Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-10 / 55. szám

Sátoraljaújhely, 1909. Julius 10. 55. (4863.) Harminchetedik évfolyam. Megjelen hetenbint kétszer szerdán ós szombaton este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely, Főtér 8 szám. Telefon: 42. szám. Kéziratokat nem adnnk vissza. Nyilttérben minden garmond sor 30 fill. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. ÉHLERT GYULA, MAJTÉNYI GÉZA, felelős szerkesztő, főmnnkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona, félévre & kor negyedévre 2.50 korona. — Egyes szám ára 10 fillér. — Hirdetési dij: Hivatalos hirdetéseknél minden szó után 2 fill. Petit betűknél nagyobb, avagy diszbetükkel, vagy kerettel ellátott hir­detések térmérték szerint egy négyszög centim, után 6 fill. — Állandó hirdeté­seknél árkedvezmény. Az ideiglenes megoldás. — jul. 10. A király újból kinevezte a Wekerle kabinet tagjait alkot­mányos, felelős miniszterekké. A királyi kéziratok már megje­lentek a hivatalos lapban, azok részleges ismertetése fölösleges volna. Formaság, a törvényes keretek betartása ez, mely azon­ban sokat mond mégis. A király bizalmát jelenti a kormány tagjai iránt, a nemzetnél megnyugvást kelt az ideiglenes kibontakozás, annál inkább, mert ahoz az ösz- szes politikai pártok konferen­ciák utján hozott párthatároza­taikkal hozzájárultak. Az újonnan kinevezett kor­mány ma délelőtt mutatkozott be a képviselő-, délután a fő­rendiházban. Ismét elfoglalták a miniszteri székeket, most már mint Magyarország törvényes, alkotmányos kormányának ren­des, törvényszertlleg kinevezett tagjai. Bebizonyult tehát, ami a vál­ság kezdetén is már előrelátható volt, hogy a jelen politikai vi­szonyok között az & négy állam- férfiú, akik ellen a bankosok oly vehemens támadásokat intéztek, vagy ha nyíltan nem is merték mindeniket támadni, hát legalább a szűr alatt mutogattak feléjük összeszoritott ökleikkel: We­kerle, gróf Andrássy, Kossuth és gróf Apponyi, — azok az egyé­nek, akik ma nem mellőzhetők A ZEMPLÉN TÁRCÁJA. Rákóczi utazásai Zemplénben. A .Zemplén* számára irta : Dudás Gyula. Rákóczi Ferencz fejedelem már az ónodi gyűlés (1707.) előtt felszólí­tást kapott „nagy“ Péter orosz cár­tól, hogy a lengyel koronát fogadja el, de mikor XII. Károly svéd király Ráday Pál magyar követ utján arról biztosította a fejedelmet, hogy a cár hadait Lengyelországban legközelebb szét fogja verni, másrészt pedig mi­vel Rákóczi maga is összeférhetlen- nek tartotta az erdélyi fejedelemséget a lengyel királysággal, ebben az ügy­ben díszes követséget akart küldeni gr. Bercsényi tábornagy vezetése alatt lengyel földre, maga pedig — mint „Emlékirataidban Írja — feltette ma­gában, hogy a lengyel határ közelé­ben fog tartózkodni, nehogy elsza- lassza a pillanatot, midőn a körülmé­nyek kedvezőleg alakulnak arra, hogy a háború előnyösen befejezhető le­gyen. Munkácsra ment tehát (1707. jul.) a fejedelem és miután ott a len­gyelországi országgyűlés és a cár ál­tal küldött követet fogadta és a Husz­s akik nélkül kibontakozás nem volt lehetséges. Hogy a nehéz viszonyok közepeit is és a rövid 3 hónapos lejáratra adott meg­bízatással ezek az államférfiak vállalkoztak a kormányzat to­vább vitelére, az a mellett bizo­nyít, miszerint elhatározásuk és eddigi politikai tevékenységük a királynál teljes méltánylásra ta­lált és hogy ők lesznek a jövő­ben is azok, akik nélkül a vég­leges megoldás sem történhetik meg, bírván mindannyian a nem­zet osztatlan bizalmát, mely a lefolyt negyedfél éven keresztül kifejtett eredményes tevékeny­ségükön épült fel és szilárdult meg. De jele a végleges megoldás tekintetében is a nevezett poli­tikusokba vetett hit erejének a király amaz intézkedése, hogy már augusztus hóban, nyári pi­henője idején lseidben kihallga­táson kívánja fogadni Wekerle Sándor miniszterelnököt, meg­hallgatandó további terveit a vég­leges megoldásra nézve. Hogy aztán a kormányelnök vonatkozó tervei milyenek lesznek s hogy a végleges megoldást a pártok fúziója, vagy esetleg egy uj vá­lasztás után kialakulandó uj po­litikai párt támogatása mellett véli-e a majd kinevezendő uj kormány keresztülvinni, e tekin­tetben ma még sem találgatások­nak, sem prejudikációnak nem lehet helye, csak az bizonyos, hogy bármiként alakuljon is a ton összegyűlt magyar rendek véle­ményét is kikérte, nagy fegyveres kísérettel indult útnak a zempléni részek felé. Rákóczi emlékirataiban röviden említi csak, hogy Bercsényi vezetése alatt a lengyeleknek és az oroszok­nak imponáló fényes követséget indí­tott Lublinba útnak. Megemlíti azt is, hogy Bercsényi bizalmas levelét vitte a cárhoz arról, hogy bár a len­gyel trónt nem fogadja el, de szövet­séget akar kötni a cárral arra nézve, hogy XII. Károly svéd király a cár­ral kibéküljön, Lescinszky Szaniszló legyen lengyel király, a magyar trónt pedig a bajor választó fejedelem fo­gadja el.1) Rákóczi nem említi azt, hogy a fényes és fontos követség mikor és honnan ment Lengyelországba, de igenis elmondja házi történetírója és titkára Beniczky Gáspár, aki rendes naplót vezetett s mindig Rákóczi kö­rében tartózkodott. Beniczky följegyzései szerint a fejedelem 1707. aug. 6-án indult el Munkácsról Ungvár felé, aug. 8-án Ungváron, aug. 9-én Szobránczon ') Thaly K.: Rákóczi emlékirata V. kiad. 228. 1. helyzet, a korona és Magyaror­szág közvéleménye együttes bi­zalommal tekint Wekerle, An- drássy, Kossuth és Apponyi in­tézkedései elé s bizton reméljük, hogy ők a helyzet végleges meg­oldásának módozatait, a leghelye­sebb utat követve megfogják találni. Teljes megnyugvással né­zünk azért a fejlemények elé, hazánk politikai életének intézé­sét oly kezekben tudva, melyek csakis a nemzet javára irányuló- lag munkálkodnak, amire bizto­síték az eddigi múlt. Mindenesetre nagy fontosságú lesz és a jövőre mélyen kiható az az uj kialakulás, melynek ez év őszén a Wekerle kabinet te­vékenysége nyomán be kell kö­vetkeznie. A dolgok mélyére tekintő po­litikus igen jól tudja, hogy az 1867. évi XII. t.-c. teljes végre­hajtása meghozza mindazokat, melyek a függetlenségi 48-as párt programmjában részletezve helyt foglalnak. Csak a kivitel útja más. Mert mig a hatvan­hetesek soha sem erőszakolták egyes nemzeti jogaink érvénye­sülését, de azok megszerzésére a törvényben biztosított alapon, kitartó munkával, feltűnés kike­rülésével küzdöttek — és ha ez nem sikerült nekik egyelőre ak­kor helyüket lovagias magyar emberekhez illően bármikor haj­landók a nagy szóval harcolók­nak átadni. Várjuk azért a legjobb remé­időzött, az nap este pedig már Nagy- mihályra érkezett, ahova egész sere­get kitevő kísérete már előbb beszál­lóit. Aug. 10-én indult Homonnára, hova délben érkezett és özv. gróf Drugeth Zsigmondnéhoz, tehát a mai gróf Andrássy-kastélyban szállt meg, kísérete pedig a községben nyert el­helyezést. Beniczky, aki a fejedelem kíséretében volt, ezt az utat igy Írja le : »Mise után mintegy hét óra táj­ban eő Felsége Nagymihályrul szép sereggel Homonna felé megindult, előremenvén két karabélyos sereg, utánuk a nemes compánia, azután eő Felsége kornétája alatt fejedelmi sok szép udvari népe; az hova is egy óra után délest eljővén és azon­nal fejedelmi asztalához leülvén, egész estvélig sokféle országos dolgokban foglalatoskodott eő Felsége.2) Rákóczi Homonnán aug. 10-től 22-ig tartózkodott, mely idő alatt or­szágos és hadi ügyek intézésével fog­lalkozott, bel és külföldi követeket fogadott, szabad idejében pedig a környéken vadászati kirándulásokat tett. Beniczky naplója szerint aug. 10 én érkeztek a fejedelemhez br. 2) Beniczky Naplója. (Arch. Rák. I. 35.) nyekkel a holt szezon elmúltát abban a tudatban, hogy mai kor­mányunk vezetése alatt úgy az ügymenet rendje háborítatlan lesz, mint a végleges kibonta­kozás mindnyájunk megelégedé­sére fog keresztül vezettetni. — Kívánatos, hogy a vezetésre hi­vatott államférfiakat nemes tö­rekvésükben a nemzet osztatlan bizalma támogassa s félretéve minden egyéni érdeket, egyedül a közjó lebegjen szemeink előtt. Iskolai Értesítők. ni. A sátoraljaújhelyi állami pol­gári leányiskola 1908/9. tanévi év­könyvét Gyulai Károly intézeti igaz­gató szerkesztette. ízléses külsővel, 80 oldalra terjedő tartalommal jelent meg az évkönyv. Az évkönyv 1—25 oldalán a pol­gári iskolák uj tantervét közli le. Az uj tanterv revízióját az Országos Közoktatási Tanács évekig tartó ós gyakorlati tanférfiak bevonásával foly­tatott tárgyalások során végezte. Az uj tanterv kidolgozásánál és kibocsá­tásánál irányadók voltak: a gyakor­lati szempont. Ez a szempont termé­szetesen nemcsak a tanterv által fel­karolt reális és technikai tantárgyak­ban jut kifejezésre, hanem a tanterv egyéb művelődési elemeiben is. A női hivatás szempontja, mely szorosan összefügg az előbbivel. A tanterv gondoskodik arról, hogy a növendéket már az iskola — még pe­dig az utolsó évfolyamban — lássa el oly ismeretekkkel, melyekre neki majdan a háztartás és gyermekne­velés terén oly nagy szüksége van s melyekre az iskolából kikerülve, rend­Klobusiczky Ferenc, a fejedelmi or­szágos kamara elnöke, br. Sennyey István kancellár, Berthoty Ferenc tábornok és több tagja az országos tanácsnak. Aug. li-én ezekkel az urakkal és gr. Bercsényi főgenerális­sal egész nap tanácskozások folytak. Aug. 12-én délelőtt a fejedelem Len­gyelországban levő feleségének kö­vetét fogadta, délután pedig „mulat­ságnak kedvéért“ vadászni volt. Aug. 13-án környezetével korán reggeltől délig voltak kint vadászaton, ebéd után pedig Sennyey kancellárral és Keczer Sándor főhadbiztossal tanács­kozott. Másnap gr. Barkóczy Ferenc tábornokot fogadta, azután istenitisz­teletet hallgatott, délután pedig fo­goly vadászatra ment ki a fejedelem. Aug. 15-én a nyugatmagyarországi hadak fővezérétől, gróf Esterházy Antaltól érkezett követség, amely Ocskay brigadérosnak morvaországi győzelméről hozott hirt és az elejtett zsákmányból négy zászlót és két nagy réz dobot. Rákóczi meghallgatta a követség fejének Ordódy dandárnok- nak jelentését, aztán misét hallgatott a barátoknál s mivel böjt miatt nem ebédelt, Írásbeli dolgait végezte. Dél­után Esterházy követei által küldendő NAGYMIHÁLYI SÚR- ÉS MALÁTAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Elaő rangú modernül berendezett hazai ipartelep. Évi gyártás 30,000 hektoliter. Gyárt Márciusi, Korona és Caainó sört. Sátoraljaújhelyi főraktár : Egyesült Szikvizgyár és Sörnagyraktár, Justus utca. Zemplénvármegyei képviseleteink: Mezölaborcz, Satropkó, Homonna, Varannó, Gálszóos, Királyhelmecz, Perbenylkós SzerenoseP ■ ... - .... állandóan friss és zamatos sört szállítanak. — ■— — ........- —— Lapunk mai száma 8 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom