Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-01-29 / 9. szám

Sátoraljaújhely, 19Í0. Január 29. 9. (4920.) Negyvenegyedik évfolyam. Megjelen hetentint kétszer szerdán és szombaton este. Szerkesztéség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely, Főtér 8 szám. Telefon: 42. szám. Kéziratokat nem adnnk vissza. Syilttérben minden garmond sor 30 AU. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. ÉHLEBT GYULA, NÉMETH PÁL, MAJTÉNYI GÉZA, főszerkesztő. felelős szerkesztő. főmnnkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona, félévre [5 kői negyedévre 2,50 korona. — Egyes szám ára 10 fillér. — Hirdetési dij: Hivatalos hirdetéseknél minden szó ntán 2 fill. Petit betűknél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy kerettel ellótott hír. detések térmérték szerint egy négyszög centim, után 6 fill. — Állandó hirdeté­seknél árkedvezmény. ifi polgármester lemondásához. — jan. 29. Sátoraljaújhely város ma-hol­nap országos hirre jut polgár- mester válságai révén. Este le­fekszik az újhelyi cívis ama bol­dog tudatban, hogy virraszt fö­lötte a város legjobb atyja, a polgármester — és reggel ama keserű hirre ébred: hogy nincs polgármester. Vagy másfél évig volt is, nem is polgármester. Mert a he­lyettes, az csak h. polgármester. Most már volt polgármester, ki is tartott állásában egy egész hónapig és ma ismét ott vagyunk, hogy nincs polgármester. Külö­nös egy város ez, ahol a díszes polgármesteri állás nem tud ál­landó emberre találni. De ennek oka, úgy mondják, abban rejlik, hogy aki már megkóstolta a pol­gármesterség örömeit, az minden áron menekülni akar abból a székből. Elhisszük, hogy ez igy van, sót megjósoljuk, hogy még 2 évig igy is lesz, mert a polgár- mester egyedüli támasza : a kép­viselőtestület , mai alakulásában olyan, hogy az nem adja meg azt a megdönthetien, hatalmas alapot, melyen a polgármester a saját tervei szerint építhet s a város közjavára munkálhat. Már szinte a régmúltak em­lékéhez tartozik amaz idő, mi­dőn a sátoraljaújhelyi képviselő- testületben nyugodtan, eredmé­A ZEMPLÉN TÁRCÁJA. Miklós mester. (Adalékul Zemplén vármegye művelődéstör­ténetéhez.) — A Zemplén eredeti tárcája. — Felsőmagyarország képzőművé­szeti- és műemlékekben különben elég gazdag vidékén csak igen kevés szob­rászati és festőmüvei találkozunk. Az ötvösművek terén a hajdankorban a kassai ismert céh vezeteti, mi jutott azonban ezekből a müvekből Zem­plénbe, nem igen tudhatni. A szobrászati emlékek maradvá­nyait egyes épületrészeken, a tem­plomokon és kastélyokon találjuk, van továbbá nehány (mint pl. a te- rebesi, sárospataki, gálszécsi) dombor­műves sírkövünk és faragott címe­rünk. Kik készítették e müveket, kik voltak régi stylszerü várkastélyaink és templomaink építőmesterei és mű­vészei, nem tudjuk*) s igy minden *) Zemplén vármegye monográfiája egyet­len művészt sem tud felsorolni. (1. Borovszky: Zemplén vármegye 1906.) Miklós mestert Szirmay (Not. Com. Zemp.) sem emliti. nyesen lehetett tárgyalni. Az idők nagyot változtak. Ma egy­más érveinek meghallgatása már nem divat, mert 2—3 monopo- liumos szónok viszi a hangot, elkívánva, hogy őket a többi, — — mint orákulumot — vakon kövesse s engedjen nekik kizá­rólagos intézkedési jogot, mert hát saját felfogásuk szerint a bölcseség kizárólag az ő birto­kukban van s a város közjavát egyedül ők képesek előmozdí­tani. E privilegizált városatyák : — természetesen, első sorban a polgármesterrel iparkodnak mind­ezeket elhitetni, aki exponált ál­lásában, főleg ha az erélyesség nem nagy mértékben tulajdona, meg is adja magát s ellenveté­seket sem mer tenni. Az ilyen elhibázott lépéseknek a követ­kezményeivel mégis a polgár mesternek kell számolnia s vég­eredményében azután nem talál arra a támogatásra, mely csak akkor értékes a közügyekben, ha osztatlan és egyetértelmü. A kö­vetkezmények súlya mindenkor a polgármester nyakába szakad, ő már hiába beszél, ha egyszer azok karjaiba borult, akik ve­zetni akarják. Erkölcsi erejének vége, — a lemondás marad fenn egyedül. Reichard Salamon dr. is an­nak esett áldozatul, hogy erólyes- sége nem volt oly magas fokú, miszerint a privilegizált szónokok hatalmával megbirt volna. így legkisebb adat, mely a zempléni képző­művészetre vonatkozik, jelentős mű­velődéstörténeti fontossággal bir. Ilyenek mindenesetre a Miklós mesterre vonatkozó adatok is, melyre a XVI. század aktáiban találunk. A hazai képzőművészetek története még nincs megírva, Miklós mesterre tehát legfeljebb egyes lexikális müvek nyújt­hatnának felvilágosítást, ha ugyan ilyet tartalmaznának. Csupán egy na­gyobb bünper irataiból ismerjük Felső- Zemplén e művészét. Innen tudjuk, hogy Miklós mester a homonnai Dru- geth grófok szolgálatában állott. Ne­vét, származását nem ismerjük. Nem tudják magyar honos, vagy külföldi származású ember volt-e ? A fenn­maradt hiteles adatok csak anuyit mondanak Miklós mesterről, hogy szobrász, festész és ötvösművész volt egy személyben s mivel 1551-ben halt meg mint javakorban levő férfi, valószínű, hogy a XVI. század elején született. A ránk maradt Írott források sze­rint Miklós mester a tudományt és művészetet külföldön tanulta, neve­zetesen az ötvösséget Velencében, a képírást és szobrászatot Nómetország­aztán elkezdett panaszkodni, hogy a képviselőtestület főleg a bizott­ságok kiegészítése alkalmával nem támogatta eléggé, tehát lemondott. Érdekes, gyakorlati tanulsá­got lehet levonni a dr. Reichard Salamon lemondásából. Mit is irt a „Zemplén“ f. évi 2. számában ? :\zt a többek közt, hogy a pol­gármesteri álláshoz a képviselő- testület osztatlan bizalma a leg­főbb kellék. A polgármester bár­mily tehetség és munkaerő le­gyen is, a képviselőtestület osz­tatlan és egyértelmű bizalma nélkül eredményes tevékenysé­get soha sem fejthet ki. Megmondtuk mi előbb hivat­kozott cikkünkben azt is, hogy a most lemondott polgármester esküjének letétele előtt bizonyára számot vetett önmagával; szel­lemi, erkölcsi és fizikai erejével s csak miután számadását önma­gával rendbenlevőnek találta: járulhatott az eskü letételéhez. — Hát e téren tévedtünk. — Dr. Reichard Salamon nem számolt minden körülménnyel s rövid 4 hét alatt bekellett látnia, hogy a polgármesteri állás lelkiismeretes betöltése az ő munkaerejét túl­haladja s azt hisszük, hogy eb­beli becsületes meggyőződése szin­tén egyik indító oka volt lemon­dásának. De bármiként álljon a dolog, a tény, hogy dr. Reichard Sala­mon tévedett, de tévedését ipar­kodott sürgősen helyrehozni. Ez ban. Tehát tanult ember volt s igy saját korának bizonyára jelesebb mű­vészeihez tartozott. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy Perényi Péter gr. nádor és volt erdélyi vajdának, a sárospataki várurnak síremlékét (1548) ő készítette, tehát talán előbb a gróf Perényi család szolgálatában állott. Utóbb mint Drugeth Gábor gróf­nak, Homonna, Jeszenő és Kővár urának szolgálatába szegődött, amely minőségben bizonyára nem egy mű­vészi müvet alkothatott. Drugeth Gá­bor, korának hatalmas oligarchája, Miklós mestert nemcsak mint festőt és szobrászt, hanem mint ötvöst al­kalmazta, mert a grófnak nagy ezüst és arany gyűjteménye volt, amelyhez főleg a török hódítás elől menekülő egyházak, káptalanok vagy családok révén jutott. A török hódítás folytán menekülő egyházi és világi emberek ugyanis vagyont érő kincseiket és egyházi edényeiket jobbára az ország felvidékén levő kulcsos városokba és várakba szállították, részben pedig egyes váruraknál letétbe helyezték. Ilymódon került a gr. Drugeth Bá­lint tulajdonát képező Jeszenő várába Buda, Székesfehérvár és több más menti ugyan tévedését némileg, de azért a közvélemény azt mondja, hogy minek vállalt ő olyan megbízatást, mely erejét túl haladja s minek vitte bele a várost ismét egy kínos, bizony­talan, stagnáló helyzetbe ? — jan. 29. Alkotmánytalanság. Váratlan for­dulat történt tegnap a képviselőház­ban. A pártok vezérei belátták a kor­mány bemutatkozása feletti meddő vitatkozás nevetségességét és véget vetettek a további felszólalásoknak. Az ülés végén pedig a ház nagy többsége bizalmatlanságot szavazott a kormánynak. Ezután jött a megle­petés. Khuen-Héderváry királyi kéz­iratot mutatott föl, mely a Házat 2 hónapra elnapolja. Exlexes állapot­ban, a legnagyobb zavarok közepeit, ujoncozás előtt, akkor, midőn a par­lamenten kívüli kormány öt napon át folyton azt hangoztatta, hogy bár nincs is pártja, de az alkotmányos­ság útjáról letérni semmi körülmé­nyek közt nem fog: e váratlan el­napolás olyan esemény, mely az or­szágot rendkívül érzékenyen sújtja, de egyben a Khuen kormány sorsát végleg meg is pecsételte. — Az első megdöbbenés és általános elképedés azonban nem tartott sokáig. A Justh párt azonnal indítványt tett, hogy az elnapolás tartamára a kormány til- tassék el minden kormányzati tény­kedéstől s a kormányzat eszközeinek igénybevételétől. A ház többsége el is fogadta e javaslatot. helyek egyházi kincseinek óriási gyűj­teménye, melyet a várur eleinte hí­ven megőrzött, utóbb azonban, midőn a folytonos háborúk következtében a Drugethek pénze is elfogyóban volt, a rájuk bízott kincseket Lengyel- és Németországba szállítva kezdték el­adogatni. Mivel azonban az arany és ezüst kincseknek nem volt nagy ára, hazai főuraink közül többen arra üasznál- ták fel a kincseket, hogy azokból pénzt verettek. Báthory György, Rá­kóczi János, Dobó Ferenc, Bánffy Boldizsár és homonnai Drugeth Bá­lint is verettek pénzt s midőn az or­szággyűlés a pénzveréstől őket is­mételten eltiltotta, azzal védekeztek I. Ferdinánd királylyal szemben, hogy ha adna a király az országnak jó pénzt, ők nem veretnének hamisat. A XVI. század pénzverő főurai eleinte aranyból és ezüstből verették az akkor forgalomba levő Mátyás-, Lajos-, Ulászló- és Ferdinánd-féle pénzeket, Drugeth Gábor azonban midőn kincsei fogyóban voltak, Je­szenő várában és más rejtett helye­ken az általa felfogadott ötvösök utján ólomból csináltatott aranypénzt, azon­NAGYMIHÁLYI SÚR- ÉS MALÁTAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. El»ő rangú modernül berendezett hasai ipartelep. Évi gyártás 30,000 hektoliter. Gyárt Márciusi, Korona és Casinó sört. WtF" Sátoraljaújhelyi főraktár : Egyesült Szikvizgyár és Sörnagyraktár, Justus utca Zemplénvármegyei képviseleteink: Mezőlaboroz, Sstropkó, Homonna, Varannó, Gálazóos, Királyhelmecz, Perbenylk és Szerencsen ■—.■.in— állandóan friss és zamatos sört szállítanak. .n........ —........ Lapunk mai usiua 8 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom