Somogyi Néplap, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

SOMOGYI NÉPLAP Csütörtc. A „TASZSZ44 jelentései a guatemalai eseményekről New York (TASZSZ). Külföldi hírügynökségek jelentébe szerint június 29-én Diaz ezredes katonai juntája lemondott. Guatemala új kormányát Luis Monzon alakította meg, aki tagja volt Diaz ezredes juntájának. Monzon az új junta tagjaivá Jose Luis Salazart és Maurice Duboist nevezte ki. Azt is jelentik, hogy június 28- án, miután bombázták és gépfegy­verrel lőtték Guatemala-City-t, Armas ezredes (az intervenciósok főnöke) Diaz juntájától, amely Arbenz elnök eltávolítása után ju­tott hatalomra Guatemalában, a teljes megadást követelte. Guatemala-Cityből érkezett je­lentés szerint Carlos Diaz ezre­dest, aki Arbenz lemondása után átvette Guatemala elnökének funkcióit, az új kormány megala­kítása után letartóztatták. A külföldi hírügynökségek és a sajtó jelentéseiből kitűnik, hogy Diaz a »közbeeső figura« szerepét játszotta a guatemalai nép elleni agresszió sugalmazóinak játéká­ban. Nyilvánvaló, hogy , az agresz- szió szervezői a katonai csoportok közötti hatalomért folyó harcnak akarják feltüntetni a legutóbbi guatemalai eseményeket,, nem pe­dig a guatemalai nemzeti felsza­badító mozgalom eleve előkészített kegyetlen elfojtásának. A guatemalai események további visszhangjai LONDON A volt munkáspárti kormány tagjai június 28-án az alsóházban bírálták az angol kormányt azért, mert nem támogatta azt a követe­lést, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete indítson vizsgálatot a Guatemala elleni katonai agresz- szió ügyében. Mint a lapok köz­ük, egy munkáspárti képviselő elítélte az amerikai kormánynak azt ez álláspontját, hogy az ame­rikai földrészen történt incidensek nem tartoznak az Egyesült Nem­zetek Szervezetére. KOPENHAGA . Az »Information« című polgári lap a guatemalai eseményeket és többek között Arbenz elnök eltá­volítását kommentálva úgy véli, hogy ez az amerikai kormány ak­cióinak következménye. Az ame­rikai kormány »megváltoztatta az ENSZ alapelveit, még azt is meg­akadályozta, hogy meghallgassák Guatemala panaszát.« OSLO A »Verdens Gang« című norvég lap a guatemalai eseményekkel foglalkozó vezércikkében ezt írja: »Az, ami történik, árthat a Nyu­gat ügyének és tekintélyének. Minden körülmények között vilá­gos, hogy agressziót követtek el más ország területéről. Nem jó, hogy a Biztonsági Tanács nem foglalkozik ezzel az üggyel. Ez ve­szélyes példát teremthet.« MONTEVIDEO A brazil közvélemény és sajtó szolidaritását fejezi ki Guatemala iránt és megbélyegzi az amerikai imperialisták által szervezett agr ressziót. A brazil dolgozók szövet­sége az »Imprensa Popular«-ban felhívja az ország minden dolgo­zóját és szakszervezetét, hogy ha­tározatban tiltakozzanak az ame­rikai agresszió ellen és követeljék a guatemalai hadműveletek azon­nali beszüntetését. A genfi értekezlet június 29-i zárt üléséről Genf (TASZSZ). Mint ismere­tessé vált, június 29-én a kilenc küldöttség,zárt ülésen az indokínai tűzszüneti egyezmény betartásá­nak éiíénörzésévei kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. Az ülésen felszólalt a Vietnami Demokratikus Köztársaság kül­döttségének képviselője. Rámuta­tott arra, hogy az ellenőrzés tár­gyában nincsenek komoly nézetel­térések a küldöttségek között. A szovjet küldöttség június 14-i ja­vaslata alapul szolgálhat az ellen­őrzés problémájának olyan meg­oldására, amely elfogadhatóvá lesz valamennyi küldöttség számá­ra. Érintve az ellenőrzés megszerve­zésének kérdését, hangsúlyozta, hogy ennek a kérdésnek megtár­gyalásánál sohasem szabad szem elől téveszteni az érdekelt államok függetlensége tiszteletbentartásá- nak elvét. Igen fontos elv az is, hogy a bé­két és ebből kifolyólag az ellenőr­zést egyszerre kell megvalósítani egész Indokína területén, mivel mind a három államban ugyan­azokat az alapvető problémákat kell megoldani a béke megterem­tése érdekében: a tűzszünet, a harcoló felek csapatai állomáshe­lyeinek kijelölése, a külföldi csa­patok kivonása, az új csapatok és fegyverzet szállításának betiltása, a hadifoglyok és a polgári inter­nált személyek kicserélése pro­blémáit. Befejezésül megemlítette, hogy áz értekezletnek máris rendelke­zésére áll az a szükséges anyag, amelynek alapján meg lehet kez­deni az ellenőrzéssel kapcsolatos fő kérdések konkrét megtárgyalá­sát. A kilenc küldöttség következő zárt ülése július 2-án lesz. Az Egyesült Államok rothadt búzát szállít Pakisztánnak Uj-Delhi (TASZSZ). A pakisztá­ni sajtó jelenti, hogy' a pakisztáni közvéleményt felháborítja az a tény, hogy az Egyesült Államok rothadt búzát szállít az ország­nak. A »Times Of India« című lap tájékoztató közleménye megírja, hogy »a magtárakban elraktáro­zott 500 tonna rothadt amerikai búza problémát okoz Pakisztán számára.« Kínai indonéz kereskedelmi tárgyalások kezdődtek Dzsakarta (Uj-Kína). Dzsakartá- ban kedden délelőtt hivatalos kereskedelmi tárgyalások kezdőd­tek Kína és Indonézia között. Körülbelül 350 nyugatnémetországi vállalat szállítási ajánlatot tett a Szovjetuniónak Berlin (MTI). A német kereske­delem fejlesztésére alakult bizott­ság Berlinben megtartott ötödik ülésén meghallgatta az elnökség beszámolóját a német-szovjet ke­reskedelmi kapcsolat kiépítéséről. Az ülés részvevői megelégedéssel vették tudomásul, hogy eddig kb. 350 nyugatnémetországi vállalat tett ajánlatot a Szovjetuniónak, főleg beruházási javak és fogyasz­tási cikkek szállítására. A bizott­ság az ajánlatokat továbbította Moszkvába. Az indokínai helyzet fejleményei Párizs (MTI). A hanoi parancs­nokság kedden semmiféle jelen­tést sem adott ki a két főparancs­nokság legközelebbi ülésének idő­pontjáról, csupán annyit közölt, nem valószínű, hogy szerdán ke­rül sor erre az ülésre. * * * Sálán tábornok felhatalmazta Cogny tábornokot, hogy az Észak- Vietnamban'táborozó francia tar­talékosokat vegye igénybe. Kedden érkezett Szaigonba a »Posteur« nevű csapatszállító ha­jó, amely 3300 északa Erikái kato­nát hozott erősítésül Indokinába. Bao Daj egyik újabb rendeleté­ben elrendelte a rendőrség meg­erősítését azokban a városokban, amelyeket az expediciós hadtest tart ellenőrzés alatt. így Szaigon ban a rendőrfőnököt azzal a hata­lommal ruházták fel, hogy a pre­fektust' ellenőrizheti. A városne­gyedek vezetőit és helyetteseiket ezúttal a rendőrfőnök és a városi tanács együttesen nevezi ki. Az expediciós hadtest szaigoni parancsnokságának hadijelentése csak kedden erősítette meg, hogy a néphadsereg elfoglalta Ankhee-t. Azt is beismerték, hogy a Pleeiku- féle visszavonuló helyőrséget meg­támadták és kettévágták. A hely­őrség súlyos veszteségeket szenve­dett. 154 július 1. PÁRT ÉS PÁRTÉPÍTÉ^ Járási páríaktíiértekezlet Felyódon Tudományos Falusi Vasárnapok Somogyszilban és Mesztegnyőn Vasárnap a kora reggeli órákban a bőszénfai csikótelep kultúrcsoportja íúvószenekarának pattogó ütemeire ébredt Somogyszil népe. A Társada­lom- és Természettudományi Isme­retterjesztő Társulat Tudományos Falusi Vasárnapja gazdag oktató és szórakoztató műsorral köszöntötte Somogyszil dolgozó parasztjait. Kiváló szakemberekből álló bi­zottság udvarszemlét tartott, meg­vizsgálta a takarmány- és trágyake­zelést, az istállók rendjét. Az udvar­szemle győztese Huszonik József dol­gozó paraszt lett. Ezt követően megkezdődött az ál- iatállomány bemutatása. Szemet- gyönyörködtető volt a kb. 80 válo­gatott törzskönyvezett szarvasmarha felvezetése. Bizony nehéz dolga volt a versenybizottságnak« a díjak igaz­ságos odaítélésében. Áz első díjat Huszonik István dolgozó paraszt Lift II. nevű tehene nyerte, melynek bikaborjáért államunk nemrég 18.975 forintot fizetett. Első díjat nyert a Kossuth tsz növendékbikája is. Ki­tüntették Weil Józseíj Posza József, Kupi József, Csizmadia József, Máté Lajos dolgozó parasztok állatait is. Dr. Takács János állatorvos, a TTIT somogymegyei szervezete ag­ronómiái szakosztályának elnöke, Kovács János járási agronómus és Néma Pál, az állattenyésztési állomás vezetője megbeszélést tartott a köz­ség hozzájuk forduló dolgozóival. Délután a tudományos előadások kerültek sorra. Dr. Takács János az állategészségügyi rendészet fontossá gáról, a helyes takarmányozásról, a mesterséges megtermékenyítés jelen­tőségéről tartott előadást. Kovács Já­nos a mezőgazdaság időszerű kérdé­seivel foglalkozott. Ismertette a sok esőzés következtében megromlott szénafélék megjavítási módjait. Né­ma Pál a törzskönyvezés fontosságá­ról, a magyartarka szarvasmarhaál­lomány tenyésztéséről tartott színvo­nalas előadást. Galambos János elvtárs hozzászó­lásában a belterjes gazdálkodás nem­zetgazdasági jelentőségét emelte ki. Huszonik István dolgozó paraszt kö­szönetét nyilvánította az értékes elő­adásokért és bejelentette, hogy So­mogyszilban már 11 gazda vesz részt a 6080 literes fejési mozgalomban. Nagy sikert aratott a Megyei Könyvtár reprezentatív kiállítása, melyet több mint 600 gazda tekintett meg. A kiállított mezőgazdasági és állattenyésztési szakkönyveket a gazdák helyben kikölcsönözték. A könyvtár kiállításában helyet kap­tak a kitüntetett somogyszili gazdák arany és ezüst oklevelei, valamint a díjnyertes állatok fényképei. Sokan megtekintették az MSZT szemléltető kiállítását a Szovjetunió mezőgazdaságáról és állattenyészté­séről. Sportünnepély, bál, kultúrműsor tette színessé ezt a vasárnapot. A mesztegnyői Tudományos Va­sárnap keretében Vörös Károly, a TTIT központi történelmi szakosztá­lyának tagja tartotl előadást az 1840. évi mesztegnyői parasztfelkelésről. Az előadásra Bize, Kelevjz, de még Böhönye községből is jöttek dolgozó parasztok. A mesztegnyői parasztfel­kelés történetét a TTIT somogyme­gyei szervezete a Megyei Tanács népművelési osztályának kiadásában megjelenteti, mint a Somogyi Füze­tek első számát. A füzetből Mesz- tegnyő község az előadás hatása alatt 4—500 példányt igényelt. , Nagy tetszést aratott az MSZT, szovjet képzőművészeti, mezőgazda- sági és állattenyésztési kiállítása. A mesztegnyői népkönyvtár könyvkiál­lítással vett részt, .a falu kultúrnap- jáfi A Nagyatádi Fonalgyár és Mész- tegnyő . kultúrcsoportjainak műsorát szeretettel fogadta a közönség. A dolgozó parasztságunk által szí­vesen fogadott vasárnapi rendezvé­nyek sikere nyomán a TTIT július 4-én Bedegkér község'oen rendezi j (Tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt aktívaértete- ten vitatták meg a fonyódi járág- tevékenyebb kommunistái a soié- vő nagy feladatot: az aratás, esés és gabonabegyüjtés munkáit. lt- egy 150 elvtárs gyűlt össze a reli órákban a járási tanács nagyteé- ben: párttitkárok, tanácselnököll- lami gazdaságok, tsz-ek és közsk 'kommunistái. A járási pártaktíva beszámcít Müller Károly elvtárs tartotta. 1- ler elvtárs többek között a köve- zőket mondotta: Az idei szeszélyes időjárás k<t- keztében az egyes kalászosok si időpontja nagyon egybeesett és sy egyetlen pülanatot sem lehet a Il­káknál elveszíteni. Fokozott gondot kell fordítani nyári növényápolási munkák: amelybe nagy számmal kell b vonni a nőket. Ez különösképpen a termelőszö- kezetekre vonatkozik, ahol mégi- stbb lemaradás mutatkozik a tál mánybehordásban. Balatonberé- ben. Holládon a kommunisták le­ső feladata a lakosságot erre a in­kára mozgósítani, még mielőtt tes lendülettel megkezdődik az aratá: Komoly bírálatot kapott a lengé­iét: gépállomás a beszámolók, mert még eddig nem gondoskoct az erő- és munkagépek kihelyező­ről. Az aratás munkájával egyidejű leg fel kell készülni a gyors szemveszteségmentes cséplésre valamint a nagy gabonabegyüj- tésre —• mondta Müller elvtárs. E műm sikerét szívós és ásandó népnevei- munkával kell elősegíteni, erre a ft- adatra kell hogy mozgósítson md az aktívaértekezlet. Beszélt még Müller elvtárs a Iákok elleni harcról, akiknek tevi kenységét le kell leplezni, bomlás! tásukat meg kell akadályozni.- A beszámoló után számos elvtái felszólalt. Perzsa elytárs, a balator széntgyörgyi pártszervezet kommu­nistája beszámolt arról, hogy a kör­nyéken elsőnek aratta le az ősziárpá­ját és már a másodvetéssel is vég­néhány dolgo- evette, mikor agni, de amikor y ez szükséges a zett. Elmondta, hoj zó paraszt először az árpáját kezdte megmagyarázta, ho| szemveszteség elke:ülése végett és 'hogy időben földbe kerüljön a má­sodnövény. megeitették g másnap már Hollád község dolg£)ZÓ paraszt. jai is hozzáláttak >z ösziárpa aratá_ ,árs bejelentette, hogy az idei terme^^^ szépek) 800 négyszögöl 30 ke_ reszt ősziárpája te ^ Tóth elvtárs az öreglaki pártszer_ ezet titkára öreg^ ég Lengyeitóti párosversenyével f'glalkozott. A kon­gresszusi versenyt^ 0reglak lema­radt Lengyeltóti nö 6tt s ez arra s ez sarkalja az öregig kommunistákat és dolgozó parasztokat hogy még jobb munkával az alk;tmany ünne- jgg^nek — mondta pere az elsők Tóth elvtárs. Fehér elvtárs, a Lnádi íanács VB- elnöke elmondta, 1 iogy a kommunis­ták segítségével, példamutatásával sikerült állandó a termeiéi. bizottságot s az bizottsá|okat fokozottabb munkára lelkesíüL^ s ennek ered­ményeként a kö,zfiég a kongresszusi versenyben jő h?lyezést ért el Ezt a lendületet most^áU ara*aSi cséplési muhkánál lováig '.fokozzák. Szőke Pál élt, í rs> a ylegyei Párt- végrehajtóbizottsijg fagja hozzászó­lása során elmb!lcjt;a; a falusi kom­munisták feladpt^ hogy élenjárjanak- munden munká1 ’y, Ugvanakkor ne- • kik kell fokoz- ottabb hacot vezetni az osztál íyellenség támadásának le- szerlésére. Ezután -Szőke eitárs átadta a Me­gyei Pafrt-vegreiajtobizottsag dísz- oklevelét a járái párt-végrehajtóbi- zottságn^k a kaigresszusi verseny­ben elért harmadik helyezéséért. Nemes, elvtárs, a járási párt-végre- hajtóbxzo’tság ebő titkára ezután a legjobb Pártszervezeteknek, a lény gyeltóti Táncsics tsz-nek, s az öreg­laki községi pártszervezetnek átadta 3 járási tóbiv-nn-'iym lékzászlaját, néíány pártszerveze'- "nek díszoklevele, s mintegy 25 k:­váló eredményt elért elvtársnák könyvjutalmat riott át. Töröcske község versenyfelhívása Zselicki slak has Töröcske község felkészült a nagy nyári munkára, az aratásra. A kukoricát, burgonyát és a répát kétszer megkapálták, a szénát a kedvezőtlen időjárás ellenére be­takarították, elkészült az aratás- cséplés terve. A község dolgozó pa­rasztjai az aratás kezdetétől szá­mítva 5 nap alatt learatják a ga­bonát. Az ősziárpa aratását e hét végén megkezdik. A cséplés előtt a termelési állandó-bizottság elnö­ke és a mezőgazdasági állandó-bi­zottság elnöke megbeszéli a 'teen­dőket a kaposvári gépállomás cséplőgépfelelősével. Mivel közös szérűre alkalmas terület nincsen, így a községben három szérűn csé­pelnek. Egy-egy szérűre több gaz­da viszi a gabonáját. A behordás- nál Töröcskén »összesegítés« ha­gyományos, íg;> nem lesz abban sem fennakad«. Beadási köteezettségüket csép­lőgéptől teljesük. — Örömmel tesszük ezt —mondják a gazdák —*, mert az ú begyűjtési rende­let .értelmében községünk beadási kötelezettsége 45 százalékkal ke­vesebb. mint z elmúlt évben. A cséplési útvonlat megállapították, most először aok a gazdák kerül­nek sorra, akit az elmúlt évben utolsónak csépltek. Megszervez­ték a tűzfigylő szolgálatot, ébe ren őrködnek az új kenyér felett. A község digozó parasztjai be­adási kötelezitségüknek is igye­keznek eleget tenni, bár itt még van javítaniviló. Hogy murvájuknak nagyobb lendületet adanak, párosverseny­re hívják Zseickislak községet. VERSENYFELHÍVÁS 1. A szénabetakarítást, növényápolást az ajtás kezdetéig befe­jezzük. 2. Érésfigyelő szolgálatot szervezünk, viaszrésben megkezdjük az aratást. 3. Az ősziárpa cséplését 3 közös szérűn vépzzük. 4. Az aratást és a behordást szintén kolIeMvan végezzük. 5. A cséplésnél az eddig megállapított meütiránytervtől térünk el. 6. Beadási kötelezettségünket cséplőgéptől eljesítjük. A senyt Töröcske részéről a versenybizottság értéfeli. Tarnóczi Béla term. biz. ein., Kosa János így. áb. ein., Palkó Ferenc MDP-titkár, Tóth Lajos V>-elnök, Balassa Géza VB-titkár. neiv Benzinautomata a fővárosi trafókban ötletes benzin és automata ké- gyújtóba. Ede} 60 dohánybolt szülékeket szereltek fel számos fővárosi dohányboltban. A készü­lék egy 20 filléres bedobása után meg Tudományos Falusi Vasárnap-1 ját. K. B. (benzint adagol az alájatartott ön-I szülékét. kapott benzbautomatát, július, vegéig pedig ovábbi 150 trafik­ban szerelik í ezt az ötletes ké­v

Next

/
Oldalképek
Tartalom