Somogyi Néplap, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

Csütörtök, 1954 Július 1. SOMOGYI NÉPLAP laäiÜKnSfA Pártszervea eteink feladatai u párt erősítésében, a nyári munkákra való felkészülésben A SOMOGYMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÜLÉSE Szerdán reggel 9 órakor kezdte -meg ülését a Somogymegyei Párt- választmány Kaposvárott a Pártoktatás Házában. A választmányi ülést Szikszai László elvtárs, a Megyei Párt-végrehajtóbizottság adminisztra­tív osztályának vezetője nyitotta meg s bejelentette, hogy a kongresz- sruson elfogadott módosított szervezeti szabályzat értelmében a So­mogymegyei Pártválasztmány ezután Somogymegyei Pártbizottság néven szerepel, a Megyei Pártbizottság pedig Megyei Párt-végrehajtóbizottság lesz. Ezután Szőke Pál elvtárs, a Megyei Párt-végrehajtóbizottság párt­ós tömegszervezetek osztályának vezetője tartotta meg a pártbizottság beszámolóját. Szőke Pál elvtárs beszámolója Pártunk III. kongresszusán Rákosi elvtárs a Központi Vezetőség beszá­molójában fontos feladatként jelölte meg a falusi pártszervezetek meg­erősítését, a pártpolitikai munka színvonalának emelését — kezdte beszámolóját Szőke elvtárs. — Ez megköveteli tőlünk, hogy magasabb színvonalra emeljük a vezetést, sok­oldalú segítséget adjunk alapszerve­zeteinknek. Különösen járási párt­végrehajtóbizottságainkra vár ion- fos feladat ennek megvalósításában. A pártszervezetek megerősítése, a pártpolitikai munka színvona­lának emelése szorosan összefügg a mezőgazdaság fejlesztésével, a termelékenység növelésé' el. Ez azt követeli tőlünk, hogy dolgozó népünket mozgósítsuk a kongresz- szus célkitűzéseinek valóra váltására. Céltudatos, szervező, politikai felvi­lágosító munkát kell végezniük párt- szervezeteinknek a falvak, termelő- szövetkezetek, gépállomások és álla­mi gazdaságok dolgozói között. Párt- szervezeteink támaszkodjanak azok­ra a jó módszerekre, amelyekkel ed­digi munkájukban már sikeréket ér­tek el. Az új módon való foglalkozás q. dolgozókkal, a dolgozó parasztok­kal különösen a kongresszusra való készülésben, a kongresszusi ver- senyoen mutatkozott meg. A paran­csolgatás, utasítgatás helyett közvet­len segítségadás jellemezte pártszer­vezeteink munkáját, betartották a törvényességet, "“ .Cxvátek a dolgozó parasztok problémáival s ez azt ered­ményezte, hogy a kongresszusi ver­senybe igen széles körben kapcso­lódtak be, s eredményeként me­gyénk mind a gazdasági munkában, mind a begyűjtésben országosan az első megyék között foglal helyet. A kongresszus befejezésével sem szűnt meg a verseny, újabb fel­ajánlások születtek alkotmá­nyunk ünnepe tiszteletére s napjaikban e versenymozgalom, a kommunisták példamutatása, a pár- tonkívüli dolgozók lelkesedése bizto­sítja, hogy megyénk a növényápo- lási munkákban és az aratás-cséplés- ben, a gabonabegyüjtésben is az első megyék között foglal helyet. Szőke elvtárs ezután a népnevelő­munka feladatairól beszélt. — Gölle községben — mondta — újjászervez­ték. megerősítették a népnevelőcso­portot és a legjobb népnevelők be­szélgetnek most) a dolgozó parasz­tokkal a növényápolás, aratás, csép- lés, begyűjtés sikerének fontosságá­ról.; A kaposvári járásban a járási árt-végrehaj-«bizottság tagjai is­mertették a feladatokat az alapszer- vezptek vezetőségével. Karád, Ná- go<?j> községben a pártszervezet nép­nevelői a tanácstagok és az állandó bizottsági tagok bevonásával mozgó­sítják a dolgozó parasztokat. So- mrpyszentpá’on a pártszervezet ösz- ztvívta az é:önjáró gazdákat, s meg­ítélte velük, hogy arra töreked­lek, elsők legyenek a járásban, a megyében is a soronlévő mun- k elvégzésében. k járási párt-végrehajtóbizottsá- k az elmúlt hetekben a Központi zetőség decemberi határozata pján hozzáfogtak a népnevelőcso- tok átszervezéséhez, illetve kiegé- •• éséhez. Több helyen újjászervez- a népne’ előcsoportokat, melyek- rendszeresen kéthetenként meg- t vélik az agitációs munka felada­tapaszt üatait. Különösen ■■■-.•XV javulás van az agitációs unkában a barcsi járásban, a he. Misefa és Süveges elvtársak legértetfék e feladat jelentősé­it és az ;í Rációt az egész járási ári-végre Sajtóbizottság ügyévé tették. Javult a népnevelőmunka tartalma is. A népnevelők megmagyarázzák a dolgozó parasztoknak, mit jelent a többszöri kapálás, a többszöri burgo- nyatöltögetés, mennyi termést je­lent ez mázsákban a dolgozó pa­rasztnak, az országnak, öreglakon a pedagógusok Nikolajeva: »Az aratás« című könyvéből olvasnak fel rész­leteket, amelyeket összekötnek a község problémáival. Hiba lenne azonban, ha ezek az eredmények megelégedetté tennének bennünket. Számos olyan pártszer­vezetünk .van még, ahol a népneve­lők csak papíron vannak meg, de agitációs munkát nem végeznek. A kadarkuti pártszervezetnek papíron 54 népnevelője van, de közülük mindössze hatan végeznek agitációs munkát. Kit hónapig nem volt az alapszer vpzetben népnevelőértekez­let. A csokonyavisontai alapszerve­zet párttitkára, Kismarton elvtárs nemi' gén még arról beszélt, hogy község ükben,- már lejárt, a népnevelő­munka ideje, akit eddig nem lehe­tett i Meggyőzni a tervek teljesítésé­ről, ez adófizetés, növényápolási munkák jó végrehajtásáról, azt már csak a törvény szigorával lehet erre kényszeríteni. Amikor e hibás né­zetre figyelmeztettük Kismarton elvtársat, megfogadta tanácsunkat, a népnevelők munkája nyomán rö­vid időn belül számokban kifejezhe­tő eredményt értek el. Volt. olyan nap,, amikor a_ népnevelőmunka eredményéként 100 kg tojást és 70 kg baromfit adtak be a dolgozó parasz­tok. A továbbiakban a gépállomások és tsz-ek pártszervezeteivel foglalkozott Szőke élvtárs. önkritikusan elmond­ta, hogy a Megyei Párt-végrehajtó­bizottság sem fordított kellő gondot a termelőszövetkezetek és gépállo­mások pártszervezetei munkájának megjavítására. Megfeledkeztünk — mondta — arról a figyelmeztetés­ről, amely pártunk III. kongresszu­sán elhangzott, hogy falun a gépál­lomásoknak kell segíteniük a tsz tagságán, hogy olyan barátság ala­kuljon ki a dolgozó parasztok és a tsz között, ami a nyáron vagy az ősszel nagy belépéseket eredményez a termelőszövetkezetekbe. A beszá­moló bírálta a gépállomások pártszer­vezeteit, amelyek nem léptek fel a hibák kijavítása érdekében a gazdaságvezetőkkel szemben, nem jelezték felfelé azokat a hiá­nyosságokat, amelyek még ma is fennállnak a gépállomások felkészü­lésénél. Még mindig vannak kijaví- taílan gépek, több géphez nincs biz­tosítva kisebb alkatrész, s mindez hátráltatja a jó munkát. A megyei és járási pártrvégrehajtóbizottságok felismerték, hogy milyen veszéllyel jár, ha elhanyagoljuk a gépállomá­sok pártszervezeteivel való foglalko­zást. A hibák felismerése után tör­téntek intézkedések több helyen, mint a kaposvári járásban, ahol a járási párt-végrehajtóbizottság tag­jai személyesen mentek a gépállo­másokra, . beszéltek a kommunisták­kal, hogy a hátralévő időt arra hasz­nálják fel, hogy minden gépet üzem­képessé tegyenek. A továbbiakban Szőke elvtárs a pártszervezetek szervezeti életéről beszélt. Pártszervezeteink egyrésze — mondta — rendszeresen tart vezető­ségi üléseket, taggyűléseket, ahol megbeszélik a mezőgazdasági és a pártépítési munka legfontosabb kér­déseit. Ilyen pártsze.vezet pl. a göl- lei, ahol a Központi Vezetőség jú­niusi határozata óta hét tagjelöltet vettek fel, ezek közül hat. dolgozó paraszt, egy értelmiségi. Vannak pártszervezetek, mint, a nagybereki, öreglaki, nagybaráti állami gazdasá­t gok pártszervezetei, valamint a len- I gyeltóti, karádi községi pártszerve­zet vezetősége, -amely munkaterv alapján dolgozik és rendszeresen tart vezetőségi üléseket, taggyűlése­ket. Ott pedig, ahol jó a pártélet, ér­vényesül a kommunista példamuta­tás. Balatonszentgyörgyön Perzsa elvtárs elsőnek kezdte meg az árpa aratását és példája nyomán a község többi dolgozó parasztja is nekilátott a szemveszteségnél- küli aratásnak. Alapszervezeteink nagyrésze azon­ban a fokozott segítség ellenére sem birkózik meg a feladatokkal. Nem találja meg a módszert pártunk új politikájának szellemében, nem tud­ják, hogy egy-egy feladatnál mihez kezdjenek, hogyan hajtsák azt vég­re. Megyei Párt-végrehajtóbizottsá­gunk elkövette azt a hibát, hogy a gazdasági feladatok vitele mellett bi­zonyos mértekig háttérbe szorította a párt erősítését. Elhanyagoltuk a pártszervezetek mozgósítását, párt­tagságunk nevelését. Bizonyos mér­tékig megfeledkeztünk arról, hogy nekünk itt Somogy megyében a gaz­dasági munkákkal párhuzamosan erősíteni, számszerűleg is növelni kell pártszervezeteinket, emelni kell a politikai munka színvonalát. A tag- és tagjelöltfelvételi munka elhanya­golását mutatja pl. a fonyódi járás­ban, hogy 20 pártszervezetben egyál­talában nem volt tagjelöltfelvétel. De nemcsak a tagjelöltfelvételnél van a hiba, hanem pártszervezeteink sem mindenütt foglalkoztak megfe­lelően a már felvett tagjelöltekkel. Pl. a göllei Lendület tsz-ben három tagjelölt van, de ezeknek semmiféle pártmegbizatást nem adtak. Nagyba­jomban, Kisbárapátiban, Kadarku- ten szintén magukra hagyták a tag­jelölteket. Ebből adódik aztán, hogy a tagjelöltek egyrésze nem jár tag­gyűlésekre, nem fejlődik úgy, hogy a tagjelöltség lejártával tagnak le­hessen felvenni. Több segítséget kell adnunk az alapszervezetek pártépítő munkájához, azonban a módszer nem lehet az, amely átnyúl az alap szervezetek feje fölött. A barcsi já­rásban Pankász elvtárs, a kaposvári járásban pedig Jalsovecz elvtárs, anélkül, hogy megkérdeznék az alap­szervezet vezetőségét, egyetértenek-e az ő elgondolásukkal, az alapszerve­zet tudta nélkül intézkednek. Az ilyen módszer nem előre segíti, ha­nem hátráltatja az alapszervezetek munkáját, nem beszélve arról, hogy az ilyen módszerrel durván megsér­tik a pártszervezetek önállóságát. A másik hibás módszer,' hogy az alap­szervezeti titkárokat agyontömik szempontokkal, utasításokat adnak, de hogy hogyan kell megoldani egy feladatot, arról nem beszélnek ne­kik. így a titkárra hárul mindaz a feladat, amelyet . a pártvezetőség kollektívájának kellene megoldani, ez aztán felelőtlenségre, a pártélet elhanyagolására vezet. Ezután a tömegszervezetek mun­kájával foglalkozott Szőke elvtárs, majd összefoglalva megállapította, hogy a megyei és járási párt-végre­hajtóbizottságok, > alapszervezetek munkája, tanácsainak és tömegszer­vezeteinek lelkesedése az elmúlt hó­napokban nem .volt eredménytelen. Megyénk politikai és gazdasági meg­erősítése terén jelentős eredménye­ket értünk el. Az eredmények azonban nem tesznek elbizakodottá bennün­ket, hanem azokat továbbfej­lesztjük, tovább lelkesítjük kom­munistáinkat, dolgozó paraszt- - Ságunkat, hogy megyénk azt a nagy harcot, amely közvetlen előttünk áll, sikerrel vívja ki és az augusztus 20-i versenyben megyénk az első helyet nyerje el. Most a legközvetlenebb előttünk álló feladat az aratás, behordás, cséplés gyors befejezése, a gabona- begyűjtési terv teljesítése. Ennek ér­dekében járási párt-végrehajtóbi­zottságaink az aktivisták bevonásá­val mozgósítsák a falu dolgozó pa­rasztjait, a termelőszövetkezetek tag­ságát, a gépállomások dolgozóit, hogy az előttünk álló feladatokat sikerrel ■ Minden járásban versenyt indítottak postásaink augusztus 20 tiszteletére Postás dolgozóink becsülettel megállták helyüket a kongresszusi versenyben. Az elért eredmények azt bizonyítják, hogy postásaink megértették a párt felhívását. Igyekeztek minél több dolgozó ke­zébe adni a párt lapját. Ezzel a nagyszerű cselekedetükkel közvet­ve ahhoz is hozzájárultak, hogy termelőszövetkezeteink, egyénileg dolgozó- parasztjaink idejében vé­gezték el a tavaszi mezőgazdasági munkákat. Idejében kezdtek hozzá a növényápoláshoz. Határidőre tel­jesítették a beadási kötelezettsé­get. A dolgozó parasztság jobb munkája által pedig jobb a ter­més, emelkedik a mi életszínvona­lunk is. A Király István somogysámsoni kézbesítő kongresszusi verseny­mozgalmához csatlakozó kézbesí­tő elvtársak eleget tettek adott szavuknak. Most újabb versenyt indítottak minden járásban postás dolgozóink alkotmányunk ünnepe tiszteletére. Marcali járás: Szita János böhönyei kézbesítő vállalást tett alkotmányunk ünne­pére és versenyre hívta a marcali járás kézbesítőit. Vállalta, hogy 10 dolgozót ismertet meg a pártsajtó­val. Szita János versenyvállalásá­hoz a marcali járásban az alábbi kézbesítő elvtársak csatlakoztak: Laskai Imre Marcali 15 Csicskár Imre Marcali 10 Szántó Sándor Marcali 10 Iványi János Marcali 10 Horváth Imre Marcali 10 Vajda György Marcali 10­Jávori József Marcali 10 Kiss Sándorné Tapsony 15 Takács József Tapsony 10 Varga Józsefné Nagyszakácsi 15 Tóth Jenő Bize 10 Nemes János Mesztegnyő 12 Ágoston János Gadány 15 Molnár Józsefné Nikla ' 10 Csömend község kézbesítője 10 • Kustos István Somogyfajsz 12 Kalota Viktor Libickozma 10 Juráskovics Géza Pusztakovácsi 12 Király István Somogysámson 20 Kelemen József Sávoly 10 Pitvarosi János Somogyzsitva 15 Horváth János Kéthely 10 Posza János Somogyszentpál 10 új előfizető szervezésével. Kaposvári járás: rás valamennyi kézbesítőjét au­Pataki Andrásné hatéi kézbesítő gusztus 20 tiszteletére. is versenyre hívta a kaposvári já­Csatlakoztak: Kiss András Baté 15 Blumeuschein József Gölle 20 Horváth János Nagybajom 15 Molnár Józsefné Nagybajom 15 Talabér Imre Nagybajom 15 új előfizető szervezésére. Nagyatádi járás: ta, hogy 30 új előfizetőt szervez.­Egyben versenyre hívta a nagy­Kovács József csökölyi kézbesí­atádi járás kézbesítőit. A felhí­tő augusztus 20 tiszteletére vállal­váshoz már csatlakozott: Bauer János Görgeteg 26 Maráci János Görgeteg 26 »Fábián-brigád« Nagyatád 115 új előfizető szervezésére. Brigád tagjai: Fábián Pál, Hor­kotmányunk ünnepének tisz­váth István, Kinder József, Oda­teleiére indítottak, végezze­basics Ferenc, Papp János, Hóka nek postás dolgozóink olyan Ferenc és Szabó Anna hírlapfele­jó munkát, mint a kon­lős. gresszusi verseny ideje alatt. A Fonyódi járás: postás dolgozók sokat tudnak se­Magyar József Somogy vári kéz­besítő a fonyódi járás kézbesítői­vel méri össze erejét. Felhívásá­hoz Svat János Somogyvámos község postás kézbesítője csatla­kozott. Vállalja se régi előfizetők megtartását és 15 új olvasó szer­vezését. A következő versenyszakaszban, amelyet már augusztus 20-ra, al­gíteni abban, hogy a III. pártkon­gresszus határozatai eljussanak minden dolgozóhoz. Ezzel segítik elő postás dolgozóink a pártkon­gresszus határozatainak végrehaj­tását. »Minden családba pártsajtót!« — Ez legyen a jelszó a következő versenyszakaszban. Űj filmekkel bővül a Az olasz és francia filmművé­szek közös alkotása ,a »Törvényen kívüli lovag« című filmvígjáték. A címszerepet a népszerű olasz filmszínész: R. Valone alakítja. A francia filmgyártást a »Három testőr« című színes film képviseli, amely Dumas híres regényéből ké­szült. Két nyugatnémet film bemuta­mozik nyári műsora tójára is sor kerül a nyári évad­ban. Az egyik egy pipogya fiatal­ember szórakoztató kalandjait vi­szi vászonra'. A film címe: »Örök­ség a ketrecben« — s az örökség nem más, mint néhány j ólmegter­mett oroszlán. — A másik nyu­gatnémet film a hírhedt »Köpe- nicki kapitány« csinyjeit dolgozza fel. _____ v alósítsuk meg. A járási intstrukto- rok meghatározott céllal menjenek ki a területre. Tanulmányozzák a jó pártszervezetek munkamódszereit és azt a másik pártszervezetben hasz­nosítsák. Az alapszervezetek segít­ségével a helyszínen tegyenek intéz­kedéseket az akadályok leküzdésére, fokozottabb gondot fordítsanak ta­nácsaink munkájára, ellenőrizzék, segítsék őket a munka megszervezé­sében, azonban vigyázzanak arra. hogy ne ők végezzék a tanácsok munkáját, ne sértsék meg a taná­csok önállóságát. A Megyei Pártbizottság azt kéri a megye gépállomásainak kom­munistáitól, hogy az eddiginél sokkal lelkesebben, odaadóhban végezzék munkájukat, érezzék át a felelősséget, mely népünk ke­nyerének biztosításában reájuk hárul. A kenyércsata győzelme rajtunk, kommunistákon áll, harcoljunk azért, hogy ezt a csatát győzelemre vigyük megyénkben. Olyan egysége­sen és lelkesen harcoljanak kommu­nistáink, párttagjaink, mint ahogy harcoltak pártunk III. kongresszu­sának ideje alatt. Az aratás, csép­lés, begyűjtés nagy munkáit úgy vi­gyük, hogy pártszervezeteink erő­södjenek, hogy erős pártszerveze­teink legyenek, amelyek a további nagy feladatokat meg tudják való­sítani. (A felszólalásokat lapunk holnam — __ .

Next

/
Oldalképek
Tartalom