Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-05-11 / 38. szám

6. oldal. ZEMPLÉN. Május 11. gjj | I 1 I | I I I I i 1 2948/1910. tk. sz. Hirdetmény. Ciéke, Riese és Lácza községeknek telekkönyvi betétei az 1886 : XXIX., az 1889 : XXXVIII. és az 1891: XVI. t.-cz. értelmében elkészíttetvén és a nyilvánosságnak átadatván, ez azzal a felszólítással tétetik közzé: 1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-cz. 16. és 17. §-ai alapján, ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §-aibau és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §-a a) pontjában fog­lalt kiegészítést is. valamint az 1889. XXXVIII. t.-cz. 7. §-ában és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) pontja alapján eszközölt be­jegyzések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési kerese­tüket, azok pedig, kik valamely tehertétel átvitelének az 1886. XXIX. t-cz. 22. §-a, illetve az 1889. XXXVIII. t.-cz. 15. §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből kerese­tüket 6 hónap alatt, vagyis 1910. évi november hó 10. napjáig be­zárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után indított törlési ke­reset annak a harmadik személynek, aki időközben nyilván- könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-czikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — ideértve az utóbbi § nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 6. és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellent­mondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1910. évi november hó 10. napjáig bezárólag a te­lekkönyvi hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosz- szabbi tható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban körülirt ese­teken kivül a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik, — ide értve azokat is akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t.-czikk 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintet­ben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi ható­sághoz hat hónap alatt, vagyis 1910. évi november hó 10. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után a betétek tartalmát csak a törvény ren­des utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a betétek szer­kesztésére kiküldött bizottságnak eredeti okiratokat adtak át> hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. Királyhelmeczen, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha­tóságnál 1910. évi április hó 19-én. A kiadmány hiteléül: Ga&l Lajos, Horkay István, jb. Írnok, klr. járásbiró. telekkönyvvezatö helyett MEGHÍVÓ a Bodrogközi Gazdák Takarékpénztára és üelzálogintézete részvénytársaság 1910. évi május hó 19-én, (csütörtökön) 9. e. 10 órakor Királyhelmeczen, a bodrogközi Tiszaszabályozó társulat nagytermében megtartandó alakuló közgyűlésére. Az alakuló közgyűlés tárgyai: 1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása. 2. Meggyőződés szerzés az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztositásáról. 3. Az alapszabály megállapítása s az alapítók egyikével: a , Kassai Jelzálogbank Részvénytársaság“-gal létrejött megállapodás iránt határozathozatal. 4. A társaság meg, vagy meg nem alakulása iránti határozat. 5. Az alapítók által a Kér. Törv. 183. §-a értelmében 3 évre kinevezett igazgatóság tagjainak bejelentése és a felügy.-bizottság tagjainak 1 évre leendő megválasztása. 6. Az alapítóknak a Kér. Törv. 152. §-a értelmében megálla­pított felelőssége tekintetében határozathozatal. 7. Választmányi tagok megválasztása. Királyhelmecz, 1910. május 9, A Bodrogközi Gazdak Takarékpénztára és Jelzálogintézete Részvénytársaság alapítói. árverési hirdetmény. Ezennel közhírré tesszük, hogy a Szűcs Jenő által nekünk kézi zálogként átadott 1 darab sátoraljaújhelyi takarékpénztári, 1 drb nyíregyházi takarékpénztár-egye­sületi és 40 darab (sátoraljaújhelyi) mezőgazdasági banki részvények 1910. évben kezdődő szelvényekkel együtt, nyilvános árverésen folyó évi május hó 13-án délután 2 órakor intézetünknek helyben, a Kazinczy-utcza 2. sz. alatti ház emeletén levő helyiségeiben a sátoraljaújhelyi kir, közjegyző közbejöttével, készpénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak. Zemplénmegyei Kereskedelmi-, 3par-, Zermény­és Hitelbank. Alapítási év 1812. jjraöovka gyula újonnan berendezett kelmefestő-, vegytisztító- és gőzmosógyárában Kassa, Klobusitzky-u. 4. sz. tavaszi női- és férfiruháh, csipke­függönyök stb. kiváló szépen és gynrsnn vegyileg tisztittatnak és = festetnek. ----­Gallér-, kézelő- és fehérnemű mosás. Vidéki megrendelések gyorsan és ------ pontosan eszközöltetnek. —— Telefonozni: 360. Schunda-féle czimbaimoh jutányos áron részletre is kaphatók Sátoraljaújhely, Deák-utcza 3. Védjegy: „Horgonyt* A Liniment. Capsici comp.. a Horgony-Pain-Expeller pótléka egy régjónak bixomynlt hizisxer, mely mir sok év óta legjobb bedörseölésnek bizonyult klazvéayaél, ■ ......—ii. u éa awgbUlóaekiiél.6——~~ *• Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be­vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, mely a „Horgon)^ védjegygyal éa a Richter cégjegyzéssel ellátott'dohaiba van osomagolva. Ara üvegekben I—.80, K 1.40 és K2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Fiiak tár: T8r#k József gyógyszerésznél, Budapest I' Rkfctcr gyógyszertára u „Arany nroszlinhoz1', ft Prágában, Klisabethstrasse 5 neu. 1 0 Zemplén-Ladmóczi Mész- és Agyagipar 1 Részvénytársaság Sátoraljaújhely. I 0; 0’ 0: 01 1. rendű Ajánljuk a t. építő, építész _ és raészkereskedő urak szives jjj figyelmébe az általunk kizárólag g fával égetett, teljesen kőmentes 0 0 0 0 0 , gjmely kiadós voltánál fogva az “összes hazai termékeket felül­múlja. Levélbeli megkeresésre azon­nal válaszolunk, távirati meg­rendeléseket elfogadunk. darabos meszet, Zemplén-Ladmóczi Mész- és flgyagipar Részvénytársaság:. 0 0 0 g Sürgöhyczim: Mésztársaság Saujhely. g Telefon szám : 32. Sátoralja-Ujhely, nyomatott a .Zemplén" könyvnyomtató intézetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom