Somogyi Néplap, 1956. július (13. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-01 / 154. szám

SOMOGYI NÉPLAP Vasárnap, 1956. július 1. Ä iere mindenkiért — mindenki a tereért Mindig nagyjelentőségű, ha nép­gazdaságunk egy-egy tervidőszakot jezár. Annak sikere már a következő időszak munkáját segíti elő, esetle­ges 'eredménytelensége pedig hátrál­tatja azt. Ezért kell a tervgazdálko­dásban mindig mindennek tervsze­rűen; megtorpanás nélkül menni, hogy. az előttünk álló feladatok meg­alapozottak legyenek. ' Az’1956-os tervév első felének eredményei, új félév megkezdése kü­lönösen riagyjelentőségű. Hiszen ez az esztendő második ötéves tervünk első éve. Az új népgazdasági terv pedig sok és sokrétű feladatával nagy felelősséget ró üzemeinkre, vál­lalatainkra. Az első félév eredményei, előzetes értékelés’ szerint, nem rosszak. Leg­több üzemünk teljesítette, sőt túltel­jesítette félévi tervét. Vannak olyan vállalataink is, mint a Finommecha­nikái; a Kefeanyagkikészítő és még néhány más vállalat, amelyek mesz- Sze túlteljesítették kötelezettségüket termelési, önköltségcsökkentési vo- halon egyaránt. Az eredmények mégsem megnyugtatók, mert a félévi terv teljesítésén belül igen nagy a hullámzás. így ‘egyes vál­lalatok első negyedévi tervüket nem teljesítették a rossz időjárás, nem egyszer ugyancsak a rossz időjárás­fa való hivatkozás miatt, míg mások a második* negyedben maradtak le. A termelés tehát nem volt ütemes, eltért a tervtől’ Érdekes megfigyel­ni, hogy ezek a vállalatok általában a másik negyedben pótolták az első hegyed lemaradását. Vagyis volt olyan erő bennük, amellyel nemcsak a tárgynegyed kötelezettségét telje­sítették, hanem az előzetes lemara­dást is pótolni tudták. Igen jó példa erre a Somogy megyei Téglagyári Egyesülés, a Mélyfúró Vállalat és a Somogy megyei Gépjavító Vállalat munkája. És itt felmerül a kérdés vajon ha nincs lemaradásuk, akkor is fordítottak volna a következő ne­gyedben ekkora energiát a termelés­re? Vajon kihasználták volna eny- nyíre tartalékaikat? Nehéz lenne most ezekre a kérdésekre választ ad­ni, de egy bizonyos, és ezt éppen ezek a példák igazolják: üzemeink jobb szervezéssel, a dolgozókra való fokozottabb támaszkodással átlag- eredményeiknél nagyobbra képesek, A dolgozók bevonása a nehézségek megoldásába mindig jó eredménye­ket hoz. Második ötéves tervünk sa­játossága, hogy a dolgozó népet ál­lítja központjába, a dolgozók élet- színvonalának emelését, jobb munka- körülményeink biztosítását tűzi ki célul. Az új ötéves terv világosan hogy ebben az országban minden a dolgozókért történik. A dolgozókat szolgálja az ötéves terv. is, és a dolgozók érdekében kell azt maradék nélkül teljesíteni. Mert vajon miért épül a nagy vegyikom­binát? Azért, hogy műanyagiparunk fellendüljön, hogy sok importanya­got megtakarítsunk. És vajon kinek hasznos, ha olcsóbbak lesznek a mű­anyagok, há hazai termékkel tudjuk pótolni a külföldit? Nyilvánvalóan a dolgozóknak. És kinek a részére épülnek a házak, a kórházak, a kul- túrotthonok? Mindenki tudja, hogy a dolgozóknak. Az ötéves terv vitája ezt ékesszó­lóan be is bizonyította. Az ország minden, részéből, faluból, városból egyaránt munkások és parasztok, tu­dósok és értelmiségiek ezrei szóltak a vitához, közölték javaslataikat, bi- feonyították be, hogy magukénak ér­zik a tervet. Ahhoz azonban, hogy a terv valóság légyen, sok és nehéz munkára van Szükség. Dolgozó né­pünknek tehát nemcsak azt kell fel­ismernie, hogy a terv az ő terve, az p jövőjének biztosítéka, hanem azt is, hogy ezt a tervet neki kell való­sággá változtatnia. Méghozzá úgy megvalósítani, hogy az minden rész­letében határidőben teljesített le­gyen. A dolgozók kezdeményezése: nagy erő A üzemek vezetőinek, pártszerve­zeteinek elsődleges feladata tehát, hegy mindezt megmagyarázza; meg­mutassa a tervteljesítés fontosságát, jobban belevonja a dolgozókat a fel­adatok megoldásába, kikérje véle­ményüket. Ahol a vezetők a dolgo­zókhoz fordultak, ahol a dolgozók érezték, hogy a tervek teljesítése nemcsak jobb anyagi lehetőséget, ha­nem erkölcsi kötelességet is jelent, ahol látták, hogy abban az üzemben az ő szaktudására, az ő kezdeménye­zésére is számítanak, ha érezték, hegy vállalatuknak ők a gazdái, ak­kor valóban a jó gazda gondosságá­val néztek körül és segítették siker­re a tervteljesítését. Amikor a Gép­javító Vállalat pártszervezete felhí­vással fordult a dolgozókhoz: segít­sétek behozni a lemaradást, köszö­rüljük ki az üzemünk hírnevén esett csorbát, a dolgozók egyöntetűen vál­lalták a tervlemaradás pótlását, a minőség megjavítását. A megbeszé­lés után egyre-másra születtek a jó javaslatok, és a megfeszített munka eredményeképpen ma már ez a vál­lalat második negyedéves tervét és féléves tervét is túlteljesítette. Vagy amikor a Mélyfúró Vállalat vezetői munkahelyről munkahelyre jártak és elmondták nehézségeiket, hogy a vállalat nagyon lemaradt a terv tel­jesítésében, a dolgozók összefogtak. Az összefogás eredménye 100 száza­lékon felüli tervteljesítés lett. A dolgozók kezdeményezése, len­dülete nagy erő. Ezt a nagy erőt a jövőben sokkal nagyobb mértékben kell felhasználni, és jobban kell támaszkodni a dolgozók segítőkészségére, növelni kell aktivitásukat, meghall­gatni és megvalósítani javaslataikat. El kell távolítani minden bürokra­tikus akadályt, ami a tervteljesítést, a dolgozók kezdeményezését hátrál­tatja. Szakítani kell a régi módsze­rekkel, segíteni kell dolgozóinkat abban, hogy megismerjék, megsze­ressék az újat. Biztosítani kell szá­mukra a megbecsülést, munkakörül­ményeik megjavítását. Világosan kell látni a célt, az embert, akiért meg­születtek országot formáló terveink, az embert, aki eleven, lüktető életet visz a papirosba, aki valósággá vará­zsolja a tervet, aki saját javaslatai­val, elgondolásaival akarja azt javí­tani, bővíteni. Ezt a nagy segítő erőt fejlesszük tovább az 1956. évi terv sikere érde­kében. Egy percig sem tévesztve szem elől: a terv mindenkiért mindenki a tervért. Langer Károlyné D0OO0O00OO0OO00OO0OOOGOO< Győzelemmel végződött 15 000 montevldeéi munkás bérsztrájkja Montevideóban a vágóhidak 15 000 munkása állt május 10-e óta bér­sztrájkban. A sztrájkban 100 szak- szervezeti szervezet vett részt. Har­cuk június 21-én győzelemmel vég­ződött: a sztrájkoló munkások meg­kapták a béremelést és más követe­léseiket is elismerték. Gyerekszáj Csak tizenhat éven felülieknek A minap nagy vitában találtam Lackót — akiről már szóltam egy alkalommal és remélhetőleg még sokszor írhatok. Aranyszájú Lackó nagyon szeretett volna apjával mo­ziba menni, viszont a pergetett fil­met csak 16 éven felüliek tekint­hették meg. Lackó lábujjhegyre állt, hogy termetesebbnek tűnjék fel apja előtt és sehogy sem akarta megérteni, hogy miért is ne néz­hetne meg egy olyan filmet, amiről az udvarban a Lenkei Jóska mar napok óta beszéli, hogy »ilyen klassz!« — Hát miért tilos? Hát mi van abban, amit én nem láthatok? — feszegette a kínos kérdést angyali egyszerűséggel. Apja töprengett, keresgélt a pe­dagógiai fortélyok között hogyan is magyarázhatná meg e nehéz kér­dést csökönyös fiának. Csak végül jutott eszébe, hogy ha más érv nincs, talán az igazság is jó lesz. — Nézd, kisfiam, ebben a film­ben egy néni levetkőzik és azt nem kell a kisfiúknak látniuk. Lackó buksi fejével megértette, hogy egy kisfiúnak valóban nem kell megnéznie, hogy hogyan vet­kőzik egy néni. De nem értette, hogy miért kell, illetve szabad meg­néznie apunak vagy éppenséggel a Lenkei Jóskának. Tapintatos gyerek lévén, nem feszegette a kérdést és ezt a problémát is elraktározta a felnőttek többi megfejthetetlen cse­lekedetei közé remélve, hogy egy­szer majd ő is nagy lesz és min­dent megért, amit ma csak a tizen­hat éven felülieknek szabad. Néhány nap múlva Lackó nyakig sárosán tért haza a felázott pályán tartott focizásból. Szerette volna észrevétlenül eltüntetni a sárnyo­mokat. Besomfordált a lakásba, de a fürdőszoba ajtaját zárva találta. Kopogott. — Nem lehet, vetkőzöm — szólt ki Jutka néni. Laci megvakarta sáros üstökét és csak úgy maga elé mormogta: — Persze, oersze, majdnem elfelejtet­tem, csak tizenhat éven felülieknek szabad.- kb M Helyszíni tudósítás egy helyszíni szemléről Villamosítás Indiában Indiában nagyszabású villamosítá­si munkák folynak. Mint az Indiai Tájékoztató Iroda közli, a Bhakra- Nangal vízierőműből nemrég Pepszu államban 45 faluba és városba vezet­ték be az áramot. Idén ebben az ál­lamban még 60 várost és falut villa­mosítanak. Tizenhatan voltak. Kettő közülük ült az igazgatói szoba kényelmes foteljeiben és békésen szunyókált. Hárman vicceket meséltek egymás­nak, négyen az ablak mellett hal­kan beszélték üdülésük élményeit, egy szőke fiatalember komoly fi­gyelő arcot vágva lopva lesett az íróasztalon heverő újságra. (Éppen a magyar labdarúgás helyzetéről volt szó.) Arrébb ketten elmerülten je­gyeztek jegyzettömbükbe, egymás után írták az 1-es, 2-es és X jeleket — a totószelvényre. Egy merengő­szemű ifjú az ablakra figyelt. Ott vélte látni Mancikát, aki repesve várja őt a Balaton partján vissza­felé vezető útjukon. Mancika... Balaton.. .Szerelem ... Sóhajtott. És ő ettől el van szakítva. Mindez pe­dig nyomorult 31 forint napidíjért. Azért kell itt neki tespednie ebben a szűk helyiségben, amikor ottkint napfényes az idő. Igazán nem ér ennyit ez a kiküldetés. Egy másik fiatal azonban, aki a kis gépírónő­vel szemben ül, már éppen ellenke­zőleg vélekedett. Le sem vette sze­mét a csinos kislányról. Ez már igen ... Neki érdemes volt a bizott­sággal Kaposvárra jönnie. A 16 tagú küldöttségnek két olyan tagja is volt, aki nem saját ügyei­vel foglalkozott, hanem az üzem vezetőivel tárgyalt. Névszermt nem lehet megállapítani, kik azok, akik ennyire elszakadtak a kollektívától. Mert az ügyben készült összes jegy­zőkönyv, vélemény és ellenvéle­mény öelőttük tornyosult a nagy papírhegy mögött, csak a hangju­kat lehetett hallani. Egyikük most éppen a megbeszélések fontosságát hangoztatja. — Az a célunk — mondja nagy fontoskodva —, hogy minél egyszerűbben és minél gyón sabban oldjuk meg az ügyeket, köztük ezt a problémát is. Az előző kilenc bizottság azért nem ért el eredményt, mert nem nézett a kérdés mélyére, nem mérlegelte eléggé az adott körülményeket, mi azonban egyszerűen, minden bürok­ráciától mentesen akarjuk megolda­ni ezt a kérdést. Ezért javasolom, hogy a jövő héten tartsunk ismét egy helyszíni szemlét, ebbe a meg­jelenteken kívül vonjunk be még olyan szerveket is, amelyek eddig kimaradtak belőle, és akiket ez a kérdés érdekel. — Elfogadják a javaslatot? — kérdezi harsányan? Az egyik szun­dikáló édes álmából hirtelen riadva bólogatni kezd. A szerelmes ifjú már látja is magát Mancikával a Balaton partján, örömmel kiáltja tehát, igen, elfogadjuk. Azzal már szedelőzködnek is. Megnézik, ki­küldetési rendelvényeik rendben vannak-e, aztán felállnak, elbúcsúz­nak. Sorra kezetfognak az igazgató­val a párttitkárral, a főmérnökkel, és ezzel a jól végzett munka tuda­tával ülnek be a gépkocsikba, vo­natba, kit mi illet, és hagynak ott mindent a régiben. Csak az annyi­szor elhangzott szóözön és a ciga­rettafüst marad utánuk. No meg a gond, hogy ugyan hova fogják a legközelebbi és akkora nyilván né­hány »-szakértővel« ismét kibővült helyszíni szemle tagjait leültetni. Kevés a mérnök Angliában Az ADN londoni híradása szerint Callaghan munkáspárti képviselő az alsóházban azt javasolta: küldjenek egy bizottságot a Szovjetunióba a műszaki kiképzés tanulmányozására. Rámutatott, hogy Anglia az ipari fej­lődés tekintetében elmaradt a többi ország mögött. A fa vetekszik a fémmel Hosszú évek során a furnérgyár­tásnál keletkező apró hulladékfával kazánokat fűtöttek, elégették, mint hasznavehetetlen anyagot. A mérnö­kök megtalálták a módját, hogyan hasznosítható ez a fahulladék: olyan új anyagot készítettek belőle, amely helyettesítheti az acélt és a kemény­fémet. A kátránnyal átitatott, apróra vágott, sajtolt fából készült alkatré­szeket nem kell mechanikai meg­munkálás alá venni, könnyebbek a fémnél, tovább tartanak, kevésbé kopnak. A leningrádi szövőüzemeknél már néhány éve az új anyagból készült vetélőket használják. A közönséges vetélők nem működnek .500 óránál tovább, az új anyagból készültek ez­zel szemben 2—3 ezer órát. A préselt fogaskerekek és csapágyperselyek háromszor annyi ideig tartanak, mint a fémből készült alkatrészek. A fá­ból készült csapágyperselyek egy­ötöd olyan drágák, mint a bronzper­sely. Az öntött facsapágyak pótolhatat­lanok a hengersoroknál. Lehetővé te­szik a hengerlés gyorsaságának fo­kozását, és az elektromos energiafo­gyasztás csökkentését. Jól beváltak a villamoskocsiknál is. Baleset minden évszakban akad, de a tavaszi időjárás beálltától fokoza­tos emelkedést mutat, és a nyári hó­napokban éri el a legmagasabb fokát. A baleseteknek ebben az időszakba- ni szaporodását a kiterjedt mezőgaz­dasági munka fokozza. Valamikor, amikor mezőgazdaságunk kezdetle­gesebb formák között termelt, lénye­gesen kisebb volt a sérülések száma, mint manapság, amikor ezen a te­rületen is egyre inkább tért hódít a gépek alkalmazása. így érthető, hogy a felszabadulás utáni években a me­zőgazdasági balesetek száma és sú­lyossága lényegesen megnövekedett és szinte párhuzamosan követi a mezőgazdaság fejlődését. Miér! navaftedeít meg a mezőgazdasági balesetek száma ? A kaposvári kórház baleseti osztá­lyára került sérültek számbavétele­kor kitűnik, hogy a mezőgazdasági balesetek állandó növekedésükkel nemcsak elérték, de az utóbbi két évben túl is haladták az ipari bal­esetek számát. Ez nem meglepő, ha számbavesszük, hogy megyénk kife­jezetten agrár jellegű terület, és hogy mezőgazdaságunk a szocialista átszervezés folyamán milyen hatal­mas mértékben fejlődött. Mivel megyénk területén a baleset- tele zöme mezőgazdasági eredetű, ezért ezzel a kérdéssel munkavédel­mi, megelőzési és gyógyítási szem­pontból egyaránt behatóan foglal­kozni kell. A gépesítéssel a mezőgaz­dasági munka módszerei is egyre kö­zelebb jutnak az iparihoz. Ennek a megelőzési rendszabályok kiterjesz­tése terén is meg kell nyilvánulnia, mert a gépesítéssel a mezőgazdasági munka minősége és mennyisége ki- szélesedett, veszélyessége megnőtt. Ezt nemcsak az a tény bizonyítja, hogy a sérülések száma megszaporo­dott, hanem az is, hogy a sérülések súlyosabbak lettek. A balesetek ere­detének és eszközeinek vizsgálata szemléletesen bizonyítja, hogy a gé­pesítés növelésével évről évre emel­kedik a gépi munka alkalmazása és a mezőgazdasági szállítás gépesítése A NYÁR — ORVOSI SZEMMEL III. A mezőgazdaság baleseti kérdései hogy a megoperált vagy gipszelt be­teget otthonába engedjük, és a kör­zeti orvos gondjaira bízzuk. A sérülések körülményeinek vizs­gálata alapján megállapítottuk, hogy a baleset oka az esetek túlnyomó ré­szében a gondatlanság, a megelőzési szabályok semmibe vétele; de a tech­nikai ismeretek hiánya, fáradtság, alkoholfogyasztás, rossz világítás stb. is jelentős szerepet játszanak a bal­esetek létrejöttében. Alapvető hiba az, hogy mezőgazdaságunk sok terü­letén az egészségügyi kérdéseket ke­vés figyelemben részesítik, és a dol­gozóknak az egészségügyi kérdések iránti igényessége is elmarad az ipa­ri munkásoké mögött. A mezőgazdasági balesetek számá­nak kedvező alakulása nagyrészben a jól megalapozott megelőzésen mú­lik, s ez vezetési és társadalmi fel­adat. Ez megköveteli a kérdéssel való állandó foglalkozást, a lankadatlan oktató és felvilágosító munkát. De ezeken felül szigorú fegyelmet kell biztosítani a veszélyes munkaterüle­ten. Ennek szükségét és hasznát iga­zolja az ipar területén alkalmazott fokozott gondosság, ahol a dolgozók egészségügyi ismereteinek növelésé­vel és a munkafegyelem megszilárdí­tásával egyidejűleg a balesetek szá­ma is fokozatosan csökken. Q gazdasági vezeiiik felelőssége A gazdasági vezetőket rendkívül komoly felelősség terheli a , munka- védelem és balesetmegelőzés terén, mégis sok visszássággal találkozunk. Kezdődik azzal, hogy a baleseti . és elsősegély-felszerelések sokszor hiá­nyosak, helytelenül tároltak vagy szennyezettek. Folytatódik abban, hogy a megelőző orvosi vizsgálatokat mellőzik, a technikai követelmények terén néha indokolatlan engedmé­következtében keletkezett balesetek Száma. Míg régebben a legtöbb me­zőgazdasági sérülés az állatápolás közben keletkezett (rúgás, harapás, öklelés, taposás), ma ezek csökkenő száma mellett fokozatosan szaporo­dik a gépi felszerelések és szállító eszközök okozta sérülések száma. Még meggyőzőbb lesz a kép, ha a sérülések formáját és azok súlyossá­gát nézzük. Az elmúlt évben a kór­házunkban ellátott mezőgazdasági balesetekből 31 százalék volt lágy­rész sérülés, 58 százalék csonttörés és 7 százalék belső sérülés. Az ipari baleseti statisztikákkal összehason­lítva feltűnő a csonttörések magas száma s különösen a nagy csontok törésének szaporodása. Leggyakrab­ban a végtagok törésével találko­zunk, s csak ezek után a koponya- és mellkasi sérülésekkel. A baleset szempontjából nagyje­lentőségű a gyógyulás kimenetele is. A mezőgazdasági sérülések ebből a szempontból sem nyújtanak kedvező képet. A múlt évben az osztályunkon ápolt mezőgazdasági sérültekből 1 százalék halt meg, és igen nagy a véglegesen rokkantak száma is. A sé­rültek tekintélyes százaléka 28 nap­nál hosszabb idő alatt gyógyult meg, és aránylag csak kis részük 8 napon belül. R legtöbb bsiss&t ok a: gandatfenság A mezőgazdasági balesetek szaka­datlan emelkedése komoly gondot okoz a kórháznak is. Nemcsak azért, mert a beszállított sérültek több mint felénél azonnali műtétet kell végez­ni, 66 százalékánál gipszkötéseket alkalmazni, hanem azért is, mert a baleseti férőhelyek száma még ala­csony. Ezért elég gyakran kell ahhoz a néha kockázatos módhoz fordulni, nyékét tesznek, túlhajtott munkára ösztönöznek vagy azt elnézik, nem figyelnek fel a munkaközbeni alko­holfogyasztásra, s a dohányzási fe­gyelem tekintetében is megalkuvók^ A gépekkel végzett munka nem­csak meggyorsította, hanem bonyo­lultabbá is tette a mezőgazdasági ter­melést; egyre fejlettebb intelligen­ciára, nagyobb felelősségre, fegye­lemre, tiszta gondolkozásra van szük­ség. A számadatok figyelmeztetnek, hogy a balesetelhárító tevékenysé­get növelni kell. A megelőzés pon­tosan lefektetett szabályait állandóan ellenőrizni és feljeszteni minden ve­zetőnek kötelessége. Nagyon fontos különösen az aratás és cséplés ide­jén a körültekintő ellenőrzés, a be­gyűjtés idején a szállítás és közleke­dés szabályainak megtartása. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy különö­sen ebben az időben, amikor minden­ki ereje teljes megfeszítésével dolgo­zik, a fárasztó munkaterületeken a munkavédelmet és a balesetelhárító rendszabályokat gondosan kell al­kalmazni. Meg fehet és meg kell elűzni a balesete!! Mezőgazdaságunkban aránytalanul felszaporodott és súlyosságában is megnövekedett balesetek számát csak a kérdéssel való lelkiismeretes fog­lalkozással lehet a normális szint alá szorítani. A tapasztalat azt bizonyít­ja, hogy ahol a szabályokat megtart­ják és a vezetők a munkavédelmet és a balesetelhárítást nem az íróasz­tal mellől szervezik, ott nem is nö­vekszik a balesetek száma. Dolgozó népünk egészségének megóvása és a termelés növelésének biztosítása a munka körülményeivel behatóbb foglalkozást, fejlettebb munkavédel- : met és a balesetelhárítás szervezet­tebb formáját teszi szükségessé. Erre az élet minden területén, így a me­zőgazdaságban is növekvő gonddal kell törekedni. Dr. Bodosi Mihály kórházi adjunktus, a TTIT Somogy megyei eü. szakosztályának tagja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom