Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-05-14 / 39. szám

Sátoraljaújhely, 19Í0. Május Í4. 39. (4950.) Negyvenegyedik évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer szerdán és szombaton este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely, Főtér 9 szám. Telefon: 42. szám. Kéziratokat nem adnnk vissza. Nyilttórben minden garmond sor 80 fill. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona, félévre [5 kői negyedévre 2.50 korona. — Egyes szám ára 10 fillér. —­Hirdetési díj: Hivatalos hirdetéseknél minden szó alán 2 fill. Petit betűknél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy kerettel ellátott hir­detések térmérték szerint egy négyszög oentim. után 6 fill. — Állandó hirdeté­seknél árkedvezmény. Az inzultusok útján. — máj. 14. (*) A most folyó választási küzdelem históriájában a vasár­napi nap egy hatalmas fejezetet jelent. Csudálatos erővel és vissza nem riadva a garázda ellenzéki terrortól, tett hitet a polgárság amellett, hogy szakítani akar a jelszavak politikájával. Azok a nagy nyomorúságok, melyekbe az utóbbi esztendők viharai so­dorták a nemzetet, nyomasztó sulylyal nehezednek mindany- nyiunkra és napról-napra küzdel­mesebb s egyre verejtékesebb lesz az élet. Meg kell tisztítani a fórumot minden meddő fantom­tól, számot kell vetnünk az erőinkkel és komolyan, becsüle­tesen kell dolgoznia — produk­tiv és jelentős értékekért — a magyarságnak, ha diadalmasan akar megállani a maga lábán. Tisza István nem a lemondás, de a komoly és a tudatos munka prófétája. Hirdeti annak az idő­nek az elkövetkezését, amikor hitelüket vesztik az ellenzéki szó­lamok és a nemzet útját akasztja annak az anarchiának, mely min­den törvényes renden és állami érdeken keresztül gázolva, egy csomó jelentéktelen embernek a mandátumát akarja biztosítani csak. Hirdeti Tisza István — őszinte, szeplőtlen fanatizmussal — az elkövetkezését annak az időnek, amikor ráeszmél a nem­zet arra, hogy csak a komoly és becsületes munka üdvözít és a maga erőit majd csak annak a célnak a szolgálatába sorakoz­tatja, mely minden megrázkódta­tás nélkül, de biztos kézzel akarja reávinni az országot az eredményes s egészséges tovább­fejlődés útjára. Nekünk építenünk kell és nem rombolnunk és ami­kor áthidalhatatlan szakadékok­nak akarják erőszakkal neki vinni a nemzetet, kockára teszi — ma még kétséges értékekért — a maga egzisztenciális érdekeit. Ez a politika nem lehet a józan és lépésről-lépésre megfontolt előrehaladás politikája, ez a politika evangelioma annak a destruktiv és minden rombolásra kész irányzatnak, melynek em­lőin akar nagygyá és erőssé iz­mosodni a Justh-párt. A Justh-párt kezet emelt a parlamentarizmusra, eksz-lekszbe kergette az országot, elárulta a katonai követeléseket, nyílt szer­ződésre lépett a magyarellenes szerbradikálisokkal és most azzal lép elénk, hogy Justh párti cégér alatt .üdvözölhet csak az ország. Mutasson a Justh párt olyan ér­téket, melylyel a nemzet erőfor­rásait bástyázta körül ? Van csak egy lépése is, melylyel a nem­zeti előrehaladás ügyét szolgálja? És ezek a kérdések mind fele­let nélkül maradnak. Megingatta az ország gazdasági erőit, mélyen belesebzett az ország hitelébe, fölforgatott minden parlamenti rendet, gyűlölködő s szenvedél­lyel teli táborokra bontotta a tár­sadalmat és elárulva az elveit, megtagadva a függetlenségi párt puritán hagyományait, lélek nél­küli cinizmussal, könnyelműen és léhán ezeken a rettenetes romokon egy csomó apró em­berke káderjét akarja csak meg­építeni. S most nézzük, mennyiben volt méltó katonája a Justh-párt- nak az elmúlt vasárnapon a két helyi nagyság: Kincsessy Péter és Búza Barna ? Megírtuk már a múltkor és minden csürés-csavarás dacára fenntartjuk, hogy a két jeles fér­fiú kirukkolt egy erkélyre és onnan kiáltozott torkaszakadtá- ból. Tisztán és kivehetően hal­lottuk, hogy másodpercről másod­percre visszatérően — amint Tisza István a kíséretével az állomás felé vonult — kiáltották : — Bitangok, gazemberek. S ezzel az inzultussal akkor állt elő a két illemtanár, amikor a szenve­délyeknek és izgatásoknak rabul esett tömeg kövekkel dobálta meg a csendőröket. A csendőrök, mit tehettek volna mást, meg­tisztították az utcát, anélkül azon­ban, hogy bárkinek is bántódása esett volna. S most hatalmaso­dott el azon a két uron az el­lenzéki viszketeg. Kiugrottak az erkélyre és kivörösödött arccal, kézzel-lábbal badonázva kiálgat ták egy csomó más vaskos in­zultus kíséretében hosszú időn át: — Bitangok, gazemberek. Mi most nem akarunk ezek­nek az inzultusoknak a súlyával foglalkozni. Nem utalunk arra sem, hogy Justh Gyulát annak idején teljes és imponáló nyuga­lommal hallgatta végig a 67-es érzelmű polgárság. Csak egy egy­szerű föltevéssel állunk elő és úgy kérdezzük. Mi lett volna, ha a különben is féktelen és szen­vedélyes tömeg, a megvadult cső­cselék felül ezeknek az inzultu­soknak és rátör Tiszára és a kí­séretére. Más nem következhe­tett volna be, ha csak megakarja védelmezni a karhatalom azok­nak az illusztris vendégeknek a testi épségét, mint lovas-atak és esendőrszurony. És ha vér ömlött volna és ha nyomorékjává lett volna egy-két ember annak a va­sárnapnak, azért minden felelősség a Kincsessy Péter és a Búza Barna lelkiismeretét terhelné. Mert ha történt olyasmi, ami nem a két jeles politikus szája ize szerint való, akkor ezer és ezer módja van annak, hogy fel­háborodásuknak — ó, szűzi fel­háborodás — kifejezést más utón adjanak. De odaállani a tömeg elé és durva inzultusokkal buj- togatni a különben is fékevesz­tett indulatokat, olyan felhábo­rító valami volt, ami fölött min­den becsületes érzésű embernek pálcát kell törnie. És ne csodál­kozzanak rajta az urak, ha az elfogulatlan ember azzal a vér- Tázitó erkélyjelenettel hozza ösz- szefüggésbe a pályaudvar előtti merényletet. Amikor meglapulva az este sötétjében, orvul, gyá­ván kőzáport zúdított egy-két utcai bitang a Tisza István társa­ságára és véresre sebezte Kazy államtitkárt és egyik polgártár­sunkat. A hevületeiben, a lelkesedé­sében gyönyörű volt a vasárnapi nap. Hatalmas, sok ezer főből álló tömegek ünnepelték Tisza Istvánt. És részt kért — már a maguk módjára — az ünnepség­ből Buza^ Barna és Kincsessy Péter is. És itt kapjuk a Justh- párt fotográfiáját. Ha felborul is minden rend, ha mindjárt vér is folyik és forró emberhúsba sza­kit bele a csendőrszurony, nekik szerepelniük kell. Ráfanyalodtak hát a durva és kíméletlen inzultusra. — máj. 14. Gróf Andrássy Gyula jelöltsége. Gróf Andrássy Gyula — mint az már köztudomású — a kassai jelöltséget nem vállalta és elhatározását egy hatalmas s meggyőző erővel megirt nyilt levélben okolta meg. A nagy- mibályi választókerületben mozgalom indult meg, hogy — miután Czibur Bertalan visszalép — a jelöltség el­vállalására a kerület 67-es pártjai gróf Ándrássyt kérjék föl. Á jelölő értekezlet szerdán fog Nagymihályban lefolyni és bizonyosra vehető, hogy gróf Andrássynak, ha elvállalja a nagymihályi jelöltséget, egyhangú lészen a megválasztása. fi vármegye áprilisban. — A közig, bizottság üiése. — A vármegye múlt hónapja. —■ Minden zavar nélkül. — — máj. 14. A vármegyei törvényhatóság köz- igazgatási bizottsága hétfőn délelőtt ülést tartott Meczner Gyula főispán elnöklete alatt. Száraz, sovány volt ezúttal a tárgysor, olyan dolgokat, melyek általánosabb érdeklődésre for­málhatnának jogot, kevés számmal vetett felszínre. A hivatalos jelenté­sekből a vármegyei közigazgatás múlt hónapjának a képe összegeződött és megnyugtatólag kell konstatálnunk, hogy a közigazgatás gépezete minden zavar és minden fennakadás nélkül funkcionált a múlt hónapban is. A Meczner Gyula főispán elnök­lete alatt hétfőn lefolyt ülésen jelen voltak: Dókus Gyula alispán, Thu- ránszky László főjegyző, Bernáth Aladár és Izsépy Zoltán tb. főjegy­zők, dr. Szirmay István tiszti fő­ügyész, Somogyi Bertalan t. ügyész, Pintér István árvaszéki elnök, dr. Löcherer Lőrinc tiszti főorvos, Révész György tb. főállatorvos s Mattya- sovszky Kálmán aljegyző, az állami hivatalok részéről Hönsch Dezső mű­szaki főtanácsos, Eiszenmann Oszkár pónzügyigazgató, Eiserth István fő­ügyészhelyettes, Beregszászy István tanfelügyelő, a bizottság választott tagjai közül gróf Mailáth József, gróf Széchenyi Ernő, gróf Andrássy Sán­dor, Matolai Etele, Lehóczky Endre, Fejes István, dr. Molnár Béla és Nagy Barna. — A főispáni megnyitó után Thuránszky László főjegyző terjesz­tette elő Dókus Gyula alispán jelen­tését. Az alispán! Jelentés. Az alispáni jelentésből a követ­kezőket közöljük: Az Erdőhorváti körjegyzőségben április 29-én a rend­szeresített segédjegyzői állásra Szil- vay Gyula oki. jegyző választatott meg, a közirnoki állásra pedig Beré- nyi János volt községi Írnok lett meg­választva. — A zemplénagárdi segéd­jegyzői állásra Eperjessy Dezső volt lácai segédjegyző választatott meg. A tőketerebesi községben rendszere­sített anyakönyvvezető segédjegyzői állásra Vongrey Gusztáv választatott meg. Dr. Klein Zsigtnond mezőlaborci járásorvos, ki súlyos lábtörése miatt teendőit huzamosabb ideig el nem láthatta, felgyógyulván, hivatalát f. évi ápr. 1-én átvette. A közrendészeti adatok felsoro­lása után konstatálja a jelentés, hogy Amerikába kivándorolt Sátoraljaúj­hely r. t. városból 4, a szerencsi já­rásból 14, a tokajiból 14, a sárospata­kiból 4, a sátoraljaújhelyiből 38, a bodrogköziből 56, a gálszécsiből 64, a nagymihályiból 71, a varannóibóí 57, a homonnaiból 58, a szinnaiból 50, a sztropkóiból 9, a mezőlaborci- ból 27, összesen 465 egyén. — Áme­„S n A VnV“ Budapest 5 A V V./ X VIII., József-körut 16. A főváros legszebb és legmodernebb szállodája. — 120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés, villanyvilágítás. — Lift. Hideg és melegvíz minden szó­■■■■■ NAGYSZÁLLODA. bábán. Szobák 8 koronától feljebb. Elsőrangú étterem. ===== Lapunk mai száma 10 «ldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom