Somogyi Néplap, 1956. február (13. évfolyam, 27-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETA' SÜLJETEK! Harcos, bíráló szellemű volt a Textihnűvek kommunistáinak páctér tekezl ete A népről a népnek írni A sajtó humora MAGYAR DO^ZÓK PARTJA SOMOGYMEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Xni. évfolyam. 27. szám. AHA äü FILLER Szerda, 1956. lebruár 1; cit maqijav lafté aapjáti Ma ünnepeljük a Magyar Sajtó Napját. Tizennégy esztendővel ezelőtt, 1942. február elsején jelent meg először a kommunista párt központi lapja, az illegális Szabad Nép. Ez volt az első olyan lap, amelyben a kommunisták hallattác szavukat a fasizmus, az elnyo­más ellen, a demokráciáért, a felszabadulásért. Ez az illegálisan írt, terjesztett lap vitte szét először az országban hírét a felszabadulást hozó Szovjet Hadsereg győzelmei lek, ez a lap mozgósította össze­fogásra a magyar népet a Horthy-jasizmus ellen. A lap írói dacolva a fasiszta terrorral, a börtönnel és a bitófával — hirdették az igaz szót, a párt szavát. S ma, 11 esztendővel felszabadulásunk után a szabad országban az egész magyar sajtó milliók számára hirdeti a párt szavát, a szocialista építés programját és tájékoztatja népünket hazánk és a külföld eseményeiről. Szép, nagyszerű hivatás a magyar sajtó munkásának lenni, az Írott, a nyomtatott szó erejével segíteni a hatalmas munkát, amelyet népünk a békéért, a jólétért, a szocializmus építéséért folytat. A miagyar sajtó a történelemben elő zör teljesíti igazi hivatását, elő­ször hallatja méltó hangját. A haladó magyar sajtó múltjának van­nak ugyan kiemelkedő sza’caszai, de mégsem a nagy múlt lehet csak a jellemzője, hanem az, hogy a felszabadult hazában szólalhat­tak meg a sajtó munkásai úgy, hogy hangjukat már szabad nép hallotta, írásaikat szabad nép olvista, s e szabad nép nagyszerű tervei megvalósítását segíthetik írásaikkal és mutathatnak igaz sza­vakkal előre. Hogy a mai magyar sajtó mél ón teljesítheti nagyszerű hivatá­sát, annak köszönhető, hogy a pá t sajtója és a párt mutatta és mu­tatja ma is az utat, amelyen a sa 'lónak a néppel együtt járnia kell. Jogos örömmel mondhatjuk el, hogy a sajtó egyre jobban betölti feladatát, azt a nagy feladatot, hogy híven közvetítse a néphez a párt szavát. Csak így vált lehető é, hogy nap mint nap újságjaink hasábjain újabb és újabb sikerekről adhatnak számot az írott szó munkásai, hogy e sikerek és a sajtó- más cikkei újabb győzelmek elérésére mozgósítják népünket. Jóleső érzés számot adni különösen most, a Magyar Sajtó Nap­ján arról, hogy a kommunista saj ó egyre jobban megfelel annak a lenini tanításnak, amely szerint » ... a lap nemcsak kollektív pro­pagandista és kollektív agitátor, hanem kollektív szervező is-». Ezt « megállapítást Lenin elvtárs több mint ötven évvel ezelőtt tette, de ez ma is érvényes. Sajtó nélkül, politikai napilapok nélkül nem végezhetnénk eredményes munkát. A párt határozatai, a kormány rendeletéi az újságokon át jutnak el a dolgozókhoz, és a sajtó a maga frisseségével, sokoldalúságával irányítja, neveli a dolgozókat és utat mutat számukra. De a saitó fegyver is, mert »a párt a sajtó se­gítségével a maga, neki szükséges nyelvén mindennap, minden órá­ban beszél a munkásosztállyal-». (Sztálin). De segítenek a sajtó munkásai írásaikkal abban is, hogy szocializmust építő népünk minden kis és nagy dologban tisz án lásson és ne tévedjen meg a helyzetek megítélésében. Nagyszerű és megtisztelő feladat a sajtó munkásának lenni, hi­szen joggal mondják a mai magyar sajtóról, hogy »százezrek kenye­re-». Nap mint nap egyre nagyobb tömegek veszik kezükbe a párt lapját, egyre szaporodnak a párt '.ajtó olvasói. A Magyar Sajtó Napján örömmel számolhatunk be arról is, hogy a Somogyi Néplapot a Megyei Pártbizottság lapját több mint tízezer ember olvassa So­mogybán. Nagy része van az eredményekben annak, hogy a lap ■színvonala jelentősen emelkedett, hogy a megye dolgozói egyre vilá­gosabban látják: a mai magyo.r sa{tó, a párt sajtója az igaz szót közvetíti hozzájuk, s a lapokat ne'~ik írják, és ebben a munkában, mint a közvélemény parancsnokai, mint munkás- és parasztlevelezők maguk is részt vehetnek. így egy e jobban a magukénak érzik a dolgozók a pártsajtót, szívesebben olvassák, tanulmányozzák cikkeit, hiszen nemcsak fontos határozatokról értesülnek, hanem tanulnak is a lap hasznos ismereteket tartalmazó mezőgazdasági, ipari vagy kulturális cikkeiből. Az elmúlt időben a sajtó egye sikeresebben mutatta meg a dolgozóknak, a falu népének, hogy a szocializmus nemcsak a város, hanem a falu felemelkedésének is egyetlen járható útja, s ez az út kizárólag a termelőszövetkezeti mozgalmon át vezet. Megijénk az el­múlt esztendőben élenjárt a többi megye előtt a termelőszövetkezeti mozgalomban elért eredményeivel. Része van e siker eléréséért foly­tatott munkában a sajtónak is: segített megmutatni dolgozó paraszt­ságunknak a helves, a termelőszö 'etkezeti gazdálkodáshoz vezető utat. Segített a saitó abban is, honi a megye ipara jobban végezze munkáiét. Elismerő cikkei, de bí álatai is mozgósították az üzemek vezetőit, dolgozóit a jobb munkám. A kommunista újságírásnak a- a hivatása, hogy terjessze, nép­szerűsítse a párt politikáját, hogy harcoHon a maradiság, a tudat­lanság ellen és mozgósítsa népünket a szocializmus építésére. A krrm-munisfák hangba szólal meg a sajtóban is, s népünk t-«dia, hogy mindazok az eredmények, amelyeket elértünk — a pártnak, a kom­munistáknak köszönhetők. Hiba lenne, ha a sajtó csak a nagyszerű sikerek nagyságát, eredményeinket mutatná meg, s úgy írna, mintha minden a leg­könnyebben. akadály nélkül menne. Az igazság az, hogy vannak még nehézségek, vannak még akadályok munkánk előtt, de a sajtó ak­kor tölti be jól a feladatát, ha rámutat ezekre az akadályokra s megmutatja, miképp lehet eltávolítani őket. Azt mondottuk, hogy a sajtó fegyver is. Fegyver kell ho'’v legyen: harcolnia kell a hibák ellen, a jobboldali nézetek, de a baloldali túlzások ellen, a maradi- ság, a múlt maradványai, a korrupció és fejlődésünk más kerék­kötői ellen a marxizmus—leniniem'is fegyverével. De másképp kell beszélnie a sajtónak a nehézségekről is. Nem siránkozva, hanem ar- "(i tanítva az olvasókat, hogy rajiunk, valamennyiünk munkáján "ülik, hogy több s nagyobb darab kenuér jusson asztalunkra, több ruhát, cipőt, közszükségleti cikket vásárolhasson a falu és a város népe, és még magasabb legyen né vünk életszínvonala. Közös ügyet, a szocializmus, népünk további felemelkedése ügyét szolgálják a maguk módján a nyomtatott szó erejével a sajtó mun­kásai is. XJiságíró, nyomdász és mindenki, akinek újságjaink, folyó­irataink előállításában és terjesztésében része van. Munkájával né­pünket segíti, hogy még nagyobb sikerrel küzdjön a szocializmusért, a békéért, a jólétért, s hogy diadalmasan haladjon népünk előre a párt mutatta úton. Ez a kommunista sajtó nagyszerű feladata Levelezőink írják Visszaérkeztek a Magyar NépÉlársaság megbízónál a góllal tanácskozó bizottság prágai ülésszakáról; A varsói szerződésben részvevő országok Politikai Tanácskozó Bi­zottságának prágai ülésszakáról ked­den délelőtt visszaérkeztek Buda­pestre a Magyar Népköztársaság megbízottai: Hegedűs András, a Mi­nisztertanács elnöke és Ba,ta István vezérezredes, honvédelmi miniszter Fogadásukra a Nyugati-pályaudva­rán megjelent a párt és a kormány vezetői köziül Apró Antal és Hidas István, a Minisztertanács elnök­A Kaposvári Járási Pártbizottság­ról jelentette szerkesztőségünknek Németh Erzsébet elvtársnő, hogy a kommunisták példamutatása nyomán egyre több dolgozó pa­raszt kéri felvéte’ét az Uj Élet TSZ be, vagy írja alá a belépési nyilatkozatot az újonnan a'akuló tsz-be. Hétfőn este megalskítottéík a ítsz- előkész'tő bizottságot, me’ynek el­nökévé Tóth József (parti) 18 holdas dolgozó parasztot választották. Olyan tekintélyes középparasztok is tagiai az előkészítő bizottságnak, mint Tóth Kálmán 13, Gebei 10 holdas dolgozó parasztok. helyettesei, az MDP Politikai Bizott­ságénak tagjai, Erdei Ferenc, a Mi- nisiiertErjácts elnökhelyettese, Vég Béla, az MDÍP Központi Vezetőségé­nek titkára, valamint Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, továbbá a Minisztertanács több tagja és a poli­tikai élet számos vezető személyi­sége. Jelen volt a fogadtatásnál a buda­pesti diplomáciai képviseletek több vezetője. Sokan gondolkodnak még a belé­pésről, de a régivel szakító gazdák, akik már az új útra léptek, fá­radhatatlanul járják a falut, hívják maguk közé a becsületes dolgozó parasztokat. Az Uj Élet TSZ tagjai is kitárták a kaput és sűrűn tartanak most már közgyűlést, ahol új tagok felvételé­ről döntenek. A legutóbbi közgyűlé­sein 17 család, 22 taggal, 112 hold földdel kérte felvételét. További sikereket kiválnunk a me- zőcsokcnyai kmmunistáknak, vi­gyék győzelemre községükben a ter­melőszövetkezeti mozgalmat, vezes­sék rá a féemeílkedés útjára a köz­ség dolgozó parasztjait. AZ ANDOCSI SZTÁLIN TERMELŐSZÖVETKEZET már a múlt évben foglalkozott sam- picn gomba tenyésztésével Hogy e* mennyire kifizetődő, azt már év köz­ben is tapasztaltuk. Év végén -aztó» végképp meggyőződtünk arról, hogy érdemes, termelésével foglalkozni, mert a gombatenyésztés tisztán 54 613 forint jövedelmet hozott. El­határoztuk, hogy a tavalyi két pince helyett az idén 5 pincében tenyésze­tünk gombát. Jól dolgozik a gemíba- tenyészetiben Geiger György gomba- mester, szaktudásának legjavát adja, bogy a tsz tagságának minél több ö vedé met hozzon a gembatenyése- tés. Ebben az évben még jobbal* megnövekedtek gondjai. A tagság bízik Geiger Gyöngyben és ezúton is köszönetét fejezi ki eddigi fáradsá­gos munkájáért. Az idei első gomba- szállítmányunk már útnak indult e fővárosba, melyet még sok fog kö­vetni ez évben. Ifj. Szír» István mezőgazdász, Andocs. A BALATONKILITI DÓZSA TERMELŐSZÖVETKEZETET nemrégiben megbírálták a Somogyi Néplapon (keresztül a gépállomás ve­zetői, ment a gépeknek nem biztosí­tott területét. A bírálattal egyetér­tünk és nagy 'lendülettel láttunk munkához, hogy időben elvégezhes­sük a hátralévő fontos munkákat. Az elmúlt héten már több, mini 1300 mázsa trágyát kihordtunk a földekre. A termelőszövetkezet tag­jai a hideg idő beálltával megkezd"* •ék a vetőmagvak tisztítását. A» összes őszi vetéseinket a hó leests alőtt megvizsgáltuk, és megállapítot­tuk hói gyengébbek, ezeket majd műtrágyával fejtrágyázzuk. Ezenkí­vül vízlevezető árkokat húztunk a gabonavetések közé, hogy a hó olva­dásakor a víz ne a' vetéseken gyűl­jön össze, hanem az árkokban. Ve­téseink szépek, bő termésre számí­tunk az idén. Dudás Károly levelező, a baiator.ki iti Dózsa TSZ brigádvezetője, Új tsz-előkészítő bizottság alakult Somogysárdon Tegnap hírt adtunk arról, hegy Somcgysárdon Uj Barázda néven ter­melőszövetkezet alakult. Egy-kót nappal ezelőtt 50 családot számlált a szövetkezeti mozgalom Somogysár- don, ma viszont arról számolhatunk be. hogy az új tsz mellett új tsz­előkészítő bizottság ás működik. Fis- ta József, Fekete István, Horváth Miklós jól gazdálkodó középparasz- token kívül újabb 28 család írta alá a belépési nyilatkozatot. Hétfőn este 31 családdal, 58 taggal, 310 hold földdel alakult meg a tsz-előkészítő bizottság Somogysárdon. Ez a szám szinte óráról órára növekszik. A fa­lusi kommunisták a termelőszövet­kezet és az előkészítő bizottság tag­jaival járják az egyéni parasztok házait, beszélnek a szövetkezés elő­nyeiről. FSsta József, Fekete István, Hor­váth Miklós példája nyomán a kö zépparasztok egymás után írták aló a belépési nyilatkozatot. Az ő pé? 'Iájukéit követte Szilágyi István 16 holdas, Harag Károly 6 holdas, Fis- ‘a Jáncsné 7 holdas dolgozó paraszt is. Az előkészítő bizottság tagjai, a pártszervezet és a tanács vezetői úgy számolnak, hogy a hét végéig meg alakul a második termelőszövetkeze' 's Somcgysárdon. A lelkes kcmrnu ■’■'istáknak. Temesd József párttitkár naík. Vörös Vince, Jani Lajos, Ke ezeli József, Szalapien.ka Mihály elv­társinak s a szövetkezeti gazdálko dást választó dolgozó parasztokra:1 továbbá eredményes munkát kívá­nunk, vigyék, győzelemre a szövet­kezeti mozgalmat Somogysárdon, Erőteljesen fejlődik a tsz-mozgalom Mezőcsokonyán Hogyan lett lapunk levelezője Zsombokné? A múlt napokban Bö- hönyén keresztül veze-l tett út?m, gond oltom, felkeresem egyik leg­jobb levelezőnket Zsom- bok Bélán ét, a, Szabad­ság TSZ tag'át Levélen keresztül már régi isme­rős ők voltunk személye­sei' azonban még )’«n ta’á’koztonk A-t tud­tam Zsomboknéról, hogy talpraesett fiata’as-zony, ez leve’e'bol i° khle-ii’t, a személyes ismeretség azonban többet je'ent, még jobban összeköti az embereket. És most Bt volt rá nz alkalom. Sikerült is hamaro-an megtalálni. A toz köz­pont szomszédságában új házak sorakoznak egymás mellett, tsz-<ar| gok házai. Itt lakik Zsombok Bé’áné Ssj. Egészen fiatal asszony. Szívélyesen fogadott, ar­cán látszott, hogy örül és egy kicsit talán büsz­ke is, hogy meglátogat­lak az újságtól. A kellemes meleg la­kásban gyorsan megin­dult a beszélgetés MJről beszé’gettünk? A legJ kedvesebbről: a termelő- szövetkezedről, amely­nek a 20 éves fiatalasz- szony 1949. óta tagja szüleivel együtt Sok ne­hézséget átvészelt már ez a szövetkezet, de alapító tagjai — akik között ott volt Zsnm- bokné is — megvédjék, és most azon munkál­kodnak, hogy még erő­sebb és virágzóbb le­gyen. A tsz-ről hamar a le- ve’ezésre terelődött a szó Hogyan is lett la­punk levelezője — erről beszél — Nem volt könnyű rászánni magamat Azt hiszem, valamennyi le­velező így van az első levéllel, fél nek’Vävni. nehezen megy kezdet­ben az írás. Pedig olyan sok mindenről lehet ír­ni, csak nyitott szemmel kell járni, akkor sok­sok téma akad. Meg az is bátorított, hogy a szerkesztőségtől biztató leveleket kaptam, hogy írjak mindenről, ami úgy érzem, hogy az új­ságba kívánkozik. Két éve, hogy kissé remegő kézzel, izgatot­tan megírta az e'ső le­velet. Aztán milyen boldog volt, amikor le­vele megjelent a lap­ban és a nevét is aláír­ták Utána már rend­szeresen küldözgetett ló­véiét a szerkesztőségbe és mindegyik érdekes, tarta’mas levél volt. — Nagyon sokan kér­dezgették tőlem a fez­ben és a faluban is, hogy én levelezője va­gyok a Somogyi Nép­lapnak? — mesé’i Érdeklődtek, hogyan Írbe’ levelezni a szer­kesztőséggel. Persze, vannak még, akik nem tudják, hogy az újság a dolgozóknak, a1 dolgo­zókról ír és a nem hiva­tásos ú-'ságírók, egyszerű do’gozók is résztvehet- nek szerkesztésében. A tsz-ben már mindenki tud to, hogy levelező va­gyok — mondta — és azóta bizalommal for­dulnak hozzám. Ha va­lami törtln'k, mindig mondják, hogy megír­jam ám, én meg olyan bo’dog vagyok, amikor róluk ír az újság. Büszkén mondta él Zscmbokné azt is, hogy a múlt év decemberében nagy megtiszteltetés ér­te: felvették a pártba. Azóta még nagyobb fe­lelősséggel, a kommunis­ta szemével figyeli » község, a tsz éleiét Fel­tárja a hibákat, levelei­ben megírja azt is. ho­gyan lehetne segí'eni a bajokon Látóköre is egyre bővül, tarul, ké­pezi magát politikái'ag. A »-Marxizmus—len'niz- mus alapjai« tanfo'yam- nak a hallgatója. Gyorsan elröppent a» idő, mialatt beszeget­tünk Zsonboknéval, Örömmel jöttem el Bö- hönyéről, örültem hogy most már a, szemé'yes ismeretség is összeköt kedves levelezőnkkel. Mi'yen nagyszerű embe­rek ezek a levelezők, akik észrevesznek ma- guk körül minden ered­ményt, hibát, s nem restellnek papírt, ceru­zát fogni, hogy minden­ről be is számoljanak. Igen sokat tesznek és tehetnek ők munkahe­lyükön, tollal a kezük­ben is a mi szép éle­tünkért. HAJDÚ GYORGYNE

Next

/
Oldalképek
Tartalom