Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-05-14 / 39. szám

9. oldal. Május 14. zEmplEn. rikából visszatért Sátoraljaújhely r. t. városba 4, a szerencsi járásba 11, a tokajiba 6, a sárospatakiba 6, a sá­toraljaújhelyibe 18, a bodrogközibe 7, a gálszécsibe 20, a nagymihályiba 15, a varannóiba 15, a homonnaiba 9, a szinnaiba 11, a sztropkóiba 28, ösz- szesen 150 egyén. Szembetűnő a nagy- mihályi járásban a kivándorlás nagy aránya, hol a járás főszolgabirájának jelentése szerint dacára az erélyes in­tézkedéseknek, főleg a bánóéi kör­jegyzőségben napról-napra növekszik az útlevél nélküli kivándorlók száma. Ezen állapot csak úgy volna javít­ható, ha Bánócon csendőrőrs állíttat­ván fel, mely a nevezett községet és környékét állandó ellenőrzés alatt tartaná. A kereskedelemügyi miniszter a 11,402 km. hosszú gálszécs—szécske- reszturi vicinális utak, valamint a 31,500 km. hosszú tavarna—ujszomo- tori vicinális útnak a törvényhatósági utak közé lett felvételét jóváhagyta s a kistapolya—juhászlaki 1896 kim. hosszú községi (közdűlő) útnak a vi­cinális utak közé leendő felvételét en­gedélyezte. Ä Sárospatak—tiszakarádi törvényhatósági ut és Tiszakarád köz­ség utcája burkolás alatt áll. A sá­rospataki uj Bodroghid építése befe­jezőben, ugyanott a hidfeljárat feltöl­tése folyamatban van. A közutak s az azokban levő műtárgyak jó álla­potban vannak. Közlekedési akadá­lyok a tartós esőzések dacára sehol elő nem fordultak. A községi köz­munka kivetése a járásokban folya­matban van. ; Közgazdaság. A termények állapota kitűnő, az időjárás a veteményekre kedvező s hacsak a veteményeset valami elemi csapás nem éri, kitűnő termésre van kilátás. A késői fagyok azonban a szőlőkben és gyümölcsökben kisebb nagyobb károkat okozott. Az arató munkásokkal a szerződések nagyob- bára megköttettek s az aratás zavar­talan lefolyása remélhető. Az állat­egészségügyi állapotok kedvezők. Ra­gadós állati betegségek ápr. hó folya­mán a vármegye területén csekély számban fordultak elő és pedig: Tiszakarádon a sertésvész >zórványo- san fordult elő. Nagybári és Csörgő községekben a lópfene, Szürnyegen pedig a veszettség miatt a járási fő­szolgabíró a zárlatokat elrendelte, utóbbi helyen pedig az ebek nagy részének kiirtása iránt is intézkedett. Zemplénben a sertésvósz miatt el­rendelve volt zárlat feloldatott. Tele- póc, Szinnamező, Csukaháza, Juhos, Kálnarosztoka és Takcsány közsé­gekben elvétve a rühkór észleltetett. A szerencsi járás főszolgabirája jelenti, hogy Hernádkak községben az ottan fellépett vörhenyjárvány miatt az iskolák bezárattak. Úgyszintén fel lett függesztve a tanítás a méhesfal- vai és tüskési iskolákban az ottan fellépett járványos betegségek miatt. Mig azonban már mindkét iskolában megkezdődtek az előadások. Tőkete- rebes községben két uj állami ovóda állíttatott fel, amely ápr. hó 24-től működését megkezdte s igy Tőkete- rebesen most már 3 kisdedóvó van. A tanítás egyébként a községekben zavartalanul folyik a tankötelesek az iskolákat rendesen látogatják. Ahol mégis mulasztás fordul elő, a szülők fokozatos bírsággal suj tatnak. A ta­nítók működése ellen panasz nem merült fel. Gyors ütemben. Az alispáni jelentés tudomásul vétele után a Greiner Jakab fakeres­kedő cég részére Erdőhorváti község határában elfoglalandó területek ki­sajátítását rendelte el a közigazgatási bizottság. 70 kivételes nősülés iránti kérvény kedvezően intéztetett el és helyt adott a bizottság dr. Szirmay István főügyész és Somogyi Bertalan tisztiügyósz kisebb jelentőségű ügyek­ben kelt javaslatainak. Eiszenmann Oszkár kir. tanácsos pénzügyigazgató jelentette, miszerint vármegyénk te­rületén 1910. ápr. havában befolyt állami egyenes adóban 22,613 korona. Kevesebb a múlt évi április havinál 11,661 koronával. Haddijban befolyt 1887 kor. (több 835 kor.), bélyegjö­vedékben 18,891 kor. (több 1528 kor.), jogilletékekben 66,709 kor. (kevesebb 14,115 kor.), cukor, szesz, sör, bor stb. fogyasztási adók és italmérési illetékekben 789,103 kor. (kevesebb 2146 koronával). Ugyancsak hozzá­járult a bizottság a pónzügyigazgató- nak több rendbeli adótörlés és birság kivetés tárgyában beterjesztett refe­rátumához. Pintér István árvaszőki elnök bejelentette, hogy Mester Ist­ván árvaszéki ülnök május elsejétől — betegségére való tekintettel — újabb szabadsagot kapott és a gyám­pénztárban április végén megtartott rovancsolás mindent a legtökéletesebb rendben talált. Dr. Löcberer Lőrinc megyei főorvos a közegészségügy ál­lapotáról számolt be, Révész György törvényhatósági főállatorvos meg az állategészségügyről adott számot. Á múlt hónap mindkét szempontból ked­vező eredményeket mutat föl. Eiserth István kir. főügyészhelyettes jelentése szerint a kir. törvényszék fogházában 1910. április 30-án a letartóztatottak létszáma volt 458. Ebből elitéit férfi 434, nő 10. Felebbező 1 férfi, vizsgálati fogságban van 7 férfi és 6 nő. Bq- regszászy István tanfelügyelő jelen­tésében a múlt hónap közoktatásügyi előrehaladásáról számolt be, az ered­mény minden vonalon kielégítő. Jó- váhagyalóg intézkedett a bizottság több államsegély iránti kérvény fel- terjesztése és iskolai zárszámadások tudomásul vétele tárgyában. Végül Hönsch Dezső műszaki főtanácsos, az államépitészeti hivatal vezetője jelen­tette, hogy az állami és törvényható­sági utak jókarban vannak és közle­kedési akadályok a múlt hónapban nem forogtak fenn. A Sárospatak— karád—cigándi ut e hó végére készül el s a sárospataki uj vashid — a mű­szaki felülvizsgálat megejtése után — ma, szombaton adatik át a forgalom­nak. Az ülés dőli fél 12 órakor ért véget. VÁRMEGYE és VÁROS. )( Városi közgyűlés. Sátoraljaúj­hely r. t. város képviselőtestülete máj. hó 19-én délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart. A tárgysor a követ­kező: Á hartai malom vizhasználati jogosítványának és a volt városi ma­lom vizhasználati jogosítványának és épületeinek megvétele s két hold vá­rosi erdőterületnek eladása tárgyában kötött szerződések elfogadása. A f. évi egyes legtöbb adót fizetők meg­hatalmazottjainak bejelentése és a póttagok behívása. — A varannó—sztropkói h. é. vasút. A Tőketerebes—gálszécs—va- rannói h. ó. vasutrószvónytársaság szabványos nyomtávolságú vonalát Sztropkóig kívánja meghosszabbitani. A vasút Varannó végállomástól foly­tatódnék és Zemplén vármegye terü­letén északi főirányban Sztropkóig haladna. Varannó állomást elhagyva, belépne az Ondava folyó völgyébe, megkerülné az előrenyuló hegyorrot, azután a Tapoly folyó völgyébe jutna, többször ál hidalná e folyót és ebben a völgyben jutna Sztropkóra. A vonal 46. 1 km. hosszú. Az állomások a következők: Varannó, Varannómező, Telekháza, Tavarna állomások, Zemp- lénmátyás megállóhely, Kisdomása, Nagydobra, Kelese, Kispetőfalva állo­mások, Lomna-Turány megállóhely, Minyevágása, Nagyberezsnye—-Olsva és Sztropkó állomások. FOLYIK A HARC. A VÁLASZTÁSOK KÜSZÖBÉN. A választások junius első nap­jaiban fognak lezajlani, néhány hét választ el már csak minket a nagy itéletmondástól. Minden vonalon el­keseredett erővel folyik a csatározás, a pártok minden erejüket hadba vi­szik, hogy a győzelem valahogyan el ne maradjon a zászlajuk mellől. A munkapárt egyre diadalmasab­ban nyomul előre Zemplénvármegyő- ben. Ujhelyben különösen éles a harc és az ellenzéki szenvedélyek már ha­tárt sem ismernek. A terror olyan méreteket ölt és az izgalmak olyan fokra hevültek, hogy a választások krónikájában aligha találhatunk még egy olyan kíméletlenül éles harcot, mint aminő az újhelyi kerületben folyik. Hiába való azonban az ellen­zék minden mesterkedése, a küzde­lemből a munkapárt fog diadalmasan kikerülni és a polgárság nagytöbb­sége férfias elszántsággal áll majd meg a komoly és reális nemzeti munka zászlaja mellett. A választási harccal kapcsolatos híreinket a következőkben adjuk: A vasárnapi események. Búza Barna a Justh-párt hiva­talos kőnyomatosának, a Politikai Hír­adónak egy nyilatkozatot küldött, melyben mosakodni kíván a múlt vasárnapi eseményekkel szemben. A kőnyomatosban való nyilatkozásnak az az értelme, hogy a nyilatkozatot átvegyék az összes lapok. S bizonyí­tékául a Búza Barna nagy népszerű­ségének, egyedül a Magyarország ha­sábjaira került csak át a nyilatkozata, más lap nem akadt, mely tudomást vett volna a jámbor kis Írásról. Hogy lemossa magáról az ódiu­mot, mely a vasárnapi eseményekből folyóan tapad reá, szokása szerint je­zsuita szemforgatással szenteskedik és előadja, hogy ő minden lehetőt el­követett, hogy tüntetés ne zavarja a Tisza ünnepséget. Az embereit hir- lapilag hívta fel, hogy tartózkodjanak minden demonstrációtól s legjobb hí­vei seregét, a 150 iparost falvakba is küldötte, csakhogy távoltartsa őket Ujhelytől. Ő maga Vajdácskára ment, ahonnan csak este 8 óra után tért haza és akkor ment ki pártelnökével, a 67-esből irgalmatlan negyvennyol­cassá vedlett Kincsessy Péterrel az erkélyre és az ott működő csendőrre szólott le egy pár kemény szót. A csendőrök ugyanis — a Búza Barna előadása szerint — azt a gazságot követték el, hogy belegázoltak a tö­megbe, sőt teljes csendben álló úri nőket is inzultáltak. S mindez — ezt meg mi konsta­táljuk — legnagyobb részében ellene mond az igazságnak. A vasárnapi eseményeket már a pártkörtben ké­szítette elő a Búza Barna tábora. Az igaz, hogy a falvakba egy tömeg iparost komandirozott ki Búza Barna, de azzal a jószándékkal, hogy azok a falusiakat egy s más utón megaka- lyozzák az Ujhelyre való bejövete­lükben. S ahol lehetséges volt ez, ott meg is tették, például Czékón már a szekerekre ült embereket tartóztatták fel. S a legjelesebb párthivek még is itthon maradtak. A gárda — dr. Fü- zesséry Zoltán, dr. Bajusz Ernő, Főző József és más hozzájuk tartozó urak vezetése alatt — itthon maradt s Ujhelyben dolgozott a nagy rival- gással visszahódított Kucsera is. És a gárda derekasan állotta meg a he­lyét. Azt a bűnügyi nyomozat fogja majd megállapítani, hogy kinek mi­lyen része volt a mozgalom szitásá­ban, a tömeg felbujtásában és a sze­gény falusi polgárok megveretésében. Maga az oly határtalan népsze­rűségnek örvendő Búza Barna nem 8 óra után, de jóval előbb jött haza és legott hozzáfogott Kincsessy Péterrel együtt a hazafiui munkássághoz. Az erkélyjelenetre gondolunk, mely előbb a kir. ügyészséget fogja foglalkoz­tatni és azután rövidesen a bíróság elé is kerül. A legfőbb ideje, hogy ennek a nyomorúságos terrornak vége szakad­jon. Amit Búza Barna nehány félre­vezetett iparos segélyével folytat, az csak anarchiára vezethet;; rettegésben tartja az egész kerületet és magának Ujhelynek a jóhirét is beszennyezte ország-világ előtt. Erős kézzel, vissza nem riadva a terrortól, kell itt rendet teremteni: ez az első érdek, mit a kerület boldogulása tol előtérbe. Kincsessy Ráczkevén. Az élet csak úgy szép, ha leg­alább is hivatalból nagyságos ur az ember: — gondolta egy szép napon Kincsessy Péter és arra a szomorú elhatározásra adta a fejét, hogy kép­viselő lesz. Ehhez ugyan még kerület kell s a polgártársak bizalma, de hát ez volt az utolsó szempont, amire Kincsessy Péter gondolt. Előbb a megyasszói kerületet vette szemügyre, ott puhatolódzott s amikor beérkez­tek a fájdalmas jelentések, hogy Kin­csessy urnák nem sok keresni valója van Megyasszón, hát elővette újból a mappát és kikereste magának a rác kévéi kerületet. Nagy kerület, szép kerület és egészen csinos dolog, ha onnan mentheti az ember a hazát. Kincsessy felült hát a vonatra, fei- zónázott Budapestre, a Justh-párt klubjában fogadott egy apró ráckevei küldöttséget és másnap benne volt az összes lapokban, hogy a ráckevei ke­rületben a Justh-párt zászlaját Kin­csessy Péter bontotta ki. S az ember most már igazán nem tudja, hogy reggelenkint amint ébred, hát melyik polgártársunk rakja tar­solyába a marsallbotot és vállal va­lahol idegenben jelöltséget. Ráckeve innen nehány száz kilométernyire van csak, hogyne akadtak volna a rác­keveiek egyenesen Kincsessy Péterre. A jelöltséghez — azonfelül hogy na­gyon derék és agilis elnöke az újhelyi függetlenségi körnek — érdemeket is szerzett: lebitangozott és gazember­nek titulált a vasárnapi napon egy csomó embert, akik véletlenül nem Justh-pártiak. S innen már csak egy lépés van hátra, hogy mindjárt tör­vénykönyveket vagdoshasson némely miniszterek fejeihez. ‘Egyébként Kossulh-párti program­mal Palugyay Móric az ellenjelöltje a ráckevei kerületben. A munkapárt is felveszi a küzdelmet s hogy milyen eredménynyel járhat ott a küszöbön álló választási harc, azt nem tudhat­juk. De alapos információk szerint, az az egyetlen, aki minden bizony­nyal alul marad, az Kincsessy Péter lesz. A vég előtt. Még élénk emlékezetében lehet a választópolgárságnak, hogy milyen eszközökkel próbálta Búza Barna a megyegyülésen keresztülhajszolni a bizalmatlansági indítványt. Az An- drássy Gyula gr. háta mögé bujt és onnan pattogott. Elmondta, hogy mi­lyen becsületes magyar ember, mi­lyen kristályosán tiszta jellemű hazafi gr. Andrássy Gyula. S csak azt em­lítve meg, hogy nemrégiben — ke­véssel a megyegyülés előtt — még irgalmatlanul, dühös és kíméletlen hangon támadta gr. Andrássyt Búza, RAKOVSZKY SÁNDOR ruhafestő és tisztító Sátoraljaújhely, Bercsónyi-utcza 5. (Saját házában.) Díszes női ruhákat, blúzokat, ruha aljakat, férfi ruhákat legszebben tisztit és fest bár­mily színre, női ruhaszövetet guvliroz ......... zzz jutányos áron. ----

Next

/
Oldalképek
Tartalom