Somogyi Néplap, 1954. november (11. évfolyam, 259-283. szám)

1954-11-02 / 259. szám

2 SOMOGYI NÉPLAP Kedd, 1954. november 2. Legyenek a somogymegyei termelőszövetkezeti tagok a szocialista mezőgazdaság lelkes építői Megyénk tsz-einek élenjáró dolgozói október 31-én értekezletre jöt­tek össze Kaposvárott a Béke Szálló nagytermében, hogy meghallgassák és megvitassák Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának és a Termelőszövetkezeti Tanács elnökének értékes és nagyjelentőségű előadását a tsz-mozgalom helyzetéről, további feladatai­ról. r í Dobi István elvíáps beszéde Kedves Elvtársak! Nekünk, földművelő embereknek — akik itt összegyűltünk — élethi­vatásunknál fogva az a feladatunk, hogy az egész ország bőséges ellátá­sát kenyérből, húsból, zsírból, bor­ból és egyéb mezőgazdasági termé­kekből biztosítsuk. Emellett van ne­künk más feladatunk is, mert olyan történelmi időkben élünk, amikor a régi rend helyébe üj társadalmi rendet építünk, a dolgozó emberek­nek a társadalmi rendjét, a szocia­lizmust. Ezután beszélt a dolgozó paraszt­ságnak a felszabadulás előtti helyze­téről, .élétéről, majd a földosztás je­lentőségét méltatta. Elvtársak — folytatta az előadó — a Szocialista társadalmat építjük. Egészen természetes dolog az, hogy a földosztás csak az első lépés volt a dolgozó nép felemelése érdekében. A további lépés a szocializmus épí­tésében, egészen természetes, nem lehet egyéb, és más mód, mint az, hogy szocialista rendszerű gazdasá­got kezdünk el építeni á dobozó pa­rasztság munkájának, életének meg­könnyítésére, egész népünk jobb és bőségesebb ellátásának biztosítására — amit IMS—49-ben pártunk és kor­mányunk mint lehetőséget a te me- lőszövetkezetí gazdálkodásban bizto­sított dolgozó parasztságunk számá­A termelőszövetkezeti gazdálko­dás nem egyéb, mint lehetőség arra, hogy a szövetkezet kereté­ben több, kevesebb közösen gaz­dálkodni szándékozó parasztem­ber egyesüljön és kollektívon próbáljon mezőgazdasági terme­lési tevékenységet kifejteni, szemben a régi rendszerrel, amely­ben egyéni — itt nálunk, mondjuk úgy, a parcellás gazdálkodás volt a parasztemberek gazdálkodási tor­mája. Nem azért érdekes és nem kizárólag azért kell a szövetkezeti gazdálkodás, mert szocialista rendet építünk, hanem azért is, mert a szo­cialista rendszerű mezőgazdálkodás -magasabbrendű gazdálkodási forma az egyéb rendszerű gazdálkodási for­mánál, s azért is, mert. a szocializ­musban az emberek életét, az em­berek dolgát, munkáját, az élet min­den vonatkozásában mássá akarjuk, mássá kell tenni, mert hiszen ez bent van magának a szocializmusnak a törvényében. A létástól-vakulásig tartó munkát a mezőgazdaságban nem kizárólag a mezőgazdaság természeté hozza ma­gával. Nem ezért kell a parasztság­nak kora reggeltől késő estig dol­goznia, hanem azért, metrt a mező­gazdaságban alkalmazott termelési eszközök olyanok, mint amilyenek­kel a mezőgazdaságban előforduló munkát nem lehet másként elvégez­ni, csak a dolgozó emberek túlhaj­tott munkájával, sokszor a késő es­tébe, éjszakába benyúló munkaidővel. A technika fejlődött, tudják az idősebbek is, tudják a fiatalok is, hiszen ez a fejlődés itt játszódott le a szemünk előtt. A hozzám hasonló korú emberek gyermekkorában je­lent meg az első repülőgép, majd az­után a technika fejlődése magával hozta az egyebeket. Ma már kombájnok vannak, el­végzik az aratás nehéz munkáját, a cséplés nehéz és egészségtelen mun­káját. Ma már traktorok vannak, amelyekkel gondos kezelőik, jóminő­ségű