Somogyi Néplap, 1954. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-01 / 1. szám

SOMOGYI NÉPLAP ■bmp—■ wuw&mmKmKmasmßmmm# SilTÓSZEMLE IDŐSZERŰ KÉRDÉSEKRŐL LONDON (MTI). Január 8-án kezdődik az awsiatoaiiai iSy-dmiejtbeu a briít nemzetközöíség pénziigy- miiniiezitereinők egyhetes érteik1-'zbe­te. Az értefcez'M során ©SsőscaSbaá a winnsebközi kereylae'deiem kjM'tá- j Sast vizsgál jak meg. A tl.in'ácsíkozáis során felmerülő problémák eúiyáré fényit vet, hegy az ■angol s®$tó már most bőségesen közöl előzetes kom­mentárokat. E cikkek főként utót- Ve» tik fel, hogy a (hriit namze'tközösrég országainak gazdaságii élete • szem­pontjából' vcűZélly 'l járfeat az ame­rikai gazdasági -váfeáig kibontako- Tíása. s e&ejereldteitt hangok hallat­szanak az Egyesült Ál bmo.kitlói 'va'lió gazdaságii függés imóatit is. Igen jellemző ezzel kaipei-cíatban a ,,Reuter’1 egyik hírmagyarázata, am-áy „illat'skes 'londoni. személiyi- ség.lkre“ hi/vatCcozva rntgemóíhi,, hogy ha Amerika csupán égy szá­rasakkal csökkenti behozatalát, a-z a tót nemzetközösség külkeraske- delimónek már öt százajékcs kán® jelent. Több lap veti fel a ..brit nemzet-j set“, a .„Daily Mail'” pedig még en­né] is tovább megy. .„Angliiiánöík igyekeznie kell fejleszteni kereske­delmiét a Távol-Kelietitól, no vezeté­sen Kínává].’1 PÁRIZS A .,(’Information1’ közlií Edou- aXrd Dalídüar n rnsetgyűlési képvi­selőnek, volt miniszterelnökinek 'ciJfcSt aa indokínai háborúról. Daíadáer cikkében hangsúlyozza^ hegy Ho Si MMi kormánya több­ször kifejezéfrr juttatta itárgyalásá készíéigét ég cinnek során Francia- országra ,néz ve előnyös feltéteteket kínált, továbbá gazdasági egyez­mények megkötésiét javasoltba. A francia kormány nem adott semmiféle vállasat ezekr. a javas­latokra — írja Da ladder — holott e javaslatok alapján végét vethet­tek volna a háborúnak és bizto­síthatták volna, hogy országunk megtart; a fontos szerepét a Távol- Kelaten. . . Daladier befejezésül követeti. rozsto.t az indokinai háború ssümtebésérői. íbe­közöss'égmek az am rikai gazdatsá- -hagyl' a fra,n,cia kormány és a par- gi lanyhulástól való függeflenülé- i lament hakidé'ktalanul jhczzotn hatá­(MTI). A „Formán1’ című tehe- ráni top oiikket közöl a tervezett .jkö'zéirfeelle ti védelmi ■tömbbe?1 kap­csolatban, Tájnróndi politikai körökben most sok szó esik a középkeöeti védelmi tomlb mega'Saiklításáróili -— írja a lap. — Feltoenül az a (kérdési, hogy Irán kormánya. . . miért nem vádlott nyila n színt, hogy a ■két tábor köziül melyiket akarja támogatni. Ha ránézünk a térképre, látják, hogy Iráninak 2300 kilométeres kö­zös batárvonaCa van fai Szovjetunió­val, amellyel emel'k'tlt! komoly gaz­daságii tepcstóatailk is vannak. Ezért tehát Irán csakis semjegea maradhat a két tábor között. Ezen­kívül még egy baráti szerződésünk is van ® Szovjetunióval, ame]y 1921-ben jött tétre. Irán népe örömmel folytat sem- legii s politikát és sohasem lsei haj­landó arra, hagy egyetértsen a sö­tét és furfangos blokk poiiitiíkájá- vai. . ..'•’Ti::/ ■■■- c. i, Péntek, 1954. é i január h;i 1 KOMMENTÁR FELESLEGES A „Ogigi” című ól gyeimet keltő cikk js Az „Oggri’1 cűkke toze! „Az a vizsgád újra a élnek o f*. ^rzsoá hetilap 1953. évi: 37. számában ft. '..m meg- ~(Tm'a: „Miértfi vagyunk szegények*. se;, a szavaik,ka] kezdőid,ük: , amelyet irJamrég la képvisel«*# elwfcdeBL legsötétebb nyomort hozta felszínre. Emberek mM<* .amidnek csak a liagmtetebb Afrikáiba» ■vainn, .r. MijUk cu-ek bűzös barakkokban, 'bark..ngokhan .min­őén kereset nélkül. • Kommentár fele -' ages! JUGOSZLÁV! 41 KRÓNIKA A icsapijinai gyapjú- és parnntszövöde beszüntette-a írunkát A valialat felszamc. ás alatt áll, a munkásokat elbo< átották Celjéber a immkánélküliség napról-napra növekszik. A mun­kásokat mind az aiiami, mind a magánüzemek ell ocsátják. Anion Sumecsnik és Karéi Jezernik, ce-ijei privát vállalkozók összesen 80 munkást bocsátottak nemreg * A német kommunisták egész Németországban győzelemre viszik a szabadság ügyét Németország Szocialista ‘ Egy eégpártjánik Nagyberlini Bizott­len t B. P. Miircsiiyiesenko, a Szov j'e'tpmió németországi1 ügyvezető fő. sága Niám'etorrzág Kommunista biztosa és is. uápi d'emokratiilcus or- PártjaÉ megáüapíittWának 35. évíor- ! szfigok képviselői, dulója la'Mcalmábóí szerdán ünnepi | Hermann Matern^ Nembfcer.szäg e^tet rendezett a Berlini. Állami ’ Szocialista1 Egységpaíttja PplitSkai Hermann Slafsrn felszólította a Német Demokratikus Köztársaság és Nyugat-Németország fcommu- ni fáit, hogy mozgósítsiá'k a párt teljes erejét a nyugat-németorszá- 11 gü ■ntiEör.dzm'U? és revan.spoffi.pk», valamint a támadó jelilfegű éüMpai véde.imii közösségről S7,ó ló szerződés Opéiabázíbun. J Bízott.s'ágárjak taigj'a ünnepi be zé­Az élínöfci emelvényen Néni.tor-; dében vázolta azt a hősies harcét, szóig Szocialista Egysétgipártjának j amelyet Námetoriszág Kommunista í eliten irányuló küzdetemre, -megal- iveaeitői foglaltak h-eUyet, élükön i Páifja 1918 decemberében történt; icuvé? nélikül követeljék, hogy Ke- Wilhelm Pieckkel, a pánt és a Né- j alapító'-a óta a némöt nép neihze-| Jet- és Nyugat-Németország kép- .met DemaknattSanB Köátársa ég eb ; ti és társadalmi felSíZirbadítáeíiért i vis liői helyet kapjanak a négy kül'- ,.*ö!kév-el. Az ünnepi eaten megje- j vívott. . . .vj'ügyminisator berlini értekezletén. A belgrádi egészségügyi ír n»*zet beismerése szerint a főváros tanulóifjúsága gén súlyos égés? ,égügyi helyzetben van. Mindre ötödik gyermek rosszul táplált. 6 százalékának rossz a foga. » * * A bosznir-ht cegovinai gm .s anicai járásban a hivatalos adatok szerint 2009 gyermek nem jái isjkólába. 14 községben egyáltalán nincs elemi iskola. A falvak többségében pedig az iskolák inkább hasonlítana': istállóra, mint kultúrintézményre. Egész Boszniában jelenleg mi tégy 70.000 7—11 évfes gyermek nem jár iskolába. A had: és munkarokkante^tól el akarják venni a rokkantse­gélyt. ■ A h. Lóságok egyedül Szlovéniában 9000 rokkantat akarnak munkaképessé nyilvánítani ér n. g vonni tőlük a segélyt. Nem törőd­nek azzal, hegy a rokkantak eh.ol.sem fognak munkai találni, hi­szen az egészséges munkások js hónapokig hiába várnak mun­kára. i. * * * zláv vasutasok mus\ka feltételeinek rosszabbodását ír »- a halálesetek szánig a múlt évhez viszonyít- a ez é' ben kai növekedett. '* * * ^szombati „Városi tlazdaságban“ a munkaidő 15 óra: : este nyolcig tart. a munkások egész napon át meleg vannak. A jugi tatja, hoy 15 százé..’ A mi. réggel öt: étel né1 ki Mister Orvi;!e, aki az „időjárást csigái,;a Viharos ülés a francia nemzetgyűlésben Az c' MeteorotógH in. j,ionsmimgaié^kor ptt n . . t. • té?at a nqymmn uj igazgatót w- | hon# oMpomn eh etette n ,<<n.hikot, A francia nemzetgyűlés elítéli , i az egyeteihi és főiskolai diákság- gadták az 1954 első két hónapjá- j . ; Vix’tmvonulót fújt. s ::dlewe&ei ’(/ is Lariiel kormány terrormód- i gái, amilyen bánásmódban a köz- nak katonai költségvetését. Tri- <’. U°ward Oi'vü*s kapitány, az >%j \ Mrmyögte, hogy “gvayyobb .v 1 szereit í oktatásügyi miniszter a francia j boulet (URAS) a ■ -Párizs (MTI). A francia nemzet-^kultúrát részesíti Ennek oka^pe-« ügyi bizottságának , . , M<xé{m*HW / ' ,^..w wW'tál ■gyüléá szerdai ülésén órákig tartó | ^taj ^ f. ! í :v:ei he Xrt ßr Szávai Or- alá,' hogy ilyen no parlament tiad- S ÍV':7CÍő ema bizonyos új sept - Inálatára ez nem a : elnöke hanssú-.i amdy jól syp, . | j'övő lehetősége, ■ sokszor viharossá vált interpellá- ä francif burzsoázia ügyeinek in- lenti a kormány mostani katonai; ;lhafár^ta, hogy a'z szabályozni lehetn , .. . , fovaccTiDl vn orím 7nrf Trrvrm onv I ■nnnrigQianau' n q mra ent Hips- ' .................. • * _ ­: ciós" vita után" egyhangú ha táró-■ tézés4vel megbízott: kormány le- j politikájának jóváhagyását. É!e- záti javaslatot fogadott el i hetőleg zavartalanül folytatni, sen bírálta a kormány fegyverke­A határozatban az ülésen jeled- paffja’.háborús politikáját. Nyíl- í zési politikáját, lévő 621 nemzetgyűlési képviselő--Mániáié áz összefügés a hadiki-; Villon kommunista képviselő az éles szavakkal ítélt° el Lari'el mi-r^®^90^-- felduzzasztása és a francia * indokinai háború megszüntetését niszterelnök belügyminisztere;:’ kultúra fejlesztését szolgáló költ- j követelte. rendőrségének december, 15-i .pél-, segvetési hitelek csökkentése kö- Szavazás a francia nemzetgyűlés dátlanul gálád támadását a kor-i‘zotu »lány botrányos j,kultúrpolitiká- , ^ francia nemzetgvűlés vitája ja“ miatt békésen tüntető egyete- a katonai költségvetésben uni es főiskolai hallgatok ellen: Giovani, kommunista képviselő1 A francia nemzetgyűlés keddi epnlékeztetett azokra a körűimé- ülésén megtárgyalták az 1954. ja-'! selő, aki hétfőn kilépett az u. n. nyekre, amelyek között a rendőri nu.ár, februári katonai költségve- | „független parasztpártiak“ sorá- provokációk lejátszódtak. Márti- ■ tést és ugyanezen időszakra szóló | ból, szerdán elhatározta, hogy haud-Deplat belügyminiszterrénd- ' közoktatási hiteleket. Azért.tár7 „parasztcsoport“ elnevezéssel új .őrsége • a diáktüntetés (sóhánó'szág í gyalták csupán a kéthavi katonai diákot őrizetbe vett, a gumibotos , költségvetést, mert a nemzetgyű- támadás során pedig negyvenen lés a komoly pénzügyi nehézségek megsebesültek. Erre a támadásra ; miatt nem hagyhatta jóvá az egész .—-mondotta — senkimásriem ad-révre szóló katonai költségvetést. hatott parancsot, mint mága a- 416 szavazattal 208 ellenében (a j „a végrehajtó hatalom mepsz belügyminiszter és rendőrprefek- ; kommunisták és szocialisták) 178 ! dítása“ érdekében kívánja Hí •túfea. A kormány éop úgy .bánik-‘milliárd frankos összegben elfő-! ni politikai tevékenységét.-U5Í „független parasztpárti“ csoport­jának sorában Párizsból érkezett jelentés sze­rint az a 16 nemzetgyűlési képvi­pártpolitikai alakulatot hoz létre, amelynek elnöke a Loire-megyei Pupat képviselő. Az új politikai csoport ált.-;, köz­zétett nyilatkozat leszögezi, hogy ’ láp­éi te­A RÁDIÓ KÍNÁBAN Kifut íj®ő .’rádióállomását 20 évvel ezelőtt építtettük Sanghajban. A Kuomiimtany-reakció aizohba»'» nép félrerréaetésíére 'és ámltiáisára hasiz' nájta feí a rádiót. (M líMS step- teunberéb- m hangzott fel az éter huSantii®. 'keresztül a nagy kínai »ép szava. Ebiben az időben a Kínai Kom­munista Párt Központi Vezeitősé- igéruek székhelye Jena.nbam. volt. Az északi Sen-szi dombjai toözött el­terülő történ'ékníL 'Oevetótssségű vá­rosban építették meg az első népi ■rádióáiilomiás't p, Hszintoua rádiót Ézt követte töfefo más népit rádiő- óTiomás felizerelése Kalganibain. Mantahib^p és. Harbinbsn- A kínai nétp először hallhatta m igazságot az éter hullámain keresztiül. A Hszanh-ua-rádió ,ismertette a Kínai Kommunista Párt politika. j®t, a feleyaibaditott terüleitak ^z- dasági és kulturális építésének hí­reit. Ezek az adások óriási hatást váftottaik ki az egész, szab«(Lágert ■ki Senszi hegység '"gyik elhagya- tett templomálba, onnan Sicsia- csuamgba. végül Pekimigbe helyez­ték át. Volt olyan Mő, áradkor *n rádióállomás és vezetői különböző helyeken, ntaigy távolságra voltak erv-mástóli A híreket 'telefonon to­vábbi fco tták, .gyorsfutárok jöttek- m ntek — de a szabad tádtió .hang- i:a a legna.gycibb neh'éz'Jégek köze­pette rém hp Iga tett e]. “ A központi .népi kormány meg­alakulása után a kínai rádió gyors fejlődésnek indult. 1949 október Irén kezdje meg rendszeres adását a központi népi adó. 1948-tbam 11 népi ráidtiíőállouiás működött az or­szágiban. 1949 utáni 'ez a srém 45- rei, majd napjainkban 60-ra emel­kedett. Állandióam sza.porod'ik a. 'közve­títő áfcmésiok száma is. Közel 600 keriil'eljbens, tartományban és város­ban működük ilyen állomás.. Ugyan­akkor tízezrével alaikulnrk meg a jelen, hanem « "mvdfcle tvdo­íKijv). >4 <■>!( i.r f 'tt y to v lA-fs) ges. az időjárást intézet munkáját szovjetet-JOnes, A „New York H' .-old Tribune* a'nprrt. helyezi. Szenzációt k*Mö , tudósítója így csői: Ordl\e. szeruv vuilatkozatot adott az intézet 4®j-\lyes véleményeként Írhatta jn<y, tó értekezletéi. KijeDmtette, hogy-hogy ilyen müiV&uiek lehetős. -X ..az Egyesült Államok szabály<*zm ! „nincs kizárva*, tv*ja az időjárást. . . a Szovjet- j így lesz a bolhából elefánt! unióban.’1 ! íme, így foszlott szét <a •éme'*~ V derék bipitány mintha cső* i arológmi hadviselés1’ lázálma, a »» rótta vuír magát egy roppant [egyébként Orville kaMtányt ko- szi-' ilyozó-asztal mellett, A kap- i ránt sem törte meg. Neki még m'n­álf . ,,Szovjetunió“. Ő megnyomj a .. tévedés! Éppen a Mef3orol< gza* gombot, kigyullad a zöld lámpa j I-^bé-zetnek kellett ■ 7 ■ < elő szőr^ f si­tt Szovjetunióban záporésö}- ! domást szereznie cm ról friss k adódnék. Majd meghúz egy /o. j szélről, amely Kdetről f űi Niryad ':d.ntyút és pusztító aszály váltja \ felé és szétkergeti a fNxgtke^, fH -az esőzést. \amelyekkel a béke eHvn^ágti r-zerrf­A tudósítók érthetően kérdések- I nék egészen elsötétíteni az emberi­knél halmozták el Orvillet,, A% új- | ség egét. Epizód az amerikai négerek harcából .Mint a ..New York Amsterdam [ meghirdette az autókupa/:iratok News’1 című am'ar.iki.:d néger lap i bajkottját és önkéntes adományok közli, Loui- iana állam egyik któ-! s'ritségóvél külön iáratokk:.] b.zto- resiterit vüissz- i sította a négerek közlekedését. merteti ai nemzeti újjáépítő' n «jry- szerű tsrog-rrmmjét. tá' “ ® nemzetközi helyzetről, aívés zenei műsort sugároz. MiilHrk és mililtíiók íhalávatják a rádión keresztül a Koreából 'i- tért kínai önkéntesek beszar’ it a honi harcokról; a fcíniai- Szoviet barátsági hó,np.p hl ión vendégSEtiretplő szovjet művésze­tet. sib. A ríiidflcIliPjE.gatókt" ■ v> mint 80 ezer elismerő lev' érke­zett a szovjet vendégek nő zéró A központi nádi:óál!:om<' 0 et ■mongol, uj.gur, koreai és ind.- nveLj vilkem is sugároz mű-ort,. • Kail j városában új polgár,^mesterit; vype. tottiaíc. A néger választók ’ezrei sította a négerek Ez viszont' az autób uszvi lit a t­szavaztok rá, mert raaglhr&rte, hogy ! n,ak vágott az eleive.nijli>c. ITtaeAkc- intcbnsiztáratokion ,megr j zönsésrécek főbb anwt Nie megkülönibözt^fésit. i is páger. A véJMtaf a 'varo:?'! szün.t ti a fail A déíi ál2mokba,n, ugyanis rx faj­védő töiwények szerint a négerek \z autélhiiozokon: csak a, hatgó, a legrosszabb holyokst fog]®J!.,atják el. Elől az ülőhelyek a ..maigi^aibb- rendifi főj“ képviselőinek, a fehér­bőrű ameriikadaknak vannak fenn­tartva. Az új pol|gármester IgycilyreiU megtartani ígéretét: egy új váro­si szabályrendelet feljogosdtdtta a : négereket, hogy a négernegyfcjd já­ié uigyaiD- bejel intette. adást szerveztek a .nemzet is -.;ek j tokta terüiJetcfcen. A ,tá i rátáin bárhol helyeit foglalhatnak rádióálomás fengerentü' 7 sokat az antóbuazon. Ám már icz ,a kis is rendez. Ezeket az r-dr.sokat .,a'- ertgedmény is a helyíbeji reakbíiósok pán, angol, ko^mi, vi tea te ^ Ä eltenáWaát váltotta ki. donez, burmair es sziámi nv< ven . . ........... . közvetítik, A tenígerentúii kí.aaiiak Louisiana aljam főügyésze jeleni, részére kamteni, svatovi, proyi és tette, hogy a szabáiyrendetet a te'l­kéheaia nyelvj'ánáíioikbQn tik a prcgrammoik.at, A küe vetí- kiílfölxM rád'iúhiallgató csoportok: min'd több Jaüadő cirszágban. , i^.,több ^pádl('ikészüJ«kiet vásárolnak j hallgatóktól érkezett nc-nzet.-g el­A Hsrinhuo-rádilónak a felsTába- a üqíniav dbigozólk. VA rtSdtó ’mia ; ismerő levél is tanús’ tja, m .nnyi* rpár .-rendkívül fomtes szerepet i re értskeljiik a ívfiág békesz-rető em­lőit be az egész nép étí!tében,„ Is-1 he.reu'. £■ kínsd rádió m.ű’yöoáséfc. , €ttf) háború idején háromízben feeJHt költöznie, jsshaöbóí: az, észia­jes faji megkü onböztetést Pteivetelő törvényeikbe ütközik. Végül ,js min­den maradt a régiben. . . A négerek ebbe nem nyugodtak bélé. A helybeli néger szervezet hogy iTyen körül ni ér-vak között r«> vMiese.n, ősödbe jut. A v irosi m- nács kénytelen volit új, .jkwnipr»- missznmiO'í’1 hal hozni. Megengedte a má két e]ső hely kivéiriiível bárhol le. ülhetnek az autóbu ■ b A néger »zeirvcizet vezetősíége ki­jelentette, hogy bár „nem -zive- se,n“, de beicegye k öbb-.' a f ■ • a- promiismwriba. Javasolta, hogy sziünteS'Siék be a hojkottet. A. sejtő- közleményékböl azonban kiltűr :k, hiOigy a város né., r l 'kossága cí- szántan folytatni rja a harcolt a faji megkülön'oózitetús «He bojkott imegszrünlfctié:e óta is csu­pán a négerek egy kis ré^e uta­zik a rendes auf 'buszjáratokon, A többség kijelent . hogy inkább gyislog' jár vagy más kSzt-kedW- eszközt vesz igténybe. . \

Next

/
Oldalképek
Tartalom