Zempléni Gazda, 1928 (8. évfolyam, 5-24. szám)

1928-03-05 / 5. szám

Jm ZEMPLÉNI GAZDA 5. szám 2. oldal. báró Waldbott Frigyes, a Szántógéptulajdonosok Országos Szövetségének elnöke és Tomcsányi Vilmos Pál, volt igazságügyminiszter, földbirtokos. Általában föltiinést keltett, hogy az összes hallga­tók a legnagyobb szorgalommal követték a néha igen elvont, nehéz előadásokat, és nagy buzgó- sággal iparkodtak a gyakorlati tudást is elsajátítani. Tagadhatatlan, hogy korosabb gyakorlati gazdák­nak nehezükre esik oly gépészeti tudást gyűjteni rövid egy hét lefolyása alatt, melyhez voltaképen alapos technikai előképzettség volna szükséges. Annál nagyobbra kell értékelni azt a sikert, hogy a hallgatók legnagyobb része teljesen elsajátította az előirt anyagot. A tanfolyamot végzett gazdák külön oklevelet kaptak. De ennél még fontosabb az a műszaki tudás, melyet magukkal vittek haza s mely képesíteni fogja őket a gazdaságukban al­kalmazott gépkezelők ellenőrzésére és a mindjob­ban terjedő traktorokkal kapcsolatos üzemi kérdé­sek helyes megoldására. A most lezajlott u. n. intelligens-tanfolyam iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg ország­szerte, hogy az OMGE vezetősége már most el határozta, hogy a jövőben ezeket ismételni és a most szerzett tapasztalatok alapján nagyobb ará­nyokban fejleszteni fogja. * Az OMGE által a hivatásos traktorkezelők kiképzésére rendezett tanfolyam február végén kez­dődött Budapesten, a m. kir. Felsőipariskolán. — Ezeket a tanfolyamokat is állandósítani fogják és nagy előnyük az, hogy a leendő gépkezelőknek szintén alkalom adatik arra, hogy a gyárakban a szerelés alatt levő gépeket tanulmányozhatják. * Vidéken a Mezőgazdasági Kamarak már meg­kezdték a vidéki traktorkezelői tanfolyamok rende­zését, Miskolcon ötvenen felüli hallgatósággal nyílt meg az első ilyen tanfolyam a Tiszajobbparti Me­zőgazdasági Kamara és a miskolci Fa- és Fémipari Szakiskola közös rendezésében február 13-án. Az ünnepélyes megnyitás után rögtön kezdetét vette a tanítás, mert a két hetet erősen fel kell használni, hogy azt a sok ismeretet, melyre a mezőgazdasági traktorokkal bánóknak szükségük van, el lehessen sajátítani. Épen ezért a tanítás reggel 8 órától este 8-ig tartott, két órai déli pihenő mellett. Az elő­adók voltak: Kissházy Béla fémipari szakiskolai igazgató, vitéz Pataky Tibor fémipariskolai tanár és Mátyus Viktor mgd. kamarai előadó. A tanfo­lyam hallgatói március elején szakvizsgát tehettek, melyről bizonyítványt nyertek. Remélhető, hogy ily módon rövidesen megfelelő számú jól kiképzett gépkezelő fog a gazdaközönségnek rendelkezésére állani. * A szántógéplulajdonosok országos szervezke­dése serényen folyik tovább, jeléül annak, mily rendkívül nagy fontosságot tulajdonítanak modernül gondolkodó gazdáink ennek a legújabb többter­melési eszköznek. A Szántógéptulajdonosok Országos Szövet­sége Waldbott Frigyes báró elnöklésével látogatott ülést tartott a Köztelken. A gyűlésen aszántőgép- tulajdonosokat érdeklő aktuális kérdésekről és a szövetség munkájáról Rothmeyer Imre dr. nyújtott részletes tájékoztatást. Beszámolt a traktorkezelői tanfolyam rendezéséről és ezzel kapcsolatosan a földmivelésügyi minisztérium által kiadott rendelet­ről. Ismertette, hogy a géptulajdonos gazdák a gőzeke alkatrészek elvámolása körül milyen módo­sításokat tartanak szükségesnek. Bemutatta a ked- vezéses ásványolajtermékek beszerzésére szüksé­ges engedelmek kiadásának megkönnyítése céljából ! a pénzügyminiszterhez intézendő felterjesztés tervét, j Végül pedig a vármegyei gazdasági egyesületek segítségével létesített szervezetekről adott számot, melyeknek célja a szántógépek ellenőrzése és a Mindennemű műtrágya, mésznitrogén, szuperfoszfát, rhenániafoszfát, kálisó stb. legolcsóbban és legjutányosabb fizetési feltételekkel beszerezhető KNOPFLER ZOLTÁN termény-, gyapjú-, burgonya- és bizományi üzletében Telefonszám 60. SÁROSPATAKON Telefonszám 60. Gyapju Vásáriás fix áron és későbbi árineöállapitással. u

Next

/
Oldalképek
Tartalom