munkát tudnak végezni —■ nem kell áz égy lóvat Vagy a két tehe­nei befogni az eke elé. Elvtársak! Ha a kapitalista társa­dalmi rendben szemet lehetett huny­ni az előtt, hogy a technika fejlő­dött, de ennek a technikafejlődésnek előnyeit kétségtelen elvették egyes ■kiváltságos társadalmi rétegek, a szo­cialista társadalmi rendben ezen nem lehet szemet hunyni, mert a szocializmus törvényében van, hogy az emberek életét Szebbé, jobbá, tehát kultúremberhez méltóvá kell tenni. A parcella-gazdaság hátránya a nagyüzemi gazdálkodással szemben A parcella-gazdálkodást azonban nem lehet úgy kihasználni, mint a nagyüzemi gazdálkodást. Nem lehet kihasználni azért, mert a mai mo­dem gépeket éppen a parcella miatt gazdaságosan alkalmazni nem lehet. Éppen a parcella miatt az egyéni gazdálkodásnak hátrányára van, hogy , a 10—15, vagy akár a 20 hold föld sokszor a község egész határá­ban szétszórtan 5—10 helyen terül el. Nem ikell azt mondani, hogy mi­lyen miSnkából Való kiesést, hiába­való fáradságot, á iftüntóa helytelen beosztását eredményezi ez. Lényege­sen hátrányosabb ez a gazdálkodás, mint a kollektív, a szövetkezeti gaz­dálkodás. Felvethetném: Jó, ezt így lehet mondani, de a gyakorlatban más­ként látjuk a helyzetet, mert az egyéniek eredményéi felette van­nak mindezek ellenére a termelő­szövetkezetben gazdálkodók ered­ményein. Felette vannak a nö­vénytermesztésben, az állatte­nyésztésben, tehát jobban szolgál­nak a népgazdaságnak, jobban meg­teremti az egyéni gazda magának, családjának a magasabb életszín­vonalat. Ha egészen közelről néz­zük ezeket se dolgokat, rájövünk, hogy a termelőszövetkezetek ered­ményei nem olyan alábbvalóak, mint amelyeket szégyelní kellene. Ma már azon az útón va­gyunk, amely á legrövidebb időn belül arra vezet, hogy túljutunk az egyéniek ered­ményein, ami aztán egyszer s mindenkorrá Váló. Ha vannak mégis termelő-- szövetkezetek, amelyek eredmé­nyei alatta vannak az egyéniek eredményeinek, vágy á másik ter­melőszövetkezetek eredményeinek, ezek azzal magyarázhatók, hogy az egyéni gazdaságokban szíwel- lélekkel, igen nagy gondossággal, túlhajtott munkával, a család ap- raja-nagyja bevonásával végzik a termelőmunkát. A közös gondok és feladatok közös megvitatása A termelőszövetkezetben tömö­rült parasztság egy nagy testvéri közösség, egy nagy család kellene, hogy legyen. Egyelőre nehéz ezt megérteni. Egyszerre nem tudja minden termelőszövetkezet tagsá­ga ezt így venni, egyszerre nem tud öntudatos, lelkes lenni. De ha az elvtársak meggondolják, hogy mi is volt az életünk a felszaba­dulás előtt és mi a lehetőség a fel- szabadulás után és mik a lehetősé­gek most, amikor módunkban van a termelőszövetkezetben élni és a termelőszövetkezetben gazdálkod­ni, akkor az okos vezetőség, az el­nök, a tagok összejönnek és meg­beszélgetik a maguk dolgait, s ma­guk helyzetét, életét, terveiket, a vetési terveket, a beruházás gond­ját, a munka megszervezésének gondját, a vetés sorrendjét, a ta- lajerőpótlást, a gépállomási dolgo­kat, a mezőgazdasági szakemberek dolgait és ha így együtt megbe­szélgetik ezeket, ott semmi hiba nem lehet a termelés folytonossá­gában, s ott semmi baj nem lehet a termelési adottságok kihaszná­lásában. Ha a tagság a vezetőség­nek javaslatot tesz, s azt odavi­szik a közgyűlés elé, meghányj ák- vetik a kérdést, a közgyűlésen a tagok hozzászólnak, határozatot hoznak, abból csak haszna szár­mazhat áz egész termelőszövetke­zetnek, minden tagjának. Az ilyen termelőszövetkezetben nem lehet aláesonyhozamú állatállomány, mert az állatgondozó tudja, hogy milyen állatokat érdemes tartani, milyen állatok hajtanak hasznot a t.sZ-nek. Tudja, hiszen ő ért ehhez, ő ennek a mestere. Vannak tsz-ek, amelyekben az állatok gondozását a legrátermettebb emberek látják el. Ezekben a tsz-ekben nem hi­ányzik a takarmányalap, szívesen van ott az állatgondozó az állatok között. Amelyik tsz-ben ezt nem biztosítják, az állatokat igazán szerető ember azért, mert nem tud nekik azt adni, amit szeret­ne, s amit az állatok is szeretné­nek, nyilvánvaló, hogy nem marad meg a tsz-ben, mert sajnálja az ál­latokat, mivel azok koplalnak. Azokban a tsz-ekben, ahol a közös munkában a családtagok Az eredményes gazdáik A termelőszövetkezetnek ered­ményes gazdálkodása igen nagy­mértékben és elsősorban a vezető­ségtől függ. Ha a tsz-elnök érti a mezőgazdaságot, ha a tsz-elnök lelkes gazdálkodó ember és ember­séges ember, meg tudja teremteni és megtartja a megfelelő kapcsola­tot a tsz tagjaival, ha a tsz-elnök és igazgatóság érvényesíti se tsz- demokráciát, akkor a szövetkezet tagjai magukénak érzik a közöst, s a jó gazda módjára igyekeznek azt gyarapítani. Vannak sajnos tsz-vezetők, akik nem tudnak töre­kedni arra, hogy a szükséges kap­csolatot a tagsággal megtartsák, vagy nem akarják, hogy a szüksé­ges légkört kialakítsák és mind egyhúron pendülve gondolkodj a­is megtalálhatók, időben gon­doskodnak a talajelőkészítés­ről, hogy jó magágyba kerül­jön a mag, ők megteszik a magukét, s most már csak az időjárástól és egyál­talán nem tőlük függ a termésnek az eredménye, mert minden fel­tételét megadták annak, hogy ma­gas eredményt érjenek el; Időben elvetettek, időben takarítanak be, megfelelő időben kapálnak és tö­rekednek szemveszteség nélkül be­takarítani azt a termést, amelyért egy egész gazdasági éven keresz­tül családjukkal együtt verejté­keztek. »dás záloga a jó vezetés nak, végezzék a tsz-ben előforduló minden munkát. Az ilyen tsz-ben probléma a kenyérellátás, mert a terméseredményei, ha 3 vagy 4 éves is az a tsz, nem olyanok, melyből biztosítani tudnák a tsz tagjainak kenyerét. Nyilvánvaló dolog, hogy itt a vezetőség mun­kájában van a hiba. Nincs megfe­lelő gondoskodás a talaj erejének a pótlásáról, a visszaadásáról, nincs megfelelő gondoskodás ar­ról az agrotechnikai műveletről, hogy megfelelő sorrendben vessék a növényeket. De itt nem tudnak eleget osztani egyéb terményféle­ségből sem, nem tudnak annyi ta­karmányt osztani, amire odahaza a házuk táján lévő állatoknak szükségük volna. Miért magasabb a háztáji terület hozama, mint a közösé ? Vannak olyan tsz-ek, amelyek­nél nemcsak a kalászos termények eredménye megdöbbentően ala­csony, hanem kukoricából is csak 10—12 mázsa, sőt ennél is keve­sebb terem holdanként. Ezekben a tsz-ekben az állatállomány el­tartása sem tud biztosított lenni, márpedig ha az állateltartás nincs biztosítva, akkor az állattenyész­tés inkább terhe a tsz-gazdálkodás- nak, mint hogy hasznot jelente­ne a tagok számára. Hány helyen fordul elő, hány olyan tsz van, ahol 3—4—5—6 liter tejet fejnek tehenenként? Kinek érdeke ez? így ismerjük mi a tehén tartás dolgát? Nem lehet ezt tűrni és a tsz vezetősége és tagsága is tartsa kötelességének és fel­adatának azt, hogy minél előbb olyan ' állatállománya legyen, ami miatt nemcsak hogy szégyenkeznie nem kell, hanem büszkék lehetnek rá. Azt mondják, hogy nincs zoó- technika, mert nincsenek szakkép­zett állattenyésztőink, azért Van ez így. Ez nem így van, nem isme­rem el, mert ha annak áZ állat- gondozónak odahaza néznék meg a tehenét, jóllehet 16—20 liter te­jet ad. Nyilvánvaló dörög, hogy Van szívé á háztáji állatával tö­rődni, de ezt megtehetné és meg is kell tennie a közös állatokkal is. Ha a közös tehenek-csak any- nyit tejet adnának — pedig többet is adhatnának — mint a háztájiak, milyen hasznot biztosítana ez a tsz tagságának. Igen sokszor előfor­dul, hogy arról beszélgetünk, az agrotechnikát nem ismerjük, s azért nem használjuk, mert nem ismerjük, nem tudjuk. Én ilyen­kor arra gondolok mindig, hogy a tsz-nek 10—12 mázsa kukoricá­ja termett agy-egy holdján, ugyan­akkor a tsz-tagok háztáji földjén 30—40 mázsás volt a termésátlag kukoricából. Mire jó-ez? Mi volna abban az esetben, ha a közös te­rületükön pontosan annyi kukori­cát termelnénk, mint amennyit a háztáji földünkön? Mennyi kuko­ricát vinnénk haza és mennyi disznót hizlalhatna a tsz? Nem az a 'baj, hogy nem tudjuk az agrotechnikát, hanem az a baj, ■ hogy a mi gondoskodásunk a Háztáji földről nagyobb, mint a közösről. Nővérem, aki szintén tsz-tag, mondta, hogy akik ott. dolgoznak ve­le együtt a szövetkezetben, egy-egy kevés műtrágyát hazavisznek min­den este és a háztáji földjükön el- | szórják. Ebből is láthatjuk, hogy mennyire tudják, hogy mi az agrotechnikai művelet! Ezután a háztáji gazdálkodásról beszélt az előadó, majd rátért a gépállomások szerepére. Elmondta, hogy a gépállomás egyik része a termelőszövetkezet termelé­sének. — Az a tapasztalatom, hogy igen sokszor előfordul, hogy a gép­állomások a jó magágyat nem biz­tosítják á tsz-ek földjén. Miért le­het ez? Egy részben azért, mert van­nak termelőszövetkezetek, amelyek hém teremtik meg afmak a feltéte­lét, hogy jó magágyat tudjon csinál­ni a traktoros. De a gépállomások­nál is előfordul, hogy amikor a jó munka feltétele biztosítva volt, ak­kor nem végezték el kifogástalanul a munkát. Normát hajszolva a trak­torosnak nincs szive á minőségi munkához. A gépállomások vezetői­nek, az ágronómusoknak voltba el­sősorban feladata, hogy minőségi munkára bírják és neveljék, szorít­sák rá a traktorosokat. Arra kell törekedni ,a gépállomás vezetőinek, hogy a traktorosok ne csak a fintort és a traktort rajongják körül; ahogy szeretik a gépet, ugyanúgy szeressék és érdeklődjenek a me­zőgazdasági munkák minősége iránt is. Nefi j<5 traktoros az, aki nem örül annak, -hogy milyen jól megművelt földét - hagy maga után. Ha rúgd föl, hagyd ott módon kezeli a gépe­ket, a földtől ritkán tisztítja meg az ekét, nyilvánvaló, hogy az csak tur­kálja a földet, minőségi munkát Vé­gezni vele nem lehet. Erre legyen gondja minden gépállomási igazga­tónak, agrohómusnak és mindenki­nek, akit illet, aki ott vezető. A mezőgazdászok lelkesítsék a célért a szövetkezeti tagságot Az állami vezetés gondoskodik a mezőgazdasági szakemberek biztosí­tásáról. A mezőgazdasági szakembe­reink többsége kielégítően és meg­felelőképpen végzi, vagy törekszik Végezni munkáját. Sajnos azonban vannak köztük olyanok is, akik egy­szerűen úgy. veszik a dolgokat, hogy reggel van és este van, aztán jól van és nem terjed ki tovább a gond­juk. Nem nézhetjük, el az Ilyen mun­kát! Ezeknek a szakembereknek lel­kesedő embereknek 'kell lenniük. Vi­lágosain, jobban kell látniuk a célt,: a célért lelkesíteni kell a tsz-ek ve-, zetőit és tagjait. A mezőgazdasági szakemberek nem vehetik félvállról az ő ■beosztá­sukat, hanem lelkiismeretesen, fá­radhatatlanul kell törekedniük a tsz-ek megsegítésére. Én tudom, hogy vannak gyakorlatlan szakem­bereink, akik csak az elméletet is­merik, vagy tudják; fiatalok, nincs gyakorlatuk, élettapasztalatuk. Azt is tudom, hogy Ilyeneket nem szíve­sen vesznek a tsz-ek nagy szakmai és élettapasztalattal rendelkező tag­jai. Azt hiszem azonban, hogy aki az elméletet tudja, attól is lehet ta­nulni valamit. Érdemes megfogni a fiatal szak­embereknek a kezét, érdemes begyakoroltatni, hozzásegíteni őket ahhoz, hogy minél előbb gyakorlattal rendelkező szakem­berek legyenek, mert a holnap mezőgazdaságának, a holnap tsz-einek mégis csak ők a szel­lemi vezetői. Kapcsolat a kívülállókkal Elvtársak, néhány szót szeretnék szólni még a tsz-en kívülálló dolgo­zó parasztemberekkel való kapcso­latról. Meg kell mondani, hogy nem lehet úgy jellemezni még a somogy- megyei tsz-eket sem, hogy itt az egyéni gazdálkodókkal megfelelő Volna a kapcsolat. Ezeknek a tsz-ek- nek is, de általában minden tsz-nek úgy kell gondolkoznia és egyszers- mindenkorra tudomásul kell vennie, mégpedig lelkesedéssel, öntudattal, hogy mi a szocializmust építjük a falun, a mezőgazdaság területén is. Nyilvánvaló dolog, hogy túl hosszú időre nem nyúlhatik ki ez. Népgaz­daságunk egyéb ágaiban általában szocialista gazdálkodás folyik, ugyan­akkor a mezőgazdaság nagyobbik te­rületén a parcellás, kisüzemi — ka­pitalista rendszerbe illő — gazdál­kodás van. Előhb-utóbh az egész mezőgaz­daságunk szocialista mezőgazda­sággá válik, javára és hasznára az országnak, az egész dolgozó parasztságnak, azoknak is, akik ezidőszcrlnt még idegenkednek tőle. Mivel tudunk a szocialista mezőgaz­daság fejlesztésének a javára lenni a legjobban? Úgy, hogy a meglévő tsz-eink a maguk eredményeivel, a maguk életével bizonyítsák be, hogy a termelőszövetkezeti gazdálkodás a magasabbrendű -gazdálkodási forma, mint a parcellás. Arról van szó, ne hallgassuk el, ne üljünk rá az elért eredményeinkre, hanem tudatosít­suk azt. Ha egy tsz valóban eljutott már oda, hogy magasabbrendű az ő gazdálkodása, mint a kívülállóké, akarva, nem akarva a kívülállók kénytelenek meglátni ezt. Ha látja a tsz szép határát, látja a tiszta, jó- kinézésű búzatábláját, tudja, mit arat le ez a tsz arról, ha látja a tsz jól ápolt kapásnövényét, nem tud el­menni a dűlőn, hogy ne mondja: »Ejha, de jó ez a növény«. Az egyé­ni gazda látja, amikor hajtják ki a tsz teheneit a legelőre, látja a ser­tésállományát. Nyilvánvaló dolog, ha ránéz, tudja, hogy mekkora a terme­lékenysége. S ha ezt látja, kénytelen elhatározni, hogy felcserélje a fégi életformáját, beleilleszkedjék a szo­cialista mezőgazdaságba. Elvtársak! A tsz-ek tagjainak — ahogyan beszédem elején mondottam — nemcsak az a feladatuk, hogy elég kenyeret, húst, zsírt és egyéb terményt termel jenek országunk né­pének és maguknak, hanem felada­tuk a -szocializmus építése is. Gon­doljunk előbbi életünkre, gondol­kozzunk el mindazokon a lehetősé­geken, amely lehetőségeket az élet minden vonatkozásában a szocialista rend nekünk, dolgozó parasztembe­reknek is ad. Ha megértjük és át- érezzük a szövetkezeti gazdálkodás jelentőségét az egész mezőgazdaság­ra, családunk, egész dolgozó né­pünk életére nézve, akkor tudunk példamutatóak lenni, tudunk építő munkásai lenni a szocialista mező- gazdaság mielőbbi megteremtésének. Az elvtársaknak ehhez a munkához kívánok jó munkát és egészséget —* mondta- befejezésül az előadó. * * * (A hozzászólásokat holnapi szá­munkban közöljük.) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom