Somogyi Néplap, 1955. december (12. évfolyam, 282-308. szám)

1955-12-25 / 303. szám

IVILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap Boldog- és békesgéges karácsonyt kíván a Somogyi Néplap szerkesztősége és kiadóhivatala A MAGYAR DOLGOZOK PARTJA SOMOGYMEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XII. évfolyam, 303. szám. AHA 50 é'lLXiEK Vasárnap, 1955. december 25. Mosolygó gyermekszemek, az ajándékozásnak a gyermeknél is jobban örülő felnőttek, a karácsonyfa csillogó díszeivel, a gyertyás, csillagszórós este, a munkás hétköznapok utáni pihentető ünnep — ez lenne az évről-évre megünnepelt karácsony? Nem, hiszen ha csak ennyi lenne, talán már nagyon unottá, elcsépeltté vált volna. Több ennél, s azért több, mert karácsony ünnepének nemcsak a ha­gyományos ajándékozásban, a karácsonyfaállításban megnyilvánuló külsőségei vannak. Régebben is úgy mondották és írták, hogy ez az ünnep a békes­ség, a szeretetnek, az emberek egyetértésének ünnepe. Így nevezték békességes karácsonynak akkor is ezt a napot, amikor haláltszóró gépek süvöltöttek át a sötét decemberi égen. A pincék sötétjében reszkető emberek, síró gyermekek, anyák nem a karácsonyfák gyer­tyáinak fényében, a csillagszórók sziporkázásában gyönyörködtek, hanem rettenve nézték a bombák villanását, a nyomjelző lövedékek fényútját, féltve az életet, az otthont, a légnyomástól, a szilánkoktól kitört ablakú szobát, ahol nem gyulladt ezen az estén karácsonyi gyertya, nem volt terített karácsonyesti asztal. A békesség, a szeretet ünnepén halálmezőre masírozó ezrek feledtek ünnepet, s minden karácsonyi prédikációt a békességről, a szeretetről. Békességet, szeretetet hirdette k azon az ünnepen is, amikor a süppedt, nedves cselédviskók sötét szobáiban, a tbc, a nyomor ottho­naiban nem karácsonyfára, de lámpásra nem jutott. A földesúr kastélyá­ban kivilágos virradatig gazdag terítékű asztalok mellett mennye­zetig érő rakott csillogó fenyő alatt a békesség és szeretet napját ün­nepelték, s e hirdetett felebaráti szeretet jegyében juttattak néhány szem cukorot a cselédviskók mezítlábas gyermekeinek is. Békesség­re, felebaráti szeretetve intették a csukott kapujú gyárak körül őgyel­gő munkást is, aki munkát akart, hogy karácsonya, asszonyának ci­pője, mindnyájuknak legalább kenyere legyen a szeretet ünnepén. Bármilyen régi, években nagymúltú ünnep a karácsony, mi mégis hamar és könnyen számolhatjuk meg az éveket, amióta valóban boldog, békés karácsonyt ünnepelhetünk. Karácsony eszméje, karácsony igazsága: a béke. Nem is olyan nagy az idő, amióta azt mondhatjuk, hogy bennünk a karácsony és a béke fogalma eggyéforrott, elválaszthatatlanul egybeolvadt. S ha nem is mondjuk, mégis érezzük, hogy ez a karácsonyfás, hagyomá­nyos ünnep a béke ünnepe, s hogy napjainkban érezhetjük leginkább karácsony eszméjének beteljesülését, most érezhetjük igazán, mit jelent boldogan és békében karácsonyt ünnepelni. Boldogan és békésen... Boldogan, mert a múlt kisemmizettjei, a nincstelen proletárok, a múlt uradalmi cselédei, földnélküli koldu­sai, egy egész, sokat szenvedett nép elindult és eljutott odáig, hogy szabad és emberi világban él s ezt a maga világát még jobbá, még gazdagabbá teheti és teszi minden napon, minden esztendő­ben. Nem, még nem teremtette, nem teremthette meg a kánaánt, vannak még nehézségek, de eljutott odáig, hogy a maga világát, a városban s a faluban is emberhez méltóvá, széppé tegye. S egyre to­vább jut ezen az úton. Boldogan ünnepli népünk ezt a karácsonyt. Boldogan, mert termőbbé tette a földeket, s több kenyér, több hús jut az asztalra. Boldogan, mert egyre több ruhát, cipőt, s más árut adnak a gyárak. Mindez ott van amögött, hogy karácsony ünnepén mosolygósabbak a gyermekarcok, gazdagabban terített most. már a munkás és paraszt asztala, több az ajándék a karácsonyfa alatt, s nemcsak a karácsony, de a munkás hétköznapok is egyre szebbé, jobbá lesznek. Ezért boldog a mi karácsonyunk? Nem, nemcsak ezért, hanem azért is és elsősorban azért, mert békében ünnepelhetünk. Csak a béke az, amely lehetővé teszi, hogy karácsonyunkat és minden napunkat boldoggá tegyük. Még bensőségesebbé, még nagyobb örömünneppé teszi a kará­csonyt az a tény, hogy a béke erői világszerte erősödnek. Ezen a ka­rácsonyon magyarok, németek, kínaiak, négerek, európaiak és ázsi­aiak, békeszerető emberek százmillióinak szemében ott. csillog a re­ménység, a bizakodás, amelyet a béketábor erősödése öntött belé­jük. A mi karácsonyunkat is az teszi még szebbé, hogy a béke meg­őrzésének az ügye jó kezekben van. Napjaink eseményei, hazánk és még több ország felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezetébe, azt is jelenti, hogy ezentúl hazánk is hallathatja szavát a világ népei­nek parlamentjében, az ENSZ-ben, még jobban kifejezésre juttathat­juk békepolitikánkat. A béke eszméje nem ismert távolságot, országhatárokat. Kis fal­vaktól az óriás metropolisokig hívei vannak ennek az eszmének. S azoknak a száma nagyobb, akik nem akarják, hogy mégegyszer bombák füstje sötétíse el az eget, országrészeket, falvakat, városo­kat borítsanak lángba, aggokat, anyákat, csecsemőket gyilkoljanak, gyilkoltassanak le a háború áhítói, az atom- és hidrogénbombákkal fe- fenyegetőző gonosztevők. A háború bűn az emberiség ellen, s a népek, köztük a mi népünk is meg akarják akadályozni, s meg is akadá­lyozzák, hogy ismét elkövessék a háború szörnyű bűnét a világ népei ellen. \ Karácsonyt ünnepelünk, boldog, békés karácsonyt. A béke ünne­pének aktualitása ezévben különösen nagy frisseséggel, erővel érvé­nyesül. Karácsony nem a múlttá, a jelené, azé a jelené, amely ne­künk éppen azért szép, mert a béke fénye ragyogja be, mert a béke fényében tehetjük a jelennél is gazdagabbá holnapunkat, az elkö­vetkező karácsonyokat. Az teszi igazzá, beteljesedetté ezt a kará­csonyt, hogy valóban a béke boldog ünnepévé vált, olyan ünneppé, amely megnyugtató, felemelő energiaforrás további munkánkban. Rajtunk áll, hogy e munka gyümölcsöző, eredményes legyen, s év­ről évre boldog, békés karácsonyt ünnepelhessünk. Hartman József és családja 11 hold földet visz az alakuló hajmési tsz-be A múlt héten/ hírt adtunk arról, hogy Hajmás községben 10 családdal megalakult a tsz-előkészítő 'bi­zottság. Az előkészítő bizottság tagjai a község vezetői­vel karöltve azóta fáradhatatlan nópmevelőmunkót vé­geznek, hívják maguk közé a még kívülálló, becsületes dolgozó parasztokat. Pozsár János elvtárs, a községi ta­nács elnöke — aki az elsők között írta alá a belépési nyilatkozatot — és Vörös György, az előkészítő bizott­ság elnöke minden este felkeresik a gazdákat. Népne- velőmunkájuk már eddig is eredményes volt, Hartman József és a vele egy családban" élő anyósa, Tóth M. Séndorné aláírták a belépési nyilatkozatot. Hartman Józsefék 11 hold földet visznek be a közösbe. Sokan vámnak még a tanácstagok példamutatására. Kovács János, V. Cseh József, József István, Kisbank István, Kisherceg József még nem írták alá a belépési nyilatkozatot, pedig ő utánuk sokan az új útra lépné­nek. A tanácstagok példamutatása eddig még sem­milyen munkában sem maradt el, mutassanak most is példát. A termelőszövetkezetben mindem dolgozó pa­raszt megtalálja boldogulását, tudják ezt a hajmási dolgozó parasztok is, miért várakoznak, lépjenek rá bátran a nagyüzemi gazdálkodás útjára, A várdaiak tiszta lappal vá rják az újesztendőt Szocializmust építő népi demokráciáinkhoz való hűség fokmérője a beadás és adó időbeni rendezése, így értelmezik ezt Várdia község dolgozó parasztjai is, amikor évről évre rendszeresen teljesítik, sőt túlteljesí­tik beszolgáltatási kötelezettségüket s befizetik adó­jukat. A várdaiak most "is időben rendezték államunk iránti kötelezettségüket. Még a cséplőgéptől 'bevitték a kenyérgabonát, most pedig feleslegüket adják el álla­munknak jó áron. Burgonyából 195, tengeriből 105,4 százalékra teljesítették beadási kötelezettségüket, sza­bad tengeri eladási tervüket 141 százalékra teljesítet­ték, Tej-, tojás- és baxcmfibeadásiukat 104 százalékra, V'ágcmíjrha- és hízctteeritésibeszolgáltaitásukait pedig 4 százalékkal teljesítették túl. Hízottsertéssel jelenleg még három gazda tartozik, de a 28-i szállítás alkalmá­val ők is rendezik beadásukat. Sok olyan gazda van, mint Kordé Lajos 11 holdas és Sáfrány János 12 holdas, aki már 1956-os húsbeadá­si kötelezettségét is teljesítette. A várdaiakat dicséri az a tény is, hogy a községben egyetlen alkalommal sem kellőit zálogodra. Tiszta lappal, nyugodtan várják az új évet. _____I______________________________ A nagyatádi járás teljesítette negyedik negyedévi adótervét Fodor Gyula elvtárs, a Nagyatádi Járási Pénzügyi Osztály vezetője ■táviratiban jelentette szerkesztősé­günknek, hegy járásuk negyedik ne­gyedévi adóbevételi tervét 23-án, ha­táridő előtt 160 százalékra teljesítet­te. A járás pénzügyi dolgozói, dolgo­zó parasztjai elismerést és köszöne­tét érdemelnek jó munkájukért, azért, hogy elsőrendű kötelességük­nek tartották az állampolgári fegye­lem 'betartását. Megyénk dolgozó parasztjai, pénz­ügyi dolgozói kövessék a nagyatádiak példáját, tiszta lappal, adósság nélkül kezdjék meg az új évet. Vállalták — túlteljesítették A Csurgót Faipari VátiMat dolgozói örömmel jelentették, hogy évi tervü­ket december 8-án teljesítették. Ezzel túlteljesítették a 20 budapesti üzem felhívására tett vállalásukat is, mert abban december 25-re vállalták az éves terv teljesítését. A második ötéves terv első évében 1956-ban gépiparunk termelése 11,9 százalékkal lesz magasabb az 1955. évinél. Ennyivel több gépet tudunk a következő évben adni a mezőgaz­daságnak és üzemeinknek. Ipari fejlődésünk mind több és több villamosenergiát igényel. Villa­mosenergia termelésünk a következő évben tovább feilődik. 1956-ban 8,1 százalékkal több villamosenergiát biztosítunk iparunknak, mint 1955- ben. Megjött a Télapó a Ruhaüzembe is Pénteken este kicsi emberkék tipegtek a Textilművek kultúrottho- na felé. A Ruhaüzem „gyermekei“ ők. Eljöttek apuval, anyuval, sőt né­hányon egyedül, hogy az üzem karácsonyi ünnepségén részvegyenek. Több mint 200 gyermek jött össze, legtöbbjén új ruha, új pulóver. Csöppnyi szőkefürtös kislány szaladgál le, föl a teremben. Fekete bársonyruhácskájában, szöszke fürtjeivel olyan, mint egy baba. Kétszer- háromszor izgatottan mamájához szalad: — mikor kezdik már. — Odébb kisfiú faggatja anyukát. Karácsonyfa is van? Kicsi vagy nagy? Cukor is van rajta? \ Dörömbölnek, valaki jön. Elcsendesül a zsibongás. Az ajtón hosszú szakállú Télapó lépdel be. Kacagás, újjongás kíséri lépteit. Itt ott egy- egy ijedt, síró hangocska is felhangzik. Amint a Télapó a terembe lé­pett, a színpadon szétnyílik a függöny kárpitja. A következő tetszésnyil­vánítás, a hosszú, elnyújtott jujj, — már a hatalmas, csillogó karácsony­fának, a nagy, kicsi és pici babáknak, a kis repülőgépeknek, mese­könyveknek és egyéb csodás látnivalóknak szól. Már nem félnek a gyermekek, boldogok, nevetve válaszolnak a Télapó — aki „civilben“ a vasaló dolgozója — kényes kérdéseire. Hát az asztalnál, evés közben válogattok-e? Neeeml Hangzott kórusban a fele­let. Jól viselkedtek otthon, az utcán, az iskolában? Igen! Gyors a válasz, hogy a Télapó a tétovázás mögött nehogy megsejtse, hogy a viselkedés­sel néha néha itt ott még baj van. i A Télapó mindegyik gyermek kedves ismerőse, egyenként és név- szerint szólította őket. S ki bátran, ki félénken átvette a karácsonyi ajándékot. Az egész pici gyermekek kis ruhácskát, gumibabát, cukrot kaptak a Télapótól. Ahogy Növekedtek a gyermekek korban, úgy nőttek az ajándék-babák is. Az apróságok örömükben nem is gondoltak arra,- no meg gyermeki ésszel, hogy is érthetnék meg. hogy a sok szép ajándék fáradságba, több munkába került szüleiknek. Hisz a gyönyörű babákat az MNDSZ-asz- szonyok, az édesanyák készítették. Minden szülő szívesen dolgozott a karácsony ünnepe előtt azért, hogy gyermekének egy-egy boldog, öröm­teli órát szerezen. — Pintér Ilona — Szűcsék boldog karácsonya Együtt van a család. Körülülik az asztalt, amin a szépen feldíszí­tett fenyőfa áll. A fa arótt különböző nagysá­gú csomagok kínálják magukat. Szűcs József, a családfő megbontja az egyik csomagot, s egy szép télikabátot ad át legkisebb lányának, a 13 éves Terikének, aki' örö­mében apja nyakába ugrik s hosszan megcsó­kolja. — Elég lesz már, te — mondja Szűcs bácsi nevetve — a többieknek is hadd adom oda, ami jár... Aztán a középső leá­nya, a Katica ugrik örö­mében apja nyakába, amint megkapja a kö­vér csomagból kihámo­zott télikabátot és ru­hát. —• Megérdemlőd, kis­lányom, mart jól dolgoz­tál — mondja Szűcs bá­csi és már a másik cso­mag után nyúl, amely Marikának, ,a szövőlány- nák tartogat valami fneglepeitiésffs. Marika: a Kaposvári Textilművek­ben dolgozik, élenjáró ■munkás Ö már a ke­lengyéjét gyűjti a havi 1000 forintos kereseté­iből.. Mire az ajándékozás végére érnek, Szűcs né­ni leoltja a Villányt és megeyújtja a csillag- szórókat. A sötétben gyönyörűen szikrázik, tündöklik a 'csillagszó­rós karácsonyfa. Amikor ismét kigyúl a villany­fény, Tériké így fordul apjához: — Ugy-e, édesapám, mindig jó volna, ha ka­rácsony lenne... Szűcs bácsi nem felei, gondolatba merül, s ar­ca elborul. Felidézi a ré­gi karácsonyokat, azok közül az 1943-asat. Ak­kor is így az asztalhoz ültek, csak akkor nem volt ajándék és a kará­csonyfa is isokital .szeí- ■genyessibb volt. A díszí­tés akkor cérnára fűzött pattogatott kukorica és aszalt meggy volt, meg néhány szem szaloncu­kor. A fertály-pénzből nem futotta többre De még azt is megvonták! tőle, amiért otthagyta az urasági istállót és elsza­ladt a faluba tüzet ol­tani, segített megmente­ni egy szegénypai ászt házát. .Nemhogy ruhá­ra, de még csilrógszóió- ra sem jutott akk/ir. Ilyen szép karácso­nyuk még soha nem volt, mint az idén. A csalód tagia a Decem­ber 21 TSZ-nek. A 33 ezer torintnyi jövedelemiből bőven fut­ja ajándékra, Szűcs bá­csi axca feldierül, amint arra gondol, hogy Ka- posfüreden ma már sek családnak van ilyen iszép, gazdag karácso­nya. — Na, édes gyermeke­im, hót akkor igyunk is erre a szép ünnepre -— mond!ja Szűcs néni és a csalód minden tagjának tölt egy pohárral az aranyszínű borból, amely úgy csillog a pohárbari, akár a karácsonyfán a csillagszóró...

Next

/
Oldalképek
Tartalom