Somogyi Néplap, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-09 / 58. szám

ooMoGfi NÉPLAP SZB9B VASÁRNAP, 1952 MÁRCIUS 9. fl mi falunk — mint sok más alföldi község és mezőváros — már régtől fogva el volt jegyezve a forradalommal. Már 1897-ben kö zé lőttek a népnek a csendőrök, »ext a fellázadt nép megrohanta • faliiházát- Egy ember — Tóth Gábor napszámos - meghalt­A lázadás oka — - ahogy az öre­gebbek beszélték — nem közvet­lenül politikai ügy volt. Vasárnap délelőtt az emberpiaccn — külö­nösen nagy munkanélküliség idején ■’ —- rengeteg szegényember volt együtt- Munkára, munkaalkalomra vártak, mert ott lehetett elsze­gődni. Azon ,a. napon nagy sár volt a piacon és az emberek, akik közül jó csizmája kevésnek volt, de meg azt is kímélni kell, s különben -s senki se szeret a sárban álldogálni — felhúzódtak a keskeny gyalog­járóra 2 községháza előtti téren. A csendőrök ott mentek el a csendőrlaktanyából jövet, a köz ségházára menet és leszólongatták az embereket a járdáról, bele a sálba.. Akj nehezen mozdult, azt meg talán a puska előrelendített tusájával is megbillentették, mert így szokták. Ezen sokan — különösen a ka­tonaviselt emberek —* felháborod t«k és nagy zúgás-morgás ke’etke zeft a csendőrök háta mögött, ahogy megint visszafolyt a járdára a nép. Hogy azután mi történt tovább •6 hogy robbant ki az indulat, azt már senk se tudja, csak arra em­lékszik mindenki, hogy a nép, mint a darázsraj, megrohanta a csend­érőket és azok beszaladtak a már közel lévő községházára. De ezzel most már nem lett vége, mert az egész emberpiac éaszeszaladt, csakugyan úgy, mini a darázsraj és ki akarták húzni a csendőröket. Mert az igaz, hogy a szegényember itt 's «tte-marta ugyan egymást a nagy nyomorú­ságban, irigyelte egymástól nem­csak a szebb házat, jobb ruhát, de még a falat kenyeret, sőt még a munkahelyet is, de ha valami kö­zös baj, vagy gyalázat érte, akkor együt[fogtak és az egész nép neki­zúdult az ellenségnek, s mint az öntudatlan tömegek általában, ab­ban a pillanatban nem bánta, ha • feje beleszakad is, A csendőrök az ostromra — pa­rancsuk és szabályzatuk szerint — sortűzzel válaszoltak és pedig «emcsak a levegőbe, hanem a nép közé is: így esett el Tóth Gábor. A nép erre szokás szerin-L széj­jelszaladt és lehűlt, de a halottat magáénak tekintette és sokáig, •agyon sokáig emlegette. A fia, a ks Tóth Gabri velem járj elemi iskolába és míég mink, az apró gyerekek is számonfartot- tuk, hogy Tóth Gabri nem közön­séges árva, mint mások, nem is olyan, mint a lelencgyerekek (so­kat neve’tek nálunk a néhány fo­rintokért), hanem az ő apját a csendőrök lőtték agyon. És még mi, a gyerekek is megilletödött tisztelettel néztünk néha Tóth Gabrra, pedig ,a, játékban és vere­kedésben élő gyerekek nem na­gyon hajlamosak a megilletődésre • akkor miág — első és második elemiben — nemigen hallottunk a hősökről és a hősök árváiról sem. K csendőröktől való félelmünk és a csendőrök iránti fojtott gyűlö­letünk, amelyet a felnőttektől szív­tunk magunkba — vezetődött itt !• Balmazújváros község régeb ken mezőváros volt, de az urada­lom faluvá kényszerítette vissza. Határa 45.000 hold és abból 38.400 ho’d a Semsey grófi családé, ezer told pedig a Fáy, később a Sfein- feld-családé volt. A község egész lakosságának, amely a századele- jési már 12.000 volt, összesen két­ezer hold szántó s a falun kívül vagy háromezer ho'd hosszú lege­lő maradt, amely nagyrészében bá- rányüímös és kopogó« szik, aztán sós gzíkmocsár volt, amelyben még « csetkáka és a háromélű sás sem tudott gyökeret verni. A birtokot, amely eredet leg a Rákóczi-családé volt, még Ferenc császár adományozta hi[bizomány- képpen a kálvinista lakosság meg­fékezésére egy Semsey nevű ud­vari kancellistának. Ennek a földesúrnak .az utódai aztán a jobbágyfelszabadításkor, illetve a szabadságharc leveretése «tán, amikor a tényleges földosz­tályozás megtörtént, úgy kisem- miztók a falu népét, hogy a job- bágykorban használt 11.000 hold fö d helyett csak valami ötezer- egynéhányszáz holdat hagytak, s ■•ég abból Is — mint az előbb em IGAZ TÖRTÉNET EGY FALURÓL lítejtem, csak kétezer hold volt c szántó. Erre a telkes jobbágyok meg a zselléreket semmizték ki úgy hogy a falu lakosságának kétharmadát jo'entö zsellérség még gulyalegelőt se, sőt mi ág csürhe- és libalegelőt is alig kapott. Hetven évig folyt a per az uradalom ellen, haszta- ían, végül is abbamaradt, mert ahogy a nép mondja, a vezetőket, a bírót és a megbízottakat a gró­fék lekenyerezték, birtokot adtak nekik és eltűntek, megszöktek a faluból, .a nép gyűlölete elől. Volt hát oh — természetes ok a forradalmi indulatra és csak­ugyan, már az agrárszocialista mozgalmak sem csak egyszerűen bérharcé®, vagy szakszervezeti mozgolódások, hanem fórradalm jellegű népmozgalmak, tüntetések, a iát ósztrájk ok és cselédsztrájkok voltak. A mi falunk népének — minf a többi szegényparaszti tömegeiknek is — az 1918—19-es forradalom valóban forradalom és felszabadu­lás vö t- És ezt a nép úgy is értel­mezte, mert a harcterekről haza­került férfiak, élükön a megmaradt szocialistákkal — ámbár a két legharcosabb vezető, Eszenyi La­jos és Ecsedi István elpusztultak a háborúban — nem várták meg a Károlyi-kormány hirdetett föld­reformját, hanem még 1918 no-, vemberének legelső napjaiban el­foglalták és ellenőrziás alá vették •íz összes uradalmi tanyákat és a községi Nemzeti Tanács fegyveres nemzetőrökkel őriztette a rablók ellen is, de a volt tulajdonosok il­letve bérlők ellen is. Ez a földfoglalás annyira ritka eset . volt m'ég akkor, hogy hírére Móricz Zsigmond is e’jött hozzánk, épp úgy, mint Somogyba Latinlká- ékhoz, megnézni azokat a sze­gényparasztokat, ak'k nem várták ■meg a kormány földreformtörvé­nyét, hanem úgy őrzik a határt, mint a, jussukat és nem engedik meg a bérlőknek, hogy minden ér­téket, gépeket, jószágot, vetőma­got elhordhassanak és eladogassa­nak a tanyákról — mint kezdték — hogy íz tán a népnek csak a puszta föld maradjon. EllbÖl megint érthető, hogy ná­lunk a kommün sem néhány huzgó szegényparaszt és földmunkás pró­bálkozása, hanem a szegényparasz- fi többség szívügye volt. Nem is várta meg a helyi munkástanács, a községi direktórium lés a közsé­gi fö'digénylő b'zottság a rendele- teket, hanem mivel a tavaszi ve­tés szorongatott, 1919 áprilisában megkezdték a földosztást, egyelő­re 3—4—-5—6 holdii.ával és ugyan­akkor, a nagyháti Fürst-uradalom- ban Szép Szabó Sándor uradalmi kocsis vezetésével megalakult az első termelőszövetkezet is. A ha­tár többi — fel nem osztott — ré- szé( pedig mint állami tulajdont harmados művelésre akarta kiadni a helyi munkástanács. Sajnos az egész forradalmi mun­kát deilékbakapta a román ellen­forradalmi h?dsereg támadása. 1919 április 25-én a Tiszántúlnak erre a vidékére már nagy erőkkel bevonult Mardarescu tábornok. Természetesen első dolga volt, hogy mindent visszaadott az elő­kelő földbirtokosoknak és bérlők­nek. Mindössze párezer hold ma­radt a nép kezén, az is csak azért, mert nem került elő a bérlője és különben is már bevetette a nép. Ebből szintién érthető, milyen súlyos ellenforradalmi megtorlás következett a falura. Nemcsak a huszonöt hot formájában, hanem óbban is, hogy a „bűnösöket" kö­rű belül 180—200 emberj elvittek fogságba, 3 brassói Fellegvárba és a vulpesti fogolytáborba. Amikor pedig — ide csak 1920 tavaszára — bejöttek a „fehérek" (orosz pél­dára így nevezték őket, hiszen Horthynak addig még a hírét is alig hallották) mindenkit elfogtak, megvertek és bezártak, elítéltek, aki valamilyen formában részt vett a forradalomban és a földosztás­ban. De 3 nép — s nemcsak a szo­cialisták, hanem az egész szegény- parasztság' — miág Horthyék be­jövetele után sem nyugodott bele, hogy elbukott a forrad?.iom. 1920 novemberében, .amikor a 19-es ve­zetők még a börtönben vagy Ro­mániában voltak, megint fellob- ba.nt a lázadás. Abból eredt o do­log, hogy Nagyatádi Szabó Istvá­néit, hogy a szegényparasztságot Irta: veres Péter magukhoz csábítsák, szintén föl­det ígértek. El is rendelték, hogy - - egyelőre ide'glenes kishaszon- bérletbe — ez uradalom nagyságá­hoz és a családok számához vi­szonyítva, néhány hold földet ki keli osztani minden igénylőnek. Az egyeztető tárgyaláson azon­ban a bérlők 'ás a nép nem tud­tak megegyezni, A nagybérlők ke­vés és rossz földet akartak a nép­nek adni s azt is a legtávolabbi batárrészeken, hogy hagyják ,ott és menjen vissza az uradalom ke­zébe, ahogyan sok helyen meg is történt, a nép pedig természete­sen jó földet akart és közelebb a faluhoz, hiszen a jó uradalmi föl­dek a falu alá, sőt a kertek alá­nyúltak. A tárgyalás izgalma, a jövő-me­rő embereken át, Végighullámzott „ falun és délután már az egész nép a községháza folyosóin s kinn a |éren szorongott. A csendőrök nem voltak éberek és előrelátók (ki gondolt volna ar­ra, hogy az ellenforradalom ter­rorja ar.tf nyögő nép fel merje emelni a fejét) és emiatt a tárgya­lóterem ajtaját őrizték, nem gon­doltak a folyosókra 'és >a kapukra. Később már, estefelé, amikor a folyosókra bezsúfolódott emberek közt, akik a tárgyalás elhúzódása miatt n gyon türelmetlenek vol­tak, felcsapott a lázadás hangja és fenyegetni kezdték a bérlőket, mozdulni sem tudtak a fegyvere­ikkel, de már nem is igen mertek, mert széttéphette volna őket a nép. így (örfént, hogy a tehetetlenné vált csendőrök előtt rákényszerí- tették Lichtschein Dezsőt, a bér­lők vezetőjét (húszezer holdnyi' bérlet és néhányezer hold saját tu­lajdon gazdáját), hogy fogadja el és írja alá azt a szerződést, ame­lyet a uép részéről fogalmaztak meg. A nép erre eloszlott, a, bérlők ‘és a csendőrök kiszabadultak. Ám­de másnapra a szerződést érvény­telenítették a megye urai, a falut megszállták a csendőrök és a ki­deríthető bűnösöket összefogdos- ták. (De sokszor megtörtént már ez a népek történelmében Budai Nagy Antalékkal csakúgy, mint az angol parasztforr’dalom veze­tőivel.) így történt, hogy még az 1919-es forradalom emberei ki sem szaba­dultak, amikor újabb csapat bal- mazúivárosi szegényparaszt — Je­nes Józsi bács'ék — vonultak be a debreceni börtönbe. A nép lelkében és gondolkodá­sában azonban az ellenforradalom még ekkor sem győzött. Mert csak így érthető meg az az egész or­szágban egyedülálló jelenség, hogy sz 1922-es vá'asztáson, nyílt sza­vazás mellett Balmazújváros vá­lasztóinak nyolcvan százaléka — pedig a szocialistáknak, a nagyon szegényeknek és írástudatlanoknak nem vólf választójoguk — a szo­ciáldemokrata párt jelöltjére, Vá- gi Istvánra szavazott. Arra a Vági Istvánra, aki a szociáldemokrata pártban is az ellenzékhez tarto­zott aki később — sokadmagá­val — ki is vált onnan és a bal- old'li munkásmozgalmat szervező Magyarországi Szocialista Munkás­párt vezetője lett- És akit később letartóztattak és nyolc évre Ítél­tek, mint kommunistát­A választást ennek ellenére el­buktak, mert a kerület többi köz­ségei nem tartottuk velünk, ha­nem a kisgazdapárthoz húztak és különben is Vág it jóelőre kitiltot­ták a kerületből, csak a mi fa­lunkban tarthatott egyetlen gyű­lést, de még azf is évtizedekig emlegették. Még utoljára, 1932 április hete­dikén megint felforrott egyszer a nép. Közé’őtfek a tömegnek: újra egy halott: Pap György hadirok­kant. Mindtzeket pedig nem a fa­lum forradalmi d’csőségére mond­tam el, hanem arra, hogy érzékel­tessem: itt tudták, mi a forrada­lom, érezték, mi az ellenforrada­lom és igazán várták — és sokan várták — a felszabadulást. Nem tévesztették össze sem a Horthy- korszak keresztény-nemzeti és parasztfogó demiígógiá’áva!, séma nyilasmozgalommal. Néhány kó- iyagos, ütődött emberen és né­hány bukott kereskedőn nem ter­jedt túl a nyilasság, hiába haso- g? ft a gyűlölködő szólamaival az eget a ta.jtékzó nagyszájúság. De ebből érthető az is, hogy a szegényparasztság, de különösen a fő dmunkásság nagyon el volt ke­seredve és valósággal megszállás a.att érezte magát, különösen a Beihlen-rendszer első éveiben. Hi­szen a földosztás s semmibe ment. Az 1919-ben és 1920-ban kiosztott kishaszonbiér leteket visszavették és helyette 1925-ben kevesebb és rosszabb fődet adtuk, de csalá­donként már csak egy-kéf holdat. Csak a nagyezüstösök kaptak há­rom holdat és az 'aranyérmes „vi­tézek" 10—15 holdat. Ennél nagyobb baj lett ele- ven, mindennapi baj — hogy mun­ka sem volt, ezrével ácsorogtak a piacon :3 munkanélküliek, mert se külföldi kivándorlás, se hazai ván­dormunka, se távoli kubikolás nem akadj. Az aratási részt is lejjebb szállították az uradalmuk. 1922- ben még — az elmúlt forradalom hatása alatt — a tizenkettedik részt kúp tűk és négy százalékért csépeltünk. 1923-ban már és az­tán minden esztendőben csak a tizennegyedik részt kaptuk és há­rom százalékért csépeltünk. A holdanként! biztosíték is leszállót^ 60 kilóról 40 kilóra, sőt a gyen­gébb gabonák vágásáért már, mind a Semsey grófnál, mind a Licht­schein bérgazdaságban, csak 30 kilót fizettek. Ez már alig több mint a közönséges napszám, mert ahhoz, hegy egy családapa — aki­nek még nincs is t'zenegy családja — kilenc mázsa búzát, vagyis újig- való kenyeret keressen, 30—35 hold gabonát kellett learatnia, ami messze túl van az emberi teljesítő­kénesség m'nden határán. A gya­korlatban nem is adtak 10—12 holdnál több vágniva'.ót. A kom- menció is kevesebb lett egy har­madrésszel, a harmados tengeri­föld is megszűnt, sőt negyedest is alig adtak. A debreceni nagy- gazdáknál pedig kezdett szokásba iönni az ötödén és hatodán való tengerikapálás is, ha ekekapával meghuzatták. D szegénvoarasztság, de kü Ionosén u földmunkásság ekkor már szabadulást egyedül a- forra­dalomtól, vagyis a Szovjetuniótól és a kommunistáktól várt, mert sehol máshonnan nem csillanj- re­ménysugár. Sajnos, mi, a faluba rekesztett szegényparasztok nem ismerhet" tűk még akkor Lenint. Hogy a felszabadulás előőrsei már 1924— 1925-ben itt vannak közöttünk, ar­ról mi, a Elun és a tanyákon nem­igen tudtunk. Minket is meglepett hát, de egyben fel is lelkesített az p hír, amit az újságokból és a to- vábbhullámzó beszélgetésekből megtudtunk, hogy vám már itt Ma­gyarországon egy — egyelőre t’t- kos — forradalmi párt és annak a vezetőjét — vagy egyik vezető­jét (nálunk a Tanácskormány tag­jait névszerint csak kevesen is­merhettük meg a román megszál­lás miatt), Rákosi Mátyást, aki halálos ítélettel a fején hazajött a forradalmi harc szervezésére és irányítására, elfogták Budapesten. Az agrárszocialista romantika és a vallásos szektárián'zmus, ami Achim és Várkonyi idejében na­gyon erős volt, ekkorra már ki­szorult a mozgalomból lés már 1919 óta a földimunkásság eleje és nagy többsége az ipari munkás­ságtól várta őz útmutatást és az ipari munkásság és a földmunkás­ság (még nem az egész dolgozó pa­rasztság!) szövetségében és közös harcában látta a követendő utat. tehát sokkal nagyobb figyelemmel nézte, hogy mi történik az ipari munkásság mozgalmában, mint az előtt. (Annyira, hogy néhány év múlva, a következő mozgalmi fel­lendülés idején, néhány hónap alatt 1500 tagja lett a szociáldemo­krata pártnak. De ez a tömeg nem nyugati, s még csak nem is pesti crte.emben vett szociáldemokrá­ciát, b. nem teljes forradalmat akart. Ezért is tűzött, össze a ha talcmmal 1932 április 7-én ) így válik egészen érthetővé, hogy mit jelentett nekünk az a hír. hogy Rákos Mátyás hazajött Oroszországból es szervezik már az új forrrdalmi pártot. Túlzás volna azt, állítani, hogy ezek a tömegek teljes egészükben kommunisták, vagy akárcsak szo­cialisták lettek volna. Nem. Csak elégedetlen __ és sok okkal elége­detlen — keseredett szívű ég lá­zadó lelkületű szegényparasztok és földmunkások voltak, de egyben megegyeztek: az akkori úri rendet csendőreivel, szolgabíróival, 'Vég­rehajtóival és kasznámval együtt gyűlölték és utá’ták. Ezért tudta mozgósítani, együvé hozni és egy üt tartani minden terror ellené­re az iff nßm túlnagy szocialista élcsapat. És ezért v»l't felvillanyozó re ménység az a hír, hogy Rákosi Mátyás megkezdte a forradalmi harcot. Nyilvánosan persze nem lehe­tett. a dologról még beszélgetni sem. Idegenek közt, vonaton, pi­acon, boltban, hivatalban, még a szocialista földmunkások is össze- szorított fogakkal hallgattak, de kinn a munkán, a mezőn, a kub> kon, a, vasúti töltéseken és min denüth ahol ismerték az emberek egymást és tudták, hogy nincse­nek közöttük árulók és besúgók, fel-félbuggyanó örömmel és re­ménységgel mondták, különösen, ha baj volt az urakkal és a hajcsé- raikka.l — és sokszor baj volt — hogy van már forradalmi párt Ma­gyarországon, hogy a szovjet mun­kásosztály és a szovjet állam nem hagyja el 1919-beli szövetségesét, magyar népet ás hogy lesz még egyszer nekünk is ünnepünk és az lesz az igazi ünnep, mert minde­nért megfizetünk. És a férfiasság­nak és ;gaz bátorságnak járó tisz­te 'ette!' és szeretettel beszéltek róla, hogy milyen bátorság, és mi" lyen lelki erő van abban az em bérben, aki ebbe a farkasverembe, ami akkor Fehér-Magyarországon volt, haza mert jönni. Pedig a nyo­mozás és a tárgyalások, igazi ese mlényeít nem ismerhettük, csak * polgári újságok hiányos ég ham» tudósításait láttuk. Ettől kezdve azonban tudtuk, s az élcsapat mindig szamonjartot- ta s még a szociá demokrata szer Legetekbe Es ilyen értelemben mentek be, hogy bár Rákosi Má­tyást elfogták és elítélték, de — mégis van Magyarországon igazi szabadító erő. És ennek ez erőnek a harci nyomát, ha nem is rend­szeresen és ha, nem is min.de» mozzanatában, de mégis éreztük még a föld 'alól is, s ahogy köze­ledjünk a felszabaduláshoz, rain- dig-mándíg jobban éreztük, ámbár az ilyen 'értelmű postánknak a nagyobbik része a debreceni csendőr szárnypenancsnoksághoz ment be. Ott találtuk meg 1945 tavaszán. A történet Új fejezete 1944 októ­ber húszadikán kezdődik, amikor a Szovjetunió Hadserege, a Ti szántól többi részével együtt fel­szabadította a mi falunkat is é* 1944 december 21-én folytatódik, amikor megalakult az első demo­kratikus kormány, aztán 1945 már­cius 18-án folytatódik, amikor meg­jelent « földosztásról szól rende­let és — és esztendőről esztendő­re sorolhatnám, de ez már egésze» ú> történet és könyvet kell ítkí A ceglédi' gépállomás dolgozói Rákosi elvtárs 60. születésnapja tisz­teletére tíz nappal a h:tár.dő élőt t megjavították 48 erőgépüket. A gépek ünnepélyesen felvonulnak Cégléd szocialista város határában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom