Zemplén, 1909. január-június (39. évfolyam, 1-52. szám)

1909-06-26 / 51. szám

Junius 26. ZEMPLÉN. 5. oldal. Cséplésre szállítunk igen jó minőségű és jutányos áru szenet! Kazinczi Kőszénbánya R. Z. BUDAPEST, V., Váci-kőrút 16. sz. Valódi bifinni szövetek az 1909. évi tavaszi és nyári idényre. Egy szelvény 3.10 m. hosszú telj os férflmhá- hoz (kabát, nad rág és mellény) elegendő, csak 1 szelvény 7 kor. 1 szelvény 10 kor. 1 szelvény 12 kor. 1 szelvény 15 kor. 1 szelvény 17 kor. 1 szelvény 18 kor. 1 szelvény 20 kor. Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K.-ért, szintúgy felöltőszövetet, turistalódent, selyem- kamgarnt stb. gyári árakon küld, a mint megbiz ható és szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár Siegel-Imhof Brünn Minták Ingyen és bérmentve. Az előnyök, a melyeket a magánvevő élvez, ha szövetszükségletét közvetlen Siogel-Imhof cégnél, a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek Szabott, legolesóbb árak. Óriási választék. — Mintahű, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss áruban. Kiadó lakás. Kazincy-utcai házamban f. é. augusztus hó 1-től kiadó egy földszinti lakás, mely áll: három szoba, üvegveranda, fürdő­szoba és a szükségelt mellék- helyiségekből. E lakáshoz tarto­zik továbbá egy gyönyörű disz­kért is. Ugyanott jó karban lévő, kü­lönféle bútor eladó, a többek között egy igen szép szalón be­rendezés is. Bővebbet abban a házban földszint jobbra. Csapó Lajos. 382/1909. szám. Faárverési hirdetmény. A kásói volt úrbéres birtokosság 1432‘10 m3-re be­csült tölgy faanyagát Kásón a biró házánál folyó évi julius hó 19-én d. e. 10 órakor megtartandó zárt Írás­beli ajánlatokkal összekötött szóbeli versenytárgyalás utján eladja. Becsérték 11365 korona 38 fillér, bánatpénz 1137 korona. Becsáron alóli, elkésett, valamint utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési, kihasználási és szerződési feltételek megtekinthetők a sátoraljaújhelyi m. kir. járási erdő- gondnokságnál és Kásón a birtokossági elnöknél. Kásón, 1909. évi junius hó 21-én. Mitró János, urb. elnök. Azon mélyen tisztelt gazdák, kik fQkászáló és kévekötő arató gépeket óhajtanak vásárolni, saját érdekükben kérjenek prospektust rcASSEY-H£RRI J H kévekötő, M ASSEY-H ARRIS MASSEY-HARRIS jPeí fökaszáló, aratógépekről. UMF* Kartellen kívül! *^| HASSEY-HARRIS C0SPAHY, TORONTO, északamerikai fűkaszáló- é3 aratógépgyár. ! ! ! A világ letjszDÜd^bb gyártmánya ! ! ! verárkéjviBeié: Körösiéin Gyula Sándor V., Alkotmány-utoz a 39. sz. Utazók és ügynökök utón nincsenek. kfimtSen Ecérdezösködések kéretnek. Zongoraterem és kikölcsönző intézet, Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kapható Ußvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. pj Zemplén-Ladmóczi Mész-és flgyagipar | | Hésznénytórsaság Sátoraljaújhely. ^ 0 0 Q Ajánljuk a t. építő, építész — KI és mészkereskedő urak szives 5j ® figyelmébe az általunk kizárólag 3 fával égetett, teljesen kőmentes 3| I. rendű ® darabos meszet, mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül­múlja. Levólbeli megkeresésre azon- K nal válaszolunk, távirati meg- (S rendeléseket elfogadunk. I Zemplén-Ladmoczi Mész-és flgyagipar Részvénytársaság. Sürgönyeim: Mésztársaság Saujhely. g Telefon szám : 32. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Házikisasszonyt keresek falura. Előnyben része­sül : árva, jó családból való le­ány, ki otthont keres s teljesen megbízható. Cim a kiadóhivatalban. lei-szapi­Legenyhébb szappan a bőr meg­védésére, valamint szeplő ellen’ Minden kereskedésben kspható! «ssHM-iassesü se LrxiasaacaaEsn ■KJ-:-—-tv—-HlÄil £LI5M£RT LEGH1RE5EB CSÉPLŐKÉSZLETEK TELJE5JÓTÁLÁ5% * ÜZEMBEN BÁRMIKOR MEGTÉKIÍ HE.TÖK ELSŐRENDŰ r5Z IVÓ GÁZ TELEPEK ÜZEMKÖLTSÉG. ÓRÁNKINT KB. U*2 FILLÉR ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. ÁRJEGYZÉK INGYEN. EU Honi jPar KIZÁRÓLAG SAJÁT GYÁRTMÁNY HonHpar Legolcsóbb bevásárlási forrás, sodronyfonat, kerí­tés, vas- és rézbutor és sodronyágybetét beszer­Árjegyzék tngyen! HICKER GY. vas- és rézbutorgyára Budapest, VII. Holló-u. 3. (Dob-utca mellett) Rézágyak 35.— írttól Gyermekágy 11.—írttól Vaskeretü ágy­betét 5.50 frt Fakeretü ágy­betét 3 50 frt összecsukó vaságy 5 — frt Rézkarnis 2.— frt Tábori ágy sod­ronynyal 8. frt Telefon 22—66. Ezen erős szerkezetű vas­ágy rézdisszel, acélsodrony betéttel 15 frt. egtOKOSfej £ MINDENKOR HASZNÁLJA A ÉOETKEIM SÜTŐPORT VANÍLIA CUKROT PUDDINGPORT <2 FILLÉR ‘ SÜLT. i, UGV VETLI :NEL PALLAS É& TAR5A CIÉGNÉ BUDAPEST. V. HOLD-UTCIA 9. | ffllLUÓ^ZOROSAN ÉRVÉNYES JG ___,___ ___ÍTLENU PALLAS É% TÁRSA czég _____»SZOROSAN ÉRVÉNYESÜLT. VEN VEK OIJMENTEHN I KAPHATOK MINDEM DROGÉRIÁBAN, ÚGYMINT MINŐÉN J088 FŰSZER | ÉS CSEMEGE ÜZLETBEN^VflGV KÖZVETLEN " - ~ ­KÉPVISELŐJÉNÉL Pj LOS OETKER A. ÉL Sátoraljaújhelyi raktár: Hrahéczy Kálmán drogériája és Bilauovits F. és Társa üzlete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom