Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-15 / 5. szám

6. oldal. ZEMPL fi'N. Január 15. 67/1908. tk. sz. Hirdetmény. JSagytíirkány községnek telekkönyvi betétei az 1886. XXIX., és az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-czikk értelmében elkészíttetvén és a nyilvánosságnak átadatván, ez azzal a felszólítással tétetik közzé : 1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-czikk 15. és 17. §-ai alap­ján — ideértve e §-oknak az 1889. XXXVIII, t.-czikk 5. és 6. §-aiban és az 1891. XVI. t.-czikk 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint az 1889. XXXVIII. t.-czikk 7. §-a és az 1891. XVI. t.-czikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket, azok pedig, akik valamely tehertétel átvite­lének az 1886. XXIX. t.-czikk 22. §-a, illetve az 1889. XXXVIII. t.-czikk 15. §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből keresetü­ket hat hónap alatt, vagyis az 1908. évi augusztus hó l-ső napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszab­bítható záros határidő eltelte után inditott törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat ; 2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-czikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — ideértve az utóbbi § nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellentmondá­sukat hat hónap alatt, vagyis 1908. évi augusztus hó 1. napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidó letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken kívül a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármily irány­ban sértve vélik, — ide értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t.-czikk 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmes­nek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a te­lekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1908. év augusztus hó 1. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után a betétek tartalmát csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 4. Minthogy a község „Szakácsól“ nevű dűlőjében fekvő 473., 475., 480—481., 483—487., 490-496., 498-503., 506—521., 524-534., 536—541. és 543—549. helyrajzi számú, valamint „Pessehegyalja“ nevű dűlőjében 876—895. helyrajzi számú, végül az 1169—1179. helyrajzi számú telekjegy­zőkönyvi részletekre vonatkozólag a telekkönyvi betétek szerkesztése tár­gyában a királyi igazságügyminiszter ur 1906. évi 22534. I. M. sz. alatt az 1889 : XXXVIII. t.-cz. 35. §-ának 5. pontjában nyert felhatalmazás alapján elrendelte, hogy ezekkel a telekjegyzőkönyvi részletekkel ne azok a kát. részletek azonosittassanak, amelyek az előbb jelzett telekjegyzőkönyvi rész­letek mindenikének egy felől a telekkönyvi térkép, illetőleg a telekjegyző­könyveknek a helyi fekvést jelző adata, másfelől a kát. térkép egybevetése szerint megfelelnek, hanem azok, amelyek a helyszíneléskor volt és folya- mányaiban (a birtokleszái mazásnál fogva) ma is fennálló birtoklás szerint ez említett telekjegyzőkönyvi részletek mindenikével azonosoknak bizonyul­nak, az eme telekjegyzőkönyvi részleteknek tkvi állása pedig a betétek szerkesztésekor azokra a kát. részletekre vitessék át, melyek az illető tulaj­donos betétébe a helyesbitőleg foganatosított azonosításhoz képest felvétettek ; ennélfogva mindazok a telekkönyvi érdekeitek, akik a telekkönyvi betétek­nek ekként történt szerkesztése által nyilvánkönyvi jogaikat bármely tekin­tetben sértve vélik ezennel felhivatnak, hogy e részben felszólalásukat a telekkönyvi hatósághoz intézve hat hónap alatt szintén adják be, mivel elleneseiben az említett telekkönyvezés véglegesnek tekintetvén, a betétek ebbeli tartalmát csak a 3. pontban meghatározott módon és az ugyanott megalapított jogkövetkezménynyel támadhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a betétek szerkesztésére kiküldött bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. A Királyhelmeczi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóságánál 1908. évi január hó 12-én. Emődy László, kir. jbiró. gpoc W 3 U w LEGÚJABB SZERKEZETŰ ÖCZIMB ALMOK |Q Schunda Venczel József cs. és kir. udvari hangszergyáros __ hírneves gyártmányaiból HZZZ állandó bizományi raktárt tart WERIEB SÁRIKA ott cziialü tanárai czimbalom-magániskolájában Sátoraljaújhely. Kedvező részletfizetési módozatok WMi ms ü „Bodrogközi Takarékpénztár“ t. ez. tagjai felkéretnek a folyó 1908. évi február hó 4 én délelőtt 10 órakor Királyhelmeczen az intézet helyiségében tartandó rendes közgyűlésre megjelenni. Tárg^aAc : 1. Jelentése az igazgatóságának, 1907-ik évi üzlet eredményéről, valamint a felügyelő-bizottságé, a keres­kedelmi törvény 195. §-a értelmében és a felmentvény megszavazása. 2. A jövedelem mikénti felosztása. 3. Netaláni indítványok tárgyalása. Királyhelmecz, 1908. január hó 10. Az igazgatóság. Forgalom : Vagyon: Nyeremény 7109731 korona. 2010609 40658 „ SS bérbeadó Sátoraljaújhelyben, a Fő-téren lévő Oroszlán korcsma emeletén 3 udvari szobából álló lakás mellékhelyiségeivel együtt. Értekezhetni dr. Grosz Dezső csődtömeggondnokkal. Eladó 6 drb. olajuyomatu kép csinos keretekben, egy jó karban lévő dívány és egy szalon lámpa. Cim: a kiadóhivatalban. MEGHÍVÓ. 9 SztropHdi Takarékpénztár Részvénytársaság t. részvényesei 1908 évi február hó 2-án délután 3 órakor az intézet helyiségében tartandó III. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE tisztelettel meghivatnak. Napirend: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, az évi zárszámadások és a mérleg előterjesztése és megállapítása és a felmentvény megadása. 2. A tiszta nyereség felosztása iránti határozathozatal. 3. A kilépett három igazgatósági tag választása 3 évre. 4. 1 felügyelő bizottsági tag választása 2 évre. 5. Esetleges indítványok. Sztropkó, 1908. évi január hó 12-én. Az igazgatóság. Kivonat az alapszabályokból: 25. §. Azok a részvényesek, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a hozzátartozó, még le nem járt szelvényekkel együtt, legkésőbb három nappal a közgyűlés megtartása előtt a társaság pénztáránál letenni. Sátoraljn-Ujhely nyomatat* a „Zemplén*' köayvnyomtató intézetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom