Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-05-14 / 39. szám

4. oldal. Május 14. ZEMPLÉN. — Minden rendben van. Katona volt — mondotta a ban­ketten — nem a szó, de a tett em­bere. És az a csomó vásott, éretlen suhanó, ott a vasúti állomás közelé­ben ugyanosak konstatálhatta ezt. HÍREK. — Pünkösd. A tavasz egyik leg­kedvesebb, legvidámabb ünnepe, piros pünkösd napja derül reánk holnap. Egyházi tekintetben a Szentlélek el­jövetelének, a bölcseség és isteni féle­lemnek ünnepe, világi szempontból a legkellemesebb emlékezetű kirándulá­sok, mulatozások által lekötött két szünnap. Kivált kedvező idő esetén az isteni tiszteletek után mindenki útra kél s igyekszik kifelé a most legszebb, legüdébb tavaszi zöldbe. — A sátoraljaújhelyi összes hitfelekezeti templomokban pünkösd mindkét nap­ján, a vasárnaponként szokásos idő­rendben tartatnak meg az isteni tisz­teletek. A protestáns templomokban úrvacsora osztás lesz. — A király Zemplénvármégyében. Megírtuk már, hogy az idei nagy­gyakorlatok, amelyeket az uralkodó személyesen fog vezetni; Sáros- és Zemplénmegye felső részén fognak lefolyni. A bártfaiak egész idő alatt abban reménykedtek, hogy Őfelsége lakása és a főhadiszállás Bártfán lesz, annál is inkább, mert hiszen a fürdő Erzsébet királynénak is kedves tar­tózkodási helye volt. Á minap azon­ban megjelent az előkészítő bizottság egy tagja August Ritter v. Weck- becker, aki minden intézkedést meg­tett arra, hogy a király Sztropkón lakhasson. A király itt a Huszár-féle kastélyban fog lakni. A trónörökös szállása Felsővizközön Szepesbázy Imre táblabiró kastélyában lesz. Fe­renc József és Ferenc Ferdinánd szeptember 12-től 20-ig fognak a had­gyakorlatok színhelyén tartózkodni. Az utakat és hidakat mindenütt ja­vítják s Bártfa és Felsővizköz között telefonösszeköttetést létesítenek. C — Tömeges előléptetések a bíró­ságnál. A m. kir. igazságügyminiszter 132 bírónak előléptetése iránt tett a királynak előterjesztést. A hir nagy örömet kelt bírói körökben, mert jo­gos és igazságos igényeket elégít ki az előléptetések eme nagy száma. — Áthelyezés. A vall. és közokt. m. kir. miniszter Dráveczky Zoltán tőketerebesi és Mezey József hatvani állami népiskolai tanítókat kölcsö­nösen áthelyezte. — Választások a munkásbiztositó pénztárnál. A sátoraljaújhelyi kerületi munkásbiztositó és betegsegélyző pénz­tár uj igazgatóságát, felügyelő bizott­ságát s bírósági ülnökeit folyó hó 8-án választattak meg Sebőo Sándor elnöklete alatt az illetékes kiküldöt­tek. A választási eredmény a követ­kező : Megválasztattak a munkaadók részéről igazgatósági rendes tagokul: Fekete Károly ipari, Klein Izidor ipari, Móré Dániel ipari, Schön Sándor ke­reskedelmi, Jamriska Gyula gyári, Réz Gyula gyári, póttagokul: Ru- zßinszky István ipari, Bánóczy Kál­mán ipari, Szabó Sándor ipari, Ko- lozsy Ferenc kereskedelmi, Grünber- ger Ábrahám gyári, Reizman Károly gyári. Felügyelő bizottsági rendes ta­gok lettek: Zsihovits Bertalan ipari, Gyarmathy Béla kereskedelmi, Ker­tész Gyula gyári, póttagok: Pakhár Bertalan ipari, Alexander Manó ke­reskedelmi, Lomniczer József gyári. Választott bírósági ülnökök: Papp Gyula csizmadia, Elek István kovács, Orosz Mihály szíjgyártó, Schvarcbardt Lipót czipész, Baumann Simon bá­dogos, Deutsch Adolf hordógyáros, Zombory János építész, Kesztenbaum Lajos kereskedő, Vilkovszky Kálmán kereskedő, Pallos Sándor gyárigaz­gató. Helyettes ülnökök: Majoros An­drás asztalos, Czinczel István asztalos, Garai Mór malomtulajdonos, Rima- szombathy Károly malomtulajdonos, Fried Vilmos, kereskedő. Orsz. Pénzt, közgy. kiküldött: Fekete Károly la­katos, póttagok : Rimár József kőmű­ves, Friedmann Lajos bádogos, Zsi- hovics Bertalan szűcs. A biztosítottak részéről igazgatósági rendes tagok: Habzsánszky Károly ipari, Galamb János ipari, Uhrinyi Imre ipari, Rácz István kereskedelmi, Brüll Béla gyári, Oravecz András gyári, póttagok : Wit­tenberg Géza ipari, Petró József ipari, Csipkés Ferenc ipari, Dragorits József kereskedelmi, Scholcz András gyári, Pintér János gyári. Felügyelő bizott­sági rendes tagok: Friedmann Mór ipari, Boross Béla kereskedelmi, Buczkó István gyári, póttagok: Halama An­tal ipari, Kellner Zoltán kereskedelmi, Weinstock József gyári. Választott bírósági ülnökök: Szenes Ármin ke­reskedő, Marajda István kőműves, Guna Gyula pék, Schvartz Jakab mészáros, Kovács Imre csizmadia, Hójj István hordógy. munkás, Schul Mór kereskedő, Kusnyir József petr. gyári munkás, Weinstein Tóbi nyom­dász, Zboray Béla fodrász, helyettes ülnökök: Princz Dániel kereskedő, Oláh András gépész, Pólyák Miklós szabász, Kugler Antal kovács, Huszár Pál szatler. Orsz. Pénzt, közgy. ki­küldött : Friedman Mór nyomdász, póttagok: Uhrinyi Imre nyomdász, Marajda István kőműves, Galamb Já­nos cipész. Az újonnan megválasztott igazgatóság f. hó 11-én tartotta elnök választó ülését, melyen elnökké Sebőn Sándort, alelnökökké a munkaadók közül Móré Dánielt, az alkalmazot­tak közül pedig Uhrinyi Imrét válasz­tották meg. A pénztár tehát most már a törvénynek mindenben megfelelőleg az uj igazgatóság vezetése alatt fog működni, átesvén a nehezen várt át­alakuláson s berendezkedve úgy, a mint ilyen nagy horderejű intézmény­nél az az eredményes működés érde­kében kívánatos. — Iskolalátogatás. Beregszászy István kir. tanfelügyelő a múlt na­pokban vizsgálta meg a szerencsi állami iskolát s a tapasztalt eredmény felett teljes megelégedését nyilvání­totta. — Az erdőhorváti! gör. katholi- husok finnepe. Erdőhorvátiban csak pár óv előtt alakult meg rendszere­sen a g. kath. hitközség s a hívek áldozatkészségéből rövid idő alatt modem iskolai épület és díszes ká­polna épült, melyeknek felszentelése a múlt héten folyt le nagy néptömeg jelenlétében. Az egyházközség Kom- lóskának filiálisa, tanítót azonban ön­állóan tart s az uj iskola teljesen mintaszerű. A kápolna elé egy buzgó róm. kath. házaspár, Bunda Károly és neje diszes kőkeresztet állíttatott, melyet egyidejűleg szentelt fel a me­gyés püspök képviseletében Zapo- tóczky Konstantin esperes, Kiss An­dor tolcsvai és Kerekes Antal k om­lóskai paroohusok segédletével. Egy­házi szertartás után Kerekes Antal komlóskai lelkész ebédet adott, me­lyen számos felköszöntő hangzott el az uj egyházközség jótevőire. Az épí­tési költségekhez nagyobb adományok­kal járultak : Őfelsége a király, Vályi János püspök, József főherceg és gr. Wallis Gyulánő. — Házasság. Barna Gyula, gál- szécsi adótiszt nőül vette Keiner Sá­muel, sátoraljaújhelyi rendőralkapi- tány leányát, Erzsikét. — Halálozás. Nevezetes embere halt meg a Hegyaljának pár nap előtt Mádon, a 72 éves Teitelbaum Nát­hán személyében. A Teitelbaum csa­lád mintegy 200 óv előtt költözött a Hegyaljára, hol hamarosan a legelső- rendű borkereskedő céggé küzdötte fel magát. Becsületes, lelkiismeretes emberek voltak mind, kik a hegyaljai bor jóhimevét csak emelték a külföl­dön, hová évente több ezer hordó bort szállítottak. A most elhunyt csa­ládfőt is általános tisztelet és igaz részvét kisérte sírjába, munkás, hosszú élete után. — Lelkészek gyűlése. A nagy- mihályi rk. esperesi kerület papsága f. hó 10-én tartotta meg rendes ta­vaszi közgyűlését Nagymihályban, Oppitz Sándor elnöklése mellett. A lelkészek főként a kongruának ma szokásos utalványozási rendszerével nincsenek megelégedve s e tekintet­ben a kassai püspök utján jogaik megvédését kérik a kormánynál. — A sárospataki állami tanitó- képezde áthelyezése. Nem kisebb fon­tosságú kérdésről van szó, minthogy elveszíthetjük vármegyénk egyik elő­kelő, hírneves szakiskoláját, a sáros­pataki állami tanítóképző intézetet. Ez az intézet ugyanis oly silányul van elhelyezve, hogy a rossz és kevés helyiség határozottan hátrányára van a pedagógiai képzésnek. A volt kor­mány 300,000 koronát vett ugyan fel építési célokra az 1910. évi költség- vetésbe, de a Justhék által felidézett exlex miatt az építkezés ismét elma­radt. Különben a tanári karnak is hő vágya, hogy az intézet Miskolcra helyeztessék át, mert e város igen nagy áldozatokra kész az intézet ér­dekében. A képezde egyik kiküldött tanára a múlt héten tárgyalt Miskolc város tanácsával és pedig oly ered­ménnyel, hogy a város az intézet legmodernebb elhelyezését biztosítja, az áthelyezés tehát csakis a kormány hozzájárulásától függ. Ahelyett, hogy Ujhelyben épített volna az állam meg­felelő helyiséget, még a vármegyéből is távozik e fontos szakiskola. — Himlőoltás a városi alorvos által folyó évi junius hó 1-től heten- kint kétszer és pedig vasárnap és szerdán délután 2—4-ig a rendőrka­pitányi hivatalban fog eszközöltetni. — Furfangos cipész. Egyik szom­széd városban, mint szegény cipész- legény dolgozott sokáig Rozmus Béla. Tavaly rámosolygot a szerencse s az osztálysorsjátékon 60,000 koronát nyert. Fényes üzletet nyitott, nagy megrendeléseket tett s óriási hitelt vett igénybe a gyárosoknál. Rozmus tegnap fizetésképtelenséget jelentett; megriadt hitelezői rögtön foglalták, de boltjában alig volt valami. Vélet- lensógből egyik rendőr titkos ajtót fedezett föl és amögött egy dúsan tömött, ezreket érő bőr-ós cipőraktár volt. A furfangos suszter valószínű­leg pénzét biztonságba helyezte, de hitelezőinek megcsalása már nem si­került. — Tizsgálat a csendörségnól. A nagydobrai csendőrőrs néhány al­tisztje a gör. kath. húsvéti ünnepek alatt állítólag brutális és indoktalan módon zaklatta a község népét. A csendőrök túlkapásai ellen a lakosság panaszt emelt s most vizsgálat van az őrs ellen folyamatban. — A régi ellenfelek. Nehány nappal ezelőtt rikító színezéssel az a hir terjedt el a vármegyében, hogy Tolcsván eddig ismeretlen tettesek rálőttek az országúton haladó postára. Egy-kettőre olyan fantasztikus hírek keltek szárnyra, mintha nagyobbará- nyu rablás történt volna és az isme­retlen tettesek rátörtek a kötelességét teljesítő postás életére is. Mint azt a csendőrség által megindított nyomo­zás kiderítette, a dolog csak bosszú müve volt, amennyiben Vanok Sán­dor tolcsvai lakos, aki már régi ha­ragosa a postakocsin ülő Dobi An­drásnak, ellenségére egy forgópisz­tolyból ötször rálőtt. A golyók célt- tévesztettek. A merénylőt letartóz­tatták. — A nagymihályi sörgyár ugye. A nagymihályi sörgyár ellen tudva­levőleg nagy arányú jövedéki vizs­gálat folyik, mely már befejezés előtt áll s az eddig kiszivárgott hírek sze­rint nem fog a gyárvezetősége ellen terhelő adatokat kideríthetni. — Áttérés. Butkán Sipos Imre és Sipos János testvérek a ref. val­lásról a róm. kath-vallásra léptek át s a hitvallást Gericb Gyula ottani esperes-plebános előtt letették. — Az árverés miatt. Említettük, hogy Molnár Pál ujcsanálosi gazda­ember, volt községi biró, Kassán f. hó 6-án öngyilkossági kísérletet kö­vetett el, mert 40,000 kor. értékű in­gatlanára 24,000 koronával tartozott s a miskolci takarék egylet fiókinté­zete perrel fenyegette. A súlyosan sérült embert a kssai kórházban ápol­ták, komplikációk állottak be s a be­csületes, köztiszteletben álló gazda­ember sérüléseibe belehalt. — Hitközségi választás. A nagy­mihályi izr. hitközség e napokban tartotta tisztújító közgyűlését, melyen hitközségi elnökké Landesman Vil­mos, alelnökkó pedig Barnay An­dor lettek egyhangúlag megválasztva. — Zongoratulajdonosoknak szives tudomására hozzuk, hogy Fink Leó, a hires Keresztély-féle fővárosi zon­goragyár hangverseny hangolója, ki már 12 év óta ellátogat hozzánk és közmegelégedésre hangol zongorákat, városunkba érkezett és úgy itt, vala­mint a vidéken is hangolásokat 6 ko­ronáért eszközöl. Javításokat külön alku szerint. Előjegyzéseket szíves­ségből Udvardy Szaniszló (Kossuth-u.) fogad el. — Nyugtázás. A sátoraljaújhelyi mészáros és hentes ifjak a múlt hó­napban megtartott táncmulatságuk­ból befolyt 28 kor. tiszta jövedelmet Sátoraljaújhely város szegény alapja javára befizették. — Adományok a varannói pa­pok házára. A varannói papok há­zára, mely előreláthatólag egy nagy­mérvű, az országban eddig egyedül álló humánus intézménynyé fog fej­lődni, a kassai egyházmegye papsága bőkezűen adakozik. Legutóbb Latzkó István s több plébános társa adomá­nyoztak 400 koronát. — Az intézet Varranó társadalmi és közgazdasági életben igen fontos és a városra hasz­nos tényező lesz, mert intelligens elemet hoz a kis városba, kiktől ipa­ros és kereskedő is pént lát. — A székszorulás olyan állapot, mely alatt az egész szervezet meg­romlik. Szükség estén igyunk regge- lenkint éhgyomorra fél pohár Ferenc József-keserüvizet, mert ez a leg­megbízhatóbb és legolcsóbb eljárás a pangás megszüntetésére és igy szer­vezetünk egészséges fenntartására. Kapható az összes gyógytárakban és ásvány vizüzletekben. — Tűz a felvidéken. Vitézvágás községben nagy tűz pusztított a na­pokban. Leégett 12 lakóház és 20 melléképület. Biztosítva semmi sem volt. — Elveszett egy sárgabőr kézi táska a céke—borsi közti utón. A tás­kában irományok voltak, melyek a megtalálóra nézve értéktelenek. Aki a kézi táskát megtalálja, 10 korona jutalomban részesül kiadóhivatalunk­ban. — Tanulónak felvétetik egy jő házból való fiú Dunky Fivérek cs. és kir. udvari fényképészek műtermébe Sátoraljaújhely Széchényi-tór 9. Menyasszonyi kelengyék beszerzésére ajánljuk Schön Sándor és Barna D. előnyösen ismert céget. — Ne monda senkinek tisztelt háziasszony, legfeljebb a barátnőjé­nek, hogy az ön parkettjei csak a valódi Eisenstadter-fóle Mollin pasta használata folytán nyerték felséges tükörragyogásu fényüket. A Mollin Legdivatosabb szalma kalapok, tennisz és turista ingek nagy választékban Szenes Lipót urifliíat üzleten Sátoraljanjlielyeii

Next

/
Oldalképek
Tartalom