Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-15 / 5. szám

Január 15. ZEMPLÉN. 5. o Magyar Elet- és Járadék-Biztositó- Intézet, mint szövetkezet Budapesten VI., Teréz-körut 52. és Gyár-utcza 27. A szöv. elnöke gr. Széchenyi Aladár. Az igazgatóság : br. Rud- nyánszky József elnök. Dénes Tibor, Forray Miklós, gyömrői Gyömrői Aurél, gr. Török József, Vargha Sándor vezérigazgató. Az intézet szövetkezeti alapra lévén fektetve, az össznye- resség a biztosított tagok tulajdonát képezi és annak 70 százaléka teljesített díjfizetések arányában a tagok közt felosztatik. Az intézet az életbiztosítás összes nemeit műveli jutányos dijak és előnyös feltételek mellett. Ajánlja különösen a halál esetére szóló biztosítást a család ellátására, kölcsönös biztosítást a házastársak részére, a halál és elérés esetére szóló vegyes biz­tosítást, kiházasitási biztosítást leányok részére, esetleg nevelési járadékkal kapcsolatosan és a nyugdíjbiztosítás különböző nemeit. A földbirtokososztály igényeinek kielégítésére az intézet jel- zálogbiztositást is nyújt, mely lehetővé teszi, hogy a biztosított fél halálával a jelz.-kölcs. törlesztetik és a birtok tehermentesen száll át az örökösre. Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál az intézet igazgatósága és Vajda Jenő titkár, Sátoraljaújhely Kazinczy-utcza 505. szám, (Friedrich-féle ház.) a néhai idősb Nyeviczkey József családi alapítványa tulajdonát képező ungvári boros pincze, a palotás-utczai 130. ö. i. számú belsőség, ház, gazdasági épületek és a herczegi téglaszin közelében mintegy három vékás szántóföld. Pelvilágositást ad Sátoralja­újhelyben Görgey Gyula az alapítvány gondnoka. Látványosság a fővárosban! DEÁK FERENC-5Z9LL0D9 Csendes családi szálloda Bpest, VIII., Aggteleky-utca 7. Fényes berendezés. 75 szoba, központi légfűtés, villany­világítás, amerikai önműködő rézmosdók, fürdők, fényesen be­rendezett kávéház, mérsékelt árak 5 percnyire a keleti pályaudvartól Tulajdonos: FALL AI MIKSA. ő zemplömnsgyei lioni bútor-csarnok; S.-a.-Ujhelyben. Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, miszerint a Kazinczy- és Csalogány- utcza sarkán, özv. Rosenbergné házában lévő és a legmodernebb stílben készült honi gyártmányokkal dúsan felszerelt BUTORRAKTÁRAMAT teljesen feloszlatom, ennélfogva ottan felhalmozott összes bútor- készletemet minden elfogadható áron, szóval gyáriáron alól kiárusítom. Kiváló tisztelettel WILHELM HENRIK, bútor-csarnok tulajdonos Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza. fl 1 1 H 1 0 I ÜIÜ 16737/907. Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől. Versenytárgyalási hirdetmény. A város a Dianna-fürdőnek a hozzátartozó épüle tekkel és földekkel 1908. évi julius hó 1-től 20 évre való bérbeadását elhatározta. E bérletre ezennel pályá zatot hirdetek azzal, hogy az ajánlatok a polgármes téri hivatalban megtekinthetők, részletes feltételei alapján 1908. évi január hó 28-án d. e. 12 óráig adható be s ugyanaz nap délután 4 óráig szóbeli ajánlatok i tehetők. Sátoraljaújhely, 1908. évi január hó 8-án. Kiss Ödön, h. polgármester. 0 P00000000Í0000000Í B?maByap újságírás szenzációi! Magyarország legkitűnőbb három lapja. Mesésen olcsó! A magyar hőzönség leghedvEsebb lapjai! A NAP ujságvállalat lapjai: A NAP a nap raoaáLLaiar esti lapia A Nap előfizetési ára : Egész évre 16 K. — f. Negyedévre 4 K. — f. Félévre . 8 K. — f. Egy hóra 1 K. 40 f. Egyes szám mindenütt 2 krajezár. A HÍR A NAP UJSÁGMLLALAT REGGLI LAPJA A Hír előfizetési ára: Egész évre 16 K. — f. Negyedévre 4 K. — f. Félévre . 8 K. — f. Egy hóra 1 K. 40 f. Egyes szám mindenütt 2 krajezár. FIDIBUSZ a nap iMáuaiaT éleim A Fidibusz előfizetési ára: Egész évre 6 K. — f. Negyedévre 1 K. 60 f. Félévre . 3 K. — f. Egy hóra — K. 50 f. Egyes szám mindenütt 5 krajezár. Aki a „Fidibuszára legalább egy félévre előfizet, ingyen kapja a folyó hó végén meg­jelenő díszes „FIDIBUSZ NAPTÁRT“-t. A NAP és A HÍR a 48-as eszmény és a magyar nemzeti törek­vések leghívebb, legtüzetesebb szószólója. Tessék mutatószámot kérni! 5—600 métermá; legjobb minőségű réti széna és s eladó Szűcs Gyula földbii erdőbényei gazdaságú <í Értekezhetni lehet a tulajdonossal V. 290/2. 1907. Árverési hirdet lilén Alólirott bírói kiküldött végrehajtó, ezennel közhírré hogy Schwarcz Ignáez varam jegyzett ezég végrehajtatónak Izrael vehéczi lakos végrehajtá t vedett elleni 230 kor. s jái végrehajtási ügyében végn szenvedettnél felül foglalt s 78. nára becsült 2 drb. ló, 1 drt szekér, több rendbeli szobai satbbiből álló ingóságok ny bírói árverésen eladatnak s t határidőül 1908. évi január lie napjának d. u. 2 órája Vehéc: ségébe végrehajtást szenved kásához kitüzetik s ahhoz a szándékozók ezennel meghivat Kelt Varannón, 1908. évi hó 8-án. Sztankó Lás kir. jb. írnok mint kik. végrel K.egnjabl> szerkezetű Zongorák és Pianinók — továbbá igeniszép hangú ■ HARMÓNIUMOK legjutányosabb árban kaphatók, esetleg cserébe vagy részletfizetésre is Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom