Zemplén, 1901. január-június (32. évfolyam, 1-26. szám)

1901-04-14 / 15. szám

APRÓ HIRDETÉSEK. Eladó gy teljesen jó és uj arbanlévő Clayton-féle -as gőzgép jutányosán 'zerdahslyi ^mezénél §ad. Gyakornokul gy jó házból való fiú fel­étetik Szent-Györgyi 'ülumos üzletébe S.-A.- Ujhely. Tanulóul ét jó házból való ifjú ilvétetik Szakácsy Eíároly, föutczai czukrázdájában. Eladó gy legújabb szerkezetű s gészen uj rövid zongora itányos árban Udvardi Szaniszló, fossuth-u. dr.Szepessy ház. Portland és Románcement és cementpalló lemezeket legjobb minőségben készit Benczúr Testvérek cementgyára MOGYOEÓSKAN. Posta helyben. Vasútállo­más Őrmező. Kiadó garzon lakás, két külön- külön bejáratú csinosan bú­torozott szoba (az Andrássy utcza 468. sz. a.) folyó évi április hó 24-től. Bővebb felvilágosítást ad a kiadó­hivatal. Keresek egy oly szerény igényű nőt, ki házamnál a főzést varrást és némileg a vasalást elvál­lalná. Reviczky Imre Bánocz. Jobb és megbízhatóbb gazdasági- és kerti-magvak nem létednek., mint a minőket 27 óta, szállít Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedóse BITÓ A PEST EX. Irodák és | YII. Rottenbiller-utcza 38. raktárak : j (Közúti villamos megállóhelye.) Elárusító I VI. Andrássy-ut 23. helyiségek; | (Am. kir. operával szemben.) 226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívá­natra Iiagyeii ős bérmentve küldi. 397/1901. V. szám. Árverési hirdetmény. Alu'irott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a s.-a.-ujhelyi kir. járásbíróság 1901. évi V. I. 71/1. számú végzése következtében Dr. Rosenthal Sándor ügyvéd által képviselt Bettelhe m Gyula bécsi lakos javára Kunschka Károly és társa mramoraki lakosok ellen 1036 és 2644 kor. s jár. erejéig 1901. évi február hó 19-én foganatosított kielégí­tési végrehajtás utján lefoglalt és 4000 koronára becsült követ­kező ingóságok u. m. : gőzmozgony nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a s.-a.-ujhelyi kir. jbiróságnak 1901 évi V. X. 71/2. száma végzése folytán 3680 kor. tőkeköve­telés ennek esedékessé vált 6°/0 kamatai '/s °|o vátódij és eddig összesen 139 kor. 05 fillérben birőilag már megállapított költ­ségek erejéig Sátoralja-Ujhelyben izraelita hitközség udvarán leendő eszközlésére 1901. évi április hó 19 ik napjának d. u. 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi L í. t.-cz. 102. íj-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Sátoralja-Ujhelyben, 1901. évi márcz. hó 25-én. Tomasovsaky Lajos, kir. jb. végrehajtó. Alapittatott 1888. — A tanulók eddigi száma meghaladja az 1000 et. ELSŐ POZSONYI KATONAI ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZET. Igazgató-ági iroda : Halászkapn-utcza 8. Ebbe az in­tézetbe juthatnak kiképzés végett április Író 15-től kezdv© 1. olyan jelöltek, a kik mint egyéves önkéntesek akarnak a hadseregbe lépni, de nem végeztek teljes középiskolát (reált, gimnáziumot vagy kereskedelmi akadémiát) tehát az egyéves önkéntesi képesítő vizsgálatot tartoznak letenni. Kor: 17—20 évig. Előképzettség: több középiskolai osztály (kereskedelmi tanfolyam). 2. Jelöltek; akik kadétiskolába való föl\ételt Uiván- nak, a leteendő felvételi vizsgálat kiképz séhez. Kor: 13 egész 1G évig. Előképzettség*: 3 vagy 4 középe* iskolai vagy polgáriskolai osztályok. Alapos, tehát si­keres tanmód. Bennlakás (internátns) az iskolával kapcsolatban (Wallon utcza 14.) katonai vezetés. A tanfolyam vége f. évi szeptemberben. A programban sok száz tanuló van felsorolva a régi tanulók közül, a kik ezt a jó nevű iskolát már eredménynyel végezték. Mindennemű felvilágosiiá^sal és köiülmínyes értesítő­vel szívesen szo'gál kívánat a Az luléíet Igazgatós* ga, Pozsony, Halászkapu-utcza 8. (Iskola és interndtus Pozsonyban gallon- utcza 14. szám. Árverési hirdetmény. Az „első sátoralja újhelyi kézi zálog­kölcsön-üzletiben mindazon zálogtárgyak, xn dyek a lejárattól számítva egy hónap lefor­gása alatt rendezve nem lettek, az 1881. évi XIV. t.-cz. 15. §-ának megfelelőleg 1901. évi április hó 25-én d. e. 9 órakor a zálog­kölcsönüzlet helyiségében megtartandó nyilvá­nos árverésen elfognak adatni. Sátoralja-Ujhely, 1900. április 10. (Első sitora'ja-ujhslyi kézi zálogkö’.csön-üzlst. 2253. sz. Hirdetmény. Bodrog-Halász, Józseffalva és Vég-Ardó község telekkönyvi betéteinek szerkesztésére ki­rendelt bizottság közhirré teszi, hogy az 1886. XXIX., 1889. XXXVIIL, és az 1891. XVI. tör­vénycikkekben előirt helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonositő 1901. évi április hó 22-ik napján az azonosítás befejezte után pedig a bizottság a községben megjelenend. Ennélfogva felszólittatnak 1) mindazok, a kik a tj könyvben előfor­duló bejegyzésre nézve okadolt előterjesztést kí­vánnak tenni, hogy a bizottság előtt, a kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenje­nek meg és előterjesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány ut­ján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebele­zésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telek­könyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincse­nek az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházott telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elis­merje és a tulajdonjog bekebelezésére engedé­lyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és ille- tékelengedós kedvezményétől is elesnek. 3. azok, a kiknek javára tényleg már meg­szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be­jegyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy­zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. Schuszter Román, Wieland, betétszerkesztő. kir. tszókt bíró. 353/1901. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A latorczai 42. számú új átvágáson (Szent-Mária határában Zemplén megye) egy tölgyfából építendő új komp megépí­tésére és szállítására a s.-a. újhelyi m. kir. folyammérnöki hivatal helyiségében folyó évi május hó 6-án d. e. 9 órakor megtartandó zárt ajánlati versenytárgyalás kirdettetik. A szóban forgó munkálatra vonatkozó tervezet, valamint a kötendő szerződés ter­vezete és az annak kiegészítő részét ké­pező általános és ajánlati feltételek alul­írott hivatalnál a szokott Hivatalos órák alatt megtekiuthetők. S.-A.-Ujhely, 1901. április hó 10-én. M. kir. folyammérnöki hivatal. —800 korona üzleti lökével vendéglőst keres az ungvári „Társaskör“ (úri kaszinó.) Ajánlatok május hó 1-ig kéretnek. — Bő­vebb felvilágosítást Társaskör felü­gyelő nyújt. V. 171/1901. szám. Árverési hirdetmény. Aíólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX, í. czikk 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a s.-a.-új­helyi kir. járásbíróság 1899. évi V. II. 84/1. számú végzése következtében Dr. Sugár Jakab ügyved által képviselt Witten­berg Jakab miskolezi Jakos javára Dr. Szirmay Isvtán helybeli lakos ellen 754 kor. 60 fii. s jár. etejéig 1899. évi február _.hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1084 koronára becsült kővetkező ingóságok u. m. házi bú­torok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a s.-a.-ujhelyi kir. járásbíróság 1900. évi V. II. 10/3. számú végzése folytán 118 kor. 60 fillér hátra­lékos követelés erejéig S.-A.-Ujhelyben alperes lakásán leendő eszközlésére 1901. évi április hó 16-ik napjának d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felűlfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. ij-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt S.-A.-Ujhelyben, 1901. évi márcz. hó 18. napján. Tomasovsaky Lajos. kir. bit. végrehajtó. Tk. 5628/1900. sz. Árverési hirdetményi kivonat. A kir.-helmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha­tóság közhirré teszi, hogy a kir. kincstár végrehajtatönak Barati József és társai végrehajtást szenvedő elleni 142 korona 10 fillér tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a s.-a.-ujhelyi kir. törvényszék (a kir.-helmeczi kir. járásbíró­ság) területén lévő Agárd község hatarában fekvő az agárdi 36. számú tjkvben 74. hr. szám alatt foglalt s Barati József, Palágyi Zsuzsanna férj. Barati Józstfné és Barati Bertalan nevén álló házas belsőségre 800 koronában ezennel megállapí­tott kikiáltási árban az árvérést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1901. évi április hó 23-ik nap­ján délelőtt 10 órakor Agárd község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el­adatni lógnak. Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlanok becs- árának io°!0-át vagyis 80 koronát készpénzben vagy az l88t. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazság- ügymin. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elflleges elhelyezésé­ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Kir.-Helmeezen, a kir. járásbíróság mint telek könyvi hatóságnál 1901. évi január hő 28-án. Stépáu, kir. jbirő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom