Somogyi Néplap, 1954. április (11. évfolyam, 77-102. szám)

1954-04-02 / 78. szám

VILÁG PROLETÁRJAI E GYESÜLJETEK! A szovjet kormány jegyzék* Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kormányához Feledhetetlen művészi élményt nyújtott városunk dolgozóinak a Szovjetunió Állami Népi Táncegyüttesének szereplése Asszonyoknak A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA MEGYEI PÁRT BIZOTTSÁGÁNAK LAPj XI. évfolyam, 78. szám._______________________________________________________ ARA 50 FILLÉR Péntek, 1954 április 2. Gépállomást traktoristáink a bő termésért folytatott harc élén Megyénk gépállomásai között ke­mény küzdelem alakult ki a kon­gresszusi verseny során a nagyobb teljesítményért, a Megyei Pártbizott­ság vándorzászlajáért, A munka szer­vezésétől és irányításától függően szinte naponta változik a gépállomá­sok eredménye — hol az egyik, hol a másik gépállomás tör előbbre. Legutóbb a ladi gépállomás vívta ki magának az e'ső helyet, mert a ta­vaszi lalajmunkalervét 35 százalékra teljesítette, s így elnyerte a Megyei Pártbizottság versenyzászlaját, amely eddig a darányi gépállomásnál volt. A darányi gépállomás csak 21.6 szá­zalékra teljesítette tavaszi ta’ajmun- katervét és egy-egy gép csupán 1.1 normálhold napi átlagteljesítményt ért el. Ezek a számok azt iga. zolják, hogy a darányi gépállomás dolgozói megelégedtek a kezdeti ered­ményekkel, nem fokozták a munkák ütemét annak érdekében, hogy meg­őrizhessék a megtiszte’ő e’ső helyet s a Megyei Pártbizottság versenyzász­visszaszerezni az elsőséget a verseny­ben, mert ehhez minden lehetőségük megvan. Persze, nem bizakodhatnak el a Mi­di gépállomás do’gozói és vezetői sem, mert a segesdi gépállomás a nyomuk­ban jár, amelyiknek az egy gépre jutó napi átlagteljesítménye 8.5, míg a ladi gépállomás egy gépre jutó át­lagteljesítménye csak 6.8 normá’hold. Nem okultak a bírálatból az igali és a fonói gépállomás vezetői, továbbra is hanyagul szervezik és irányítják a traktorok munkáját, s így megint az utolsók között vannak a verseny­ben. Vgylátszik, hogy Mihályi elv- társ, az igali és Duics elvtárs, a fo­ltéi gépállomás igazgatója megelé­gedtek azzal, hogy gépállomásukon az egy gépre eső napi átlagteljesít­mény 4.3 normá'hold, illetve 4.9 nor­málhold. Vájjon mit szólnak mindeh­hez a körzetükhöz tartozó tsz-ek és egyénileg dolgozó parasztok, akik a gépi szántásra várnakf A mezőgaz­dasági termelés fejlesztését célzó Iáját. Ebből okuljanak a darányi gép- párt- és kormányhatározat az igali és áflomás dolgozói és törekedjenek a fonói gépá'lömás dolgozóira és ve­zetőire is vonatkozik, tőlük is több segítséget várnak a dolgozó parasztok a terméshozam növeléséért folytatott harcban, mint az ezelőtti évek során. | Es tudnának is több segítséget adni ezek a gépállomások a falunak, ha nagyobb fele'ősséggel dolgoznának, nagyobb részt vállalnának a népünk kenyeréért folytatott küzdelemből. Ha például március 24-én az éjjeli műszakban az igali gépállomás 27 traktorából nemcsak 15, hanem leg­alább 20 do'gozott volna, akkor is leg­alább 15 holddal több szántást végez­lek volna 01, s ha ezt rendszeresen így végeznék, az csak 10 naponként mint­egy 150 normá'holddal növelné a gép­állomás te'jesítményét. De ugyanak­kor a te’jesítménnyel együtt nő a trak’oristák keresete is. Tehát mind egyéni, mind közös ügye minden traktoristának, hogy na­gyobb teljesítményre törekedjék. Ezt segí’sék elő a gépállomások vezetői, pártszervezetei. A kommunisták le­gyenek kezdeményezők, járjanak élen ió példává’, hogy a gépá'lomások el­lássák mindazt a fe’adató’, ami rájuk vár a bö termésért folyó harcban. Szorgoskodnak a taranyi Kossuth tsz tagjai A taranyi Kossuth termelőszövet­kezet irodája előtt úgy deltáiban mintegy tizen tétlenül várakoznak, sziík s‘ódHak, szidják a eépóllomást, a vezetőiket. Nem is jogtalanul — itt van rr.