Zemplén, 1902. január-június (33. évfolyam, 1-62. szám)

1902-02-25 / 9. szám

Február 25. ZEMPLßN. 5. oldal. gásra,* míg nem végre az italozási jogcím szótárának a »Z* betűjén is túl jutának. De égé a — gége és mintha a gyomorban valami veszett macska kaparászna, olyas valamit ér- zének az atyafiak. Tanácsot tartottak : mi címen lehetne egy jó sugárt inni ? És kisütötték, hogy: mikor a nagy- tiszteletü egyház és eskolavizsgáló urak itt jártak, hát az a vékonyabbik vizsgáló ur olyasmit mondott volna, hogy a tiszteletes tanító úr nem jól »taniti* az énekre a gyerekeket, mert hát hogy nem is lehet, mert a tanító úr hangja roszúl vöt, azért jó vóna, ha egy kis áldomást fizetne nekünk — mondának — mindegy, akkor jó lesz minden. És mit gondoltok ? Úgy lett minden. Kértek, a tanító ur adott, és hogy ittak, szent lett a béke, mind­járt jól énekeltek a gyerekek is, a tanító ur is 1 Mér’ nem köszönsz hé ? 1 Az öreg direktor a s.-i tanítókép­zőben, hírneves paedagogus. Egy ki­csit szigorú, de mikor a keze közé fog egy ifjuembert s aztán négy évig a körme közt tartva tanítóvá képesíti: az már azt jelenti, hogy ő a semmi­ből, a hazának egy egészen kész em­bert, egy jó hivatalnokot adott. Ne­gyedévét végezte a fiú, s mindig mon­dogatta : mily nagyszerű elvei vannak az >öreg«-nek, hogy mily szép, ha a néppel jól bánva, a tanító közszere­tetei vívhat ki magának stb. stb. Egy ízben, a szülei látogatásából az intézetbe visszatérendő, mentében a 12 kilométeres út hosszán sok pórral találkozott. Köszönt vagy tíznek, egy sem fogadta. Elhatározta, hogy ily kö­rülmények közt nem köszön. És jött szemközt nemsokára egy kamasz. Mi­kor elhaladnak egymás mellett, a le­gény visszafordul és rákiált az ifjúra: »hát nem köszönsz hé?!« — és hatal­mas fütykösét megsuhogtatá a levegő­ben . . . Az igazgató ur elveit azért csak tartogassátok fiuk! De az én fiam, — a fenti eset után, — amint elvé­gezte a képzőt s állomást foglalt: az első havi fizetéséből, önvédelemre, egy — revolvert vásárolt. A bodrogközre jöttem! A Berti kollega fia, aki papnak készül, kirándult, hogy meglátogassa az apja kollegáját. Olyan jámbor fiú, igazán: az Isten is papnak teremtette. — Ejnye! öcsém, hát olyan vé­kony pálcával jön a falun, tanyákon keresztül? Hisz, jó, hogy a tanyasi kutyák rá nem szaladtak. Ö erre kezembe adja a botot, hát — az csak lerántja a kezemet. Tyhű! mi ez öcsém? mondok. — Vas­bot bátyám, vasbot I És kéjelegve vesz ki a zsebéből egy »boxert«. — Miféle szerszámok ezek öcsém ? Hát ezek volnának ama nagy theologusok mennybevivő »kalauzai« ? Vagy tán a csendes tengeri szigetekre, az ember­evő pápuák közé készül — misszio­náriusnak? . . . — Nem, kedves bátyám a — »Bodrog­közére jöttem. = Pályázat tanári állásokra. A sárospataki ev. ref. főgimnázium igaz­gatósága két rendes tanári tanszékre hirdet pályázatot, melyre csak ev. ref. vallásu pályázók jelentkezhetnek. Az egyik tanszék földrajz-történelmi, vagy főldrajz-természetrajzi, s a másik sza­badkézi-rajz vagy rajzoló geometria szakcsoportból, középiskolai tanári ok­levéllel biró pályázó fog megválasztatni. A tanszékek javadalmazása egyenként 2400 korona törzsfizetés, 600 korona lakáspénz s öt ötödéves korpótlék, melyek közül az első 200, a második, harmadik és negyedik 400, az ötödik pedik 600 koronás. A megválasztottak, ha nőtlenek, 40 korona költözködési költségre, ha pedig nősek, legfelebb százhuz korona költözési költség meg­térítésére tarthatnak igényt. Pályázati • Ez a malacfelvágás nem egyéb, mint a község elöljáróinak azon eljárása, midőn házról-házra menve, összeírják, hogy a ta­vaszon, lábszám szerint hány sertés fog ki járni a közlegelóre ? kérvények, keresztlevél, tanári oklevél s az eddigi működésről szóló bizonyít­ványok csatolása mellett, a tiszáninneni egyházkerület közgyűléséhez címezve, ez évi április hó 10-éig a főgimnázium igazgatóságához nyújtandók be, s a megválasztott tanárok állásukat szék­foglaló értekezéssel szeptember hó 1-én lesznek kötelesek elfoglalni. Okleveles pályázók, vagy megfelelő jelentkezők hiányában a tanszékek ideiglenes mi­nőségű helyettes tanárokkal fognak betölteni akiknek évi fizetése kétezer korona lesz. = Mi a dadegás és hogyan lehet rajta segíteni? RobozJózsef igazgató, aki hazánkban annak idején a kor­mány megbízásából szervezte a dado­gok és hebegők oktatását és a ki most Temesvárott működik, ilyen cimü fü­zetében érdekes példák idézésével és röviden megmagyarázza azt, hogy mi a dadogás, hogy hogyan kell és lehet a dadogók beszédhibáját orvosolni és főképen hogy hogyan lehet a gyerme­keket úgy nevelni, hogy ne váljanak dadogókká? Szülőknek, nevelőknek és tanároknak oktatásukra, beszédhibák­ban szenvedőknek pedig vigasztalá­sukra ez a hasznos kis könyv, mely most újabb lenyomatban 60 fillérért kapható Temesvárott a »Corvina* könyvkereskedésben és általa az ösz- szes hazai könyvkereskedésekben. KÖZGAZDASÁG. A közgazdasági tényezők váro­sunkban. Irta: Gtrünbaum Simon. Sátoraljaújhely, febr. 22. Mezőgazdaság, ipar és kereskede­lem, Magyarország közgazdaságának három legfontosabb tényezője. Az általános jólét érdekében ezeknek ösz- hangban együtt kell müködniök. Mind­egyik tényező oly fontos, kapcsolatuk egymással oly szoros, hogy külön vá­lásuk anélkül hogy azt az országnak közgazdasági helyzete meg ne érezze, lehetetlen. Ha a három tényezőnek valamelyike nem úgy működik, mint azt a szerves összetartozandóság meg­kívánja, megérzi azt az egész közgaz­dasági helyzet. Eszerint kedvező a köz- gazdasági helyzet az országban csak azon esetben lehetséges, ha minden közgazdasági tényező hivatásának ele­get tesz, ha mindegyik kötelesség- szerüen működik, és ha egymást ki­egészítik. Hogy ez a tézis helyes, közgaz­daságunk jelenlegi helyzete feltűnő módon igazolja. A mezőgazdaság rég­óta az egyedüli tényező amely az or­szág lakosságának vagy legalább nagy részének, közvetve és közvetlenül, a megélhetési módot, a jövedelmi for­rást adja meg és amely még most is a másik két közgazdasági tényezőnek, az ipar és kereskedelemnek éltető eleme. Hosszú ideig lehetett és volt a mezőgazdaság az államfentartó tényező, most azonban, a változott viszonyok következtében, nincs többé azon hely­zetben hogy egyedül, a többi közgaz­dasági tényező illetve az ipar és keres­kedelem támogatása és közreműködése nélkül az legyen. A tengerentúli ver­seny a mezőgazdasági termények és terméket árát annyira csökkentette, hogy mezőgazdaságunk jövedelmező­sége lényegesen hanyatlott és helyzete váltságos lett. Ezen a változott viszo­nyokból támadt következményt, hogy az ország közgazdasági helyzete oly kedvezőtlen lett azért érezzük oly ér­zékenyen, mert iparunk és kereskedel­münk nem fejlődött még annyira, hogy a mezőgazdaságot támogathassák és hogy általuk a helyzet javuljon. Té­nyek igazolják ezt, bizonyítja azon körülmény, hogy külkereskedelmi for­galmunk mérlegének activitása mellett a viszonyok mégis nap-nap mellett kedvezőtlenebbek. Kivitelünk, illetve az eladott áruk értéke nagyobb ugyan mint az importált, vásárolt áruk értéke, és mégis szegényedünk. Ennek az az oka, mert az általunk elportált mező- gazdasági terményeken és termékeken eredményezett haszon melyet termelési kikészitési és munkadij fejében azokon eredményezünk, aránytalanul kisebb azon haszonnál melyet az importált árucikken rajtunk nyernek. Mi az el­portált mezőgazdasági termékeken ta­lán 16—40 százalék között váltakozó brutto jövedelmet érünk el, mig ennek ellenében az importált 400—500 millió értékű iparcikkeken 60—70 de legtöbb esetben* száz százalékokon felőli bruttó hasznot fizetünk. Az egymásközötti árukicserélésnél mi nagy hátrányban vagyunk, mi lé­nyegesen kisebb haszonnal dolgozunk mint eladóink s ez teszi kedvezőtlenné helyzetünket. A kormány méltótja ezen az érté­kesítésből «redő hátrányunkat és ezen a bajon segíteni az által törekszik, hogy a hazai ipart támogatja és azt fejlesz­teni törekedik. Azért létesített és subvencionál kereskedelmi múzeumot amely által egyes porcikkeinknek a külföldi piacot keresni és teremteni óhajt; azért en­gedélyez iparvállalatoknak subvenciót és adókedvezményt; forcirozza az ipar és partanouci iskolákot, létesített mun­kás közvetítő intézményt, közös mű­helyeket stb. más olyan intézményt, melynek egyedüli célja és hivatása, — ha lassan bár, de fokozatosan, — a hazai ipart fejleszteni, Hogy viruló ki­fejlett ipart gyorsan és hirtelen terem­teni nem lehet, az köztudomású dolog, nem kívánhatják és nem várhatjuk tehát a hirtelen és gyors változást e téren már azért sem, mert az iparnak fejlődése és emelkedése az általános műveltség fejlődésével szoros összefüg­gésben van. Sajnálatos azonban, hogy e téren egyáltalában keveset haladunk, sőt a kézmű és kisipar terén hanyat- lunk. Mivel az általános kedvező köz- gazdasági helyzetet az összesség jóléte adja meg, s az minden egyesnek a jólétéből rekrutáltatik, és mert a köz­gazdaságban az olyan eszmék amelyek az egész országot egyszerre boldogítani célozzák nem érvényesülnek, figyel­mem csak is a helyi viszonyoki a ter­jed ki és ezekkel kívánok foglalkozni. Sajnálattal tapasztaljuk hogy városunk­ban is az ipar évek óta nemcsak hogy nem emelkedik, de visszamenőben van. Ennek oka nem egyedül az álta­lános kedvezőtlen viszonyokban, nem egyedül a logyasztó közönség közö- nyéban, hanem részben iparosaink és kereskedőink némely hibáiban is keresendő. Azon nagy tisztelet mellett melylyel mint kereskedő iparosainkkal szemben viseltetem és azon rokonszenv mellett melylyel az ipar iránt általában vagyok remélem nem veszik tőlem az egyenes és őszinte kijelentést rósz néven, és kizártnak tartam azt, hogy a teljes tisztelettel tett jóakaratu figyel­meztetéseimet félremagyarazzák. Iparosaink és kereskedőnek egy része tulsokot foglalkozik a politicá- val és ezáltal bizonyos esetekben el­hanyagolják saját ügyökot, amelynek istápolása által azonban legalább olyan jó szolgálatot tennének az országnak mint politizálásuk által. Ezt azért tar­tom hibánok, mert a politikai nézet eltérés a közgazdasági kérdésekben is érezteti hatását, és a közgazdasági té­nyezők között amelyek az együtt mű­ködésre vannak hivatva és utalva ellen­téteket szül, mert nem tudják politikai meggyőződésüket még az olyan köz- gazdasági kérdésekben sem, melyek a politikai elvhüséggel összefüggésben nincsenek és, különválasztani. Nem-e ennek következménye az, hogy a be­kezdésben említett, a kormány által létesített kedvezményeket iparosaink igénybe nem veszik, azokat igénybe vehetni nem is törekszenek ? Vájjon nem-e a politikai ellentétekben tulaj­donítható hogy iparosaink részéről seminemü kezdeményezés arra nézve, hogy miképpen volna lehetséges saját helyzetükön és ezzel kapcsolatban az általános közgazdasági helyzeten is ja­vítani és segíteni nem történik? A közönség ruhanemű berendezési és gazdasági cikkekbeni szükségletét nagy részben a külföldön előállított rész­ben az országban de más helyett ké­szült áruk által fedezi. Nem volna e lehetséges ezen változtatni, például az által, hogy létesítenének nálunk is mint az egyes más városokban van, egy állandó kiállítást iparcikkekből, illetve egy oly árucsarnokot, ahol az itt készült különböző iparcikkek állan­dóan kiállítva legyenek. A vevőközön­ségnek ez által alkalmat nyujtanánok meggyőződni arról hogy ide haza is kaphat, szép és tetszetősen kiállított gazdasági és házi szükségleti cikkeket, előmozdítanák ezáltal a műizlést, és összekötthetnék azt az olyan szövet­kezettel, amely az elhelyezett iparcik­kekre megfelelő olcsó kamat mellett kölcsönt is engedélyezne. Sokat lehetne a helyzeten változtatni, de ahhoz egyetértés szükséges. Kereskedőink érdekében lett a megrendelések gyűjtését szabályozó törvény alkotva. Vájjon kihasználják-e kereskedőink ennek előnyét a saját maguk érdekében ? Határozottan nem 1 az nem elégséges ha arra ügyelnek, hogy utazó a vevőközönségtől a meg­rendeléseket tőlük elve hódítsa ! Arra kell, hogy törekedjenek, hogy a közönség igényei itt olyan ízlése­sen és jól kielégitessenek, hogy ne legyen arra ráutalva, hogy idegen­ben vásároljon. Azzal a kereskedő manap még nem felett meg hivatásá­nak, ha árut haszonnal árusít. A ke­reskedőnek ma kötelessége az ipart irányítani: vállalkozással az iparost munkával ellátni és őt a fejlődésre buzdítani. Lehetne a közgazdaság te­rén tevékenységet kifejteni, de ahhoz akarat, kitartás és egyetértés szüksé­ges. Mind a három tényező, a mező- gazdaság, iparkereskedelem van váro­sunkban külön-külön testület által kép­viselve, ezeknek harmonikusok együtt kellene működniük és bizonyos kérdé­seket kiküldöttek által esetről esetre tárgyalniok, akkor jávulna közgazdasá­gunk, kedvezőbbre fordulna mezőgaz­daságunk helyzete is, me mondottam egyedül állaD nyező lenni többé nem 1 * A Zeniplénvármeg Egyesület igazgató vál hó huszonegyedikén tartott, amelynek egyik a Fedák István távozá: sedett titkári állás betc kintettel arra, hogy a pálya rati napjáig összesen n„0., lyázat érkezett be, amely tüzetesebb áttekintést és bírálatot igényel, a vá­lasztmány elhatározta, hogy a titkár megválasztását elhalasztja a márciusi közigazgatási bizottsági ülés napjának délutánján tartandó igazgató választ­mányi ülésre. TÖRVÉNYSZÉK. Esküdtszéki tárgyalások. — Saját tudósítónktól. — Első nap. Bátoraljaujhely, febr. 25. Tegnap hétfőn, e hó huszonne­gyedikén kezdődött az idei első es­küdtszéki ülésszak első tárgyalása. Szándékos emberölés bűntettével vá­dolt Oláh József (Harcsa) bűnügyét tárgyalta az esküdtszék. — A tárgya­lást Fornszek Béla kir. tvsz. elnök vezette, szavazó birák voltak Chanáth Miklós és dr. Kozma Endre törvény- széki birák, A vádat Sárospataky József alügyész képviselte, vádlottat dr. Fried Lajos ügyvéd védte. Miután az elnök vádlottat személyes viszonyai felől kihallgatta és a főtárgyalás meg­tartása elrendeltetett, kezdetét vette az esküdtszék megalakítása. Rendes esküdtekül kisorsoltad tak: Lehóczky Miklós, Révi G. Vik­tor, Spóner Sándor, Szlnyei Gerzson, Both József, Szerdahelyi Vincze, Ujj István, Csécsy Imre, Bernáth Győző, Benke Pál, Schneider Károly, Cséri Herman ; pótesküdtek lettek Szirmay Béla és Pavletits György. Vádlott ezután kijelentette, hogy bűnösnek érzi magát s a tényállásra

Next

/
Oldalképek
Tartalom