Zemplén, 1901. január-június (32. évfolyam, 1-26. szám)

1901-04-14 / 15. szám

Pontos czim. JEGYZÉKE az összes 50,000 nyereménynek. A legnagyobb nyerem, a legszerencsésebb esetben 1.000,000 korona ca Korona OC3 1 Jutalom eoooo© "c--3 co cm> ■Ö a 1 nyer. i co •M 1 9 9 fcOOOO© l1 1 < 0) N 3 9 9 JLOOOO© OC3 ej 1 9 9 OOOOO 'O 1 t—> H o 1 9 9 80000 O-D r— N p 1 9 9 7000© A) Pt 3 n n GOOOO CIO CIO N 09 1 fp ff 4MMm>o co OLD s© M 5 ff 9 soooo r-—J co oo •o tfl A) 11 ff 9 85©o© 7 9 9 ooooo 3 9 9 15000 34 9 9 JLOOOO 07 9 9 5000 3 9 9 8000 433 9 » 3000 ■5 Í53 9 9 ÍOOO 38 9 9 500 90 9 9 300 81700 9 9 300 3900 fi fi 170 4900 fi f! 130 50 fi fi 100 3900 fi fi 80 2900 V fi 40 50,000 ‘Segbin 13.160,000 szerencse T 6 r o te-aa. é 1 Nagyon sokan szerencsések lettek általunk. Öt millió lioroiiánál többet nyer­tek nálunk nagy rab ecs ült vevőink. Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a mi m. kir. szabad, osztály sorsjátékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi. 100,000 sorsjegyre 50,000 pénznyeremény nyel sorsoltalik ki, tehát az összes sorsjegyek í'ele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint. 5 hónap alatt összesen Tizenhárom mii íő 16(1,000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. — Az egész vállalat állami ielügyelet alatt áll. Az I ső osztály eredeti sorsjegyeinek terv­szerű betétjei a következők: egy nyolczad (Vs) frt —.75 vagyis 1.50 kor. egy negyed (Vt) „ 1.50 „ 3.— kor. egy fél (Va) „ 3— „ 6— kor. egy egész (Vi) „ 6— „ 12.— kor. A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb folyó évi április hó 21 ig bizalommal hozzánk küldeni. Török A. és Tsa BUDAPEST, lazát legnagyobb Mail osztálysorsjátek üzlete: Föárudánk osztály sorsjáték osztályai 1. Váczi-körut 4. 2. Muzeum-körut II. 3. Erzsébet-körut 54. Rendeiöievéi levágandó. Török A. és Társa Bankháza Budapest. Kérek részemre ________I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. jutánvételezni kérem. Az összeget ____korona összegben Jpos'autalványnyal küldöm. (mellékelem bankjegyekben (bé’ycgekben.) 1 A nem tetsző törlendő. Tk. 1673/1901. szám. Hirdetmény. Orosz-Volova község telekkönyve birtok - szabályozás következtében az 1869. évi 2579. számú szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. évi 29., az 1889. évi 38. és az 1891. évi 16. t.-czikkek a tényleges birto­kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi 29. t.-czikkben szabályozott eljárás a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap­csolatosan foganatosittatik. E czélból az átalakítási munkálatok hitele­sítésére a helyszíni eljárás a nevezett községben 1901. évi április hó 22-én fog kezdődni. Ennélfogva felbivatnak: 1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi ter­vezet ellen netáni észrevételeiket annál bizonyo­sabban adják elő, mert a régi telekkönyv vég­leges átalakítása után a téves átvezetésekből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik szemé­lyek irányában többé nem érvényesíthetik; 2. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe­lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átíratásra az 1886. évi 29. t.-cz. 15—18. és az 1889. évi 38. t. ez. 5. 6. 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telek­könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki­küldött előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü­lönben jogaikat ezen az utón nem érvényesít­hetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvez­ménytől is elesnek; és 3. azok, kiknek javára tényleg már meg­szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy meg­szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg beje­gyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jog­nak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegmen­tesség kedvezményétől elesnek. Kelt Homonnán, a kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 1901. évi márczius hó 16-án. Dr. Oláh, kir. albiró. ÉRTESÍTÉS. Van szerencsém a n. é. közönség n. b. tudomására hozni, hogy mindennemű ingat lanok vételit — eladását, — bé-beadásáí avagy bérbevételét a legelőnyösebb felté­telek mellett s a legrövidebb idő alatt közvetítem Jóhirnevü vendéglőmben kitűnő asz­tali bor 40 krtól 44 krig, — továbbá valódi hegyaljai szamorodni 1 forint 20 krtól 1 frt 60 krig kapható. Meghívás. 9 tőke-terehesi polgári önsegélyző takarék- és hitelegylet mint szövetkezet f. évi április hó 21-én d. u. 3 órakor Tőke-Terebesen, a községháza tanács­termében IrBnflkiyüli közgyűlést! fog tartani, melyre a tag urak tisztelet­tel meghivatnak. Az igazgatóság. TÁRGYAI: 1. Az igazgatóság javaslata az „Orszá­gos Központi Hitelszövetkezet“-be való belépés iránt. 2. Belépés esetén az alapszabályok módosítása. 3. Igazgatóság választása. 4. Felügyelő-bizottság választása. Rózsák legnemesebb fajokból álló oltványok, más fél méternyi alanytökével, kaphatók Udván Szirmay Pál urasági kertésznél, a hol a rendelések is eszközölhetők. — Darabja egy korona. — Készlet 300 darab. A Richter-féle Uh Horgony-Pain-Expeller Liniment. Capsici comp. egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 év óta megbízható bedörzsölésűl alkal- maztatik köszvénynól, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor irrzm mindig figyelemmel legyünk a „Hor­gony“ védjogyre és a „Richter“ ezégjegyzésre. 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. Főraktár: TörökJózsef gyógyszerésznél Buda­pesten. Richter F. Ad. és társa, osász. és kir. udvari szállítók, o Rudolstadt. Weinberger Manó, S.-A-.Ujhely. Korona u. Több száz kiváló orvos által ajánlva. A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz, Kapható minden jobb fiiszerkereske- désben és vendéglőben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom