Zemplén, 1934. július-december (65. évfolyam, 26-52. szám)

1934-11-18 / 46. szám

1934. november 18. ZEMPLÉN 5. o’dei Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Népkonyha tárgysorsjátéka 20, 25, 26, 50, 54, 59, 65, 66, 71, 75, 78, 83, 93, 95, 900, 04, 13, 18, 22, 26, 34, 36, 43, 45, 48, 64, 70, 79. 1C01, 36, 37, 45, 48, 50, 51, 57, 60, 61, 68, 70, 72, 80, 89, 97, 1102, 05, 10, 15, 17, 27,'28, 35, 38, 40, 41, 50, 55, 62, 64, 66, 67, 68, 85, 90, 97, 99, 1203, 04, 06, 23, 24, 28, 49, 57, 58, 62, 72, 78, 82, 83, 88, 95, 96, 97, 99, 1306, 15, 20, 21, 23, 28, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 73, 95, 1404, 21, 26, 33, 44, 48, 55, 70, 77, 84, 91, 96, 1500, 13, 23, 33, 36, 42, 45, 57, 59, 68, 80, 81, 1602, 17, 20, 23, 34, 36, 41, 44, 47, 48, 56, 77. 88, 1704, 07, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 32, 35, 41, 51, 69, 94, 1807, 08, 09, 26, 30, 41, 50, 62, 64, 67, 69, 77, 78, 83, 86, 90, 1902, 04, 19, 21, 46, 48, 52, 54, 58, 63, 67, 76, 80, 81, 97. 2005, 14, 32, 35, 41, 42, 51, 57, 65, 87, 88, 2110, 14, 28, 32, 35, 43, 45, 46, 47, 74, 75, 79, 82, 83, 99, 2202, 04, 07, 18, 25, 29, 31, 32, 44, 51, 67, 71, 2304, 08, 10, 19, 26, 27, 33, 34, 39, 40, 42, 45, 93, 99, 2402, 07, 10, 43, 45, 47, 53, 58, 59, 83, 2503, 09, 20, 25, 29, 38, 56, 57, 62, AXcdiAViAjLije/n. cLo&yrxa' %ZT­kérje és KÖVETELJE 236/45 67, 75, 84, 93. 2G00, 05, 07, 16, 38, 50, 53, 61, 62, 66, 76, 78, 89, 2720, 22, 27, 65, 72, 77, 78, 84, 99, 2805, 09, 11, 37, 44, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 88, 2910, 14, 25, 28, 52, 54, 57, 63, 65, 79, 85, 88, 94. A nyeremény tárgyak november hó végéig a Vármegyei Gazdasági Egyesületnél átvehetők. A Városi Vigadó nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség előtt tartották meg vasárnap a Nép­konyha tárgysorsjátékát. Hosszú asztalokon szebbnél-szebb és ér- tékesnél-értékesebb nyeremények vártak a szerencsés nyerőkre. Or­bán Kálmán dr. polgármester meg­nyitva a tárgysorsjátékot hálás köszönetét mondott a város nevé­ben a Népkonyha működését hosszú időre biztositó sorsjáték megrendezőinek, az adakozóknak és a sorsolásban résztvevő nagy- közönségnek. A mélységes hála és tisztelet szavaival méltatta a betegsége miatt távol maradt gróf Széchenyi Wolkenstein Ernőné ne­mes egyéniségét, ki a távolból is irányitója és vezére a szegények érdekét szolgáló e nagysikerű ak­ciónak. Mattyasovszky Kálmán a tőle megszokott közvetlenséggel ismertette a sorsolás módját, s ezután általános érdeklődés mel­let megkezdődött a nyerő sorsje­gyek kihúzása. A legnagyobb iz­galmat a hordó szamorodni bor és a hízott sertés főnyeremények kisorsolása okozta, de a 450 kisebb nyeremény kihúzása is sok jelen­levő szerencsés sorsjegy tulajdo­nost örvendeztetett meg. A Zemplén előző számaiban közölt nyereménytárgyak, a rend­kívül buzgó tevékenységet kifejtő Bernáth Aladárné gyűjtése révén oly nagy számra szaporodtak fel, hogy az idei tárgysorsjáték az előző évek nyereményei számát és értékét messze túlhaladta. Bernáth Aladárné gyűjtése a következő adományokat eredményezte: Dr. Braun Béláné 2 üveg asszu- bor, Lipsitzné 1 drb. harisnyatartó, dr. Prihoda Lászlóné 2 liter sza­morodni, 1 drb. torta, Szenczy Ernő 4 drb. mosószappan, Jung Jakab 1 kg. paprikás szalonna, Farkas Miklósné Kriza A. 2 doboz Franck, vitéz Zombory Józsefné 1 drb. torta, dr. Adriányi Béla 3 liter bor, Ruzsinszky István 1 pár női cipő, Pusztai István 1 kg. paprikás szalonna, P. Nagy Pálné 2 doboz cigaretta hüvely, Domo­kos Ferenc 1 liter likőr, Krausz kereskedő 1 pár gummi cipő, Grünspan Ilona 1 kelin párna, Bokor Antal 1 drb. baba, 1 drb. virágváza (Festnél), Friedman Ig­nác 1 drb. kendő, Kir. tvszki Fog­ház 20 drb. zöld kosár, 15 drb. üveg fonás, Lindenberger Lajos 1 drb. nyúl, Kruss Konrád 1 drb. szappan, Hornyay Béláné bor, Schwartz Szidónia 4 drb. tálca­kendő, Vasutics fényképész 6 drb. lev. lapra fényképutalvány, Caro- lineum főnöknője 1 drb. madeira-, 1 drb. matyóteritő, dr. Kantba Józsefné 2 drb. festett váza, Do- bosy Ferencné 1 drb. kelin párna, Stofián Andrásné 1 drb. virágváza, Thuránszky László 3 liter bor, Pinceszövetkezet 15 üveg 7a lite­res édes szamorodni, Vicenthy Ferencné 6 drb. tűpárna, dr. Do­mokos Sándorné 4 kg. liszt, 1 drb. váza, Károlyi Fatelep 3 q fára utalvány, Zboray Béla 10 on- dolálás, Bernáth Gyula 1 drb. torta, Bernáth Béláné 1 doboz Köstlin, Martinovits Mártonná 1 drb. kézimunka-abrosz, Lehoczky Sándorné 1 drb. torta, Frank De­zső 2 üveg pezsgő, „Hangya“ Szövetkezet 15 csomag áru (10 02 P értékben), Cigándi Mansz Cso­port 6 drb. törlő, Eisner Mór 1 drb. játék gyermekdivány, Lengyel Andorné 1 drb. baba felöltözte­tése, Ferencsik Józsefné 2 váza, Köztisztviselő Szövetkezet 2 kg. liszt, 1 kg. kockacukor, 1 kg. mogyoró, Bernáth Aladárné 1 drb. francia-baba pólyában, 2 drb. já­ték/ baba-szék, 5 drb. füleskosár gyümölccsel. Bernáth Aladárné pénzgyüjtése: Rácz Jánosné 2 P, M. kir. Állam- rendőrség tisztikara 7 P, M. kir. Pénzügyigazgatóság tisztikara 10 P 80 ?., M. kir. Dohánygyár tisz­tikara 19 P 79 f., Hlinyánszky Gy. járásbirósági ir. igazgatótól 2 P 50 f., Gojdics Béla vm. szám- vizsgáló gyűjtése 1 P, Pesthy Géza vm. irodatiszt gyűjtése 3 P 20 f., Csernyiczky Kálmán tvszki ir. igez- gató gyűjtése 5 P 10 f., Jánosik Zoltán ügyészségi ir. igazgató gyűjtése 90 f., Fekete Béla Máv. osztálymérnük gyűjtése 4 P 74 f, Villányi Géza Máv állomásfőnök gyűjtése 3 P 40 f.,,Károlyi urad. együttes gyütése 14 P 60 T,"Pb-' laczek Erzsébet urleány 1 P 10 f. összesen 76 P 13 fillér, amiből sorsolásra kerülő tárgyakat vásá­roltak. A tárgysorsját^Jc nyerő sorsjegyei a következők: (A számok helyességéért felelős­séget nem vállalunk.) 12, 16, 33, 43, 47 , 48, 52, 53, 71, 82, 83, 102 , 07, 12, 15, 22, 24, 33, 34. 37, 51,52, 56 ,62, 75, 90, 95, 207 , 20, , 38, 43, 44, 50, 54, 66, 77, 86, 90, 308, 11, 18, 23, 27, 31, 44, 57, 60, 61, 67, 73, 87, 401 , 18, , 23, 25, 27, 35, 38, 39, 48, 53, 62, 68, 78, 81, 85, 88, 97, 99, 504, 05, 17, 20, 25, 28, 34, 38, 46, 51, 53, 60, 65, 76, 90, 98, 99, 600, 05, 09, 15, 22, 23, 28, 31, 33, 38, 41, 46, 63, 66, 69, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 707, 14, 17, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 48, 50, 52, 58, 59, 60, 73, 82, 86, 89, 96, 803, 07, 08, 17, A Pártból — A Nemzeti Egység Párt sze­rencsi csoportja folyó hó 18-án d. e. 11 órakor a Keresztessy-féle vendéglőben választmányi ülést tart. A szerencsi csoport közgyűlése folyó hó 18-án d. e. fél 12 óra­kor lesz a Keresztessy-féle ven­déglői hivatalos helyiségében. — Választmányi ülést tart folyó 22-én d. e. 11 órakor a Szerencsi Társaskör helyiségében leveldi Kozma György főispán elnöklete alatt a Nemzeti Egység Párt to­kaji választókerületének elnöksége és választmánya. — A Nemzeti Egység győzelme Abaujban. Miskolcról jelentik. Abaujvármegye törvényhatósági bi­zottságának 30 rendes és 30 pót­tagját tegnap választották meg. A választás a Nemzeti Egység párt­jának abszolút győzelmét eredmé­nyezte. A Nemzeti Egység pártja 25, a független kisgazdapárt 2, a pártonkivüli ellenzék 2 és a legitimista párt 1 szavazotot nyert. fi mozi jövő heti műsora November 17-én és 18-án, a „Riviera expresz“ cimü zenés, vi­dám bűnügyi történetet adja a Vá­rosi Mozgószinház. Ékszerek vesz­nek el a Riviera expresszen és kedves bonyodalmak után végre is megtalálják az ékszereket és két szerelmes szív is egymásra talál. November 19 én és 20 án 7*6 és 7*9 órai kezdettel két, 16 éven felüliek részére készített film a „Véres dicsőség* cimü bűnügyi történet — amely egy újságíró bravúros kalandjairól szól — és a „Nászút hármasban“ cimü ze­nés vígjáték — amely egy férfi és két nő mulatságos nászutazását adja — kerül színre. November 21. és 22-én L. Alcott világhírű regényének filmváltoza­tát adja a mozi „Fiatal asszonyok“ címmel. A romantikusan szép tör­ténet főszerepeit Katharine Hep­burn és Lukács Pál játszák. November 23-án, 24 én és 25-én az „Egy a kislány“ cimü Schu­bert film kerül színre, Richard Tóberrel, a legszebb hangú teno­ristával a főszerepben. Hízott sertések előjegyzését elfogadjuk december elejére január végére Angol hússertéseket szállíthatunk december—január folyamán. Tisztviselőknek részletfize­tési kedvezmény. Furmint Rt. 237/46 Sárospatak. Ez évben megint SZABÓ PÁLNÁL vásárolhat Karácsonykor legolcsóbban!

Next

/
Oldalképek
Tartalom