Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-01-29 / 9. szám

S. oldal. ZEMPLÉN. Január 29. 9 „Kazinczy-höp'-pől. — jan. 29. Nemcsak városunkban, de egész Zemplén vármegyében nagyfontos- ságu kulturhivatása van a „Kazinczy- kör“-nek, amelynek feladata az egész megyére kiterjedő kulturális tevékeny­séget kifejteni. A kör azonban már hosszabb ideje nem tart összejöveteleket, holott a téli hónapokban hetenként vagy kéthetenként szokott rendezni egy- egy irodalmi, vagy zeneestélyt, mely városunk szellemi életének kiválóbb­jait szólítja a pódiumra. Nagyon helyénvalónak találjuk, hogy a kör vezetősége ezen estélye­ken alkalmat ad a kisebb-nagyobb te­hetségek érvényesülésére, de figye­lemmel kell lenni arra is, hogy egy ilyen szép misszió betöltésére hiva­tott erkölcsi testületnek nemcsak a dilettáns tehetségeknek kell kísérleti teret adni, hanem a kör minden al­kalommal kiváló szépérzékről tanús­kodó vezetőségének megfeszített erő­vel kell odahatni, hogy a kör pó­diumán irodalmunk kitűnőségeit is lássa a publikum. Á szó nemes ér­telmében vett műélvezetben kell ré­szesíteni a közönséget, hogy a tagok újabb százait toborozhassuk a kör zászlaja alá. Á Kazinczy-kör nemes intenciók­tól vezérelt kormányzósága élén a minden szépért és jóért lelkesülni tudó igazgató, dr. Horny ay Béla di­cséretre méltó tevékenységet fejt ki, igy például lehozatta tavaly a Svärd- ström nővéreket s legutóbb a Grósz- Fűredi hangversenyével szerzett a jelenlevőknek magas zenei élvezetet. Az események azonban igazolják, hogy az ilyen klasszikus zenetermé­kek élvezetére nekünk még nincs közönségünk, hiszen a legutóbbi hang­versenyen is szánalmas látványt nyúj­tott a vármegyeháza nagyterme, mi­dőn alig 25—30 ember lézengett ott, ami az előadó művészekre elképzel­hetően deprimáló hatást gyakorolt, mert nem számíthatták fényes sike­reik közzé sátoraljaújhelyi vendégsze­replősüket. Megszívlelendő lenne a kör ve­zetősége részéről, ha az ilyen mű­élvezet helyett, amelyre — ismét­lem — nagyon csekély számú hozzá­értő közönségünk van, irodalmunk büszkeségeit törekedne egy-egy fel­olvasás előadására felkérni. Mennyire megfelelne a kör intenciójának, ha például koszorús Írónk Mikszáth Kál­kivül pléhből készíttetett egyházi edényeket s ezeket Német- és Lengyel- országban, mint aranyakat árusittatta. Midőn e miatt panaszok érkeztek Ferdinánd király kormányához, az állítólag nem mert a hatalmas oli­garcha ellen egyenesen föllépni, ha­nem egyelőre ötvösei és pénzgyártói ellen fordult. Nem tudni mily alapon, de rájött a királyi kormány, hogy gr. Drugeth Bálint legjelesebb ötvöse Miklós mester s úgy az ő, mint a többi pénzverők ellen kiadta 1551. évi aug. 16-án az elfogatási parancsot. Mivel Miklós mester ebben az időben Homonnán vagy Jeszenő vá­rában tartózkodott, az elfogatási pa­rancs a leleszi konvent utján Deák Jánosnak, a homonnai kir. vámhiva­tal főnökének adatott ki. Ez Miklós mestert el is fogatta ős a homonnai harmincad hivatal tömlöcébe záratta. Drugeth Gábor földesur erről az ese­ményről értesülvén, Miklós mestert homonnai udvarbirája, Szentiványi Lajos által éjnek idején 30 fegyve­ressel erőszakkal kiszabadittatta fog­ságából és Jeszenő várába vitette. Csak ezután érkezett meg a leleszi konvent megbízásából Kupier Kon- rád sárosi kapitány Miklós mester mán negyven éves irói jubileumára rendezne nagyobb kaliberű estélyt, a melynek keretében modern irodal­munknak ezen hivatott munkását igyekeznék megnyerni egy felolvasás megtartására. — Egyáltalán eltekint­ve attól, hogy őt városunkhoz kelle­mes emlékek szálai fűzik, a Kazinczy- kör felkérése s az impozáns módon megnyilvánulandó közóhaj elől el nem zárkózna s aligha tagadná meg, hogy az ő szivet-lelket gyönyörködtető elő­adásával el ne vezessen bennünket képzeletszőtte világaiba. Avagy a „vajda,u aki gyakorta for­dul meg környékünkön, milyen pom pás élvezetet nyújtana, ha az ő szín­tiszta magyar leikéből fakadó előadá­sában közvetlenül gyönyörködhetnénk s az ő csodálatos képzelő tehetségé­nek, csillogó humorának megnyilat­kozását hallanók. Hát Herczeg Ferenc, aki az ő rajongó sovinizmusával ne­künk is szemtől-szembe mondaná el, hogy a politikai élet elfajulása az irodalom, a kultúra .degenerálódását vonja maga után. Önmagunkat di­csérjük, ha nagyjainkat ünnepeljük. A „Kazinczy-kör“-nek azonkívül el­hunyt Íróink és költőink iránt is le kell róni egyes alkalmakkor a kegye­let adóját; legalább is a nagy nyelvre­formátornak emléke parancsolólag megköveteli, hogy a nevét viselő kör évente megemlékezzék róla. Ha a klasszikus zene kultiválása helyett ezekre fektetünk inkább súlyt, a zenei élet termékeinek előadására pedig helybeli műkedvelőinknek en­gedjük át a teret teljes és föltétien kizárásával másoknak, akkor tovább jutunk, mint megfordítva. A Kazin­czy-kör elsősorban úgy is irodalmi egyesület. A vidéki előadásoknak a kör re­organizációja alkalmával felvetett esz­méje, úgy látszik, nem fog a megvaló­sulás stádiumába lépni, pedig a Tőke- terebesen megtartott egyetlen vidéki kirándulás igazolta azoknak létjogo­sultságát s az ez irányú működés úgy hat, mint oázis a sivatagban, a hol a tudásra vágyó lélek felüdül. Szívlelje meg az itt felsoroltakat a „Kazinczy-kör“ fáradhatlan vezető­sége, mutassa meg, hogy erejének latbavetésével szép és nemes eszmé­ket tud megtestesíteni és fel tud emelkedni azon eszményi magaslatra, amelyen ilyen előkelő testület szel­lemi életének irányítására hivatott szerveinek állani is kell. . . ,r .. .r. átvétele végett, a kinek azonban Dru­geth Gábor gróf kijelentette, hogy amennyiben Miklóst hamis pénzve­réssel gyanúsítják, majd ő fogja őt Sárosvárába beszállittatni. Midőn azonban a királyi kormány a homonnai vámhivatal jelentéséből megtudta, hogy Miklós mestert maga Drugeth erőszakkal szabadította ki, a király nevében 1551. évi szept. 6-án parancs ment neki, hogy Miklóst és a többi pénzverő ötvösöket azonnal szállítsa Sárosba, egyúttal pedig tud­tára adták azt is, hogy ő is perbe fogatott. Drugeth Gábor gróf most már kénytelen volt Miklós mestert kiszol­gáltatni, mire őt Eperjes piacán ki is végezték. A gróf ellen megindult pert azonban nem sokáig kellett folytatni, mert a következő évben már elhalt. Miklós mester, a jobb sorsra ér­demes művész, tragikus végzete be­telt. A XVI. század, ez a bűnökben gazdag korszak sodorta őt magával, pedig ha szerencsésebb időben él, ki tudja mily maradandó művészi alko­tásokkal tette volna halhatatlanná a nevét. Dadái Gyula. VARMEGYE ÉS VAROS )(Hivatalvesztésre Ítélt körjegyző. Dókus Gyula vármegyei alispán Za- potoczky Péter nátafalusi körjegyzőt, ki több hivatali visszaéléssel terhel- tetett és a sátoraljaújhelyi kir. tör­vényszék által közokirat hamisítás miatt vád alá is helyeztetett, de meg­szökése folytán a bűnügyi eljárás el­lene lefolytatható nem volt, hivatal- vesztésre ítélte. )( Uj községháza építése Ki- rályhelmecen. Királyhelmec község képviselőtestülete uj községháza épí­tését határozván el: a munkálatok biztosítása céljából folyó hó 18-ikán versenytárgyalást hirdetett. A ver­senytárgyalás eredményre nem vezet­vén, újabb versenytárgyalás lett ki­tűzve, lapunk hirdetési oldalán levő pályázati hirdetmény szerint: február hó 15-ikén délelőtt 10 órára )( Hegyközségi járulék lajstro­mok a közszemlén. A sátoraljaújhelyi egységes hegyközség járulékainak 1910. évi kivetési lajstroma 1910. évi február hó 1-től kezdődőleg a város­háza adóügyosztályi hivatalában 15 napi közszemlére lett kitéve. A kive­tés ellen az érdekeltek netaláni észre­vételeik,/-, a kitétel ideje alatt tegyék meg, mert különben az utólagos fel­szólamlások nem fognak figyelembe vétetni. HÍREK. — Lapunk legközelebbi száma a február hó 2-lkára eső ünnep miatt, febr. hó 1-én, kedden este fog megjelenni. — Gyertyaszentelő. A legköze­lebbi szerdán, febr. 2-án ünnepli a róm. kath. egyház gyertyaszentelő Boldog-Asszony ünnepét. A sátoralja­újhelyi róm. kath. plébánia templom­ban d. e. 10 órakor lesz a gyertya­szentelés szertartásával egybekötött fő-isteni tisztelet, d. u. 3 órakor pedig vecsernye. A körmenet a templom építés miatt most nem lesz megtart­ható, mert a keleti oldalon az állvá­nyok és felhalmazott anyagok miatt nem lehet közlekedni. — Halálozás. Részvéttel értesü­lünk, hogy özv. Búza Józsefné szü­letett Margaretha Róza folyó hó 26-ikán Tolcsván, 67 éves korában elhalt. — Az elhunyt köztiszteletben állott urinőben dr. Buz a Barna orszgy. képviselő, Búza József magyar kir. honvéd százados és dr. Búza Béla ügyvéd édes anyjukat gyászolják. Az elhalt úrnő temetése folyó hó 28-ikán folyt le Tolcsván nagy rész­vét mellett. — Áthelyezés. A vallás- és köz- oktatásügyi m. kir. miniszter Jakab József mezőzombori állami népiskolai tanítót hasonló minőségben a saját kérelmére a bodrogkereszturi állami népiskolához helyezte át. — Herceg Windisch-Grätz Lajos adománya a sárospataki gazdakörnek. A sárospataki gazdakör — mint la­punknak írják — folyó hó 23 ikán délután tartotta meg évi közgyűlését, melyen herceg Windisch-Grätz La­jos, mint a kör védnöke szintén meg­jelent. A közgyűlés folyamán a her cég a gazdakör elnökségéhez beszé­det intézett, amelyben kifejtette a gazdák tömörülésének hasznos voltát, továbbá azokat a nagy veszteségeket, melyeket a nemzet az amerikai ki­vándorlás következtében szenved, jól­lehet itthon is jutalmat kap s ered­ményt ér el a becsületes munka. Végül a herceg kijelentette, hogy az úgynevezett „Kutyakaparó“ telket, mely tízezer koronára van becsülve, díjmentesen örökre átengedi a gazda­körnek helyiségül s mindjárt át­adta az épülethez szolgáló kulcso­kat is. A herceg eme nemes cseleke­dete valóban nem szorul dicséretre. — Január 31. Nagy napja lesz a középiskolák ifjúságának a holnap­utáni. Kiosztják a félévi bizonyítvá­nyokat. Sok családban ragyognak az arcok az örömtől, hogy a család szemefénye, reménysége jó bizonyít­ványt hoz, de soknál a szomorúság napjává lesz jan. 31-ike, ahol ugyanis a nebuló gyászlevéllel állít be szülői­hez, kik pedig a mai nehéz időkben oly sok fáradsággal és nélkülözések árán képesek előteremteni az iskoláz­tatással járó kiadásokat- A sátoralja­újhelyi róm. kath. főgimnázium tanári kara a f. hó 26-án tartott konferen­cián állapította meg az ifjúság érdem- sorozatát s a bizonyítványokat hétfőn dél előtt osztják ki az egyes osztály- főnökök. — Tanitóválasztás. A hernádnő- meti kántortanitói állásra Belánszky Endre polyi kántortanitó egyhangú­lag lett megválasztva. — A „Szabad Lyceum“-ból. A A „Szabad Lyceum“-ban f. hó 30-án, vasárnap este 6 órakor Gyulai Ká­roly polg. isk. igazgató tart előadást. Ez alkalommal a felfedezések törté­netét adja elő a legrégibb kortól az uj korig. Szerdán február 2 án este Gárdos Mór tartja meg előadását ez emberi test szervezetéről. A vezetősó február hó folyamán néhány vetítése előadást is szándékozik rendezni. — Iskolai ünnepély a róm. katl főgimnáziumban. A sátoraljaujhelj róm. kath. főgimnázium 1910. é’ i február hó 2-án délelőtt 10 órak< • Kalazanti szent Józsefnek, a kegyei • tanitórend alapítójának emlékére i - kólái ünnepélyt rendez, melyre i nagyérdemű közönséget tiszteiéit 1 meghívja az igazgatóság. A kegyelet j emlékünnepély műsora a követke: 5 lesz. 1. Kersch: Kalazanti szent J - zsefről, előadja: az énekkar. 2. Kai - zanti szent József emlékezete, feli .- vassa: Füredi János, főgimn. tani \ 3. Árkádéit: Ave Maria, előadja: s zenekar. 4. Attenhoffer: Az innisfa jí harang, előadja: az énekkar. 5. E i- drődi—Kutass: A celli búcsú, szavalj .: Krafcsik János VIII. o. t. zongor n és harmomumon kisérik: Fleiszn r László VII. o. t. és Schweitzer B i- roly V. o. t. 6. Jerwitz: Ibolya a hóban. Gavotte, előadja: a zenek r. 7. Kalazanti szent József emléké e. Irta: Papp János, szavalja: Révész György VIII. o. t. 8. Erkel: Himnusz, előadja: az énekkar. Az emlékünne­pélyt február hó 2-án délelőtt fél iz órakor szent mise fogja megelőzni. — Nyilvános köszönet. András,ly Dénes gróf a páratlan jólelkü főur ismét tanujelót adta könyörületes ér­zületének, amidőn a sátoraljaujhe yi Izr. Nőegyletnek 50 koronát adomá­nyozott. Hálás köszönetét mondunk Öméltóságának ezúton is, hogy a sze­gények gyámolitására irányuló törek­vésünket kegyes adományával előse­gíti. Sátoraljaújhely, 1910. január hó 27. Az Izr. Nőegylet nevében: Dr. Rosenthal Sándorné, egyl. elnök. Róth Józsefné, egyl. pónztárnok. — Naptáregyesités. Eredménnyel biztató kezdeményező lépést tett e napokban Firczák Gyula ungvári püspök jóváhagyásával a hajdú-do­rogi gör. kath. hitközség, a naptár­egyesités ügyében. A pápánál ugyanis egyátalán nincs akadálya annak, hogy a görögkatholikusok a Gergely- naptárt használják, mert pl. a buda­pesti gör. kath. egyházközségnek már egy év előtt megengedte ezt, s ők már a múlt éven is a róm. katholiku- sokkal együtt ünnepeltek. A dorogiak kész kérvényblankettákat küldöttek a munkácsi gör. kath. egyházmegye minden hitközségéhez s azokat a püspök — aláírás után — felterjeszti Rómába. A jövő éven valószinüleg együtt fog már a két kath. egyház Lépést tartok a mai torral!! lésétől. A gailéi mint a kaucsok kézimunkák a legújabb módszer szerint tisztittatnak. belől kifogástalanul eszközöltetnek. — Gyors és pontos s igy abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igényeket is ki tudom elégíteni. Fehérnemű és vegytisztító intézetemet a legújabb fényesítő és hajlitó gépekkel rendeztem be s minden gallér éle egy oly géppel lesz simítva, hogy a viselője meg van védve a nyak kidörzsö- gallérok színe hófehér és elegáns diszkrét fényt kap, megkapja vászonszerü jellegét és nem lesz olyanná gallér. Vegytisztító intézetemben megfelelő átalakításokat tettem, holis a férfi- és nőiruhák, valamin Jm\wLmm Az elkészült munkák a lehető legolcsóbb árak mellett 8 napon mosó és vegytisztitó intézete kiszolgálást biztosit és mennél számosabb megbízást kér: SÁTORALJAÚJHELY

Next

/
Oldalképek
Tartalom