szereplő Marcali Traktor tartalék­csapatának eléggé mérsékelt szereplése a járási bajnokságban. Az I. osztály végeredménye a tavaszi forduló befejezése után: oo-m 17 1. Marcali Honvéd 9 8 1 - 22.10 17 2. Böhönye 95 13 30.13 n 3. Nikla 9 ú ? “ 18:10 11 A Tan^onv 9 5 1 3 1/.14 11 .< Somogyszentpál ^513 29:23 }Í 6. Pusztakovácsi 9 4 2 3 17.18 *2 7. Gadány 9 3 1 5 14:20 7 8. Kéthely 9 2 2 5 12.19 6 9. Marcali Tr. II. 9 3-6 11:23 6 10. Szenyér 9 T - 8 14:34 2 ISMÉT NAGY TOTÓ­NYEREMÉNYEK! A 28. fogadási héten 12 találat 174 662 Ft * 11 találat 9035 Ft 10 találat 791 Ft TOTÓZZÉK! NYERHET! Tessar-os Retina eladó. 6x9-es leme­zes gépet átveszek. Cím a Kiadóban ^ SOMOGYI NÉPLAP Felelős szerkesztő: Horváth János Felelős kiadó: Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Latinka S. u. 7. Tel.: 15-11 Kiadóhivatali telefon: 15-16 Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat Nyomdáért felel: Hidas János Nagyatádon is sikeresen szerepeltek a Bp. Kinizsi öreg játékosai BP. KINIZSI ÖREGFIÚK — NAGYATÁDI KINIZSI 4:4 (3:2) Nagyatád, 1800 néző. Vezette: Prefek. Bp. Kinizsi: Csikós — Monostori, Pó- sa, Bán — G. Tóth, Lázár — Rátkai, Szabó, Adám, Mészáros. Kemény. Nagy­atád: Köves — Tálas. Dénes, Tátrai — Szabó II., Simon — Szabó I., Sárdi II.. Kanizsai, Bicsáki, Frányó. A mindvégig sportszerű mérkőzésen a vendégek időnként1 igen szép játékot mutattak be. Amíg az idős játékosok erejéből futotta, addig egymásután ér­ték el góljaikat is. Rátkai, Adám és Mé­száros labdáival szemben a fiatal Kö­ves tehetetlen vájt. Aztán feljöttek a helyiek is, a játék kiegyenlítettebbé vált. Szabó I. és Bicsáki góljaival 3:2-re alakult a félidő eredménye. Majd Ke­mény, illetve Németh és Frányó újabb góljával 4:4 arányú igazságos döntetlen eredmény születeti. A nagyszámú kö­zönség lelkes tapssal köszöntötte a bu­dapesti labdarúgók igen lelkes játé­kát. Jók voltak: Pósa, Bán. Mészáros, a mezőny legjobbja, illetve Dénes, Bi­csáki, Tátrai. Horváth Miklós Műízléssel keretez fényképet, fest­ményt Szirtes. Berzsenyi u. 8. (17674) Méhészek, figyelem! Szerződéses és szabad mézet veszünk! Naptárak, per- eetők és mindenféle méhészeti cikkek kaphatók. Használt kannák újra érkez­ek. Méhészbolt, Kaposvár. Május 1 u. 10 07 fi7649) Felveszürk vezető gépészeti vizsgával rendelkező géplakatos vagy csőszerelő képesítésű fögé- pészt, továbbá felvételre kere­sünk villany- és lánghegesztő szakmunkást. Jelentkezni lehet mindennap a Kaposvári Textil­müvek Jutái úti gyártelepén reg­gel 8—16,30-ig, szombaton 13-tg. A Talajjavító Vállalat balaton- boglári kirendeltsége gyakorlat­tal rendelkező vontatóvezetőket azonnal felvesz. Jelentkezni lehet levélben: T. V. Balatonboglár, postafiók 3. _________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom