Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-17 / 57. szám

Julius 17. ZEMPLÉN. 5. oldal. SBBBBBB KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZETI Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. V, I. em. EJSg^ Alaplttatott 1892. Az intézet az emberek szépítésével foglalkozik. A beteges, hibás bért meg­gyógyítjuk. Az elhanyagolt, elromlott bőit helyreállítjuk. A csúnyát megszépítjük. A szépet konzerváljuk, hogy jnindig szép maradjon, Orrot, fület, kezet, lábat, keb­leket formássá teszünk. Az arczvonásokat finomítjuk, fiatalítjuk. A pusztuló hajat megmentjük, a fölösleges hajnövést örökre kipusztitjuk. Minden elképzelhető szép­séghibát jótállás mellett gyógyítunk. Honoráriumot csak siker esetén foga­dunk el. Az intézet föl van szerelve a komoly orvosi kozmetika és a modern szépségápolás minden hathatós eszközével. Nem csodaszerekkel dolgozunk, nem smin- keléssel kezelünk, hanem kipróbált gyógy­szerekkel és tudományos eljárásokkal. A kik az intézetet nem látogathatják, azok­nak saját szépitőszereinket ajánljuk. Hogy szereink ártalmatlanok, arról orvosaink garantálnak. Hogy szereink biztos hatá­súak, azt — aránylag csekély reklám mel­lett — óriási forgalmunk bizonyítja, mert a közönség egymás közt aicsóri és ajánlja azokat. Intézetünk főorvosának — Jutassy József dr. bőrgyógyász, egészségtan tanár urnák — ideája szerint szópitőszereinkből az ismert szépséghibáknak megfelelöleg ötféle készletet állítottunk össze, ezek: Rnránnln A díszes dobozban van egy DUldJJulU* dr. Jutassy-fóle Kozmetikus­]rán7]pf szappan, egy dr. Jutassy­AOöálOli féle Kozmetikus-kenőcs és egy dr. Jutass y-féle Arczmasszirozó- készülék, illusztrált használati utasítással. — Szolgál a kényes, érzékeny, száraz, petyhüdt, ránezosodó, durva, hámló, liba­bőrös, sömörös bőr ápolására és szépíté­sére. Ára 5 korona. Rnndirnduitn A díszes dobozban van egy Dlllgj Ugj HU" mitesser-nyomó-készülók, l/ppylöf egy dr. Jutasy-féle gyógy­MjöilGl. szappan, egy dr. Jntassy­fólo Arcztej és egy dr. Jutassy-fóle Bórax gyöngy. Ezen szerek a zsíros, fényes arcz ápolására szolgálnak. Gyógyítják a bőrat­kát (mitessor), a pattanásokat (vimmerli), a bőrlikacsokat (pórus), a túlságos izza- dást, a vörös orrot, vörös kezet és fagyási foltokat. Kimentő használati utasítással ára 5 korona. Dnyifjnnf jfÁ A dobozban van egy dr. Ju DUi llüMlllr tassy-féle Arczviz és egy bpqnlpt dr. Jutassy-féle Szeplő-ke- ACüZilCli nőcs. Ezek a szerek gyön­géden koptatják a felső bőrt s oz által elmulasztanak minden barna foltot és hó fehérré teszik a bőrt az elsárgult, nap­sütött, lebarnult arezon és kézen. Szeplöt és májfoltot gyökeresen elmulaszt. Kime­rítő használati utasítással ára 5 korona Ríirhámlacítn A dobozban van egy dr. DUlilülllJdőnlU' Jutassy-fóle Hámlasztó tpcylpf viz ős egy dr. Jutassy­AOőilOli féle Hámlasztó-kenőcs Ezek a szerek erélyesen és gyorsan le­hámlasztják a felső bőrt ős vele minden tisztátatanságot. Az egyenetlen bőr meg simul tőlük, a kérges bőr megpuhul. 8i kérésén lehet használni régi nagy bőrpó­rusok, pattanások utónyomai, himlőhely és sebhely simítására. Lencsék és szemöl csők ellen, továbbá régi makacs májfol tok ellen. Alapos használati utasítással ára 5 korona. HflitíVftöVitn- A dobozban van egy dr. nttJöJUbJilU Jutassy-fól Hajszesz és fcponlpf egy dr. Jutassy-féle Fej­ACoálOli masszírozó készülék a fejbőr erősítésére, edzésére. — Ezen el­járás megállítja a zsirosságtól, hajkorpá­tól és ragálytól származó hajhullást, meg­szünteti a hajtörést (hajmoly) s forszírozza a hajnövést. A hajat nem ösziti. Haszná lati utasítással ára 5 korona. Egyszerre több készlet használható. Minden készlethez mellékelve van dr. Ju­tassy Szépségápolás czimü könyve. A készletek vásárolhatók vagy postán ren­delhetők ezen a czimen : KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET ELÁRDSITÓ-OSZTÁLY Budapest,^., Kossuth Lajos-u. V, I. em. 0000000 1907. pécsi kiállításon aranyérem s diszokleué­Borsajtók legújabb rendszerű, könyökszerkezetü „Kossuth“, „Kincsem“, „Hegyalja“ „Acélorsós“, a magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói. ;,jí * Legújabb rendszerű viznyomásu (hydralikus) kettŐG kosai-u. sajtók nagyüzemii préseléshez. jf MIL Sajtóink főelőnye: a must sehol sem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés ! Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető ! Egy ember által könnyen kezelhető ! Szőlőzuzók és Bogyózók. — „Villám“ legújabb centrifugális bogyózó­és zúzógépek. 1901. temesvári kiállítás, I. díj díszoklevél. 1902. országos gazdasági kiállítás Pozsony, I. díj. aranyérem. 1902. borászati kiállítás Eger, I. díj", díszoklevél és aranyérem. — 1906. Nagyvarad: I. díj, díszoklevél. SZILÁGYI és DISKANT gépgyára MISKOLCZ. Árjegyzék Ingyen. 3 Azon mélyen tiszteli gazdák, kik ffikászáló és kévekötő arató- gépeket óhajtanak vásárolni, saját érdekükben kérjenek prospektust R9ASSEY-HARRI i kéveköt0f MASSEY-HARRIS MASSEY-HARRIS fűkaszálói aratógcpekről. ■•e HJ.W- ITartellen kivül! MASSEY-HARRIS COMPANY, TORONTO, émkamerikai fűkaszáló- é3 aratógépgyár. !! I A világ legszolidabb gyártmánya E! E Veréri-éjviseló: E0FE3ÍGÍS OyüSa Sálldöi* Utazók és ügynökök utón nincsenek. KSsRféilen kérdezősködések kéretitek. "SS® 0000000000000001000000000019000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gépgyára és vasöntödéje K A S S Á N. | Fleischer és Társa Ajánlja a t. gazdaközönségnek a legújabb tapasztalatok szemmeltartásával célszerűen és gondosan gyártott, jóhirnevü gépeit a nyári idényre nevezetesen : Cséplőkészleteit könnyű járással járgány vagy gőzmozgony általi hajtásra; Kézi cséplőgépeit járgányhajtásra is alkalmazva, szalmarázó készü­lékkel, vagy anélkül, Baker- és magtár-rostáit, továbbá minden­nemű szivattyúkat, gőzgépeket és gőzka­zánokat. Szeszgyár-berendezéseket m. p. Hencze-főzőket, cukrositókat, maláta- és burgonya-zuzókat, olaj-sajtókat, olajmag- pörkölőket, malomberendezéseket stb. Gépgyárunkban gyártmányainknak jelenté­keny készletét tartjuk állandóan. Hordó eladás. Van szerencsém az igen tisz­telt szőlőbirtokosok szives tudo­mására hozni, hogy itt Sátoralja­újhelyben, saját bodnármühelyem- ben flönczi és nagyobb hordókat gyártatok, melyek tartósságáért és jóságáért kezességet vállalok. Főtörekvésera oda irányul, hogy a magas fa- és munkaárak dacára t. megrendelőim hordó­szükségletüket nálam minél jutá­nyosaidban szerezhessék be, miért is szives pártfogást kér kiváló tisztelettel Goldstein Sámuel. Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan eszközlök. Értesítés. Díszes női ruhákat, blúzokat,ruha aljakat, férfi ruhákat legszeb­ben tisztit és fest bár­mily színre, női ruha szövetet guviiroz Moyszky Sándor ruhafestő és tisztitó Sátoraljaújhely, Bercsényi-utca 5. Saját házában. (3 0 0 0 0 0 0 0 0 S3 0 @ Gazdasági gépeink képes-, valamint öntödénknek gyárt' @ @ mányai árjegyzékét kívánatra ingyen és bérmentve küldjük- Jg 0 0 EKSSEEEEEEEESSEEIBSEEESESESEESS Gazdatiszt ki a magyar, német és tót nyel­veket birja, jelenleg egy 1000 holdas grófi uradalomban 2 év óta mint lovászmester és 7 éven át mint ispán mőködött, a pénz­tári főkönyv és terméki napló és főkönyvek vezetésében teljes jártassággal bir, esetleg kissebb birtokba segéd kezelőtiszti, lo­vászmesteri vagy raktárnoki ál­lást keres. Cim: Bednársky Adolf, Tavarna, Zemplén vármegye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom