Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-17 / 57. szám

4. oldal. ZEMPLÉN Julius 17. A társulatnak Palástby Sándor gondos szervezése öt énekesnőt ad. A közönség méltánylását teljesen biró Tábori Frida s Szalókinó Pozsonyi Lenke mellé a társulathoz Mike An­na, Kassai Rózsika s Gáliczky Erzsi énekesnők szerződtek, olyan erők, kik nagyobb színpadokon állották ki ké­pességük művészi tüzpróbáját. A ko­mikai szerepkört Halasiné Serfőzy Etel fogja betölteni, drámai szende Halasy Mariska lesz, Magasné Fekete Rózsi naiva szerepkört kap. Az Ope­rette ensemblót nyolc sagédszinésznő s két táncosnő fogja kiegészíteni. Csupán egy női szerepkör vár még betöltésre uj szerződtetés révén: a drámai hősnőé s ez irányban Pa­lásthy szintén tárgyalásokat folytat, melyek azonban még eddig nem ve­zettek eredményre. A társulat női tagjaihoz csatla­kozik a művészi készségben nem ke- vésbbé erős férfi személyzet. Palásthy Sándor, Szalóki Dezső Operette ren­dezők s színészek, Magas Béla drá­mai rendező s főhős mellett neves, intelligens, tehetséges férfi előadó személyzet van szerződtetve. így Sza­kács Andor hősszerelmes, Boynár János kedélyes apa, Krasznay An­dor szalonkomikus, Juszth Gyula operett buffó, Mihályi Ernő tenorista, Parlaghy Béla lyrai tenor s Szende Ferenc baritonista. A lyrai-szerelmes szerepköre Völgyi Rezső, vagy Czo­bor Ernővel lesz betöltve. Az előadók mellé jön a férfikar nyolc segédszi- nészszel. A tizennégy tagú zenekar élére a vidéki karmesterek kiváló képzett­ségű tagja Szemerjei D. Tibor lett szerződtetve. Ez tehát az uj társulat s ha az uj tagokat hírből valaki nem ismerné s nem hallott volna is művészi érté­kükről: látható, hogy minden szerep­kör gondos betöltésre lel*. Ez az uj társaság lesz hivatva a közelgő őszi idényben városunkban a művészi hi­vatást teljesíteni s amint előttünk a tagok névsora után a közelgő idény képe kialakul, úgy látjuk, hogy az nem lesz híján a művészi nívónak és tartalmasságnak. Az elbírálás s a társulat művészi értékéről való meggyőződés különben a szinügyi bizottság feladata lesz, mely bizonyr.yal kötelességének fogja ismerni, hogy a társulatot Losoncon uj szervezésében s összmüködésében megtekintse s beszámoljon impresz- szióiról, közönségünk tudomására hoz­va : mit várhatunk, mit fogunk kapni s mit remélhetünk. A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE. H. B. A vers nem közölhető. Laptulajdonoa: Éb.Iert Gyula, Valódi brünni szövetek az 1909. Évi tavaszi és nyári idényre. Egy szelvény 3.10 m. hosszú teljes férflruhá- hoz (kabát, nad­rág és mellény) elegendő, csak 1 szelvény 7 kor. 1 szelvény 10 kor. 1 szelvény 12 kor. 1 szelvény 15 kor. 1 szelvény 17 kor. 1 szelvény 18 kor. 1 szelvény 20 kor. Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K.-ért, szintúgy felöltőszövetet, turistalódent, selyem- kamgarnt stb. gyári árakon küld, a mint megbíz ható és szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár Siegel-Imhof Brünn Minták Ingyen és bérmentve. Az előnyök, a melyeket a magánvevő élvez, ha szövetszükségletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek Szabott, legolcsóbb árak. uriási választék. — Mintahű, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss áruban. Reményi Vendel többszörösen kitüntetett cipész üzlete Sárospatakon. — Alapíthatott 1869. évben. — Készít jótállás mellett hölgyek és urak részére legújabb divat szerinti czipőket és csizmákat. Sátoraljaújhelyben a mérték­vételt meghívásra magam esz­közlöm, vidékről a láb körrajza és egy pár használt czipő kül­dendő be. Vidéki megrendelések utánvét mellett küldetnek meg. Legenyhébb szappan a bőr meg­védésére, valamint szeplő ellen1 Minden kereskedésben kapható! JCarmat-jcle 3zr. pu-3ntcrnátus jYuramarosszigctsn. Megnyílik szeptember 1-én. Az intézet czélja a máramaros- szigeti iskolákba járó vidéki tanulók­nak alkalmas otthont szolgáltatni, a szülői nevelést pótolni, reájuk fel­ügyeletet gyakorolni, őket a tanul­mányi előmenetelben gyámolitani, segiteni. Szakszerű felügyelet, gondos ne­velés és jó ellátás biztosittatik. Ellátási dij havi 50 korona. Jelentkezéseket elfogad, prospek­tust bérmentve küld és minden fel­világosítást megad Harmat Jenő, igazgató-tulajdonos. Kiadó lakás. Kazinczy-utcza 3. sz. Dubay- féle házban az emeleten egy külön bejáratú tágas szoba, a mely hivatalos helyiségnek is megfelel, azonnal kiadó. árlejtési hirdetmény. A nagytorouyai ref. lelkész­lak építésére és a ref. templom tornyának javítási — összesen 10,000 koronára költségeit —- munkálataira szóbeli és Írásbeli árlejtés hirdettetik. Az árlejtés f. évi julius hó 25 én délután 3 órakor a nagytoronyai ref. iskola helyiségében tartatik meg. Bánatpénzül a költségeit összeg tiz százaléka teendő le. A terv és költségvetés alul­írottnál bármikor megtekinthető. Nagytoronya, 1909. jul. 16. Román Ernő, nagytoronyai rof. lelkész. Zongoraterem és kikölcsönző intézet, Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésro kapható Uílvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. pj ZempIÉn-Ladiiiúczi Mész-és Anyagipar pj I Hsszüénytársaság Sátoraljaújhely. | pj Ajánljuk a t. énitő, építész 1! Kj és mészkereskedő urak szives föl föl figyelmébe az általunk kizárólag 0 0 fával égetett, teljesen kőmentes Jő] ! I. rendű 1 1 darabos meszet, ff föl , 1 0 mely kiadós voltánál fogva az Tjj\ jgj összes hazai termékeket felül- fej k» múlja. p* kJ Levélbeli megkeresésre azon- » fö] nal válaszolunk, távirati meg- 0 0 rendeléseket elfogadunk. 0 ff Zemplén-Ladmóczi Mész- és Anyagipar fj JJj Részvénytársaság'. jjj Sürgönyeim: Mésztársaság Saujhely. JJJ Telefon szám : 32. JJI H­Kiadó lakás. Kazincy-utcai házamban f. é. augusztus hó 1-től kiadó egy földszinti lakás, mely áll: három szoba, üvegveranda, fürdő­szoba és a szükségelt mellék- helyiségekből. E lakáshoz tarto­zik továbbá egy gyönyörű disz­kért is. Ugyanott jó karban lévő, kü­lönféle bútor eladó, a többek között egy igen szép szalón be­rendezés is. Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. Székely Albert ügyvédi iro­dájában Sátoraljaújhely, vagy a tulajdonos budapesti lakásán (I., Enyedi-utca 18. II. emelet 3 ajtó.) Csapó Lajos. Eladó szántóföld­A sátoraljaújhelyi ha­tárban, a gyártelep kö­zelében levő több hold jó minőségű szán­tóföld eladó. Bővebb felvilágosítást Landes­mann Miksa könyvke­reskedő ur nyújt. Ilii ■III ELISMERT LEGHIRE5EB CSÉPLŐKÉSZLETEK TELJESJQTÁLW ÜZEMBEN BÁRMIKOR MEGTEKI HETÖK. ELSŐRENDŰ "SZIVÓOÁZ TELEPEK "ÜZEMKÖLTSÉG. LÓERŐ ÓRÁNKINT KB. U-2 FILLÉR ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. ÁRJE6YZÉK INGYEN,

Next

/
Oldalképek
Tartalom