Kir. kath. nagygymnasium, Selmecbánya, 1875

ii ­történelemnek is német nyelve ni előadását rendelte el. — Igen ' hisz a magyar ekkor már számba se jöhetett; pedig Petőfiként: „ .......................“ ! egykor mi valánk a sorsnak S zámadó könyvében a legelső szám, S most leghátul állunk semmit sem jelentve, Kik lábunk ölelték egykor térdepelve, Most arcul csapkodnak................................. Az 1853/4 iskolai tanévben gymnasiumunk, szellemi életének egy, újabb tanujolét adta az által, hogy egy igen jeles, a gymnasiumi rendszerek tüzetes ismertetését tárgyazó értekezéssel ellátott s 54 lapra terjedő programmot adott ki. (Erster Jahresbericht dos k. k. kath. Gymnasiums zu Schemnitz am Schlüsse des Schuljahres 1854. Veröffentlicht durch den Dir. der Aust. Dr. Johann Nép. Greschner.) Ezt követték évenkint mások, egész az 1858/9-ik iskolai év végéig, midőn a kegyes tauitórend taná­rai ezen annyi évtizeden át kezelt tanintézetnek, „Isten hozzá- dot“ mondani kónytettek. A magyar- erdélyországi kegyes tauitórend ez időszerinti főnöke látván, hogy egyéneinek száma a szabadságharc s az ezután bekövetkezett mostoha idők alatt rendkívül csökkent, s a mintegy 26 számra terjedő kegyesrendi gymnasiumot szakképzett tanárokkal ellátni képtelen: azon ké­réssel fordult a n. m. Helytartó tanácshoz, mentené fel a rendet, habár csak pár évre is, némely kötelezettségek alól. mely öt egyes gynmasiumok ellátása körül terheli. A kegyesrend méltá­nyos kérése a helytartó tanács által elfogadtatván, azon kérdés intézteiéit hozzá, melyik gymnasiumot óhajtja leginkább el­hagyni ? Azon teher, mely a Selmecbányái gymnasiumnak taná- rokkali ellátásával a rend közös pénztárát terhelő — nem lévén csak 3 egyénre itt alapítvány — kényszerítőire a rend kormányát ezen tanintézet kijelölésére. S igv 1859 jul. 11-én kelt elhatáro­zásával a helytartó tanács a gymnasiumot 5 évre a kegyesrendiek­től át is vette. A 1859/60 és 1860/1 iskolai év az, melyekről évkönyveikben az egyszerű tanári névsoron kívül semmi egyéb nem találtatott. De talán jobb is ! E két év emléke anélkül is soká fog élni tanin­tézetünk emlékében.............. A tanintézet ekkor 4 osztályú algymnasiummá változtatott át, A múzsák ez időbeli föl kent bajnokai akként viseltettek édes hazánk nyelve iránt, hogy rájok méltán alhal­mazba tjük Gr. Széchényi István eme szavait :

Next

/
Oldalképek
Tartalom