ár délután egy 6ra és még min­dig nem jön a vontató — mondja Cerján Ferenc brigádvezető. — De ha nem ígérnék minden órában, akkor legalább máshoz fognánk, mert hát van ilyenkor munka bőven. Most éppen azt" tervezték, hogy a háztáji földekre is kihordják a trá­gyát, hogy itt is rend legyen és hogy lielőbb hozzákezdhessenek a ter­előszövetkezet földjén a burgonya- , kukoricavetéshez. — Nem aka- jnk mulasztani egy órát sem — ondják a tsz-tagok, mert bőven ta­rthattunk a múlt év tapasztalatai- — Az elmúlt napokban, amikor ‘!1- a báromfai gépállomás­éi jel hordták '*» ilyen özött,( >ndja ési brigádon belül 3 munkacsapatot szer­veztünk és mindegyiknek kiosztottuk a területet. így egy-egy személyre kapásokból 2 kh és 7-0 négyszög-.! jut. Ennek u munkálatait az idő ki­használásával a legjobb minőségben el tudják végezni. A kukoricát négy­szer akarjuk kapálni. — Igen — veti közbe az egyik tsz-tag — ha elegen­dő segítséget kapunk a felsőbb szer­vektől. Szívesen vesszük a jótanácsot, mert tudjuk, hogy a felsőbb szervek sok tapasztalatot szereztek munkájuk során, de nem fogadhatunk el olyan utasítást, amely felborítja a tervün­ket, mert ebből több kár származik, mint haszon. A taranyi Kossuth tsz tagjai ebben az évben gazdag termést akarnak el­érni. őszi vetéseik jól teleltek, igaz, hogy egy kicsit későn kapták meg a műtrágyát, de így is jót fog tenni az a vetésnek. De amint az időjárás mu­tatkozik, a tavasziakból is jó termé­sük lesz. Ezt egyrészt biztosították a korai vetéssel. 15 hold zabosbükköny, 10 hold zab, 4 hold csíráztatott bur­gonya már földben van. A korai ve­tést lehetővé tette, hogy már az ősz- amennyi tavaszi kapás és ka­lászos alá elvégezték az őszi mély- .... . w..>i és tt< ■ tavasszal csak tár­csázni ke1 ett, fgy gyorsan tudtak vé­gezni a korát; aszi teendőkkel. így On -. 3 hold burgonya alá is már készen van a magágy. Jelentősen növelték a taranyi Kos­suth tsz-ben a takarmányvetésterüle­tet is. Tavaly még csak 10 holdon termeltek lóherét és szarvaskerepet, az idén 27 holdon, ezenkívül 22 hold bíborherét is vetettek, ami szintén nagytömegű takarmányt ad, emellett 4 holdon takarmányrépát is termel­nek. így a megnövekedett állatállo­mányuk számára is elegendő takar­mányt tudnak biztosítani. A taranyi Kossuth tsz tagjai — bár kevesebben, mint a múlt évben — de igen lelkesen dolgoznak, példamu­tató munkájukkal most is bebizonyí­tották a szövetkezeti gazdálkodás fö­lényét és a kollektív munka hatalmas erejét. A. marcali járás befejezte a korataraszi munkákat Pár napja hódította el a marca­li járás a kaposvári járástól a Megyei Pártbizottság kongresszusi vándorzászlaját a tavaszi munkák­ban és a begyűjtésben el­ért jó eredményeivel. Ami' kor a marcali járás dolgozó pa­rasztjai megtudták, hogy övék lesz a zászló, még nagyobb lendülettel végezték a szántás'vetést. Minden nap kevesebb lett a szántatlan te­rület, nagyobb a bevetett föld. A lelkes munkának meg is lett az eredménye. Április 1-én, a dé­li órákban egymásután érkeztek a községekből a győzelmi jelentések: falunk dolgozó parasztjai a kuko­rica kivételével befej e*ték a tava­szi szántás'vetési munkákat. A járást elsősorban Somogy- szentpál, Vése, Csákány, Varászló községek gazdáinak szorgalmas munkája segítette győzelemre, hogy első lehessen a megyében. Április 1-én a marcali járás ha­tárában nem volt már szántatlan terület. Több mint 7 ezer holdon készítették el a magágyat a tava­sziak alá. A föld tápértékének nö­velésére az istállótrágyázási ter­vüket 300 százalékra -teljesítették. Több mint 3000 hold őszi vetésen szórták szét a több termést előse­gítő pétisót. Tavaszi búza-, árpa- és zabvetésüket mind az egyénileg gazdálkodók, mind a termelőszö­vetkezetek 100 százalékra befejez­ték. Közel 3 ezer hold lucerna- és vörösheremag elvetésével tervüket teljesítették. A burgonya, napra­forgó, cukorrépa és kukorica ki' vételével minden tavaszi vetőmag a földbe került. Cukorrépából már több mint 300 hold területet bevetettek, a burgonya és napra­forgó vetéstervük teljesítésében 50 százaléknál tartanak. Fej-fej mellett halad a két göllei tsz Gölle község termelőszövetkezeti parasztjai még a tél végén szo­cialista kötelezettséget vállaltak, hogy a III. pártkongresszus tiszte­letére határidő előtt elvégzik a tavaszi szántás-vetés munkáját. Alig tudták kivárni, hogy pirkadjon a föld: serényen fogtak munkához mind a Lendület tsz, mint az Uj Élet tsz tagjai. A két tsz tagsága közt lelkes verseny bontakozott ki, s figyelemmel kísérik egymás munkáját, küzdenek az elsőségért. A tsz-ek tagjai — fiatalok, idő­sebbek, férfiak, nők egyaránt — kora reggeltől kint vannak a me' zőn, hogy minden munkát idejében elvégezzenek. így aztán nem tudták megelőzni egymást a göllei tsz-ek, mert egyik sem hagy! magát, s előbb földbe tették a magot, mi: : bármikor szelt';! Az Uj Élet tsz több mint 43 hold ősd gabonára 1 J vaszi vetés alá kiszórta a műtrágyát (a gabonaféléket mát egyszer, szárbaindulás előtt pétisózzák). Elvetettek 5 hold zabol, 10 hold ta­vaszi árpát, 4.5 hold cukorrépát és 4 hold takarmányrépát. Dicséret illeti Szente Lajosné elvtársnőt, az Uj Éler tsz elnökét, aki amel­lett, hogy szervezi és irányítja a tsz munkáját, ő maga is ott jár a munka első vonalában: jó példáján lelkesednek a tsz asszonyai és férfiai. , Jól irányítja a szántás-vetést Qerta Lajos, a Lendület tsz nö­vénytermelőbrigád vezetője. Ezt igazolja az, hogy a Lendület tsz- ben már csak a burgonya és kukorica vetése van hátra. Elvetettek eddig 16 hold tavaszi árpát, 5 hold zabot, 2 hold mákot, ll hold hr cérnát és lóherét, 10 hold cukorrépát, 8 hold takarmányrépát és 12 hold napraforgót. Sokat segítenek a tsz munkájában Szalai Lajos és Fehér József traktorosok, akik váltott műszakban, éjjel­nappal üzemeltetik a gépeket. A Lendület tsz-ben a közös munka mellett a tagok háztáji földjeit is elmunkálták a tsz fogataival. A göllei termelőszövetkezeti parasztok’ a további munkákat is időben el akarják végezni, mert tudják, hogy ezzel saját boldogu­lásukért harcolnak. ti rt- ttra i és t a iák a asztok kibon- 20 szá­szt pá­rt napon- Szabáson, gyedév lé- község az a fi-, tej-, vá- lyüjtési elö­akik páros­ént példa- írtnak tett dolgozó pa- í tojásból *s zőt, Mátyás Já- nedig első fel- ijás- és baromfibe- leti Szab ,* közséf irasztw*, ''tÁr Inzer­kövessék a szabásiak példáját: lám iránti kötelezettségüket Mi, ecsenyiek teljesítjük kötelességünket Elmondta: Veisz Vilmos 8 holdas egyénileg dolgozó paraszt. vezetét és tanácsát, mert jó munká­ival, hazafias kötelezettségük teljesí­tésével ki' ‘ók a győzelmet a nagy­korpád! akkui folytatott versenyben. ’Az - i nényelt nem adtak meg­ír jváét a szabásiaknak, még na- - lelkesedéssel folytatják tovább senyi. A legutóbb is egy nap ■ Alt több mint 80 kg tojást gyűjtöt­tek be a községben. De nézzük a nagykor vádiakat. Per­sze, nem lehet mondani, hogy Nagy­korpádon hanyagok a dolgozó parasz­tok. Hisz számos olyan é’enjáró van itt is, mint' Gancsó Jánosné és Földi Is’vdn dolgozó paraszt, akik az első félévre te'jesítették már a tojás- és baromfibeadást. Akkor mi az oka an­nak, hogy a község az első negyed­éves begyűjtési tervét tojásból 40, ba. romfiból 65, tejből pedig 43 százalék­ra. teljesítette annak ellenére, hogy az e'ső negyedév már lejárt? Az első és legnagyobb hiba az, hogy sem a pártszervezet, sem a tanács nem tu­lajdonít nagyobb jelentőséget a kon­gresszusi versenynek és elhanyagolta a politikai nevelőmunkát, a verseny szervezését, s ami ebben a legsú’yo- sabb, hogy nem a falu dolgozóinak véleményére támaszkodva, hanem azok megkérdezése nélkül tettek vál­lalást a község vezetői. Ez pedig a Idolgozó tömegek leoecsü'ését je'-nti, ,ami nem egyeztethető össze pártunk Ipolitikájával, A pártszervezetnek kö­telessége, hogy megakadályozza azt, ha a községi tanács önkényesen, a do’gozók véleménye nélkül könnyel­mű ígéreteket akar tenni. A nagy- korpádj pártszervezet ennek az ellen­kezőjét tette. De a pártszervezet és a tanács még a versenyszerződéskötés után sem foglalkozott a községben úgy az ál­lami fegyelem kérdésével, mint ha nagyobb felelősséget erezne a párt- és kormányhatározatok végrehajtásá­ért. Futó Géza elvtárs, a községi ta­nács é’nöke az egyik VB-ülésen ugyan megemlítette a község begyűjtési munkáját, de semmiféle határozatot nem hozott a végrehajtó bizottság a munka megjavítása érdekében. így aztán úgyszólván a véletlenre bízták Nagykorpád győzelmét a Szabás köz­séggel folytatott versenyben. Ha még eddig nem, hát most ala­pos iskolát kap’ak Nagykorpád köz­ség párt- és tanácsvezetői ahhoz, hogy megtanulják: csakis a község dolgo­zóinak véleményére támaszkodva és azokkal szoros kapcsolatban tudják megoldani az előttük álló közös fel­adatokat. Okuljon az elkövetett hibákból a nagykorpád^ pártszervezet és tanács, s úgy javítsa meg sürgősen munká­ját, hogy rövid idő alatt teljesítse a község az I. negyedéves begyűjtési [orvét, a további időben pedig k%- egyengensi k o község becsületén eseti csorbát. Tegnap este, amikor a tanács­nál voltam, említettem, hogy hol­nap Kaposvárra megyek. Megkér­deztem Szabó elvtársat, a tanács el­nökét, „nem akar-e valamit üzenni velem Kaposvárra?“ Azt felelte az elnök: hát ha megtenné, üzennék a „Somogyi Néplap“-nak. Ezen az­tán nagyon kaptam, mert gondol­tam, most meglátom, hol írják az újságot, hát így kerestem fel a szerkesztőséget. A megbízatásom­nak azért is örültem, mert közsé­günk dolgozó parasztjainak jó munkájáról számolhattam be. Előre bocsátom, hogy a község szép eredményéért sokat tett a pártszervezet és a tanács. Mindig buzdítják azok a falu népét. Az utcán, mezőn, vagy bárhol talál' koznak az emberek, mindig a ta­vaszi mezőgazdasági munkáról, meg a beadásról beszélnek. Igaz, hogy a faluban ez a két dolog a legfontosabb, hogy időben elvé­gezzük a mezei munkát és bead­juk az államnak pontosan a kö­telezőt. Én magam is igyekeztem úgy, hogy a magot is időben a földbe tettem, meg tojásból és ba­romfiból az egész évre .teljesítet­em a beadcst. Így már kevesebb a ondom. fa, de hogy a dologra térjek, községünk egész határában földbe került a tavaszi búza, zab és a ta­vaszi árpa. Most már a burgonya­ültetés és a répavetés is szépen halad. Szántanivaló meg már alig van nálunk. Aztán barombi' ból, meg tojásból teljesítette a község az első negyedévi begyűj­tési tervét. Nagyon nagy kedvük van most a mi falunk dolgozóinak a terme­léshez. A beadással is igyekeznek, szé- gyelnék, ha a hanyagok között emlegetnék őket. Jónéhányan van­nak nálunk, akik már félévre, vagy egész évre beadták min­denből, ami jár. Szabó Gyula to­jásból, baromfiból, hízottsertésből, Bihari János sertésből, Fábri Já­nos pedig tojásból már az egész évi beadását teljesítette. Alaksza Pál, Csiszár Pál, Ladiszlai Pál párttagok az elsők között szántot­tak, vetettek a tavaszon, de a be* adásban is elől járnak. Ezek aztáa bátran agitálhatják a többieket, mert példát is mutatnak. Mindezt azért mondom el: hadd olvassák majd az új ágból az egész megyé­ben, hogy mi, ecsenyiek teljesít­jük kötelességünket. Ezt tegyék minden községben a dolgozó pa­rasztok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom